(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tuto poměrně jednoduchou přehlednou proceduru si přece jen dle zvyklostí odhlasujeme. Už jsem přivolal kolegy z předsálí. Myslím, že je nás dostatečný počet.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

hlasování číslo 211 přihlášeno 182 poslanců, pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Takže bychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem A, kdy se jedná celkem o dílčích 15 pozměňovacích návrhů přijatých v rámci projednávání v ústavně-právním výboru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru? (Souhlasné.) Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 212 je přihlášeno 183, pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, což je pozměňovací návrh kolegy poslance Dominika Feriho. (Předsedající: Stanovisko výboru?) Ústavně-právní výbor přijal souhlasné stanovisko.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 213 přihlášeno 183, pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Kohoutek: Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh pod písmenem C, což je pozměňovací návrh kolegy poslance Milana Poura. Ústavně-právní výbor nepřijal stanovisko.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 214 přihlášeno 183, pro 108, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o zákonu jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 411, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 215 přihlášeno 183, pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím třetí čtení tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo 214, kterým je

 

214.
Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka,
Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 229/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů zaujímá pan poslanec Lukáš Černohorský za navrhovatele, zpravodajem garančního výboru, kterým byl ústavně-právní výbor, je pan poslanec Jan Farský. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 229/10, který byl doručen dne 24. ledna 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 229/11.

Já se ptám navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Má zájem. Prosím, máte slovo. (V sále je značný hluk.)

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl předně všem poděkovat za to, že se podíleli na přípravě a projednávání tohoto zákona. Já jenom v rychlosti ještě -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na chviličku přeruším. Poprosím o klid v sále, dámy a pánové! Máte-li něco k vyřízení, prosím, běžte do předsálí.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Já jen tedy v rychlosti ještě dopředstavím. Jedná se tedy o návrh rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. V tomto případě je potřeba upravit rozsah pravomocí v Ústavě. Proto je předložen tento zákon. Už jsme to tady měli i v minulosti, kdy jsme narazili trošku v Senátu. V tomto případě jsme tento návrh upravili, a to včetně prováděcího zákona, tak, aby se vycházelo vstříc i Senátu, za což bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího poděkovat paní Valachové, která zprostředkovávala kontakt se Senátem. Dostali jsme od nich nějakou zpětnou vazbu, to bude pravděpodobně zapracováno prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Doufám, že tento zákon bude přijat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a otevírám rozpravu. V rozpravě je jako první přihlášen pan poslanec Dominik Feri.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přítomní ministři a ministryně, jsem rád, že jsme u tohoto návrhu také dospěli k jakési shodě, která ale nesmí být limitovaná jenom na Poslaneckou sněmovnu, ale musí se vztahovat i na Senát. Pro nás, náš poslanecký klub, je otázka rozšíření pravomocí NKÚ věcí jasnou. Podporujeme ji, a dokonce se podařilo pozměňovacími návrhy specifikovat nějaká pravidla tak, aby to byla skutečně otázka dobré kontroly, nikoli nadbytečné byrokracie, která bude v důsledku vlastně jenom jalová a ničemu dobrému neprospěje.

Máme však za to, že bavíme-li se o novele Ústavy, a sice o článku 40, to znamená o okruhu zákonů, které vyžadují souhlas jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu - v zahraniční doktríně se hovoří, ale už se to dostává i do té naší, o tzv. organických zákonech - tak bychom měli být trošku víc ambiciózní a měli bychom mít trošku větší představivost. Máme za to, že v tom výčtu zákonů, kde je potřeba souhlasu Sněmovny a Senátu, by měly figurovat i zákony jiné, nejenom zákon o NKÚ, tak jak je navrhováno pozměňovacím návrhem, ale také např. zákon o České národní bance, také zákon, který se týká dělby moci, a sice moci soudní, to znamená zákon o soudech a soudcích, zákon o Ústavním soudu. Osobně mám i za to, že by tam měly být i další zákony, zákon o obcích - obecní zřízení, zákon o krajích - krajské zřízení, nebo zákon o zpravodajských službách.

Možná se dá namítnout: vždyť přece tím svazujete ruce, vytváříte diktát Parlamentu, resp. diktát Senátu či diktát zrovna té komory, která stojí v opozici proti vládě. Nicméně takové rozšíření článku 40 vládě, která vládne uvážlivě, ruce nijak nesvazuje, a vládu, která nevládne uvážlivě, nutí vládnout uvážlivě. Totiž právě ta kumulativní podmínka souhlasu jak Poslanecké sněmovny, tak Senátu, vede k větší shodě napříč politickým spektrem a napříč společností, a zabraňuje tak otřesům. (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám rozumím, pane poslanče. Opakovaně vás žádám o klid v sále! Děkuji.

 

Poslanec Dominik Feri: Jak říkám, není to obsahem této konkrétní novely, ale do budoucna, a budeme-li chtít měnit Ústavu, tak se bude jednat o zcela po mém soudu legitimní požadavek Senátu, aby měl větší slovo. A znovu připomínám - vládě se tak ruce významně svazovat nebudou. Nejsem takový blázen, abych si myslel, že by článku 40 měl být podřazen např. třeba kompetenční zákon nebo že by do režimu článku 40 měl spadat třeba i zákon o státním zastupitelství, byť vím, že je to teď věc citlivá, ale přesto, za trestní politiku je odpovědná vláda. Ale rozšířit článek 40 de lege ferenda o zákon o České národní bance, zákon o soudech a soudcích a zákon o Ústavním soudu například bych pokládal za více než šťastné, vhodné a nic, co by bylo z naší pozice opoziční strany míněno primárně jako opozice. Ty role se můžou do budoucna proměnit a mohlo by to současné opozici i v rámci vládnutí komplikovat práci. Ale jak říkám, to tam po mém soudu nenastane.

My tento návrh podpoříme, pokládáme to za nutný kompromis se Senátem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dále je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Valachová.***
Přihlásit/registrovat se do ISP