(10.40 hodin)
(pokračuje Kovářová)

V neposlední řadě zavádíme novelizační bod, který se týká gramotnosti digitální. Chceme, aby naše děti měly kompetence, které jsou nutné k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užívání digitálních technologií. Pokud lidé nebudou mít dostatečnou digitální gramotnost, pak to může vést k digitálnímu vyloučení. Dnes se to týká například seniorů, osob se zdravotním postižením apod. Ovšem objevuje se napříč celou populací a to znamená, že ohroženi jsou v určité míře zkrátka a dobře všichni.

Toliko naše tři gramotnosti. A ještě zavádíme jeden novelizační bod a ten podtrhuje význam nabytí důkladných znalostí o moderních dějinách, a to jak ve světovém, tak v evropském a národním měřítku. Důraz by měl být přitom kladen na historii 20. a 21. století.

Toliko vše o našem pozměňovacím návrhu. A k němu se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyně Věře Kovářové. Nyní tedy ještě v obecné rozpravě pan poslanec. Máte klid, můžete... máte slovo.

 

Poslanec Jan Kubík: Dobrý den, vážení kolegové. Já bych představil pozměňovací návrh, který je nahrán v systému pod sněmovním číslem 4534. Tento pozměňovací návrh upřesňuje pravomoci při zadávání testů jednotné zkoušky i zadávání zkoušek ke společné části maturitní zkoušky, které originálně náleží Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a které však může delegovat na Centrum.

Školský zákon stanovuje, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje obsah zkoušek společné části maturitní zkoušky a že Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání připravuje katalogy a zadávání zkoušek společné části maturitní zkoušky. V § 78a školský zákon stanoví povinnost ministerstva katalogy publikovat s dostatečným předstihem. Obdobně v případě jednotlivých zkoušek v rámci přijímacího řízení na střední školy je uvedeno, že přípravu zadávání testů jednotné zkoušky zajišťuje Centrum. V textu zákona tak nejsou zcela jednoznačně vymezené role jednotlivých aktérů zajišťujících tyto zkoušky zejména ve vztahu k zadávání zkoušek. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kubíkovi za jeho vystoupení. A ptám se, jestli se ještě někdo hlásí z místa. Pokud tomu tak není, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pane ministře, pane zpravodaji? Není. Není tomu tak. Můžeme tedy pokračovat v rozpravě podrobné, kterou zahajuji. Připomínám, že pozměňovací i jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Takže první přihlášený do podrobné rozpravy je pan poslanec Karel Rais, připraví se Jan Čižinský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Tak jak jsem říkal, já tam mám dva pozměňovací návrhy. První se týká v podstatě toho, aby byla zavedena ústní část u maturity, aby vliv té školy tam byl tedy výraznější, a současně s tím aby byl uznáván jazykový certifikát. Takže přihlašuji se k sněmovnímu tisku 4472.

A v tom druhém mám pouze ten jazykový certifikát pro ty případy, kdyby nastala situace, že by nebyl ten pozměňovací návrh předcházející schválen. Takže přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu 4473. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Raisovi. Nyní pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Jan Kubík. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Já se přihlašuji k tisku 4488 ohledně přípravných tříd, aby soukromé školy mohly je také zřizovat po souhlasu ministerstva. Zdůvodnění tady zaznělo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jan Kubík, připraví se František Vácha. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Kubík: Takže ještě jednou dobrý den. Rád bych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4534, který upravuje školský zákon tak, aby bylo jednoznačné, že zadávání testů jednotné zkoušky i zadávání zkoušek společné části maturitní zkoušky originálně náleží ministerstvu, které je však může delegovat na Centrum. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní pan poslanec František Vácha, připraví se pan poslanec Špičák.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo. Tak teď už snad správně. Přihlašuji se k pozměňujícímu návrhu kolegyně Markéty Pekarové Adamové a mému pod číslem 4493. Jedná se o ty termíny zapisování do mateřských škol. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Špičák, připraví se paní poslankyně Melková. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Julius Špičák: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych se tímto přihlásil k pozměňovacímu návrhu číslo 4536, který se týká maximální transparentnosti výsledků a průběhu přijímacích a maturitních zkoušek při zachování ochrany osobních údajů. Děkuji za jeho podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Juliu Špičákovi. Nyní paní poslankyně Melková, připraví se Věra Kovářová. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marcela Melková: Dobrý den, vážená sněmovno, milý pane místopředsedo. Já bych se ráda přihlásila s pozměňovacím návrhem ke sněmovnímu dokumentu číslo 4538, ve kterém jde - krátce bych ho odůvodnila. Návrhem se umožňuje školám a školským zařízením upravit omezení nebo úplný zákaz používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení. Je na zvážení každé školy nebo školského zařízení, jaký přístup si podle místních podmínek zvolí. Čili si myslím, že každý ředitel tuhletu změnu uvítá. Účinnost tohoto ustanovení se navrhuje patnáctým dnem po vyhlášení, aby ji mohly školy a školská zařízení využívat co nejdříve. Ještě bych ráda zdůraznila, že používání elektronických zařízení se nicméně vždy umožní v potřebném rozsahu v případě, že je tohle zařízení v nezbytném rozsahu používáno ze zdravotních důvodů. To je ode mě vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Melkové. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se Lukáš Bartoň. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který předkládám společně s Petrem Gazdíkem a Lukášem Bartoněm. Je veden pod číslem 4494 a týká se obecných cílů vzdělávání a novelizační body se týkají informační, finanční a digitální gramotnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Lukáš Bartoň, připraví se Jiří Mihola. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji za slovo. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu číslo 4390. Je to pozměňovací návrh, který se týká uznání středního vzdělání pro studenty, kteří neuspěli u maturitní zkoušky, kteří v současné době končí s uznáním základního vzdělání.

Abych to krátce okomentoval. Už jsme to tu řešili při projednávání poslanecké novely zákona, tak je to v obdobném znění, akorát jsou tam přidány ještě konzervatoře. Tento návrh jsem předkládal i na školský výbor, který bohužel ho neschválil, kde se spojila skupina lidí, kteří říkají, že je to moc, se skupinou lidí, kteří říkají, že je to málo. A proto to neprošlo. Tak doufám, že ve třetím čtení se snad najde kompromis. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bartoňovi. Nyní pan poslanec Jiří Mihola. Ještě než dojde k řečnickému pultu, konstatuji došlou omluvu pana poslance Josefa Hájka od 11 do 14 hodin z rodinných důvodů. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je do systému vložen pod číslem 4539. Jedná o preambuli školského zákona. Také jsme ji ve Sněmovně už vícekrát diskutovali. Stručně, když to shrnu, se jedná o přihlášení se k antickým, židovským, křesťanským kořenům v historii a kultuře Evropy, stejně jako k humanistickým tradicím. Myslím si, že je to aktuální otázka a je důležité, aby to tedy ve školském zákoně bylo takto zakotvené. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP