(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi za závěrečné slovo. Ptám se pana zpravodaje, jestli má zájem. Pane zpravodaji, hned vám ho udělím, jenom konstatuji dvě došlé omluvy, a to pana místopředsedy Tomáš Hanzela z dnešního jednání do konce jednacího dne od 10.00 hodin z pracovních důvodů a ze zdravotních důvod od 9.00 do 10.30 hodin paní poslankyně Tereza Hyťhová.

Nyní pan zpravodaj se závěrečným slovem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mně krátké shrnutí. Já si tedy taky dovolím poděkovat za kultivovanou diskusi, která zde proběhla k této novele zákona. Samozřejmě jsou tu různé názory, které budeme mít možnost diskutovat. Z toho důvodu bych chtěl také poděkovat za to, že nedošlo k návrhu na zamítnutí nebo na přepracování, ale že je tady snaha opravdu tento zákon udělat tak, aby byl v pořádku, a dát možnost na jednotlivých výborech toto řešit. A i já bych si dovolil podpořit názor pana poslance Adamce, aby všechny tyto zákony, které se týkají životního prostředí, byly předány i na hospodářský výbor, aby i zde byla možnost tuto problematiku diskutovat. Takže to je za mě asi všechno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji a můžeme tedy pokračovat v projednávání, a to přikázáním výborům k projednání. Jak konstatoval zpravodaj, nepadl návrh na zamítnutí ani na vrácení k přepracování, a můžeme tedy jednat rovnou o přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Mohu tedy konstatovat, že rozhodneme v hlasování 179, které zahájím, a ptám se, kdo je pro přikázání výborům pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 179. Přítomno 153, pro 144, proti nebyl nikdo. Můžeme pokračovat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a zpravodaj navrhl výboru hospodářskému. Hlásí se ještě někdo další? Ano, pan kolega Feri. Prosím.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já navrhuji výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Další výbor? (Poslankyně Mračková - tentýž.) Ten samý. Dobře. Jiný návrh nevidím. Budeme tedy rozhodovat ještě o přikázání hospodářskému výboru a výboru pro regionální rozvoj.

 

hlasování číslo 180 rozhodneme o přikázání hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování číslo 180 a ptám se, kdo je pro hospodářský výbor. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 180. Z přítomných 154 pro 92, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Dalším výborem je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a to rozhodneme v hlasování číslo 181, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 181. Z přítomných 155 pro 142, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.

 

V rozpravě ještě padl návrh na prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů od pana poslance Elfmarka, a to rozhodneme v hlasování číslo 182, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty k projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 182. Ze 155 přítomných pro 78, proti 57. Návrh byl přijat.

 

Ptám se, jestli je zájem o kontrolu elektronického zápisu o hlasování. Není tomu tak. Konstatuji tedy, že tento tisk 676 byl přikázán výbor pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Další výbory, které budou tento tisk projednávat, jsou výbor hospodářský a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a lhůta k projednání je 80 dnů, tedy prodloužena o 20. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 58.

 

Pan zpravodaj může odejít od stolku zpravodajů, pan ministr zůstane, protože dalším bodem je

 

59.
Vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností
/sněmovní tisk 677/ - prvé čtení

Ještě než udělím slovo, aby se pan ministr životního prostředí Richard Brabec ujal svého úvodního slova za vládu České republiky, požádám paní poslankyni Janu Krutákovou, která je zpravodajku pro prvé čtení, aby zaujala svoje místo u stolku zpravodajů.

Pane ministře, jakmile se atmosféra zklidní a bude tady dostatečně nízká hladina hluku... Tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající, že jste se mi snažil ze všech sil vytvořit příjemnou atmosféru. Já doufám, že to aspoň deset vteřin vydrží.

Ještě jednou vám děkuji za předchozí hlasování, kolegyně, kolegové. Návrh zákona, který teď předkládám, je dvojčetem, nebo vlastně jedním z trojčat, protože ten čtvrtý zákon je změnový a ten poslední bude za chvilku návrh zákona o obalech.

Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností si klade za cíl především zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí před negativními dopady odpadů z vybraných výrobků. Vybranými výrobky, kterých se navrhovaná právní úprava týká, jsou především elektrická a elektronická zařízení, takzvané elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky a případně vozidla. Vy všichni určitě znáte i ze své dosavadní praxe nebo ze zkušeností, že je celá řada míst, sběrných míst, kde můžete právě odložit elektrozařízení, staré elektrozařízení, tedy baterie, akumulátory, případně pneumatiky, i kde můžete tedy odložit vozidla, pokud doslouží svůj život, i když ta neodkládáme tak často. Účelem nové právní úpravy je tedy komplexně upravit problematiku vybraných výrobků, a to od jejich výroby a uvedení na trh až po jejich zpracování a po okamžik, kdy se staly odpadem. To jsou takzvané výrobky s ukončenou životností.

Návrh transponuje celou řadu předpisů Evropské unie, včetně nejnovějších unijních předpisů z takzvaného oběhového balíčku, a také v plném rozsahu nahradí úpravu výrobků s ukončenou životností obsaženou v platném zákoně o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kdy úprava v zákoně o odpadech se postupem času stala značně komplikovanou, a vyčlenění pravidel pro nakládání s výrobky s ukončenou životností do samostatného zákona vychází také z usnesení vlády ve věci takzvaného ekoauditu, protože se prostě ukázalo, že začlenění této velmi specifické kategorie do zákona o odpadech velmi často vyvolalo situaci, kdy bylo potřeba novelizovat zákon o odpadech, který už byl mnohokrát novelizován právě z důvodu toho, že jsou velké změny i v Evropě z hlediska právě výrobků s ukončenou životností.

Hlavními změnami oproti platné úpravě jsou:

Sjednocení a komplexní úprava pravidel pro vznik a fungování takzvaných kolektivních systémů, které v současnosti zejména v oblasti elektrozařízení jsou nedostatečné´.

Dále nově zavádí koncept takzvaného zjednodušeného odpadového režimu, a to nahradí pravidlo upravené v dosavadním zákoně o odpadech, podle něhož se zpětně odebraný výrobek stává odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění.***
Přihlásit/registrovat se do ISP