(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane poslanče, děkuji za dotaz. Tak jak už jste zahájil vaši interpelaci, je pravda, že to nepadá jen na resort dopravy. Já nedokážu říct, proč policie nepokutuje někoho, kdo nedodržuje pravidla. To je třeba směřovat případně na pana vicepremiéra Hamáčka. Já se k tomu mohu vyjádřit z úhlu pohledu resortu dopravy, který nesouhlasí s plošným zákazem předjíždění kamionů, což určitě víte. Bylo to zde diskutováno i v těch minulých dnech. Proč nesouhlasíme s plošným zákazem - je důležité stále říkat ten plošný. Protože současné znění zákona o silničním provozu upravuje obecné podmínky jízdy v jízdních pruzích, tak tedy předjíždění, nechci teď tady chodit do přílišných detailů, ale podle § 12 odst. 4 platí to, že nad 3,5 tuny, pokud dodávka přesahuje 7 metrů, může užít výhradně dvou jízdních pruhů, které jsou nejblíže k té pravé straně vozovky, a v ostatních může tehdy, pokud se třeba otáčí, něco objíždí nebo nějaké mimořádné odbočování.

Podle § 36 řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti opět více jak 3,5 tuny a zase více jak 7 metru nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud tedy předjetí nemá dostatečnou rychlost. To je možná i to, na co jste narážel, jestli to policie dostatečně kontroluje. Ale jak říkám, to není úplně otázka na mě nebo na náš rezort.

Pak je třeba ještě vzít do úvahy velmi důležitou současnou právní úpravu, to je sedmdesátsedmička, která navíc umožňuje pomocí stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích omezit jízdu některých kategorií silničních vozidel pouze na vymezené jízdní pruhy s tím, že je možné takové omezení přizpůsobit stavu konkrétního úseku té pozemní komunikace, aktuální dopravní situaci, případně klimatickým podmínkám. Využít lze buď tedy konkrétní zákazovou dopravní značku, takzvanou B22a, což je zákaz předjíždění pro nákladní automobily, nebo značku IP21, omezení v jízdním pruhu, případně doplnit o symbol dopravní značky zákaz vjezdu nákladních automobilů. Současně veškeré dopravní značení lze využívat ve formě proměnného značení, což je také důležité, umožňujícího pružně reagovat na aktuální podmínky, a to kdykoliv, tedy nejen v té takzvané vymezené době.

My pochopitelně nechceme, aby se opakovala nešťastná událost z 12. prosince 2018, na kterou si určitě někteří z nás vzpomínají, kdy v důsledku vysoké kalamitní situace došlo k zablokování D1, a právě proto ŘSD z tohoto důvodu vytvořilo určitý nový režim a stanovuje takzvanou přechodnou úpravu provozu na dálnicích, která zakazuje předjíždění nebo jízdu v určitých pruzích právě pro kamiony, přičemž ty dopravní značky by měly být instalovány, a to shodou okolností již zítra, na dobu od 30. dubna 2020. Mělo by to být konkrétně na dálnicích D1 nebo na vybraných úsecích dálnic D1, D5, D8 a D11.

Takže snad jsem alespoň částečně uspokojil váš dotaz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za vaši odpověď, pane vicepremiére. Já jsem interpeloval i pana ministra Hamáčka, bohužel není přítomen a nebyl přítomen ani minulý týden, takže mi neodpověděl. Věřím, že odpoví písemně.

Stejně se mi zdá, že byste mezi sebou nějak komunikovat asi měli. Mělo by Ministerstvo dopravy vědět, že Ministerstvo vnitra, potažmo Policie České republiky tohle v podstatě nekontroluje, takže zavádění nových a nových značek bez toho, že by to někdo kontroloval, je poměrně nadbytečné a ten problém to vlastně nevyřeší. Rozuměl jsem vaší odpovědi, že s tím plošným opatřením nesouhlasíte, že je berete jako opatření v jistých lokalitách, kde to vidíte jako důležité. Problém zůstává v tom, že to stejně nikdo nekontroluje a nevymáhá. Děkuji vám za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr má zájem, takže prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Kdybych to měl říct s nadsázkou, tak k těm 24 interpelacím můžete dát ještě resort vnitra, pak by to bylo úplně kompletní. Ale já vám rozumím, že to není jenom na otázky interpelace poslanců. Tak jako vy můžete komunikovat s panem Hamáčkem určitě i jinak než přes interpelace, tak s ním mohu komunikovat já. A nechci se tady teď vymlouvat, proč zrovna policie nekontroluje a proč mu to někdo neřekl někdy v minulosti. Pro mě i to je relativně nová informace, ale v každém případě se s tím pracovat dá. Myslím si, že nám jde o jednu věc, a to pokud jsou někde nějaké značky a je tam nějaké omezení, tak aby to bylo dodržováno, aby samozřejmě ta policie činila v tomto.

Takže skutečně i bez nadsázky říkám, že se tomu věnovat budu. Zeptám se i pana kolegy Hamáčka, jaký způsobem se to vyhodnocuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Další v pořadí je poslanec Jan Bauer s interpelací na paní ministryni Janu Maláčovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážená paní ministryně, seznámil jsem se nedávno s jedním případem péče pěstounky, nad kterým zůstává zdravý selský rozum stát, možná si musí i sednout. Tak mi dovolte jenom několik otázek.

Deník ECHO přinesl zprávu o případu, kdy nezletilá dívka byla po sporech s rodiči a útěku z domova svěřena na základě doporučení sociálního úřadu OSPOD Prahy 6 do péče pěstounky. Přesto, že následně odvolací soud předběžně rozhodnutí zrušil a nepotvrdilo se obvinění z psychického nebo fyzického týrání ze strany rodiny, dívka bez jakéhokoliv právního základu nadále u této pěstounky, a údajně s podporou úřadu, zůstává navzdory přání své vlastní rodiny. Pěstounkou má být navíc matka dívčina partnera, tedy člověk ve střetu zájmů, nikoliv nestranná osoba, která zaručí zachování nebo obnovu vztahu dítěte s vlastní rodinou. A teď ty otázky:

Je podle vás správné, aby si dospívající děti samy určovaly, kde budou žít, přestože rodičům zůstává rodičovská odpovědnost až do jejich plnoletosti? To je mimo jiné tento případ, který jsem zmiňoval.

Za další. Je podle vás správné, aby úřady doporučovaly svěření nezletilých dětí do péče pěstounů nebo tolerovaly jejich pobyt u cizích lidí pouze kvůli pubertálním sporům s vlastními rodiči? Má takovýto postup oporu v legislativě?

A třetí dotaz. My jsme na výboru pro sociální politiku 10. května 2019 přijali usnesení, kterým žádáme ministerstvo, aby stáhlo spornou metodologickou příručku, která postupy vůči nezletilým upravovala. Tato příručka byla následně prostřednictvím ministerstva stažena. Tak se chci zeptat, jestli můžete vyloučit, že přesto u některých OSPOD se touto příručkou a tezemi z této příručky, které, si myslím, jsou v mnoha směrech úplně nesmyslné, náhodou některé OSPOD neřídí? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A poprosím paní ministryni o odpověď. Konstatuji, že poslanec Králíček ruší svou omluvu a je přítomen na jednání pléna. A poslankyně Helena Langšádlová se omlouvá dnes mezi 18. hodinou a půlnocí z důvodů osobních. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, ve věci vašeho dotazu se přiznávám, že jsem neobdržela bližší specifikaci dotazu, a proto se budu vyjadřovat pouze v obecné rovině, protože jsou to právě detaily celého toho případu, které umožňují pak celou situaci posuzovat.

Obecně lze říci, že povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí stejně jako doprovázejících organizací jsou ukotveny a upraveny v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí. Tento zákon mimo jiné stanoví, proč a jak jsou děti umístěné v pěstounské péči, jak jsou sledovány, jaká je frekvence návštěv a jaký je jejich cíl. Pěstouni jsou samozřejmě prověřováni ještě předtím, než jsou jim děti svěřeny do péče, ale protože jde převážně o děti zranitelné, zůstává nad nimi dohled až do jejich dospělosti.

Co se týká Ministerstva práce a sociálních věcí stejně jako krajů, tak OSPOD a doprovázející organizace od nás dostávají metodické vedení ve formě metodických doporučení a také jejich činnost ze strany krajských úřadů je pravidelně kontrolována. Zároveň je třeba dodat, že OSPOD na úrovni krajů i obcí jsou ze strany MPSV řízeny v rámci přenesené působnosti. Nejde tedy o přímo podřízené orgány.

Co se týká vašeho dotazu k metodické příručce, která byla opakovaně poslední dva roky projednávána na výboru pro sociální politiku, tak z mého pokynu již tenkrát, po tom prvním projednávání, paní náměstkyně Hanzlíková dostala pokyn příručky přepracovat ve spolupráci s experty z terénu, zejména sociálními pracovníky, pracovníky OSPOD a také odborníky z krajů. Toto se tak stalo a v tuto chvíli prochází příručka jakousi oponenturou na úrovni kulatých stolů, a pak bude sociálnímu výboru představena. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP