(10.40 hodin)
(pokračuje Brabec)

Dále, a to už jsem zmiňoval, to pro mě úplně nejklíčovější je slůvko ekomodulace. Zatím se tam skrývá pod jedním nenápadným odstavečkem, ale skrývá se tam proto, že to je slovo nové, a skrývá v sobě něco, na čem teď usilovně pracují všechny evropské země - výrobci, vědci, samozřejmě úředníci - společně, a to je princip, kdy by měl daleko více finančně, ať jsou pozitivně, nebo naopak negativně, tedy znevýhodněním finančním zatížením, zohlednit dopad výrobků na životní prostředí při určování výše peněžního příspěvku provozovatelem kolektivního systému pro určitý výrobek nebo typ výrobku.

Ten peněžní příspěvek je hrazen výrobcem, to už dneska platí, za účelem zajištění povinnosti zpětného odběru. Respektive když si kupujete nějaký výrobek, tak v jeho ceně už platíte určitý poplatek za to, že výrobce v rámci rozšířené odpovědnosti výrobce, tzn. EPR, což je evropský princip, bere odpovědnost za osud toho výrobku až do okamžiku ukončení jeho životnosti, a tedy i možnost právě zpětného odběru a následné recyklace. Ta je zrovna u elektrozařízení, akumulátorů a pneumatik celkem jednoznačná a daří se nám zvyšovat podíly zpětného odběru elektrozařízení, akumulátorů a pneumatik čím dál lépe.

Zvyšují se požadavky na základní parametry sítí míst zpětného odběru pro odpadní elektrozařízení, odpadní baterie a akumulátory. Nově je stanovena také povinnost vytvořit jedno veřejné místo zpětného odběru na určitý počet obyvatel vyššího územního samosprávního celku. Je totiž prokázáno stejně jako u těch kontejnerů, že čím víc těchto míst je, tím větší je šance, že tam lidé opravdu přinesou staré elektrozařízení, akumulátory, baterie, popřípadě pneumatiky. Návrh zákona také přenáší cíle zpětného odběru přímo na jednotlivé výrobce elektrozařízení, resp. provozovatele kolektivních systémů tak, aby měli povinnost zajistit směrnicí požadovanou... (Poslanci Chvojkovi spadl notebook.) Jsem viděl některé šokované kolegy, těm z toho padají počítače... Požadovanou minimální úroveň zpětného odběru odpadních elektrozařízení, a Česká republika nebyla tak vystavena riziku nesplnění svého závazného cíle.

Opět bych si tady dovolil, kolegyně, kolegové, v závěru zdůraznit, že i tento návrh zákona byl schválen a podporu mu vyjádřili klíčoví partneři z hlediska přechodu na oběhové hospodářství, tedy zástupci Svazu měst a obcí, zástupci Svazu průmyslu, Hospodářské komory a Ministerstva průmyslu a obchodu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Já děkuji panu ministrovi životního prostředí. Je velmi shovívavý ke kolegům a kolegyním, protože jsem měl co dělat, abych ho nepřerušil kvůli hladině hluku, kterou tvořili i někteří předsedové poslaneckých klubů.

Nyní tedy požádám zpravodajku pro prvé čtení paní poslankyni Janu Krutákovou, aby se ujala své zpravodajské zpráva. A než ji udělím slovo, znovu požádám sněmovnu o klid! Pokud diskutujete jiné téma, než je tisk 677, tak zásadně v předsálí! Ještě chviličku, paní zpravodajko. Děkuji. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Krutáková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, vážení kolegové a kolegyně, abych vás seznámila se zpravodajskou zprávou k předkládanému zákonu.

Ministerstvo životního prostředí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě plánu legislativních prací vlády na rok 2019 předkládají vládě k projednání návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Navrhovaný zákon je jedním ze čtyř současně předkládaných zákonů nově upravujících problematiku odpadového hospodářství. S ohledem na nezbytnost provedení transpozice nových evropských předpisů a dále výše uvedenou nepřehlednost stávajícího předpisu je dána potřeba zcela nové koncepce i detailní úpravy problematiky odpadového hospodářství. Vyčlenění pravidel pro nakládání s výrobky s ukončenou životností do samotného zákona vychází také z materiálu Návrhy na řešení opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v České republice s ohledem na ochrany životního prostředí, takzvaného ekoauditu, a který je cílený na zjednodušení environmentální legislativy, resp. na snížení administrativní náročnosti procesů spojených s ochranou životního prostředí.

Důvodem pro vytvoření dvou samostatných předpisů není jen snaha o zpřehlednění právní úpravy, ale také důvody praktické. V prvé řadě jsou to specifika problematiky výrobků s ukončenou životností, která se v mnoha ohledech vymyká systematice základního odpadového režimu. Dalším praktickým důvodem je skutečnost, že směrnice EU týkající se výrobků s ukončenou životností jsou velmi často novelizovány a pro provedení jejich transpozice dosud musel být vždy novelizován celý zákon o odpadech, i když se změny týkaly pouze části zákona upravující výrobky s ukončenou životností.

Účelem nové právní úpravy je komplexně upravit problematiku vybraných výrobků v celém jejich životním cyklu, tedy od jejich výroby a uvedení na trh až po jejich zpracování poté, kdy se staly odpadem. Předmětem úpravy navrhovaného zákona je tedy regulace obsahu nebezpečných látek ve vybraných výrobcích, prevence vzniku odpadu z vybraných výrobků, regulovaný zpětný odběr či sběr výrobků s ukončenou životností s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného použití a recyklace a zvláštní pravidla pro nakládání s výrobky s ukončenou životností včetně jejich využití a odstranění. Navrhovaný zákon rovněž do značné míry sjednocuje a komplexně upravuje pravidla pro vznik a fungování kolektivních systémů, která jsou v současnosti zejména v oblasti elektrozařízení zcela nedostatečná.

Cílem předkládaného návrhu zákona je především zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a zdraví lidí před negativními dopady odpadů z vybraných výrobků, a to v souladu s příslušnými předpisy EU.

Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností má ve vztahu k novému předkládanému zákonu o odpadech postavení zvláštní právní normy, která se použije přednostně. Zákon o odpadech jako obecná právní norma bude aplikován subsidiárně, to je nestanoví-li zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností jinak.

Do české legislativy se zavádí princip ekomodulace, čili zohlednění opakované použitelnosti obalu, jeho recyklovatelnosti či obsahu nebezpečných látek. Od ní se bude nově odvíjet poplatek výrobců a dodavatelů za uvedení vybraných výrobků na trh. Menší opravitelnost nebo recyklovatelnost výrobku bude mít za následek vyšší cenu za jeho využití či odstranění, a naopak. Cílem tohoto nástroje je tedy ekonomické znevýhodnění výrobků s vyššími environmentálními dopady za účelem jejich eliminace na trhu na úkor výrobků s vlastnostmi pro životní prostředí příznivějšími.

Předloha má dále přinést do obcí více míst zpětného odběru výrobku a zavádí povinnost uvedení recyklačního poplatku na účtenkách a fakturách pro přehlednost spotřebitelů o ceně recyklace jimi zakoupeného zboží. Rovněž se stanovují sankce za přestupky.

Tolik tedy moje zpravodajská zpráva k předkládané legislativě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce paní poslankyni Janě Krutákové. Otevírám obecnou rozpravu. Prvním přihlášeným je pan poslanec Elfmark. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Elfmark: Tak já děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já bych tedy chtěl u tohoto zákony u výrobků s ukončenou životností vzpomenout tři body, které určitě budou třecí plochou ve všech výborech, nebo minimálně v životním prostředí.

První bod se týká - jako nejvýznamnější část se mi jeví správné nastavení podmínek pro zpracování elektroodpadu, týká se elektroodpadu. V současné době je vydáno více než 200 povolení pro zpracování elektroodpadu. Nicméně v souladu s platnými českými standardy vycházejícími z evropských standardů zpracovává elektroodpad pouze dvanáct subjektů. To má tři zásadní dopady. Prvním je, že těchto dvanáct zpracovatelů má vyšší náklady spojené s dodržováním standardů a s tím spojenými investicemi do nejnovějších technologií. A druhý faktor je, že ostatní zpracovatelé nedosahují nesprávným způsobem zpracovávání potřebné kvality materiálových výstupů, čímž dochází doslova k vyhazování cenných surovin oknem, kdy se potom musí do ČR draze dovážet. Řešení vidím v zákonném nastavení povinné certifikace všech zpracovatelů elektroodpadů v souladu s platnými ČSN normami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP