(17.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášek. Ptám se do sálu, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není, všeobecnou rozpravu též končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. Nezazněly návrhy na vrácení či přepracování, takže budeme hlasovat o přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Není tomu tak.

 

Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání hospodářskému výboru. Kdo je proti přikázání hospodářskému výboru? Já vám děkuji.

hlasování číslo 157 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 133, proti nikdo. Takže konstatuji, že jsme návrh přikázali hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo - paní poslankyně Černochová má návrh na další výbor. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Z logiky věci, kdy se tedy jedná i o nějakou normu, která má vliv, může mít vliv na vnitřní bezpečnost, tak navrhuji výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, takže to jsou dva návrhy - výbor pro bezpečnost a výbor pro obranu. Má ještě nějaký návrh na jiný další výbor? Nevidím, takže přejdeme k hlasování.

 

Nejdříve tedy zahajuji hlasování o přikázání výboru pro bezpečnost. Kdo je pro? Kdo je proti přikázání výboru pro bezpečnost, nebo bezpečnostnímu výboru přesněji? Já vám děkuji.

hlasování číslo 158 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 67, proti nikdo. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že vzhledem k probírané problematice by se tento zákon hodil také do zahraničního výboru, protože mám tušení, že by se mohl pojit s tzv. Magnitského zákony. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A pokud nikdo nemá nic proti, zařadíme i tento výbor do hlasování. Nicméně dříve zazněl návrh na přikázání výboru pro obranu.

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro obranu. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 159 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 61, proti nikdo, nicméně návrh nebyl přijat.

 

A nyní tedy ten poslední návrh. Je zde žádost o odhlášení? (Ano.) Já vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami, a až se nám počet přihlášených ustálí, tak budeme hlasovat o přikázání výboru zahraničnímu k projednání jako dalšímu výboru. Vypadá to, že se nám počet ustálil.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přikázání výboru zahraničnímu. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 160 je přihlášeno 137 poslanců a poslankyň, pro 77, proti nikdo, takže tento návrh byl přijat.

 

Takže konstatuji, že jsme návrh přikázali zahraničnímu výboru jako dalšímu výboru. Další návrhy, o kterých bychom v tuto chvíli měli hlasovat, nezazněly, takže projednávání tohoto tisku v prvním čtení končím, stejně tak končím tento bod. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji.

 

A přesuneme se k bodu

 

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 673/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede také místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si předložit vládní návrh zákona, na kterém se spolupodílelo Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Jedná se o tolik diskutovaný zákon takzvanou 416, který je zaměřen na urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické infrastruktury a rovněž elektronických komunikací.

Je třeba říci, že tento zákon je velmi důležitý a že se bezprostředně dotýká desítek dalších zákonů, a to například stavebního zákona, energetického zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o pozemních komunikacích, elektronických komunikacích atd. Cílem je umožnit rychlejší, a rovněž tedy tím efektivnější přípravu staveb dopravní, ale i vodní a energetické infrastruktury, a co je důležité říct, rovněž i vše, co se týká infrastruktury elektronických komunikací.

Předložený návrh umožňuje lepší využití nových typů povolovacích zařízení podle stavebního zákona, a to i pro stavby dopravní infrastruktury. Navrhuje se umožnit umístění a povolení stavby dopravní infrastruktury tzv. společným povolením na základě méně podrobné dokumentace. Návrh obecně eliminuje velké množství různých závazných stanovisek, povolení, souhlasů. Je třeba říct, že u záměru bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí. Navrhuje se vydávat jediné závazné stanovisko, které nahradí téměř veškeré správní akty, které jsou vydávány podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Je důležité říct, že problematikou těchto závazných stanovisek se návrh zabývá v několika ohledech, vstupuje přímo do správního řádu, v němž se tedy zakotvuje základní zásada vydání závazného stanoviska bezodkladně a současně se stanovuje maximálně 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska, resp. 60denní lhůta ve zvlášť složitých případech.

Velmi důležitou součástí toho zákona je i vše, co se týká vyvlastňování. Navrhuje se pro účely urychlení řízení o vyvlastnění stanovení jednoznačných lhůt pro některé procesní postupy. Dovolím si tady zmínit tři, a to je tzv. 60 dní, 15 dní a 30 dní. O co se jedná? Šedesát dní bude maximální lhůta od zahájení řízení po tzv. ústní projednání, přičemž před tím ústním projednáním se musí nejméně 15 dní předtím ustanovit ten termín a to vytyčení vlastně toho jednání, a do 30 dnů poté, co to jednání proběhne, se musí vydat rozhodnutí. To jsou celkem důležité změny, které by to vyvlastnění a ten vlastní proces pochopitelně, nikoliv to meritum věci, měly urychlit.

V oblasti oceňování pozemků rovněž dochází ke změně, a to ve smyslu staveb potřebných pro výstavbu dopravní infrastruktury, v tzv. vyhotovování znaleckých posudků, a to tak, že se navrhuje výslovně umožnit vyhotovení jednoho posudku pro více pozemků a staveb, které jsou tedy potřebné pro stavbu té dopravní infrastruktury, a rovněž se tam zafixuje cena a využití pro případné budoucí výkupy těch oceněných pozemků a staveb.

Rovněž návrh podrobně upravuje problematiku rušení přejezdů - rozumíme tím přejezd železnice/silnice, to je ta část dopravy, a stanoví konkrétní kritéria, při jejichž splnění se zrušení přejezdu povolí. To by mělo mít za následek snížení nehodovosti na přejezdech a rovněž zefektivnění modernizace užívání dráhy.

Nově se do toho zákona implementuje i výstavba vodní a energetické infrastruktury. Navrhuje se tedy rozšířit institut konkrétně tzv. mezitímního rozhodnutí, a to právě na ty stavby vodní energetické infrastruktury, které budou doplněny do přílohy zákona.

Rozšiřuje se rovněž možnost využití právní úpravy vstupu na pozemky za účelem měření a různých průzkumných prací. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP