(12.00 hodin)
(pokračuje Feri)

Bianko šek jako takový ale vlastně není obecně špatně, když jsou tam kontrolní mechanismy, které tam takto nastavené jsou, protože v tom článku 43 a obecně v tomto postupu, kdy vláda vysílá ozbrojené síly do zahraničí, tak se tam uplatňuje zesílený odpovědnostní režim, nejenom uplatnění té obecné ústavně-politické odpovědnosti, to znamená, klasicky odpovědnosti vlády Poslanecké sněmovně, ale ta odpovědnost je ještě zesílena tím, že každá z těch komor může nadpoloviční většinou všech svých členů zrušit rozhodnutí té vlády, což se, mimochodem, promítá i v praktickém životě, protože když se podíváte na barevné, nebo stranické, složení Senátu, tak tam je to úplně jinak než v Poslanecké sněmovně. Čili ten odpovědnostní režim je tam skutečně zesílen a slouží to jako jakási taková kautela k tomu, aby to ustanovení, zmocnění vlády, nebylo zneužíváno.

Co se týče té debaty - neprodleně, bez zbytečného odkladu - k tomu si, myslím, můžeme vyžádat v ústavně-právním výboru nějaké stanovisko. Podle mého soudu mezi tím není rozdíl a dá se to systematickým výkladem rozlišit, nebo dá se to tedy dovodit, ale rozumím tomu, že je lepší být spíše na pozoru, dáváme-li vládě nějaké zmocnění a ukládáme-li jí nějaké povinnosti.

Co se rozpravy týče, byla velmi zajímavá. Občas si myslím, že měl pan předsedající volat k věci, nicméně to důležité je, že zazněl návrh na zamítnutí, o kterém budeme hlasovat, a ty další návrhy - a s těmi souhlasím -, které tu zmiňovala paní zástupkyně navrhovatelů, je to, aby se garanční výborem stal výbor pro obranu, a my jako ústavně-právní výbor a stálá komise pro Ústavu se tím budeme zabývat, myslím si, z trošku jiného pohledu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byla závěrečná slova. A jak jsme slyšeli, zazněl návrh na zamítnutí a také podmíněný návrh na vrácení. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Já vás všechny odhlásím, protože jsem zaslechl takovou žádost. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Nyní jsme připraveni na hlasování.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 133. Přihlášeno 161 poslanců, pro 35, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Protože jsme nepřijali návrh na zamítnutí, tak nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 134. Přihlášeno 164 poslanců, pro 41, proti 107. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o garančním výboru. Jak už bylo řečeno, organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Zazněl zde nicméně protinávrh, aby garančním výborem byl výbor pro obranu. Paní navrhovatelka. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Je to po dohodě. Vzhledem k tomu, že organizační výbor určil - z logiky věci, jedná se ústavní zákon - ÚPV, už jsem nestihla to projednávat přes organizační výbor, aby tu změnu udělal organizační výbor. Takže je to po dohodě s předsedou ústavně-právního výboru panem Markem Bendou a je to i po dohodě se zpravodajem ústavně-právního výboru Dominikem Feri. Samozřejmě, v proceduře to může zaznít jako protinávrh, ale není to nějaká záležitost, která by byla sporná.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Rozumím. Děkuji. Pan předseda Kováčik s přednostním právem, nebo s návrhem.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, v takovýchto okamžicích se zamýšlejme více než jen nad dohodou funkcionářů výborů. Meritorně přece jde o zásadní změnu Ústavy. Každá změna Ústavy je zásadní. Žádná není drobná nebo méně zásadní. Zasahujeme do základního zákona tohoto státu, proto jsem já osobně bytostně přesvědčen, že garančním výborem musí být výbor ústavně-právní. A prosím vás o to, abychom tento návrh podporovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Michálek s přednostním právem.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom říct, že to nepovažuji za věc, která by byla zcela nesporná, protože to jde proti praxi, kterou jsme tady měli. Když jsme projednávali změnu Nejvyššího kontrolního úřadu, tak ta novela Ústavy byla taky přikázána ústavně-právnímu výboru. Takže ty návrhy, které se týkají Ústavy, šly na ústavně-právní výbor jako garanční, protože základní materií, která je v tomto tisku řešena, je přece otázka dělby moci mezi Parlamentem a vládou a to se musí projednat na ústavně-právním výboru, byť samozřejmě respektuji roli výboru pro obranu - nebo možná v některých případech výboru pro útok, bylo by vhodnější -, když se bude rozšiřovat takhle pravomoc vlády. (Veselí v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Chvojka s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Hezké poledne, kolegyně, kolegové. Já se musím připojit ke svým dvěma předřečníkům. Ono to má logiku a já jako místopředseda ústavně-právního výboru a zároveň jako člověk, který danou novelu podepsal a podporuje ji, o žádné dohodě nevím, omlouvám se, že by to mělo jít na půdu výboru pro obranu jako garančního výboru. Myslím si opravdu, že to patří na půdu ústavně-právního výboru. Je to čistě ústavněprávní věc, je to opravdu o té dělbě moci, a prosím tedy o to, aby byl ústavně-právní výbor zachován jako výbor garanční. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a rozhodneme hlasováním. Ještě paní navrhovatelka.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane místopředsedo, já to tady nechci hrotit na nějakou sílu. Jak jsem řekla, je tady dohoda s Markem Bendou, který ale bohužel byl řádně omluven z této schůze. Není tady, určitě by vystoupil. Chápu prostě ty připomínky. Ústavně-právní výbor bychom v žádném případě nevynechali, stejně jako bychom nevynechali komisi pro Ústavu, ale v rámci smírného zakončení dnešního jednání o takto závažném bodě svůj návrh stahuji, ať to dál má tedy ÚPV a ať je tím druhým výborem, který to má, výbor pro obranu, a tam tedy určím jako předsedkyně výboru pana poslance Bartoška. Jenom skutečně mně přijde, že by to rozhodně nebyl první případ, kdy bychom takto postupovali, a pokud tady je dohoda dvou výborů, tak jsem v tom neviděla problém.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, takže protinávrh je stažen. Nebudeme hlasovat o přidělení výboru pro obranu jako výboru garančnímu.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu organizačního výboru, aby tento návrh projednal ústavně-právní výbor jako výbor garanční.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 135. Přihlášeno 168 poslanců, pro 165, proti nikdo. Konstatuji, že předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Paní navrhovatelka? Pan zpravodaj se hlásí. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, já navrhuji výbor pro obranu a stálou komisi pro Ústavu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zaznamenal jsem si. Pane zpravodaji, prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Paní navrhovatelka mi vzala slova z úst. Připojuji se k návrhu na přikázání stálé komisi pro Ústavu, a to z prostého důvodu, protože už máme informaci, že ústavní komise Senátu má trošičku jinou představu o tom, jak by ten článek měl být pojat a jak by to mělo být koncipováno. A stálá komise pro Ústavu se s ústavní komisí senátní schází a tam vlastně budeme hledat to řešení. Ani ne v ústavně-právním výboru, ani ne ve výboru pro obranu, ale v té stálé komisi. Takže se připojuji k tomu návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ano, pan poslanec. Máte slovo, prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP