(10.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman porušuje vědomě zákon, legalizuje podvod privatizace ukradeného státního podniku. Podvod i dnes zajišťuje velké finanční zisky z trestné činnosti z vybraných nájmů nemovitosti bývalého státního podniku a z prodeje jeho nemovitostí. Podrobnosti jsou v přílohách. V případě inženýra Václava Prince se jedná již o krytí úspěšných podvodů ze strany státního zastupitelství v řádech stamilionů korun.

Případ Aleny Vitáskové. Opakovaně žádala o zahájení kárného řízení s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem a dalšími státními zástupci včetně prošetření jejich odborných znalostí. Ne vždy se musí jednat o zištný úmysl státního zastupitelství poškodit občany či stát. Mnohdy se jedná o hrubou neznalost příslušných zákonů. Naposledy byl Institutem Aleny Vitáskové, zapsaným spolkem, podán podnět na zahájení kárného řízení a šetření způsobilosti výkonu funkce státních zástupců Nejvyššího státního zastupitelství Pavla Zemana a dalších státních zástupců dopisem ze dne 30. 11. 2019 č.j. 76/2019/11, který byl dále doplněn o další podněty.

Ve věci podezření z nedodržení zákonů, absolutní bezradnosti občanů domoci se práva a spravedlnosti byly Institutem Aleny Vitáskové zaslány například stížnosti občana pana Prkna, či v poslední době inženýra Milana Hory. Smyslem podání oznamovatelů je upozornit a žádat nápravu při porušování zákonů ze strany státních zástupců, kteří mají v náplni své činnosti přímo povinnost zajišťovat dodržování zákonů a základních lidských práv a svobod.

Za tento neblahý stav na státním zastupitelství má ze zákona odpovědnost nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, který opakovaně a zcela vědomě hrubě porušuje platné české zákony, především zákon o státním zastupitelství a trestní řád. Svým jednáním dává ostatním občanům najevo, že pro něj zákony neplatí, že je může libovolně beztrestně porušovat a ústavními právy může opovrhovat.

Z důkazů uvedených oznamovateli je nezpochybnitelné, že JUDr. Pavel Zeman dlouhodobě jedná ve prospěch pachatelů trestných činů, ať již vědomě, nebo z neznalosti zákonů. Zajišťuje jim ochranu a umožňuje jim v trestném jednání pokračovat. Svoje nezákonné a protiústavní jednání převádí JUDr. Pavel Zeman i na svoje podřízené státní zástupce. S jeho vědomím, nebo pravděpodobně na jeho pokyn porušují svoje zákonné povinnosti a jednají ve prospěch pachatelů trestných činů. Aktivně se podílí na systematickém okrádání a terorizování občanů. Státní zástupci jen dokazují, že mezinárodní označení pro Českou republiku "právní stát" je jen nesplnitelným přáním všech skutečně pracujících občanů.

Vážená paní ministryně, žádáme vás z titulu vaší funkce ministryně spravedlnosti a politické zodpovědnosti, která se k této funkci váže, abyste zahájila kroky k nápravě státního zastupitelství. V dokumentech, které níže uvedení signatáři Manifestu občanů poškozených státem vašemu Ministerstvu spravedlnosti předali, lze jednoznačně dovodit porušování zákonů ze strany státního zastupitelství. JUDr. Pavlu Zemanovi je prokázána nejen nedbalost, ale podezření ze závažné trestné činnosti, neznalosti zákonů, porušování a pohrdání ústavními právy.

Pravdivost důkazů v podaných návrzích na zahájení kárných řízení jsou jednoduše ověřitelná, pokud je skutečný politický zájem o nápravu systému. Dlouhodobě probíhají pokusy státního zastupitelství v čele s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem nastolit nějaký čtvrtý pilíř moci nevolených struktur v našem státě. Tento vývoj je alarmujícím ohrožením demokracie s vážným nebezpečím nastolení prokurátorského státu.

Závěrem si vás, vážená paní ministryně, dovolujeme požádat, abyste se danou věcí zabývala a tento vývoj nepřipustila. Při této příležitosti vás žádáme, abyste přijala požadavek Manifestu občanů poškozených státem, který vám byl tímto podáním doručen, o přijetí a projednání závažné situace ve společnosti v oblasti vymahatelnosti práva a spravedlnosti, porušování lidských práv a svobod s konkrétními požadavky na nápravu systému.

Česká republika se dlouhodobě potýká s problémem vymahatelnosti práva a spravedlnosti. Na konkrétních případech dokazujeme, že si pachatelé závažné trestné činnosti objednávají u orgánů činných v trestním řízení beztrestnost a možnost v trestném jednání pokračovat. Tato skutečnost dokazuje, že je možné si objednat i účelové trestní stíhání a s tím spojené i odsouzení. Tento stav je ve skutečnosti v právním státě nemožný. Je společensky nutné současný právní systém napravit, aby se občané mohli právní cestou dovolat alespoň základních lidských práv.

Jste ve funkci ministryně spravedlnosti, ve které máte možnost zahájit nápravné kroky a navrátit občanům ztracenou víru v politiky, ve spravedlnost a vymahatelnost práva, což jsou základní pilíře demokratického státu. Předem děkujeme za váš zájem a stanovení termínu jednání. Podepsáni signatáři.

Dovolte mi tedy, abych teď už bez čtení textu, který jsem citoval, dopis ministryni spravedlnosti, řekl, že jedním z těch případů jsem se vážně zabýval. V letech 2010 až 2013 jsem v této Sněmovně vykonával funkci předsedy kontrolního výboru Poslanecké sněmovny a podnět Václava Prince jsem po projednání kontrolní výboru postoupil nejvyššímu státnímu zástupci, v té době již Pavlu Zemanovi. Po určitých peripetiích, protože ten podnět kontrolního výboru nejvyššímu státnímu zástupci jsme podali 14. 30. 2012 a odpověď nám přišla od doktora Jana Laty 13. 9. 2012, tak bylo řečeno: V návaznosti na vyrozumění ve věcech uvedených u Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích pod spisovou značkou ZN 1122/98 a u Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích pod spisovou značkou KZN 760/2002 a spisovou značkou KZV 72/2002 byla nejvyšším státním zástupcem dne 2. 5. 2012 nařízena kontrola skončené věci podle § 12 odst. 3 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, vám sděluji následující skutečnosti - a psal se rok 2012, tři roky, tři roky předtím, než se mohl ten trestný čin privatizace stíhat, dokud nebyl promlčen.

Cituji znovu z dopisu doktora Laty: "Při kontrole skončené věci bylo zjištěno, že se orgány činné v trestním řízení dostatečně nezabývaly samotným průběhem privatizace Mototechny, státní podnik, včetně vyhodnocení reálnosti privatizačního projektu, avšak posuzovaly pouze jednání podezřelých po proběhlé privatizaci. Pokud by přitom z okolností privatizačního projektu vyplývalo důvodné podezření, že úmysl spáchat trestnou činnost existoval již v době vypracování nebo schvalování privatizačního projektu, pak by trestní stíhání vzhledem k dvacetileté promlčecí době ve smyslu § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, promlčeno nebylo. Nejvyšším státním zastupitelstvím proto byla Krajskému státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích uložena opatření, v jakém směru věc privatizace Mototechny dále došetřit. Pro úplnost sděluji, že Nejvyšší státní zastupitelství bude věc sledovat až do jejího konečného vyřízení. JUDr. Jan Lata, Ph.D., státní zástupce."

Mohu říct, že tři roky se nedělo nic a podle platných trestněprávních předpisů tento případ je tedy promlčen rokem 2016.

Mohl bych pokračovat v tom, co se odehrává, jaké zvláštnosti se odehrávají v našem právním systému. Například privatizovaný podnik plzeňských pivovarů obešel zapsané Právovárečné měšťanstvo v Plzni, a to velmi zajímavým způsobem. Tak dlouho se táhlo zapisování tohoto spolku, a to nakonec procesní hmotněprávní subjektu Právovárečného měšťanstva v Plzni bylo uznáno s konečnou platností až kasačním usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 11. 2013 podle spisové značky 28-CDO-18-99 z roku 2013 na základě shora uvedených meritorních soudních rozhodnutí. Ale již předtím, protože usilovali právovárečníci o to, aby mohli mít podíl na majetku plzeňského pivovaru ještě před privatizací, to jim nikdy nebylo umožněno, a proto skončilo dlouho předtím, v roce 2007, odmítavé usnesení Ústavního soudu České republiky, kdy Ústavní soud uzavřel, že jednotliví právovárečníci nejsou k uplatňování těchto majetkových nároků aktivně legitimováni, a odmítl tedy jejich podíl na majetku plzeňského pivovaru. Tu peripetii snad nemusím přítomným poslancům a poslankyním připomínat, kdy jsme to prodávali za malé peníze do japonských rukou, pak to přešlo do rukou jihoafrické společnosti. A dnes je tedy součástí jednoho z největších koncernů InBev, tedy brazilsko-americko-belgického společenství, které vydělává nemalé prostředky právě na značce Plzeňský Prazdroj.***
Přihlásit/registrovat se do ISP