(9.10 hodin)

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych stručně uvedla návrh novely právní úpravy bytového spoluvlastnictví, obsažené v občanském zákoníku a zákoně 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům v některých bytových družstvech, který byl připraven v úzké spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, a které je také spolupředkladatelem navrhovaných úprav.

V prvé řadě bych ráda připomněla, že právní úprava bytového spoluvlastnictví se dotýká značného množství osob. V roce 2018 bylo v České republice evidováno přibližně 65 tisíc společenství vlastníků jednotek, přičemž jejich počet meziročně vzrostl o 3 %. V bytovém spoluvlastnictví je více než 1,5 milionu bytů. Tato úprava je tedy velmi významná pro řadu našich spoluobčanů.

Mezi zásadní navrhované změny lze zařadit zejména následující úpravy: úprava prohlášení vlastníka, v němž se podle stávajícího textu zákona mohou uvádět náležitosti stanov, což vyvolává v praxi otázky, zda v souvislosti s přijetím prohlášení lze společenství vlastníků pouze založit, nebo i zapsat do veřejného rejstříku, a rovněž otázku, zda následná změna stanov po vzniku společenství vlastníků jako právnické osoby je i změnou prohlášení. Návrh tyto pochybnosti odstraňuje tím, že stanovy budou nadále samostatným dokumentem odlišným od prohlášení.

Dále jsou navrženy změny v postupu při změně prohlášení, rovněž se mění úprava práv a povinností vlastníka jednotky, a to zejména ve vztahu k možnostem oprav a údržby nejen uvnitř jeho bytu, ale i pokud jde o společné části. Za důležité lze považovat i odstranění pochybností při rozhodování o poměru výše příspěvků a poté při stanovení příspěvku na správu domu a pozemku.

Zásadní změnou je úprava přechodu pohledávek a dluhů v případě převodu jednotky a vyjasnění otázky, v jaké výši a které dluhy přecházejí na nabyvatele. Ustanovení o přechodu dluhů se do budoucna vztahuje rovněž na platby za plnění spojené s užíváním bytu.

Navrhuje se i precizace textu, který se týká správy společných částí před vznikem společenství vlastníků jako právnické osoby.

Zjednodušuje se proces nuceného prodeje jednotky vlastníka, který neplní své povinnosti. Tento institut není v praxi pro svou složitou úpravu téměř využíván. Vůči vlastníkům, kteří neplní své povinnosti způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práv ostatních vlastníků jednotek, tak v podstatě neexistuje účinné řešení vzniklé situace.

V neposlední řadě se navrhuje vyloučení předkupního práva, a to zejména v případech, kdy je spoluvlastnictvím jednotka, ve které jsou vymezena garážová stání, nebo v případech, kdy je ve spoluvlastnictví zejména funkčně související pozemek. (V sále je velmi hlučno.)

Další drobné změny, jako úprava náhradního shromáždění při přezkoumávání rozhodnutí společenství vlastníků soudem směřující ke zjednodušení rozhodování a zlepšení fungování společenství. S ohledem na vztah právní úpravy bytového spoluvlastnictví obsažené v občanském zákoníku v zákonu č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům, jsou navrženy i další dílčí úpravy.

Návrh byl projednán ústavně-právním výborem jako výborem garančním a ten doporučil jeho schválení. Ve druhém čtení byly k návrhu podány pozměňovací návrhy.

Vzhledem k významu předkládaného materiálu vás prosím o jeho přijetí a postoupení k dalšímu projednávání do Senátu. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní ministryně. Poprosím vás ještě jednou o klid v sále. Nechtěl jsem paní ministryni přerušovat. Ona má silný hlas, tak vás přehlušila, ale opravdu je tady skutečně příliš velký hluk. Jestliže máte nějaký telefonát nebo něco k projednání, prosím, běžte do předsálí.

Otevírám rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Feri. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní členové vlády, s tímto návrhem jsme dlouho bojovali, ale myslím, že jsme našli nějakou variantu, která je schůdná tak nějak pro všechny.

Jedna věc tam vyvstala a byla zohledněna v rámci druhého čtení, a sice že tento návrh ve své původní předloze by vedl k faktické paralýze těch domů, kde je bytové družstvo a některé převedené jednotky, protože byť i jedna převedená jednotka, tak by mohl ten vlastník paralyzovat správu toho domu svou neúčastí. To bylo mým pozměňovacím návrhem B upraveno. Ten návrh nevymýšlí znovu kolo, neobjevuje Ameriku, vy ho znáte, skvělé, ale jenom zachovává současný stav, to znamená tak, aby se hlasovalo skutečně spravedlivě. Ústavně-právní výbor k němu přijal doporučující stanovisko, tuším - byl jsem nemocen -, že dokonce jednomyslně. Žádám vás tímto o podporu.

Celkový návrh vzhledem k tomu, že se podařilo dosáhnout kompromisu ve sporných věcech, budeme podporovat. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, kdo další. Paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já bych spíš poprosila nějakým způsobem systémově, jestli bychom mohli požádat paní ministryni, společně zřejmě s ministrem vnitra, možná částečně s ministrem kultury, aby vytvořili ve svých resortech nějakou skupinu, která bude řešit ten negativní fenomén těch platforem, nemyslím pouze Airbnb, protože vím, že v pátek se konala nějaká schůzka, kterou iniciovala paní ministryně Dostálová, ale vždycky se dostává potom ta schůzka do situace, že se úzce řeší jenom ta záležitost, která se týká toho jednoho resortu, a nemá to přesun k resortům dalším, protože je samozřejmé, že v rámci těchto platforem hraje obrovskou roli i Ministerstvo vnitra, kdy zase z hlediska cizineckého zákona jsou tam nějaké povinnosti, které se týkají oznamování v nějakých zákonných lhůtách. Teď jsem si třeba ověřovala, jestli v pátek padla na té schůzce, kterou paní ministryně iniciovala, zmínka o tom, že se v tomto ohledu mění občanský zákoník, který teoreticky - jak všichni věříme a doufáme - může v té problematice pomoci. A ti lidé, kteří tam byli, říkali, že se to tam vůbec nezmínilo, že to je pro ně nová informace.

Neberte to, paní ministryně, jako kritiku, spíše jako doporučení, protože ten problém zejména ve velkých městech je veliký. A já jsem se docela do té problematiky teď ponořila, protože na Praze 2 ten problém máme obrovský a vím, že řada resortů něco dělá, a dělá třeba i dobré kroky, ale nikdo ty resorty nekoordinuje tak, aby se udělalo něco, co bude na sebe navazovat a bude to mít hlavu a patu.

Takže bych poprosila, protože je to hlavně záležitost vašeho resortu, jestli byste třeba vy mohla být iniciátorkou toho, že tady bude nějaké meziresortní pracovní sezení, kde se ty věci vydiskutují, protože za chvíli sem dostaneme stavební zákon, zmiňovala to tam moje kolegyně na té schůzce, kdy Praha 2 podala podnět k provedení přezkumného řízení, konkrétně se jednalo o Podskalskou 27, jednalo se o uložení sankce za užívání bytového domu ke krátkodobým pronájmům. Sankce byla odvolacím orgánem Magistrátu hl. m. Prahy zrušena. Stručně řečeno, MMR tento podnět zamítlo, což postrádá ratio, ale zamítlo to oprávněně s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu, ale pozor - ten rozsudek je z roku 2008, ze kterého vám odcituji jenom jednu větu: Přenechání bytů do krátkodobého pronájmu nevybočuje z mezí dovolených způsobů užívání stavby.

Takže tady bych chtěla poprosit, aby se i v té diskusi o stavebním zákoně vytvořila do budoucna nějaká ustanovení, která nám vytvoří předpoklady pro to, aby stavební úřady mohly účinně zajišťovat dodržování svých rozhodnutí včetně vymezení účelu užívání staveb.

Vím, že probíráme občanský zákoník. Omlouvám se za tu vsuvku do stavebního zákona, ale ono to opravdu spolu souvisí. Jenom jsem chtěla využít té příležitosti, že tady od paní ministryně vidím nějakou snahu problém těch platforem, těch pronájmů bytů, řešit, tak, aby se tomu věnovala šířeji, třeba právě i z hlediska stavebního zákona anebo zákona o obcích, a samozřejmě v neposlední řadě hrozně důležité v těchto jednáních a v tom, jaké zákonné oprávnění máme, bude Ministerstvo vnitra. Takže to berte prosím ne jako kritiku, ale jako prosbu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP