(18.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přistoupíme k hlasování. Je tady návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Všechny vás odhlásím. Přihlaste se prosím svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu k dopracování.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 161, přihlášeno 132 poslankyň a poslanců, pro 20, proti 84. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? (Ne.)

 

Zahájil jsem hlasování o přidělení hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 162, přihlášeno 135 poslankyň a poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Mám tady - pan poslanec Zahradník. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, navrhuji, aby zákon projednal také výbor pro životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím další.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Jak se tady již zmiňovalo, vzhledem k tomu, že se tam upravuje i institut mezitímní držby a navazujících věcí ohledně vyvlastnění, tak bych navrhl ještě ústavně-právní výbor, který by se tím měl zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Martin Kupka: S ohledem na dopad do správního řádu i na obce a města si dovoluji navrhnout zároveň, aby byl zákon poukázán také do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Někdo další? Nikdo. Budeme hlasovat o přiřazení výborům.

 

Prvním hlasováním bude přikázání výboru životního prostředí.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 163, přihlášeno 139 poslankyň a poslanců, pro 56, proti 17. Návrh byl zamítnut.

 

Dalším budeme hlasovat o přikázání ústavně-právnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 164, přihlášeno 139 poslankyň a poslanců, pro 52, proti 11. Návrh byl zamítnut.

 

Poslední hlasování je přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 165, přihlášeno 139 poslankyň a poslanců, pro 49, proti 13. Návrh byl zamítnut.

 

Konstatuji, že tento tisk nebyl přikázán dalším výborům. Tímto končíme projednávání tohoto tisku.

Pan předseda Bartoš. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Chtěl bych jenom krátce, dámy a pánové, pane předsedající, okomentovat to hlasování. Tak tady v debatě jsou odkazováni poslanci na to, ať se to projedná na výborech, a pak to na žádný výbor nepošleme. Tak si myslím, že by bylo asi fér, kdyby předsedové výborů si pomocí devadesátjedničky toto osvojili. Protože kde jinde se mají diskutovat aspekty životního prostředí než na výboru pro životní prostředí? Což zde u tohoto pultíku zaznělo. Nechápu, proč najednou to tím hlasováním na žádný související výbor posláno nebylo. Buďme konzistentní aspoň v řádu deseti minut, kdy to tady zaznělo od poslanců jako nutnost, kde následně sněmovní většina hlasuje proti tomu. Mně to přijde jako úplně absurdní. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

58.
Vládní návrh zákona o odpadech
/sněmovní tisk 676/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec, kterému tímto uděluji slovo. Prosím, máte slovo. A poprosím o klid v jednacím sále. Kdo chce projednávat cokoli, tak ať tak činí v předsálí. Děkuji.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Ani nedutám, abych to nezakřikl, protože jak říkával mistr, to jsem opravdu nečekal, že bychom se mohli dostat už dnes. Ale nebudu to zdržovat. Dneska tu mám odpadový balíček, který se skládá celkem ze čtyř zákonů. Ale ač jsem jinak optimista, tak nevěřím, že do té sedmé zvládneme všechny čtyři, ale co kdyby.

První, který si vám v každém případě dovoluji předložit, je návrh zákona o odpadech. Tento návrh zákona transponuje řadu předpisů Evropské unie včetně nejnovějších unijních předpisů z takzvaného balíčku oběhového hospodářství. Hlavním cílem nového zákona o odpadech je vytvořit legislativní podmínky pro zásadní podporu recyklace odpadů, třídění odpadů samozřejmě a pro výrazný odklon odpadů ze skládek, který bude muset být realizován, aby byly dosažitelné nové evropské cíle pro nakládání s komunálními odpady, které jsou dost přísné.

Zákon stanovuje závazné cíle pro recyklaci komunálních odpadů, cíle pro omezení skládkování komunálních odpadů, cíle pro třídění odpadů na úrovni obcí a upravuje také nastavené ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství systémem vlastně zaplať podle toho, co vyhodíš. Zákon stanovuje termín rok 2030, od kterého bude zakázáno ukládat na skládky odpady využitelné a recyklovatelné. Tady chci říct, že rok 2030 je výsledkem kompromisu v rámci velmi složitého meziresortního připomínkového řízení, a byly tam různé termíny od roku 2024 až po rok 2035. A tohle to je kompromis mezi Svazem měst a obcí, Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu, Asociací krajů, Ministerstvem průmyslu a celou řadou subjektů.

Co se týče ekonomických nástrojů, tak návrh obsahuje nové nastavení poplatků za ukládání odpadů na skládky. Využitelné odpady nemohou být ukládány bez využití na skládkách, ale musejí směřovat do recyklace, popřípadě do energetického využití.

Návrh zákona rovněž nastavuje nové rozdělení vybraných poplatků za ukládání odpadů na skládky, které bude spravedlivější a zajistí, aby mohly být finanční prostředky směřovány do zlepšení odpadového hospodářství. Pro obce, které budou dosahovat stanovených úrovní třídění komunálních odpadů, zákon přináší motivační nástroj, takzvanou třídicí slevu, aby nedocházelo k nadměrnému ekonomickému zatížení obcí. I třídicí sleva byl mechanismus, který jsme dlouho právě se Svazem měst a obcí ladili.

Návrh také řeší problematiku černých skládek, které představují dlouhodobý problém řady obcí v České republice, a v tomto ohledu vychází z ústavního principu "vlastnictví zavazuje", ale na druhé straně vytváří mechanismy, že vlastníkovi, na jehož území vznikne černá skládka, je obec, potažmo stát schopen konkrétními programy pomoci.

Návrh nového zákona byl připraven na základě doporučení Evropské komise a také organizace OECD. Nový zákon o odpadech obsahuje řadu řešení, která se osvědčila v jiných státech Evropské unie.

Závěrem mi jenom dovolte opět zdůraznit, že několik let vlastně byl zákon nebo návrh diskutován, už byl připraven, ale mezitím Legislativní rada vlády rozhodla, že je lepší zákon vrátit z toho důvodu, že se připravuje nový odpadový balíček Evropské unie - balíček oběhového hospodářství - a že by bylo důležité tento oběhový balíček tam zohlednit. A je také výsledkem skutečně širokého konsenzu klíčových partnerů, ať už jsou to obce, ať je to průmysl, ať je to Hospodářská komora a další subjekty. Děkuji vám. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP