Úterý 24. března 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

1.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení
v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
/sněmovní tisk 784/ - zkrácené jednání

bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Takto budeme postupovat u každého z těchto zákonů, jenom připomínám.

Já otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím a přikročíme k samotnému hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 784 ve zkráceném jednání."

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro přednesené usnesení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 8, přihlášeno je 105, pro 101, proti nikdo, návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní tedy přistoupíme k projednání samotného návrhu. Otevírám tento bod a od této chvíle tedy prosím o zvážení nezbytnosti přítomnosti všech v sále. Dále můžeme fungovat už jednodušším režimu. Je důležité, aby byl přítomen příslušný ministr, zpravodaj, případně osoba vystupující za každý z klubů.

Vládní návrh zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 784, zkrácené jednání. Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věci Jana Maláčová. Já paní ministryni poprosím, aby se ujala slova.

Připomínám, že prvé čtení se nekoná, jsme už ve druhém čtení. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tímto návrhem se otevírá druhá fronta tzv. boje proti koronaviru, a to ta ekonomická fronta. To znamená, bojujeme o to, abychom zachránili naši ekonomiku a pracovní místa a tu rekordní zaměstnanost, kterou jsme donedávna v České republice měli, a pevně doufám, že ještě mít budeme.

Velmi stručně, co v tomto mimořádném zákoně, který byl předložen pro tuto mimořádnou situaci, navrhujeme. Navrhujeme prodloužení podpůrčí doby po celou dobu trvání mimořádného opatření, tzn. po celou dobu, než bude opět zahájena výuka na školách. Za druhé, navrhujeme rozšíření věku způsobilosti u dětí až do 13. narozenin namísto 10. narozenin. Za třetí navrhujeme možnost vyplácet ošetřovné i například na děti předškolního věku, když se zřizovatel rozhodl o uzavření tohoto předškolního zařízení. Doposud bylo ošetřovné vypláceno pouze na základě právního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí. Za čtvrté navrhujeme vyplácet rozšířené ošetřovné i pro handicapované, kterým jsme uzavřeli kvůli epidemii např. denní nebo týdenní stacionáře.

Ráda bych upozornila, protože to v předchozí debatě zaznívalo, že se navrhuje ošetřovné ve výši 60 % redukovaného vyměřovacího základu, to je důležitý a podstatný detail. Jedná se o redukovaný vyměřovací základ. Tzn., když to mám zjednodušit, tak čím nižší máte mzdu, tím vyšší procento náhrady k čisté mzdě dostanete. Jen pro vaši informaci, tak pokud má někdo hrubou měsíční mzdu 20 tisíc Kč, tak ošetřovné za 30 dnů za měsíc činí 10 680 Kč čistého, což je v poměru k čisté mzdě, která bez slevy na dítě činí 15 856 Kč, 67 %. Pokud máte hrubou měsíční mzdu 25 tisíc, tak ošetřovné za 30 dnů, ošetřovné se počítá za kalendářní den, je 13 320 Kč, přičemž čistá měsíční mzda bez slevy na dítě u této mzdy je 19 303 Kč, tzn. 69 %.

Ještě bych k tomu chtěla říci, že ošetřovné pro živnostníky, které jsem původně navrhovala, nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí původně navrhovalo, si převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, to znamená, pomocí vládního programu ošetřovné pro OSVČ bude vyplácet Ministerstvo průmyslu a obchodu, a to ve stejném režimu, jako je ošetřovné pro zaměstnance, tedy stejný věk dítěte, stejné podmínky, zjednodušená administrace.

Ještě k výplatě dávky. Dávku vyplácí okresní správa sociálního zabezpečení. Žádost o ošetřovné, kterou potvrdí škola, podepíše rodič a zaměstnavatel postoupí právě okresní správě. Dávka se vyplácí do jednoho měsíce od předání kompletně vyplněné žádosti. V této krizi bude dávka vyplácena jako peněžitá pomoc v mateřství, to znamená na konci kalendářního měsíce, pokud rodič ošetřovné ukončí dříve, tak samozřejmě dříve. Důležité je říci, že ti rodiče, kteří si již požádali o ošetřovné, nemusí žádat znovu. To poběží automaticky a bude se vyplácet i zpětně, i za ty dny, které nebyly zákonně pokryty. Většině rodičů končí ošetřovné nebo skončilo minulý čtvrtek a do té doby, než zákon nabude účinnosti, rodiče nemusí mít strach a dávka bude pokryta.

Poslední nebo předposlední věc, kterou bych chtěla uvést. Objevují se zde návrhy na to, aby ošetřovné bylo vypláceno ve výši 80 % předchozího příjmu. to je původní návrh, s kterým jsem šla na vyjednávání do vlády. Nicméně musím říci, že v tuto chvíli, protože nevíme, jak dlouho boj s koronavirem bude trvat, v tuto chvíli jsme se rozhodli prioritizovat záchranu pracovních míst. Program Antivirus, což je zjednodušeně řečeno režim kurzarbeitu, bude velmi nákladná záležitost. A jestli se máme rozhodnout, jak postavit naši ekonomiku nejlépe na nohy, tak v tuto chvíli prioritizujeme záchranu pracovních míst. Nicméně já jsem to dnes již slibovala na sociálním výboru, pokud by tento mimořádný stav měl být dlouhodobý, tak sociální demokracie bude navýšení ošetřovného při zohlednění redukovaného vyměřovacího základu prosazovat.

Poslední věc, protože se tu v posledních dnech velmi děkuje, tak já bych chtěla zejména poděkovat zaměstnancům České správy sociálního zabezpečení a zaměstnancům Úřadu práce. Pravděpodobně se budete ptát, proč děkujeme úředníkům, kteří jsou za svou práci placeni. Já to ráda vysvětlím. Jsou to lidé, kteří mají děti, a přesto se ve velké míře rozhodli s nimi nezůstat doma. Jsou to lidé, kteří mohou také onemocnět, a přesto Úřad práce i Česká správa sociálního zabezpečení budou mít v příštích týdnech nesmírnou práci navíc. Jen pro vaši představu, očekáváme stovky tisíc žádostí jak na úřadech práce, tak na České správě sociálního zabezpečení, nad rámec běžné agendy. Očekáváme žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc. Očekáváme zvýšený počet uchazečů o zprostředkování zaměstnání a očekáváme také velké množství na úřadech práce žádostí o proplacení příspěvků na mzdy pro firmy v rámci programu Antivirus.

Na České správě sociálního zabezpečení očekáváme extrémní zátěž spojenou s výplatou nemocenské, ale také s výplatou ošetřovného. Jen v souvislosti s tímto zákonem očekáváme dalších 190 tisíc žádostí o ošetřovné. 180 tisíc u rodičů s dětmi do 13 let, 10 tisíc pak pro ty rodinné příslušníky, kterým jsme kvůli ochraně veřejného zdraví zavřeli denní, týdenní stacionáře a další sociální služby.

Ještě jednou tedy děkuji všem zaměstnancům v resortu MPSV za to, že v této těžké době budou dělat maximum pro to, aby každý dostal finanční prostředky, které potřebuje pro to, abychom udrželi naši ekonomiku v chodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám, paní ministryně, děkuji. Výbor pro sociální politiku, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán, jej rozhodnutím předsedy projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 784/1. Já teď poprosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Jana Pastuchová, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se vyjádřila jako zpravodaj za výbor pro sociální politiku. Já zpravodajskou zprávu, kterou mám připravenou, předčítat nebudu, protože zde vše důležité sdělila paní ministryně práce a sociálních věcí Maláčová. Já bych vás jen informovala o tom, že náš výbor pro sociální politiku zasedl dnes ráno v 8 hodin, protože jsme měli lhůtu pro usnesení do 10 hodin. To jsme splnili a usnesení, které bylo schváleno, je zavedeno pod sněmovním tiskem 784/1.

Chtěla bych vás informovat, že do výboru pro sociální politiku bylo podáno 21 pozměňovacích návrhů, které se mnohdy shodovaly, nicméně jsme o nich hlasovali a výborem pro sociální politiku byly přijaty dva pozměňovací návrhy. Jeden pozměňovací návrh je od pana poslance Sklenáka, který se týká toho, aby ošetřovné pobíraly i děti starší 13 let, pokud mají stupeň závislosti alespoň I. Můj pozměňovací návrh se týká toho, aby se při ošetřovném mohli rodiče střídat ne jenom jednou, ale podle jejich situace a potřeby, a také to, aby se ošetřovné vyplácelo jedenkrát měsíčně. Takže tyto dva pozměňovací návrhy byly přijaty.

Jak řekla paní ministryně Maláčová, byly tam tři okruhy pozměňovacích návrhů. Myslím si, že se k nim zde i jednotliví poslanci budou chtít znovu vyjádřit. Bylo tam 80 %. Já bych si zde jen dovolila říci, že nejenom sociální demokracie, ale určitě celá vláda bude diskutovat o tom, pokud by toto opatření trvalo déle, abyste se sešli jako vláda znovu a diskutovali o tom eventuálním navýšení. Takže si určitě nemyslím, že by to byla jenom sociální demokracie.

Já bych si teď dovolila přečíst vám usnesení, které bylo přijato výborem pro sociální politiku.

Usnesení výboru pro sociální politiku ze 47. schůze ze dne 24. března 2020 k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 784.

Po úvodním slově ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději do 19.00 hodin dne 24. března 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 /ST 784/ ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů:

1. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují slova "nebo z důvodu péče o nezaopatřené dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření při epidemii. Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o důchodovém pojištění."

2. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) V rámci podpůrčí doby stanovené podle odstavce 1 je možné vystřídání podle § 39 odst. 4 věty první zákona o nemocenském pojištění i vícekrát, přičemž vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu; podmínky nároku na ošetřovné a rozhodné období se přitom u každého oprávněného posuzují ke dni prvního převzetí péče. V případě vystřídání podle věty první se ošetřovné vyplácí každému oprávněnému za jednotlivé kalendářní měsíce, a to za dny jeho péče vykázané na předepsaném tiskopisu; na tomto tiskopisu se uvádějí též dny, v nichž o dítě (osobu) pečoval druhý oprávněný."

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

3. Na konci nově označeného odst. 4 se vkládá text " , pokud se nestanoví jinak v odstavci 3";

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby

se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny,

ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

To je za mě jako zpravodaje prozatím vše. (Předsedající gonguje.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní zpravodajko. A nyní bychom měli rozhodnout o tom, zda povedeme či nepovedeme obecnou rozpravu, a o omezení řečnické doby na pět minut. Já jsem slíbil, že vždycky dám všem prostor, aby mohli dojít ze svých kanceláří. Prosím vás, já teď přeruším jednání na dvě minuty, abych dal všem šanci, i těm, kteří mají vzdálenou kancelář, aby sem mohli přijít. Současně jsem všechny předvolal. (Předsedající stále gonguje.)

 

(Jednání přerušeno od 12.46 do 12.48 hodin.)

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme tedy hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto bodu. Na základě doporučení výboru i na základě předchozí dohody z grémia bychom měli rozhodnout o tom, že se obecná rozprava povede, nicméně v ní bude, a to i v podrobné rozpravě, omezená řečnická doba na pět minut.

 

Nejprve tedy o tom, zda vůbec povedeme obecnou rozpravu.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 9 přihlášeno 104, pro 75, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat, není-li námitky, jedním hlasováním o tom, že jak v obecné, tak v podrobné se stanovuje omezení řečnické doby na pět minut.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 10, přihlášeno je 104, pro 76, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Já tedy otevírám obecnou rozpravu s tím, že je zde gentlemanská dohoda, že za každý politický klub vystoupí jeden z poslanců. Z místa se první přihlásil pan místopředseda Okamura, pak pan poslanec Bauer, paní poslankyně Pekarová Adamová. Zbytek si poznačím později. Máte slovo, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, teď tady projednáváme navrhovanou změnu ohledně rozšíření tzv. ošetřovného. Za klub hnutí SPD jsem chtěl sdělit, že my podporujeme rozšíření ošetřovného jako jedno z potřebných opatření na podporu lidí postižených epidemií koronaviru, takže podpoříme všechny návrhy, protože je tady řada pozměňovacích návrhů, které budou směřovat k navýšení potřebné finanční podpory a sociální podpory občanům.

Současně děkuji nejen naší poslankyni Lucii Šafránkové, která připravila náš pozměňovací návrh, ale i ostatním poslancům z jiných stran, kteří pozměňovacími návrhy zalátali nejviditelnější díry vládou předkládané novely, která bohužel neřeší životní realitu, kdy např. rodiče se v péči o dítě či děti střídají. Snad nám vládní většina tyto pro občany pozitivní návrhy odsouhlasí. Jiná věc je, že malé záplaty samozřejmě nespraví tisíce děr a chyb, které jsou také v jiných opatřeních, která se nyní chystají.

Takže náš pozměňovací návrh ještě v podrobné rozpravě představí naše poslankyně Lucie Šafránková a doufám, že tady projde taková varianta, která pomůže co nejvíc lidem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji i za dodržení času navzdory tomu, že máte přednostní právo. Pan poslanec Bauer za politický klub ODS, připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi jenom zkráceně stanovisko za poslanecký klub Občanské demokratické strany. My obecně podporujeme vládní snahu, aby změnila parametry tzv. ošetřovného. Dnes na výboru pro sociální politiku jsme načetli dva pozměňující návrhy. Ten jeden byl pouze legislativně technický a chtěl bych, aby nejenom paní ministryně, ale všichni zde přítomní ho vnímali jako akt dobré vůle, protože jsme požádali naše právníky, se kterými spolupracujeme, aby se na ten vládní návrh podívali a případně odstranili některé legislativně technické chyby, které my tam vidíme. Bohužel jsem viděl, že o tento akt dobré vůle nebyl ani na výboru pro sociální politiku zájem, a proto jsem ho následně nenačítal do systému.

To ovšem není případ toho druhého pozměňujícího návrhu, který se nachází v systému pod číslem 4617. Jeho snahou je pouze změnit dva klíčové parametry tzv. ošetřovného. Ten první parametr, který navrhujeme, se týká věku dítěte. Oproti vládnímu návrhu navrhujeme zvýšit věk, kdy mohou rodiče čerpat ošetřovné, z vládou navrhovaných 13 let na 15 let. A ten druhý parametr se týká toho parametru 60 % vyměřovacího základu. My oproti tomu vládnímu návrhu navrhujeme 80 %.

Proč věk 15 let? My jsme přesvědčeni, že to je optimálnější varianta, která je mimo jiné navázaná na povinnou školní docházku. Věk 13 let není v právním státu České republiky a nikde ukotven, naopak 15 let je ukotven, protože dosažením 15 let věku se dítě stává zletilým. Ten parametr 80 % mimo jiné vychází ze stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí, a dokonce i ze stanoviska a názoru paní ministryně, která slíbila, že se bude zabývat tím, jak se situace bude vyvíjet. I samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí si v určitém okamžiku dovedlo představit vyplácení těch 80 %. My jsme toho názoru, že ta situace už nyní je v některých oblastech velmi kritická, a z toho důvodu bychom se přikláněli, aby vyměřovací základ byl na rozdíl od toho vládního návrhu navýšen na 80 %.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Se stanoviskem poslaneckého klubu TOP 09 vystoupí paní předsedkyně Pekarová Adamová.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Ještě jednou děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, i TOP 09 předkládá pozměňovací návrh ve stejném duchu, jako tady už říkal můj předřečník, tzn. zvýšení vyměřovacího základu z 60 na 80. Myslíme si, že je to adekvátní vzhledem k tomu, jak dlouho ty rodiny budou skutečně závislé zejména na této dávce ošetřovného.

A protože paní ministryně už právě říkala během výboru pro sociální politiku, že plánuje taktéž po určité době k tomuto případně přistoupit, tak bych se chtěla na něco zeptat. Chtěla bych se zeptat, po jak dlouhé době by k tomu právě ministerstvo přistoupilo. Já vím, že dneska je mnoho z těch věcí věštěním z křišťálové koule, ale na druhou stranu jaká délka povinného uzavření škol by musela být, aby to pro ministerstvo bylo důvodem k tomu kroku, aby zvýšilo samo od sebe vyměřovací základ na těch 80 %? Takže to bych se chtěla zeptat, protože předpokládám, že bohužel projdou návrhy pouze ty, které prošly ve výboru pro sociální politiku, což tento návrh nebyl.

Chtěla bych ještě jednou poděkovat i těm, kteří předkládají pozměňovací návrhy, ke kterým jsme se připojovali, ať už se týkají možnosti vystřídání se rodičů. Myslím, že je to zcela zásadní v této chvíli, protože opravdu někteří rodiče potřebují možnost se vystřídat. Pro některé provozy, které zůstávají platné, je to taktéž velkou pomocí, když vezmeme v potaz, že i zdravotní sestry, lékaři a další mají děti a mnozí dneska musí řešit, třeba protože jsou v páru oba zaměstnáni v těchto profesích, vystřídání se v péči o děti.

A poslední věc. Chci ještě zdůraznit, že jsme to byli též my, kteří přišli s návrhem na zvýšení toho věku, po který je možné čerpat ošetřovné u rodičů handicapovaných dětí, které chodí do školy, a jsme rádi, že ten pozměňovací návrh předkládali i další a aspoň jeden z nich prošel a z výboru nakonec je podpořen, protože na to se v tom původním návrhu poměrně pozapomnělo.

Jinak samozřejmě podporujeme, aby rodiče dostávali tuto dávku mnohem dřív, než bývá obvyklé. Tato situace je tak výjimečná, že by k tomu mělo dojít. A věřím tomu, že i to zvýšení z 60 na 80 % je dnes velmi snadno obhajitelné, protože jinak ty rodiče budou nuceni čerpat jiné sociální dávky, takže ten stát to bude stát mnoho peněz tak nebo tak. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A jestli souhlasíte, že bychom umožnili ještě jedno vystoupení a pak vyhlásili přestávku, ať neztrácíme čas. Na řadě je pan předseda Jurečka za klub KDU-ČSL, poté pan poslanec Kolářík, poté pan poslanec Rakušan, poté paní poslankyně Aulická Jírovcová.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já bych chtěl stručně v obecné rozpravě shrnout princip našich pozměňujících návrhů za KDU-ČSL. Začal bych tím, že si musíme uvědomit, že především spotřeba domácností z 60 % táhne ekonomiku České republiky, a proto pokud podtrhneme, byť u části domácností, příjmy, tak jim pomáháme spouštět kolotoč krize, která bude mít hlubší dopady, než by musela mít. Proto jsme za KDU-ČSL připravili pozměňující návrhy, které se zabývají otázkou výše ošetřovného. Já se neumím ztotožnit s tou 60% hranicí ani s tou argumentací, že vláda se k tomu případně vrátí, protože tito rodiče budou už v polovině dubna postaveni před skutečnost, že jejich náklady neklesnou o 40 %, složenky prostě nebudou o 40 % nižší a budou je muset zaplatit.

Takže velmi apeluji na Poslaneckou sněmovnu, abyste zvážili pozměňovací návrh, který jsem dal. Dal jsem jich několik, ale pokud jde o výši ošetřovného, dal jsem variantní návrh, který přiznává výši 100 % vyměřovacího základu, případně pozměňovací návrh, který přiznává alespoň 80 % vyměřovacího základu. Představte si situaci, že jsou rodiče, kdy je tam zaměstnanec maminka, která je třeba v rámci ošetřovného doma, a pak třeba manžel živnostník, který musel uzavřít svoji činnost, živnost. Byli postaveni do této obtížné situace. Není to pro ně vůbec jednoduché.

Dále se v rámci svých pozměňovacích návrhů také zabývám situací lidí, kteří jsou v rámci DPP, DPČ, tedy dohodě o pracovním poměru, dohodě o pracovní činnosti. Dost často jsou to třeba i lidé, kteří pracují jako asistenti v rámci škol atd., atd. Také zde jsem připravil pozměňovací návrh, který jsem upravil po ranní diskusi na sociálním výboru tak, abychom dali variantně dvě možnosti, abychom vycházeli z toho, že můžeme tento strop v případě DPP a DPČ dát na částku 7 890 Kč měsíčně, vychází to z minimální mzdy; nebo vycházím z průměrného ošetřovného, a tam je druhá varianta, která by těmto lidem přiznávala částku 14 600 Kč měsíčně. Argumentace, že někteří zaměstnavatelé tak obcházejí zákoník práce a podobně, v tento okamžik podle mě není úplně fér, protože ti lidé už prostě v té situaci jsou, musejí zůstat doma se svými dětmi a nemají moc na výběr. Nejsou schopni revidovat svůj pracovněprávní vztah u svého zaměstnavatele.

Dále jsme se snažili na podněty lidí z praxe řešit také jednu citlivou záležitost, a sice že ne všechna města, obce zavřely své školky, ale někteří rodiče mají přirozeně strach o své děti a chtějí je ponechat doma, chtějí se jim věnovat a chtějí vlastně být v institutu ošetřovného, ale v tento okamžik na to nemají nárok, tak abychom mohli umožnit těmto rodičům toto dítě mít doma. Někdo může namítat, že to ti rodiče budou zneužívat. Já si nemyslím, že by dneska chtěl být někdo dobrovolně s dětmi několik týdnů doma, nechodit do práce, pokud tu možnost má. Ale prostě pokud má přirozený rodičovský strach, tak si myslím, že umožnit mu tuto formu a nerozlišovat mezi tím, jestli dítě je v první třídě a má 7 let, anebo je v mateřské školce a má 5 let, tak abychom to také mohli umožnit. Takže i tento návrh tady také máme.

A potom ještě dále ty návrhy, které navrhujeme, se týkají například lidí, kteří mají nad 13 let, jsou například v prvním stupni v rámci péče, aby i o ně se mohli starat lidé v rámci režimu ošetřovného, případně také navrhujeme vyjít vstříc tomu, aby v rámci ošetřovného se mohli zapojit prarodiče nebo zletilí sourozenci, prostě aby to bylo flexibilnější a dávalo to větší komfort vůči lidem, kterých se to týká.

Samozřejmě potom v podrobné rozpravě se k těmto pozměňovacím návrhům a k jejich číslům přihlásím. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. V tuto chvíli jenom rekapituluji: přihlášen je pan poslanec Kolářík za klub Pirátů. Doufám, že jsem vás v té roušce dobře poznal. Musíte mi uznat, že jste s kolegou Martínkem trošku podobní, když máte roušku. A já vás viděl jenom periferně. Poté pan poslanec Rakušan, poté paní poslankyně Aulická Jírovcová. A tím bychom měli zástupce klubů k tomuto tisku.

Vyhlašuji polední přestávku do 14.00, na základě dohody grémia pouze hodinovou.

 

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.01 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní ministryně. Budeme pokračovat v zahájené obecné rozpravě. V tu chvíli, kdy jsme přerušovali, byli do obecné rozpravy přihlášeni pan poslanec Kolářík, Rakušan a Hana Aulická Jírovcová. Takže bychom v tomto pořadí v obecné rozpravě vystupovali. Pan Lukáš Kolářík má slovo v obecné rozpravě. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a kolegyně. Já bych se také krátce vyjádřil k návrhu vládního zákona, který zde v tuto chvíli projednáváme. My samozřejmě jako Piráti s navrhovanou úpravou souhlasíme a podpoříme ji. Jsme rádi, že spousta těch našich podnětů a spousta těch našich věcí, se kterými jsme přišli, byla zapracovaná ať už do toho návrhu, anebo do pozměňovacích návrhů, které nakonec prošly výborem. Bylo ale i pár věcí, které výbor odmítl, a proto bych rád je i předložil vám jako sněmovně, a požádal o jejich podporu.

První a zcela důležitá věc je, že se zapomíná při těchto rychlých opatření na celkem zranitelné osoby, a to jsou pracovníci na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, kteří zároveň také participují na sociálním pojištění, a můžeme si pod tím představit třeba matky samoživitelky, které už nemůžou dosáhnout na poloviční úvazek, a proto to řeší takto na dohodu, nebo třeba pedagogičtí pracovníci, kteří jsou také velice často na tyto dohody zaměstnáni. Proto navrhujeme jako Piráti podpořit i tyto lidi. Navrhujeme částku 212 korun denně, a pokud by tito občané měli více těchto dohod, tak navrhujeme tuto částku zdvojnásobit, a to na 424 korun. A k dalším dohodám už by se nepřihlíželo, aby se zamezilo nějakým podvodům a sepisováním mnohačetných dohod. Nesmíme přitom zapomenout právě na tyto nejslabší občany.

Druhá věc, která je podle nás celkem zásadní, je měsíční výplata ošetřovného. Výbor sice přijal nějaký pozměňovací návrh v této věci, nicméně když jsme se na to teď detailně podívali, tak se tam hovoří vlastně, že ta měsíční výplata by byla pouze v případě, pokud dochází ke střídání toho ošetřovného. Takže já avizuji, že budu podávat ještě pozměňovací návrh k tomu bodu 2 a 3 usnesení výboru pro sociální politiku, aby se nám podařilo toto odladit. Předpokládám, že to nebude problém. Jde o to, aby tam bylo explicitní pravidlo opravdu pro všechny, kteří pobírají to ošetřovné, aby byli uklidnění a nenarušilo to jejich rodinné rozpočty.

Zároveň je tady třetí kategorie, které se také zatím nikdo nevěnoval, a to jsou lidi v exekucích. A tady si myslím, že je třeba také nějakým způsobem pomoci, protože jsou to také velice zranitelné osoby, na které tyto problémy dopadnou jako první. My připravujeme několik takových opatření, která budu řešit s Ministerstvem spravedlnosti. Nicméně jedna věc se dá udělat hned, a to je možnost rozšířit přerušení insolvenčního procesu, který dneska už nově lze přerušit podle nové právní úpravy, ale ti lidé, kterým byla schválena tato insolvence předtím podle předchozí úpravy, tuto možnost nemají. Takže já bych navrhoval, abychom umožnili i těm lidem, kteří jsou v insolvenci už několik let, třeba tři nebo čtyři, aby rovněž mohli přerušit na třeba, řekněme půl roku, ten insolvenční proces, aby se mohli nadechnout a ty dopady na ně nebyly tak dramatické. Jim jde samozřejmě o to, aby na konci toho pětiletého procesu byli oddluženi, a tohle by jim mohlo celou tu snahu, kterou oni v předchozích letech projevili, celkově zhatit. Takže avizuji, že budu ještě podávat pozměňovací návrh k tomuto, společně s kolegou Farským jsme to připravili a načteme ho v podrobné rozpravě.

Další věc, kterou chceme zmínit, je samozřejmě potřeba pomoci nějak OSVČ, ale to se bude řešit v jiném tisku, takže k tomu asi budou hovořit více kolegové, ale je třeba na tuto skupinu samozřejmě nezapomenout, protože i oni přišli mávnutím kouzelného proutku o svoje byznysy, o svoji práci, o svoje zakázky, a jsou to také lidé, kteří drží tu ekonomiku a kteří potřebují pomoc.

Děkuji za pozornost a děkuji za podporu našich návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Budeme pokračovat, a to vystoupením pana poslance Víta Rakušana, připraví se Hana Aulická Jírovcová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji vám, pane předsedající. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Jenom krátká poznámka za klub STAN. My podpoříme návrh na zvýšení ošetřovného z 60 na 80 %. A těch 80 % považujeme skutečně v této chvíli za to nutné minimum.

Česká republika podle všech dostupných statistik je zemí, kde ne až tak velký počet lidí - a zaplať pánbůh za to - trpí tou bezprostřední chudobou. Na druhou stranu, a to jistě víme a potvrdíme si, obrovský počet lidí v ČR je těsně nad tou hranicí, kterou označujeme dlouhodobě za hranici chudoby. A my se skutečně domníváme, že ve chvíli, kdy těmto lidem nebude vypláceno alespoň těch 80 zmíněných procent, tak se nám reálně může stát, že se mnoho lidí velmi rychle v té době krize, pokud krize bude dlouhodobější, než si teď myslíme, právě pod tu hranici chudoby dostane, což by bylo pro ně osobně fatální, ale byl by to samozřejmě i zásadní ekonomický limit pro celou republiku jako takovou.

Zároveň prosím, mysleme v této chvíli i na matky samoživitelky. Ony jsou v této chvíli tou nejohroženější skupinou. Na hranici chudoby nebo těsně nad ní žije už v současné době velká většina z nich a právě ony by měly být podpořeny, protože mnohokrát zastupují roli i toho druhého rodiče, nemohou si jednoduše tu zodpovědnost v rámci rodiny dělit, nemohou si dělit ty náklady, jak je to v běžných rodinách. A ony vykonávají skutečně pro své děti, a mnohokrát velmi zodpovědně, obrovské penzum práce. Domnívám se, že si zaslouží v této chvíli podpořit více než jenom 60 procenty. Jak říkám, těch 80 % - a budeme tak hlasovat - považujeme za to vhodné minimum, kterými bychom mohli i tuto skupinu matek podpořit.

Zároveň ovšem se sluší samozřejmě poděkovat i paní ministryni a ministerstvu, že vůbec na tuto situaci zareagovaly, s tímto návrhem přicházejí, protože to samozřejmě reálně, ať už v jakékoli výši, lidem v České republice pomůže.

Takže podpoříme pozměňovací návrh na 80 %. Ale samozřejmě budeme hlasovat, pokud neprojde, i pro ten ministerský návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Zatím poslední v obecné rozpravě. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych říci, že není čas na politikaření. Je čas na začátek procesu pomoci občanům České republiky. A návrh na změnu nebo těch parametrů ošetřovné je první z řad dalších opatření, která nás čekají. Nikdo nedokáže definovat vývoj situace a podle toho je potřeba jednat a upravit další pomoc a podmínky občanům. Je potřeba občanům otevřeně říci, že stav nouze pravděpodobně neskončí v půlce dubna a možná ani května, a i po zastavení šíření viru bude Česká republika další měsíce díky situacím v okolních státech uzavřena, a je tedy potřeba začít pomáhat především v zajištění ekonomické a sociální stability.

Podporujeme vládní návrh, tak jak byl předložen, a pozměňující návrhy paní Pastuchové, tzn. střídání rodičů na ošetřovném plus samozřejmě vyplácení za každý měsíc, a dále podporujeme pozměňující návrh pana kolegy Sklenáka.

Dále bych ráda upozornila, že požadujeme po vládě ČR připravit po dalším prodloužení stavu nouze, tedy po 10. dubnu 2020, zvýšení ošetřovného na 80 % průměrného výdělku, protože značná část obyvatel nemůže žít další měsíc z 60 %. Myslím si, že se na tom shodneme napříč politickým spektrem. A dále připravit legislativní úpravu na podporu i osob, které mají hlavní pracovní poměr na dohodě o pracovní činnosti a státu odvádějí odvody. Zdůrazňuji to z toho důvodu, že dnes máme předložené pozměňující návrhy, které tam mají zakomponovanou i dohodu o provedení práce, a to za KSČM opravdu vnímáme jako doplňkovou činnost, resp. příjem, protože je to omezeno především počtem hodin. Záleží nám na tom ale, aby lidé, kteří mají jako hlavní pracovní poměr na dohodu o provedení činnosti a odvádějí státu opravdu ty odvody, aby se i ošetřovné na ně vztahovalo, protože jak víme všichni, samozřejmě i úlevy na OSVČ se budou řešit jak dalšími sněmovními tisky dneska, tak vládním nařízením přes Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Chtěla bych říci, že podporujeme také 13 let, tedy tu hranici, která je navržena, protože my jsme to konzultovali s pediatry a opravdu nám bylo vlastně ve všech případech potvrzeno, že nemocenskou vystavovali pro rodiče dětem mladším 13 let, těch 14 až 15, tam to potřeba nebylo. Zároveň ale vnímáme, že je potřeba zase podpořit rodiny tam, kde je nějaké zdravotní postižení, a asi se zde všichni shodneme, tak jak je vládní zákon navržen, že nezáleží, jestli to jsou děti, nebo dospělí.

Mě velice, nevím, jestli možná mrzí, nebo ne, ale chtěla bych říci, že dnešek jsem si představovala trošku jinak, bohužel 21 pozměňujících návrhů, které se sešly, ukazují, že i když máme tento nouzový stav, je to vlastně zásadní krize České republiky, kterou jsme si my nevymysleli, tak jsem očekávala, že bude trošku konsenzus napříč politickým spektrem, bohužel se to neděje, ale já věřím, že i při tom hlasování a tak, jak to zatím běží v Poslanecké sněmovně, že ta situace bude daleko lepší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aulické Jírovcové. Ptám se, jestli zpravodajka chtěla v rozpravě, nebo až v závěrečném slově. V rozpravě. Dobře. potom pan poslanec Václav Klaus. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedající. Já zde vystupuji nyní jako poslanec za hnutí ANO s naším stanoviskem našeho hnutí. My se ztotožňujeme s předloženým vládním návrhem a podpoříme, nebo podpořili jsme, jak jsem řekla, pouze dva pozměňující návrhy, které byly přijaty na výboru pro sociální politiku, s tím, že ostatní, nebudu se opakovat, jsem zdůvodnila, např. střídání u babiček, dědečků, proč to nechceme, proč to nepodporujeme. Navýšení na 80 %. My se zde bavíme pořád o navýšení 80 %, ale ono 80 % je vlastně 97 %, 60 % je 70 %, takže opravdu my za hnutí ANO budeme podporovat navrženou vládní verzi s tím, že pokud tato situace bude trvat dál, jak předeslala paní ministryně práce a sociálních věcí, tak pak můžou ty debaty o navýšení pokračovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Václav Klaus, poslední přihlášený v obecné rozpravě. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Jak jsem avizoval, doba je taková, že my podpoříme vládní návrhy, protože myslím, že není čas na to dělat, kdo je chytřejší, a chytřejší z Vodňan. Já jsem měl tři návrhy - informace vlády na podle mě důležité věci, to neprošlo, nic se neděje, doufám, že je to nějak zařízeno.

K této věci. My podpoříme vládní návrh, nicméně bych velice rád, když od toho tady poslanci jsou, aby upozorňovali na nějaké věci. Já se velice obávám toho, že my ženeme lidi, aby tedy zůstali doma s třináctiletými dětmi, a myslím si, že republika možná bude potřebovat spoustu pracovních sil. Se mnou mluví sestřičky, mám některé v rodině, a ony slouží dvanáctky. Protože Ukrajinky odjely domů, některé hlídají děcko, některé jsou v nějaké polokaranténě, čili my se spíš musíme zamýšlet, jak dostat lidi na ta důležitá místa, ať už to jsou vysokoškolští studenti, z nichž řada, což je skvělé, pomáhá sama od sebe, nebo jestli vláda plánuje nějaké armádní zálohy. Ale spíš se bojím, že ta opatření, jak jsem dostal tento materiál, míří k tomu, ať se lidi schovají doma i třeba s třináctiletým děckem.

Takže já to podpořím, protože je vážná doba, ale rád bych tedy vznesl, když jsou tady členové vlády, i ten apel obrácený, že buď bojujeme s tím koronavirem jako republika, anebo se všichni spíš zašíváme a tváříme se, že funguje sociální stát. Ale on nefunguje a fungovat nebude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Paní zpravodajka? Paní ministryně má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Samozřejmě hned poté zahájím rozpravu podrobnou. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, já jenom stručně na ten dotaz, kdy by byl vhodný čas zvážit navýšení. Je to komplikovaná věc. My v tuto chvíli velmi bedlivě sledujeme příjmovou situaci obyvatelstva. Máme tady analýzy, které si myslím, že se krátkodobě nezmění, a budeme to kombinovat se situací na úřadech práce, tzn. s navýšením počtu nezaměstnaných, se situací, kdy budeme sledovat, kolik lidí nám požádalo o ošetřovné, kolik lidí je na nemocenské, kolik lidí požádalo o mimořádnou okamžitou pomoc atd., atd. Bude to kombinace faktorů plus budeme sledovat vývoj té pandemie v České republice, tak abychom správně kombinovali i případná opatření programu Antivirus, a po několika týdnech si tato čísla vyhodnotíme, a pokud dospějeme k názoru, že se nám velká část, tak jak to tady zaznívalo, rodin propadá pod nějakou snesitelnou hranici, tak v tomto případě bych pak eventuálně těch 80 % navrhla. Je potřeba ale říci, že skutečně 80 % redukovaného vyměřovacího základu je téměř 100 % čisté mzdy, to je potřeba mít na paměti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Zahajuji rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny, a očekávám tedy přihlášky do podrobné rozpravy. Pan kolega Kolařík se hlásí. Poté pan poslanec Bartoš. A ještě předtím, než vám dám slovo, navrhnu, abychom v podrobné rozpravě, tak jak byla dohoda z grémia, odhlasovali, že to odůvodnění bude v délce - pěti minut? (Informace mimo mikrofon.) Ale ono bylo hlasováno i v obecné rozpravě. Beru to tedy, jak mě informoval předseda, že je to schváleno pro obě rozpravy. Máte tedy slovo.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji za slovo. Budu určitě rychlejší než pět minut, protože to odůvodnění už proběhlo v rozpravě obecné. Já bych se tady chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 4648, je to pozměňovací návrh k usnesení výboru pro sociální politiku, konkrétně k bodu 2 a 3, který rozšiřuje explicitní sdělení, že ošetřovné se vyplácí jednou měsíčně úplně pro všechny osoby, které jej pobírají, aby to vneslo klid mezi občany.

Také se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 4608. Je to právě doplnění zákona, které zavádí možnost ošetřovného i pro osoby, které pracují na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

Zároveň krátce zmíním - pozměňovací návrh, který jsem avizoval k insolvencím, nakonec předkládat nebudu. Pracujeme se kolegy z ostatních klubů, s Patrikem Nacherem, Kateřinou Valachovou a Honzou Farským, na nějakém komplexním řešení a kooperujeme s Ministerstvem spravedlnosti.

Děkuji za podporu našich pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Ivan Bartoš, připraví se paní kolegyně Šafránková, potom pan kolega Jurečka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, já taktéž krátce se zde přihlásím ke třem pozměňovacím návrhům, které jsem spolupodepsal s paní poslankyní Olgou Richterovou. Vzhledem k tomu, že my řešíme i ty formy zaměstnání DPČ a DPP, tak ten můj první návrh je návrh 4609, je to střídání rodičů na ošetřovném, protože předpokládá právě i to projednání pozměňovacího návrhu týkajícího se DPP a DPČ. Je důležité ho načíst, ačkoliv částečně je ta problematika řešena v pozměňovacím návrhu paní Pastuchové. Je to v podstatně dvouvariantní návrh, kde se střídají rodiče, a reflektuje i tu možnost schválení pozměňovacího návrhu, který představil kolega Kolářík.

Další návrh, který je pod číslem 4610, je to ten návrh, který se týká dětí s poruchou autistického spektra nebo s nějakým jiným hendikepem. Já se k tomu návrhu přihlásím. Předpokládám, že je to ten návrh, který je momentálně promítnut i do návrhu pana poslance Sklenáka, který ráno schválil patřičný výbor.

A třetí pozměňovací návrh. Já reaguji na to, že vlastně ten návrh byl na stole, je to to ošetřovné pro OSVČ, nicméně přijde mi, že když to odkládáme, nebo respektive přesouváme do kompetence MPO, tak tím uchováváme ty lidi v jakési nejistotě, proto my tam máme předložený tento návrh, který to řeší v souvislosti s tímto zákonem. Ta navrhovaná částka je odvozena od průměru, to je 420 korun na den při péči o děti do 15 let. Takže to je třetí návrh, ke kterému bych se chtěl přihlásit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. (Poslanec Bartoš mimo mikrofon: 4611.)

Nyní paní poslankyně Lucie Šafránková. Připraví se pan poslanec Marian Jurečka, poté pan Jan Bauer. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych představila krátce pozměňovací návrh hnutí SPD k vládnímu návrhu zákona, který tady právě probíráme, jenž má číslo sněmovního dokumentu 4592 a ke kterému se tímto přihlašuji.

Tento návrh spočívá v tom, aby nárok na toto mimořádné a dočasné ošetřovné měli i rodinní příslušníci v příbuzenské linii dle dikce občanského zákoníku, kteří pečují o děti do 13 let věku v důsledku uzavření školních či předškolních zařízení, a to i tehdy, jestliže s těmito dětmi nežijí trvale ve společné domácnosti, což současná právní úprava ošetřovného neumožňuje, respektive umožňuje to pouze rodičům dítěte.

Důvodem pro předložení návrhu je právě mimořádnost a neodhadnutelná dlouhodobost stavu, který nyní prožíváme, a snaha o zmínění jeho ekonomických a sociálních dopadů na rodiny, které i tak budou enormní. Tento náš návrh by alespoň mnoha rodičům a rodinám umožnil volbu, jak nouzový stav přežít s co nejmenšími komplikacemi všeho druhu i s výhledem do budoucna. A nejedná se jen o komplikace ekonomické. Jednak jde o to, že mnozí rodiče jsou nyní nuceni na dlouhou dobu opustit za účelem péče o děti svá společensky mimořádně potřebná zaměstnání, ať už to jsou lékaři, zdravotní sestry, záchranáři, příslušníci bezpečnostních sborů nebo pracovníci obchodu a služeb a mnoho dalších povolání.

Proto tedy navrhujeme toto rozšíření okruhu osob, které budou moci nyní čerpat mimořádné ošetřovné, i o blízké příbuzné nežijící s dítětem ve společné domácnosti, například o prarodiče či starší sourozence za podmínky, jsou-li zároveň zaměstnanci účastnými na nemocenském pojištění. Toto opatření by umožnilo mnoha rodinám možnost rozhodnout se, kdo se v této nelehké době péče o dítě ujme, ať už s ohledem na finanční stránku věci, či dle dalších kritérií, typ profese rodičů, jejich role v zaměstnání, riziko ohrožení jejich pracovní pozice v důsledku dlouhodobě absence a mnoho jiných důvodů. Moc vám děkuji za zvážení a vaši podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šafránkové. Nyní pan poslanec Marian Jurečka a předtím ještě krátce doplňující vystoupení pan Bartoš, který mě o to požádal, jenom číslo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já jsem byl upozorněn, že nezazněl na mikrofon. Ten třetí pozměňovací návrh, ke kterému jsem se přihlásil, je návrh číslo 4611.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Marian Jurečka, připraví se pan poslanec Jan Bauer, potom paní poslankyně Adamová. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k tomu většímu počtu pozměňovacích návrhů, které jsem nahrál do systému.

S dovolením, hlásím se k pozměňovacímu návrhu číslo 4596, což je pozměňovací návrh také pro osoby závislé na pomoci jiné osoby.

Pak se hlásím k pozměňovacím návrhu číslo 4601, což je umožnění ošetřovného také pro prarodiče a sourozence, a tedy umožní střídání v rámci ošetřovného.

Potom je to pozměňovací návrh 4595, který se týká ošetřovného pro rodiče dětí pod 6 let, které nebudou chodit do školky v obci a městě, kde ta školka nebyla z rozhodnutí města nebo obce uzavřena.

Potom je to pozměňovací návrh 4597, který se týká ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné ve výši 770 korun za den.

Potom je to pozměňovací návrh 4598, je to ošetřovné, které se týká rodičů, kteří jsou vojáci, aby to bylo možné, stejně tak pro rodiče, kteří jsou policisté či jsou ve složkách bezpečnostních, takže aby to bylo adekvátně možné i pro tyto rodiče. Pro mě argument, že Ministerstvo obrany s tím nesouhlasí, není úplně argumentem relevantním, já jsem tady od toho, abych umožnil hájit zájem především rodičů.

Potom mám zde návrh pod sněmovním číslem 4599. Je to pozměňovací návrh, který řeší ošetřovné u zaměstnanců, na zvýšení 80 % vyměřovacího základu, a alternativně je tady návrh 4600, který řeší ošetřovné na výši 100 % v rámci vyměřovacího základu.

K návrhu 4594 se nehlásím, protože paní ministryně na výboru dopoledne, nebo ráno k němu říkala určité konkrétní faktické výhrady. Těch jsem si byl vědom, a proto jsem během dopoledne tyto výhrady zapracoval a načetl dva pozměňovací návrhy, které se týkají právě DPP a DPČ, které jsou variantní, s tím, že ten první návrh u těchto osob má ten strop vypočítaný z částky 263 korun denně, tedy 7 890 korun za měsíc, a vychází z minimální mzdy a tento pozměňovací návrh má číslo 4631, a pak je tady druhý, který vychází z průměrné výše ošetřovného, tedy 14 600 korun a denně, to znamená 486 korun pro tyto rodiče, a ten má číslo 4632. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Nyní pan poslance Jan Bauer, připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se tímto přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který byl zanesen do systému pod číslem 4617. Vše podstatné o něm bylo řečeno během obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Pekarová Adamová se svým vystoupením. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla také poděkovat paní ministryni za to, že neopomněla ten dotaz a odpovídala, nicméně přesto nebyl do toho vnesen nějaký konkrétnější rámec, a obávám se, že opravdu ještě několik týdnů, možná i měsíců, by byl ten stávající stav, to znamená ošetřovné ve výši 60 %, a proto se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 4628, a to k té jeho první části. Tedy stále trvám na tom, abychom prohlasovali zvýšení toho vyměřovacího základu na 80 % ze mzdy, protože se domnívám, že skutečně není dostačující částka 60 %, a opravdu ne u všech to dělá tak významně hodně peněz oproti tomu, když jsou standardně v zaměstnání. Takže věřím tomu, že nebudeme čekat na to, až ti lidé upadnou do hmotné nouze a budou na jiných sociálních dávkách, a právě tomu tímto zamezíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Jurečka ještě doplní své vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já jen stručně, aby nebyla pochybnost. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu číslo 4631, který se týká DPP a DPČ, s jejich minimální částkou 263 korun denně, 7 890 korun měsíčně, vychází to z minimální mzdy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a to byli všichni přihlášení do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně po podrobné rozpravě ani paní zpravodajka nemá zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Protože postupujeme podle speciálních ustanovení jednacího řádu, musíme rozhodnout, zda budeme o jednotlivých pozměňovacích návrzích hlasovat bezprostředně, nebo zda rozhodneme o přestávce v projednávání tohoto bodu, bod přerušíme. Přestávka je na zpracování a písemné předložení přehledu pozměňovacích návrhů pro všechny poslance. Jinak bychom museli, pokud bychom hlasovali bezprostředně, v podstatě vycházet z toho, co jsme slyšeli.

Toto hlasování, které má číslo jedenáct, spustím, až vyčkám na další kolegy a kolegyně. Procedurální hlasování o přestávce na zpracování a písemné předložení přehledu pozměňovacích návrhů. My přerušíme projednávání po druhém čtení na písemné zpracování pozměňovacích návrhů, zahájíme další bod, je to dohoda z grémia, není to nic, co bychom neuměli udělat, ale v každém případě je lepší vzhledem k tomu, že tam je myslím 21 pozměňovacích návrhů, je lepší, abyste je měli před sebou při hlasování ve třetím čtení. Doporučuji tedy tuto dohodu z grémia respektovat Sněmovně, ale samozřejmě je to na svobodné vůli každého z poslanců.

 

Myslím, že se ustálil počet poslanců ve sněmovně, a návrh na přerušení v hlasování číslo 11 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 11 ze 104 poslanců pro 77, proti nikdo. Jednání po druhém čtení k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 jsme přerušili do zpracování písemných návrhů na změny.

 

Můžeme tedy pokračovat v pořadu schůze tak, jak byl schválen. Dalším bodem našeho pořadu schůze je bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.




Přihlásit/registrovat se do ISP