(17.30 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Velmi důležitá věc, která má co do činění právě s těmi elektronickými komunikacemi, je tzv. připoložení. Fakticky se jedná o to, že vlastně elektronické komunikace, které povedou paralelně vedle té liniové stavby, třeba nějaké silnice atd., budou moci být pod jedním povolením připoloženy. Čili nebude vyžadováno speciální povolení podle stavebního zákona. To si myslíme, že je velmi důležité.

Poměrně rozsáhlé vstupy do stavebního zákona jsou spojeny rovněž se zavedením nového závazného nástroje, tzv. územního plánování na úrovni státu. To už jde z Ministerstva pro místní rozvoj, které bude potřebné podrobnosti řešit záměr týkající se, nebo záměr náležející do kompetence státu. Ten územní rozvojový plán bude územně plánovací dokumentací vydávanou právě Ministerstvem pro místní rozvoj a bude závazný pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a rozhodovacích území.

S ohledem na zavedení tohoto nástroje bude rovněž vytvořena tzv. státní projekční kancelář, která se bude systematicky věnovat zpracování návrhů politiky územního rozvoje, jejich aktualizaci a všemu, co je s tím spojené. Současně se navrhuje vytvoření národního geoportálu územního plánování, rovněž tedy toto v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, který bude jakýmsi informačním systémem veřejné správy na úseku územního plánování, a součástí bude též evidence územně plánovací činnosti.

Ve stavebním zákoně se potom zavádí povinnost projektantů územně plánovacích dokumentací zpracovávat vybrané části těchto územně plánovacích dokumentací v jakémsi jednotném standardu, pokud bude pochopitelně tento standard vydán.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás tedy požádat o podporu tohoto, z našeho pohledu velmi významného zákona, který by měl zkrátit všechny lhůty v oblasti liniových staveb. Děkuji mockrát.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Přečtu omluvu. Do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Jakub Michálek z osobních důvodů.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobrý podvečer, kolegyně, kolegové. Pan ministr s kadencí jemu vlastní vám vlastně vše představil a řekl k tomuto návrhu zákona. Já přesto zkusím aspoň stručně pro ty z vás, kterých se tato problematika týká a bude týkat především na hospodářském výboru, velmi stručnou rekapitulaci. Je to zákon č. 416/2009 Sb., dnes zatím tedy ještě s názvem zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury - liniový zákon - to je i jedna ze změn, která v tom návrhu novely je obsažena. To znamená přejmenování této legislativy, tohoto zákona, na zákon, jak jsem řekl, liniový.

Rád bych v úvodu svého vystoupení zpravodaje připomněl velkou a řeknu ojedinělou dohodu, která tady v tomto volebním období v této Sněmovně vznikla. Je to téměř na den přesně před dvěma roky, v zimě 2018, kdy jsme se tady domluvili, že tento zákon budeme novelizovat, tehdy jsme tomu řekli takovou rychlou poslaneckou záplatou, seznamem pozměňovacích návrhů, na kterých bude tedy široká shoda. A dívám se na kolegy jak z pravicové, nebo po mé pravé ruce, tak na druhé straně sálu. Tehdy se nám povedlo opravdu sejít se, skupina předkladatelů ze všech devíti klubů tady v Poslanecké sněmovně, a našli jsme tehdy řešení, které podle mého názoru bylo a je dobré kompromisní, a hlavně funkční. To chci podtrhnout.

Ta novela vládní, která je nám teď předkládána na řadu z těch našich kroků z roku 2018 navazuje. Jenom namátkově. My jsme tehdy se dohodli na té předběžné držbě, správně tedy mezitímním rozhodnutí, které aplikujeme jenom na určité vybrané strategické stavby. Dohodli jsme se na hospodářském výboru, že si to de facto vyzkoušíme, co to bude dělat v praxi. Vláda teď tady s tím seznamem pracuje a bude k našemu zvážení a posouzení, jestli ho chceme, nebo nechceme nějakým způsobem rozšiřovat například. V té společné poslanecké novele jsme použili také řadu zjednodušení typu jednodušší hromadné obesílání účastníků řízení. Zavedli jsme ty speciální úřady pro územní řízení a vyvlastňování. Dnes jich je pouze čtrnáct na krajských úřadech. To je věc, která byla odložena. Funguje až od září loňského roku.

Na požadavek nebo na návrh kolegů z ODS, za to chci dodnes poděkovat a tady to vyzdvihnout, jsme zavedli fikci souhlasu, kdy tedy pokud ve správním řízení je to rozhodnutí podmíněno dotčeným orgánem, tak on musí do 60 rozhodnout, a bylo to tehdy velmi korektně vyjednáno na ústavně-právním výboru a byl ten návrh přijat. A z praxe, jak vím od kolegů jak tady z ŘSD, tak od nás ze Správy železnic, všechny tyto návrhy, které jsme tady ve Sněmovně aplikovali, začínají fungovat. A mohu i v této pozici zpravodaje slíbit, že určitě budu chtít po investorech, primárně tedy ŘSD a SŽ, Správě železnic, aby nám na hospodářském výboru ukázali nějakou analýzu a to, co to za ty dva roky v praxi udělalo.

Nyní tedy tady máme tu slibovanou vládní novelu. Přiznám se, čekal jsem ji o trošičku dříve. Přišla sem do Sněmovny 10. prosince loňského roku, ale mám pochopení, protože to mezirezortní jednání bylo poměrně komplikované. Měl jsem zprávy, že hlavně mezi ministerstvy dopravy a životního prostředí trvalo delší dobu, než bylo dosaženo shody právě při debatách o řešení povolování na úseku ochrany životního prostředí. Dohoda byla dosažena. Je nám to tedy předkládáno bez rozporu.

Tato novela zasahuje nejen do oné 416, ale také do stavebního zákona 183/2006. Takže můžeme to vnímat jako i jistý předkrok k oné velké rekodifikaci - teď se vůbec nechci pouštět do úvah a spekulací, jestli a jak dopadne, kdy a v jaké podobě tady bude. Ale znáte mě, jsem optimistou. Věřím, že nezávisle na debatě o té rekodifikaci dosáhneme v maximální možné shodě nějakého průniku názorového i tady mezi námi právě u tohoto liniového zákona. Aspoň za sebe chci říct a avizovat i vám kolegům z opozice, že určitě moje vidění světa a projednání toho zákona bude stejné jako před dvěma roky. To znamená, budu se snažit, aby své do toho mohli vložit primárně tedy v hospodářském výboru zástupci všech poslaneckých klubů tady u nás ve Sněmovně.

Nebudu opakovat dlouze to, co před chvílí řekl předkladatel, pan ministr. Jenom zmíním, a je to férové říci vám, kteří jste zástupci samospráv obcí nebo krajů, že ten návrh zasahuje právě do územního plánování. On poměrně závažně zvyšuje závaznost nebo platnost politiky územního rozvoje, to znamená plánování těch strategických staveb nad územními plány krajů i obcí. To je férové říci dopředu a určitě na výborech se tomu budeme věnovat. Zpřesňuje a jasně stanovuje některé lhůty potřebné pro vyvlastňovací proces a dává také jednoznačné lhůty. A to je právě inspirace tou fikcí souhlasu v otázce přezkumu. Vycházeli jsme z praxe v těch návrzích. Například výkupy pozemků nově už by neměly být podle znaleckých posudků, ale podle cenových map, a tak dále, a tak dále.

Nebudu tím zdržovat. Přihlásím se ještě do obecné rozpravy, kde bych také rád řekl svůj názor k některým pozměňovacím návrhům. Ale teď dodržím roli zpravodaje tohoto zákona. Předpokládám tedy, že garančním výborem bude výbor hospodářský. A uvidíme, jaká bude chuť i vaše ochota k těm jednáním. Za sebe říkám, že bych byl rád, v roce 2018 se nám to povedlo projednat během půl roku. Na konci června zákon odcházel do Senátu. Tak vám avizuji svoji prosbu, možná i říkám, že kdyby se nám to i teď povedlo během půl roku, tak bych to považoval za úspěch a shodu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášené v tuto chvíli čtyři poslance. První v pořadí je paní poslankyně Matušovská. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážený pane ministře, za Komunistickou stranu Čech a Moravy mohu říct, že tento návrh samozřejmě podporujeme. Problém mám pouze se zákony, které podle mého nevyplývají z novely zákona 416. Vy jste zmínil samozřejmě stavební zákon, zákon o životním prostředí a další, ale v článku 12 je zákon o vysokých školách, což je vlastně závazné stanovisko k akreditacím vysokých škol, tak by mě zajímalo, proč to tam je. Jestli se prostě nejedná o tzv. přílepek. A potom samozřejmě článek 22 - školský zákon a pořádkové lhůty. Ráda bych, jestli byste mi to, pane ministře, mohl vysvětlit. A samozřejmě nemusíte teď hned, abyste se s tím seznámil, ale bude mi to stačit na hospodářském výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Petr Dolínek, kterému tímto předávám slovo. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP