(12.00 hodin)
(pokračuje Kalous)

Jedním z hlavních cílů zákona je stanovit zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou. Podle mého názoru se veřejná prospěšnost projevuje zvyšováním zájmu veřejnosti o otázky ekologie a spojení přírody s životem ve městě a efektivním, hospodárným využíváním pozemků, jež zejména ve městech tříští zástavbu a napomáhají rozvoji zelených ploch, například ve velkých městech zahrádkářské osady plní funkci veřejné zeleně.

Zahrádkářská činnost je nezisková činnost občanů s významnými pozitivními dopady na životní prostředí a zdravý životní styl. Základním právním předpisem obsahujícím status veřejné prospěšnosti je občanský zákoník, kde je veřejná prospěšnost upravena v současné době pouze v § 146, kde se uvádí, že veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby a pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.

Přestože má zahrádkářská činnost v České republice dlouhou tradici a společenský význam i potenciál, tak není v současné době na rozdíl, jak už jsem zmínil na úvod, od okolních států explicitně upravená v žádném samostatném právním předpisu. Pro realizaci činnosti ať již Českého zahrádkářského svazu, nebo zahrádkářů komunitních či městských je využíván občanský zákoník, zejména pak jeho ustanovení o zapsaném spolku a smluvních typech využívaných pro nájem nebo pacht pozemku základních organizací či drobných zahrádkářů.

Cílem tohoto materiálu je tedy v souladu s výše uvedeným upravit postavení, veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v právním řádu České republiky, a pomoci tak vytvořit předpoklady pro realizaci jeho poslání na místní i celostátní úrovni.

Zároveň mi dovolte vás pozvat na kulatý stůl právě k problematice zahrádkářského zákona, který pořádám příští týden v úterý 4. 2. ve 13 hodin ve Státních aktech. Tolik na úvod, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké poledne a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Monika Oborná. Tak, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Oborná: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Předkládanou úpravu zahrádkářského zákona tady již velmi srozumitelně a přesně popsal můj kolega předkladatel Adam Kalous, takže vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní úpravu, která upravuje zahrádkářskou činnost a stanovuje způsob přenechání neboli vlastnictví pozemků k zahrádkářské činnosti, tak bych vás chtěla požádat, abychom tento návrh podpořili a posunuli dál k projednávání ve výborech. To je za mne vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které s přednostním právem mám přihlášeného předsedu klubu KSČM Pavla Kováčika, a připraví se pan poslanec Jan Pošvář. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, přeji vám krásný dobrý den. Při pátečním poledni se konečně zase jednou po čase dostáváme k projednávání zahrádkářského zákona. Já chci poznamenat, že je to společné dílo těch sedmi a dalších, ale těch sedmi podepsaných předkladatelů. Chci poděkovat panu kolegovi Kalousovi, že se ujal hlavní předkladatelské role za nás za všechny, to je poprvé.

Podruhé, je to výsledek 20letých snah, byť zákon velmi útlý, ale mnohokrát projednávaný, mnohokrát přetřásaný zprava doleva, shora dolů, zdola nahoru, mnohokrát opovrhovaný, mnohokrát vynášený, a já při tom, že hlásím střet zájmů jako člen Svazu zahrádkářů, patřím taky k těm, kteří celá léta se snažili přiblížit legislativu k tomu středoevropskému standardu. Protože nejsme sami, kdo bychom v případě schválení tohoto zákona měli zahrádkářský zákon. Velmi striktní a velmi jasný a zřetelný a dlouho platný zahrádkářský zákon je zejména v Německu, kde jsme se jím inspirovali, ale i v některých dalších středoevropských zemích, všude tam, kde zahrádkářství je bez ohledu na režim, který panuje, specifickým národním fenoménem. Jestli to bylo už za Rakouska, jestli to bylo za první republiky, jestli to bylo za socialismu, nebo jestli je to teď, vždycky při změně režimu se říkalo: Šlo jenom o útěk od toho, co tady bylo škaredé. Ale kupodivu, a teď je to vidět hodně, zahrádkářství nabývá znovu na významu. Je tam nový mocný nádech toho hnutí směrem ke komunitním zahradám, k městským zahrádkám, zahrádkovým koloniím, obnovování této činnosti tam, kde třeba už dávno zanikla. A musím říci, že to, co dříve bylo bráno jako samozřejmost, že zahrádkářské kolonie patří k zeleným plícím města a ke koloritu města, začasté je minulostí v souboji s dravými developery, kde ta dříve neplodná půda zušlechtěná generacemi zahrádkářů se stává zajímavými pozemky pro nejrůznější projekty ať už bytové výstavby, nebo nebytové výstavby, podnikatelské a tak podobně.

V těchto souvislostech nabývá předložení toho zákona a jeho řádně projednání významu právě v té situaci, kdy je třeba, aby do určité rovnováhy byl postaven tento, jak já říkám, veřejný zájem na ochraně životního prostředí a ušlechtilé činnosti zahrádkářů proti nesrovnatelně silnějším snahám ty kolonie likvidovat. Myslím si, že by bylo dobře, abychom se zejména na výboru ve druhém čtení podrobně zabývali touto situací a našli nějaké východisko tak, aby ten výsledek nebyl pouhou deklarací, i když i pouhá deklarace je velmi cenná. Pouhá deklarace, že zahrádkářství je činnost veřejně prospěšná, nade všecko užitečná a zejména například ve směru k práci s mládeží také činnost ušlechtilá pro budoucnost.

Chtěl bych se přimluvit jako jeden z předkladatelů a jeden z nejstarších nositelů této myšlenky, abychom řádně projednali tento návrh a abychom jej všichni podpořili. Děkuji za to, že jste mě vydrželi tak dlouho poslouchat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní jednu faktickou poznámku. Vystoupí pan poslanec Zdeněk Podal a připraví se pan poslanec Jan Pošvář. Tak prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zdeněk Podal: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, zaznělo tady téměř všecko a jako předkladatel zdůrazním: ano, tradice, masovost, prospěšnost. Myslím si, že už to samo o sobě by stačilo, abychom tento zákon podpořili. V době snahy udržet vodu v krajině je taková činnost více než bohulibá. Tuto komplexní úpravu SPD podporuje a je za ni všem vděčná. Děkuji za zahrádkáře.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní další faktická poznámka. Pan poslanec Dominik Feri, zatím jediná přihláška na faktickou. Takže stále je připraven pan poslanec Jan Pošvář následně. Tak prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Paní zpravodajka prostřednictvím pana předsedajícího se podivovala, že dělám do zahrádkářství. Dělal jsem v Praze, už příliš nedělám. Ale co musím říct, je to, že předkladatelé nám dělají do soukromého práva. Vy nám tam zavádíte nové smluvní typy a já jsem trošku zděšen z hlediska legislativní techniky, že mi po těch 20 letech debat, které tu zmiňuje pan ctěný předseda Kováčik, nepřijde, že by bylo skutečně jasné, že ten zákon potřebujeme. A je to bod číslo 1 v rámci vládního stanoviska. Skutečně je to něco, co vyplývá z poměrů, nějaká činnost, která vyplývá z poměrů soukromého práva, která musí mít takovou novou regulaci? Vůbec nezpochybňuji a nechci, aby to tak bylo podáváno, že je to velmi významná činnost, prospěšná všemi směry. Ale skutečně na to potřebujeme nový zákon? V době, kdy těch zákonů tady přijímáme neuvěřitelné množství a je nám to často vyčítáno? Nejsem o tom přesvědčen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP