Úterý 24. března 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

5.
Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým
druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
/sněmovní tisk 786/ - zkrácené jednání

Schválili jsme zkrácené jednání. Předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedající, dámy a pánové, samozřejmě bych chtěl poděkovat, že v tak krátkém čase v nouzové situaci jsme se mohli sejít k projednávání tohoto návrhu zákona. A samozřejmě je potřeba hned na začátek říct, že úpravy, které si vyžaduje jednotná přijímací zkouška a maturitní zkouška, jsou úpravy, kde zasahujeme do standardního způsobu, kde se posouvají lhůty, kde v tuto chvíli naprosto chápu, že do toho vstupují zdravotnická opatření, a je tak jasné, že oproti očekáváním dětí, studentů, jejich rodičů, ale i učitelů to doznává jiných parametrů. Ale mám za to, že parametrů doznává v tuto chvíli, v těchto týdnech celá naše společnost a že skutečně toto není otázka, která by se vyhýbala ostatním sférám, o kterých tady dnes jednáte a ještě jednat v následujících týdnech budete.

Když jsem byl na tiskové konferenci poté, co se uzavřely naše školy - základní, střední, vyšší odborné, samozřejmě základní umělecké a i školy vysoké - našim žákům a studentům, tak bylo avizováno, že Ministerstvo zdravotnictví zpřesní svůj odhad vývoje pandemického plánu, a to tak, že zhruba do 14 dnů. K tomu došlo teď o víkendu. My jsme s kolegy během těch 14 dnů velmi intenzivně promýšleli různé varianty. A jak říkám, nejsou to varianty, které by byly skvělé a zlepšovaly stav, který tady dnes je. K tomu jsme měli jiné debaty - o tom, jak má vypadat maturita a jestli tam má být maturita z matematiky. Ale reaguje na tu situaci, kdy máte 8. dubna za chvíli. A 8. dubna měly začít písemné části maturitních zkoušek. Po mnoha hodinách debat a konzultací s řediteli škol a i s Cermatem jako tím, kdo to má koordinovat z pohledu té státní části, jsme předložili návrh tak, aby reagoval na reálný scénář, který představilo Ministerstvo zdravotnictví.

Co se týká jednotné přijímací zkoušky, jsme si naprosto vědomi, že se rodiny dlouhodobě věnují přípravě svých dětí na jednotnou přijímací zkoušku a že jakékoli další odklady nejsou vhodné, nejsou dobré. To znamená, snažili jsme se, aby co nejrychleji po znovuotevření škol mohla proběhnout jednotná přijímací zkouška s tím, že její obsah a forma se žádným způsobem nemění a odpovídají rámcovému programu pro základní vzdělávání. Ve školní části kritéria stanovená ředitelem školy se také nemění.

Jednotná přijímací zkouška na středních školách pro tento rok - rok 2020/2021 - proběhne nejdříve tedy 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání a její vyhodnocení bude zajišťovat, tak jako standardně, Cermat. Jednotná zkouška se skládá stejně jako podle stávající právní úpravy z písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace. Pro školní přijímací zkoušku, rozhodl-li už ředitel školy o jejím konání, vyhlásí ředitel školy nové termíny. Ta úprava spočívá v tom, že je potřeba u jednotné přijímací zkoušky skutečně zohlednit to, že v jeden daný čas se vysoké desetitisíce, nebo zjednodušeně sto tisíc dětí vydá řešit maturitu, a je to i poté, co ten stav bude uveden z nouzového na nějaký ponouzový, protože standardní stav to určitě nebude, tak i s tímto ohledem jsme zvolili variantu, kdy je jeden termín plus náhradní termíny, a výsledek z tohoto jednoho termínu se propisuje samozřejmě i na tu druhou školu, kterou si ten žák a student zapsal. Dochází také ke zkrácení lhůt pro odevzdání zápisových lístků a dalších technikálií tak, abychom celý ten proces maximálně zrychlili.

Protože z pohledu vyhodnocení a z pohledu zavezení těmi testy je tím ústředním hráčem Cermat, tak maturity v našem návrhu navazují nejdříve 21 dnů po znovuotevření škol s tím, že písemná část z českého jazyka a z cizího jazyka pro tento rok není součástí té státní části, a pokud proběhne návrat žáků do 1. 6., tak to probíhá podle tohoto standardního modu. U maturity jsme do zákona dali i nouzovou variantu, ke které doufáme všichni, že nedojde, a to je ta, že pokud by nebyly k 1. červnu otevřeny školy pro prezenční přítomnost našich žáků, tak by byl mechanismus takový, že by studenti dostali maturitní vysvědčení na základě výsledků z posledních tří vysvědčení, tedy když to zjednoduším: polovina třeťáku, třeťák, půlka čtvrťáku.

Častým dotazem je, jestli když někdo má ten průměr - bylo to dnes v některých článcích, je to samozřejmě na mailu ministerstva, je to jeden z nejčastějších dotazů - když někdo ty průměry má horší a chtěl by známku lepší, tak samozřejmě je poté možné až v těch odsunutých termínech, opravných termínech si to opravit, pokud by s tím někdo nebyl úplně v pohodě a chtěl by mít to vysvědčení na věky věků nádherné se samými jedničkami.

Co se týká původního návrhu, tak jsme navrhovali kvůli zkrácení času, aby vyhodnocení didaktických testů proběhlo přímo na školách jednotlivými učiteli s tím, že poskytneme školám didaktický klíč. Po jednání z dnešního školského výboru je jeden doporučený pozměňovací návrh, se kterým jako ministerstvo souhlasíme, a to je, že i vyhodnocení didaktických testů v případě maturitní zkoušky proběhne prostřednictvím Cermatu, tedy standardním způsobem, s tím, že Cermat se pokusí maximálně možným způsobem zkrátit standardní lhůty, přičemž počítáme s tím, že ty lhůty budou cca sedmidenní.

Častým dotazem také bylo, proč se nepoužil, nebo proč není tento nouzový mechanismus propsán do jednotné přijímací zkoušky. Zase. Pokud jsme tu záležitost konzultovali, tak extrémně v případě osmiletých a šestiletých gymnázií dochází k tomu, že pokud byste chtěli přejít na to, že tam bude to kritérium vysvědčení a průměr známek, nebo několik posledních vysvědčení by mělo nahradit jednotnou přijímací zkoušku, tak se skutečně ničeho nedoberete, protože převis žáků je extrémně vysoký a nebyly by zřídkavé případy, kdy by třeba o 60 míst soutěžilo de facto 150 stejných vysvědčení žáků, kteří mají zároveň sportovní kroužky, účast na matematických a jiných olympiádách. Tedy ve finále by to mohlo skončit paradoxní situací, že bychom se dostali k tomu, že by o tom rozhodoval los. A ten los by bohužel byl v tu chvíli asi nejspravedlivějším řešením. Proto není možné použít průměr z vysvědčení jako kritérium, které by nám spolehlivě vyřešilo přijímací řízení, a není tak možné jednotné přijímací zkoušky v letošním roce ani v nouzovém režimu nějakým způsobem zrušit.

Tolik asi ten úvod s tím, že jak už jsem říkal, jedna z variant a z dotazů je skutečně směřována do oblasti toho, pokud ty průměry jsou horší než to, co by dostal z maturity, nebo očekává, že dostane z maturity, tak tady opakuji, má to řešení. A to řešení samozřejmě spočívá v opravném termínu na podzim tohoto roku.

Pokud vezmu ještě vazbu nouzového řešení maturit, tak skutečně když si vezmete, že řada odborných předmětů dneska, nebo z těch studentů, kteří mají odborné předměty, vezmu si sociál, vezmu zdravotní, vezmu pedagogické, tak dneska vykonávají v rámci toho nouzového stavu praxi, která je možná větší než praxe, kterou by na těch školách dělali, jsou nasazeni přímo v tom terénu. Takže to je také odpověď na to, jestli se ti studenti někam posouvají během této doby. Samozřejmě nepřipravují se na tu maturitu, ale někteří z nich jsou nasazeni přímo v tom boji proti koronaviru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 786/1. Zpravodajem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu je pan poslanec Karel Rais, kterého nyní prosím, aby nás informoval o projednání tohoto návrhu ve výboru. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. My jsme projednali, tak jak bylo řečeno, tento návrh a mám zde před sebou usnesení, které bych s dovolením přečetl: Usnesení z z 33. schůze ze dne 24. března k vládnímu návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, sněmovní tisk 786.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy, zpravodajské zprávě poslance Raise a po rozpravě:

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se nekonala obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby své jednání ukončila nejpozději do konce jednacího dne;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 (sněmovní tisk 786) vyslovila souhlas ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, a to:

1. V části druhé § 25 zní: "§ 25. Bod 1. Zpracování a centrální vyhodnocení výsledků zkoušek společné části maturitní zkoušky, s výjimkou dílčích zkoušek konaných formou ústní, zajišťuje Centrum.

2. Profilovou část maturitní zkoušky a ústní zkoušku společné části vyhodnocuje škola."

A v části druhé § 29 - tady je úprava: "§ 29 1. Na průběh dílčí zkoušky konané ústní formou a zkoušky profilové části maturitní zkoušky se ustanovení § 80a odst. 1, 2 a 4 školského zákona použijí obdobně.

2. Ustanovení § 81 odst. 6 školského zákona platí obdobně."

V. zmocňuje zpravodaje výboru, aby:

se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny;

ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a nyní musíme rozhodnout, zda povedeme obecnou rozpravu. Budeme o tom hlasovat. Přivolal jsem poslance a poslankyně, kteří nejsou v sále. Malou chvíli počkám. (Za okamžik:) Hlasovat můžeme.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom vedli obecnou rozpravu? (Poznámky posl. Bendy směrem k předsedajícímu.)

Hlasování prohlašuji za neplatné, ukončil jsem ho.

 

Ano, návrh výboru v tomto případě zněl, že se nebude konat obecná rozprava o návrhu zákona. To znamená, že hlasujeme o tom, že se nebude konat obecná rozprava.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Z pléna: Pro co?) Že se nebude konat obecná rozprava. A kdo je proti?

hlasování číslo 24 přihlášeno 99 poslanců, pro 10, proti 36. Návrh nebyl přijat, a tedy obecnou rozpravu povedeme.

 

Otevírám obecnou rozpravu a na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, pokud nejsou námitky, navrhuji podle § 99 odst. 7 omezit řečnickou dobu na pět minut, a to jak pro rozpravu obecnou, tak pro rozpravu podrobnou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 25 přihlášeno 98 poslanců, pro 67, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jako první v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Marek Výborný. Připraví se pan poslanec Baxa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já bych chtěl na prvním místě poděkovat Ministerstvu školství, panu ministrovi za předložení toho tisku. Myslím, že není úplně jednoduchý, protože skutečně řeší detailní ustanovení školského zákona, které se týká přijímacího řízení a také samozřejmě ukončování vzdělávání na středních školách. V zásadě za poslanecký klub KDU-ČSL, za který tady teď vystupuji, tak nemáme nějakých zásadních připomínek k jednotným přijímacím zkouškám. Máme, a také byly podány některé pozměňovací návrhy, které se týkají ukončování vzdělávání na středních školách maturitní, resp. závěrečnou zkouškou.

Chtěl bych tady poděkovat školskému výboru a i panu ministrovi za to, že podpořili ten pozměňovací návrh, který jsem ráno přinesl na školský výbor a který se týká hodnocení didaktických testů společné části maturitní zkoušky. Skutečně jsem považoval za nešťastné - školy, které, když budeme pracovat s tou variantou, že skutečně od 1. června nejpozději žáci nastoupí zpátky do škol, tak budou řešit přijímací řízení, ale budou řešit ukončování školního roku u těch nižších ročníků, 1., 2., 3., a v tuto chvíli bychom na ně ještě navalili povinnost opravovat didaktické testy, notabene v situaci, kdy stejně by ty výsledky školy musely posílat zpátky na Cermat. Cermat na to ani softwarově není připraven, čili považujeme za rozumnější tu variantu, o které tady hovořil pan ministr, to znamená ponechat hodnocení na Cermatu, i když tam může dojít k prodloužení lhůty, ale bude to v řádu několika dnů, a to si myslím, že je pořád snesitelné. Proto považujeme - a ještě jeden argument je velmi důležitý, a to je i zachování větší míry objektivity v případě hodnocení didaktických testů právě na Cermatu. Čili děkuji za tuto podporu a budu rád, když tento pozměňovací návrh, který vzešel ze školského výboru a který jsem tam ráno obhajoval, podpoříte.

Došlo tam k jednomu drobnému přehlédnutí, které potom napravím přihlášením se k pozměňovacímu návrhu číslo 4639... Pardon, nikoliv 4639, ale - to číslo potom načtu v podrobné rozpravě. V každém případě se jedná o přezkum, který nám v tom návrhu z výboru vypadl, protože samozřejmě by bylo nelogické v případě, že vrátíme hodnocení didaktických testů na Cermat, aby ten přezkum zůstával na krajských úřadech. Vracíme ho tím jednoduchým pozměňovacím návrhem, myslím, že to je § 32, zpátky na ministerstvo se všemi těmi důsledky, které k tomu patří. Je to vlastně spojitá nádoba s tím pozměňovacím návrhem ze školského výboru. Opět bych vás chtěl poprosit o podporu. Je to projednáno i s panem ministrem.

Druhá věc, kterou dávám k úvaze této Sněmovně, je otázka skutečně toho krizového okamžiku v případě, že by nebyla obnovena přítomnost žáků ve školách k 1. červnu. Ministerstvo, vláda navrhuje v tom okamžiku použít k tomu hodnocení maturitního výstupu ta tři vysvědčení z třetího, resp. z pololetí čtvrtého ročníku. Já s ohledem skutečně na relevanci toho maturitního vysvědčení, resp. závěrečné zkoušky, bych se snažil toto krizové řešení odsunout, co nejdále to je možné. Neříkám, že nemůže nastat situace, kdy i k tomuto bychom museli přistoupit. Nikdo si to nepřejeme.

Všichni, kdo tady sedíme, si přejeme, aby žáci nastoupili do školy nejpozději v polovině května. Víme to, ale nemůžeme samozřejmě vyloučit žádné varianty. Proto je dobře, že ministerstvo pamatuje i na ty kritické okamžiky, ale jsem přesvědčen o tom, že bychom skutečně k tomuto krizovému řešení měli přistoupit až v tom nejkrajnějším okamžiku, což znamená teď konkrétně, a je to v tom pozměňovacím návrhu, ke kterému se přihlásím, umožnit konání maturitní zkoušky třeba i v posledním týdnu měsíce srpna. Zdůrazňuji - zdůrazňuji -, že tady skutečně nemám ambici držet žáky, učitele ve školách o prázdninách, to určitě není cílem. Ale jsme přesvědčeni, že je možné skládat maturitní zkoušku na začátku září. Ten návrh počítá s tím, že by se muselo začít maturovat nejpozději k 7. září a přítomnost žáků by musela být k 1. září, to znamená k začátku nového školního roku. Pokud by toto nenastalo, potom by se samozřejmě jelo podle té krizové varianty, tak jak je zpracována ve vládním návrhu. V případě, že by žáci nastoupili do školy k novému školnímu roku, potom by se skutečně maturovalo na začátku září (upozornění na čas), byla by zachována i možnost náhradního termínu na konci září. A vysoké školy by zajisté počkaly s podmíněným zápisem.

Vše podrobně najdete v důvodových zprávách. Děkuji za podporu. K návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě. Panu místopředsedovi děkuji za trpělivost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A nyní je na řadě pan poslanec Martin Baxa, po něm s přednostním právem pan předseda Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych jménem klubu Občanské demokratické strany přednesl jednak naše stanovisko a také několik připomínek k tomuto vládnímu návrhu zákona.

V době, kdy se stále ještě řeší velmi akutní problémy koronavirové krize, možná zůstalo v pozadí trochu téma toho, jakým způsobem by mělo být zakončeno vzdělávání na středních školách a provedeny jednotné přijímací zkoušky. Ale jak již pan ministr zmiňoval, tak zhruba 100 tisíc žáků a jejich rodičů v případě přijímacích zkoušek a stejně vysoký počet, nebo vysoký počet žáků velice netrpělivě čekají na to, jakým způsobem rozhodneme ve věci toho, jak budou vypadat jednotné přijímací zkoušky a maturity. Chtěl bych říct, že my koncept toho návrhu, který pan ministr Plaga předložil Poslanecké sněmovně, podporujeme. Ten pilíř jednotných přijímacích zkoušek je určitě správný, vystavil by řadu škol zejména gymnázií velmi obtížnému rozhodování, pokud by jednotné přijímací zkoušky nebyly, a určitě je dobré, že se tento koncept zachoval.

Na straně druhé je velmi radikální řešení, které se týká maturit. Já jsem přesvědčen o tom, že o něm můžeme určitě vést velikou diskuzi. Návrh, který tady přednesl pan kolega Výborný, bezpochyby jistou racionalitu má. Ale nacházíme se v době velmi obtížné, v době permanentního stresu, v době, kdy vzdělávání v současné době probíhá velmi nevyzkoušeným způsobem distančního vzdělávání, které je spojeno s velkým tlakem na žáky, jejich rodiče, na rodiny, tak si prostě myslím, že je dobré, aby školní rok skončil se vším všudy 30. června a aby tedy studenti posledních ročníků, nebo maturitních ročníků, věděli, že prostě mají maturitní vysvědčení, resp. tedy že zakončili středoškolské studium podle pravidel přijatých tímto zákonem. Tolik tedy náš obecný pohled.

Jak už jsem říkal, návrh podporujeme. Chtěl bych ale, pane ministře, vznést dvě připomínky. Jedna z nich je otázka a jedna z nich je apel. (Ministr Plaga hovoří se zpravodajem.) Mohu poprosit, pane ministře případně? Říkám, že bych chtěl vznést připomínky a apel. Ta moje připomínka a otázka se týká § 18 toho návrhu. Jistě nejsem první, kdo se na to ptá, a to je možnost odvolání. Možná v tom rychlém předložení nebyla příležitost dostatečně toto vysvětlit. To znamená ten režim, který vlastně umožňoval v současné době nejenom jaksi vznést protest proti nějaké nespravedlnosti nebo chybě v přijímacím řízení, ale také sloužil vlastně jako způsob jak pro žáky, kteří neuspěli na některé škole, se dostat na školu jinou, tento § 18 odstraňuje. Určitě by mělo slyšet nejenom plénum Poslanecké sněmovny, ale i lidé, kteří toto sledují, jakým způsobem bude tedy to odvolací řízení řešeno a zda tento přerozdělovací mechanismus, bych tak řekl, bude zachován. Tak to je otázka. A já věřím tomu, že určitě, pane ministře, na to odpověď máte.

A ta naše zásadní připomínka a velký apel souvisí s jednotnými přijímacími zkouškami a s nekonáním toho tzv. druhého termínu. Já jsem přesvědčený o tom, že by v každém případě mělo být zachováno i v tomto mimořádném režimu to, aby měli žáci devátých ročníků základních škol příležitost absolvovat dvě kola jednotných přijímacích zkoušek, tak jak je tomu v současné době. Těch důvodů je celá řada. Ten nejdůležitější samozřejmě je v tom, že je to navyklý mechanismus, který vlastně umožňuje dětem, které absolvují vlastně první takovou velkou zkoušku, se s ní vyrovnat tím, že jsou dva termíny, a mohou v tom přijímacím řízení využít lepší výsledky z nich. V tom standardním mechanismu se konají ty dva termíny hned po sobě. Já samozřejmě vnímám argument, že se jedná o poměrně vysokou koncentraci dětí, které chodí do těch škol, ale ten vládní návrh zákona přece počítá se stavem, kdy už je umožněna osobní přítomnost žáků ve výuce, a tedy se předpokládá nějaký relativně normální režim ve školách. Tak tady si myslím, že neplatí ten argument epidemiologický, a naproti tomu stojí ten mimořádný tlak, který je vystaven na děti této věkové kohorty školního roku 2019/2020, které by měly tedy absolvovat jenom jediný termín jednotné přijímací zkoušky, a vlastně jejich v uvozovkách školní bytí a nebytí by bylo postaveno jenom na tom jednom jediném dni a na té jedné jediné zkoušce.

Já jsem připraven podpořit návrh usnesení, které předloží pan poslanec Bartoň, jak již avizoval, a chtěl bych vás, pane ministře, vyzvat, abyste v tomto předložil revizi tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda KSČM Vojtěch Filip, připraví se pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, paní a pánové, já budu poměrně stručný. Já bych chtěl poděkovat všem těm, kteří pomáhají, i z těch studentů, učitelů, kteří se starají o své žáky. Ale ten tisk 786 mi připadá trochu nevyvážený z jednoho prostého důvodu - komplikuje přijímací zkoušky na střední školy a v podstatě říká, že maturant může vyjít bez maturitní zkoušky. Já s tím nesouhlasím. Abych nekomplikoval příští hlasování, podpořím pana kolegu Výborného, protože myslím, že ten jeho návrh je možný. Každý, kdo prošel maturitou, ví, že i ti kolegové ze střední školy, kterým se to nepovedlo na první pokus, mohli opakovat pokus například v září, takže ten návrh pana poslance Výborného je jistě hlasovatelný a považuji to za minimálně vyváženost mezi těmi, kteří končí základní školu, a kteří končí střední školu.

Navíc u té maturity, a to tady myslím v tom úvodním projevu pan ministr Plaga řekl, je problém, jak zprůměrovat zkoušku z odborného předmětu, nebo z té praxe na střední odborné škole. Tomu dost dobře nerozumím a nepovažuji to za správný krok. Myslím si, že udržet význam maturity je důležité jak pro školský systém samotný, tak ale i pro určitou důstojnost toho studia, byť jsme ve stavu nouze, ale myslím si, že už v něm nebudeme muset být ani v srpnu ani v září. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na řadě je pan poslanec Dominik Feri, připraví se paní poslankyně Hyťhová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi za něj děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážený pane ministře, poslanecký klub TOP 09 podpoří návrh Ministerstva školství, tak jak byl předložen. Je nám jasné, že málokdy nastane situace, kdy na složitý problém existuje jednoduché řešení, a tato situace je právě jednou z nich. Přesto jsem nucen okomentovat dvě věci, které se týkají především komunikace.

Ten první případ je komunikace konkrétního návrhu, tak jak byl Ministerstvem školství předložen. A sice, my si myslíme, že maturitní zkouška by se měla skládat, nikoliv průměrovat. Byť dodáváme, že doba je opravdu mimořádná, toto řešení je nezbytné, je jedno z možných, ale přesto se tady objevilo řešení jiné. A chtěl poprosit pana ministra, aby v rámci své závěrečné řeči, závěrečného slova, jasně řekl, proč není možné, aby se drobně posunula rozhodná hranice, kdy se řekne ano, tak školy se neotevřely, maturitní zkouška nebo maturitní vysvědčení bude výsledkem průměru za poslední tři vysvědčení. Jestli to zkrátka není možné. Protože to jsou dotazy, které dostáváme dennodenně. Je to něco, co tu vzniklo, a tím se dostávám k té druhé věci, a to je ta omezená komunikace, která ze strany ministra školství v posledním týdnu či dvou byla.

Teď není prostor na to ministerstvu spílat, to můžeme dělat na interpelacích na běžné schůzi. Ale přál bych si, aby se vytvořily nějaké lepší komunikační kanály, protože i na nás se obracejí lidé, i na nás se obracejí studenti. I na nás se obracejí učitelé a ředitelé, chtějí jasné odpovědi, které my jsme jim bohužel nebyli schopni podat. Rád bych vás tedy, pane ministře, požádal o to, abyste vysvětlil studentům, kteří se na maturitu připravují, kteří ji chtějí skládat a nechtějí se spokojit s tím, že jim to bude případně zprůměrováno, a připomínám, že my jsme si vědomi toho, že to je až to řešení ultima ratio, to úplně nejzazší, a abyste s námi prosím do budoucna lépe komunikoval, protože i my zastupujeme učitele, my zastupujeme studenty a ti se na nás obracejí.

Poslanecký klub TOP 09 toto řešení ale podpoří i přesto, a velmi za něj děkujeme, že jste byli schopni ho v tak krátkém čase, v šibeničním čase, připravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne. A nyní tedy vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Tereza Hyťhová, a připraví se pan poslanec Petr Gazdík. Prosím, pět minut.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za slovo. Za nás bychom chtěli říct, že tyto návrhy od Ministerstva školství podporujeme. Chceme poděkovat také panu ministru, ministru Plagovi, a všem lidem, kteří se na tomto pohotovém jednání podíleli, protože si myslím, že jednali velmi rychle a v rámci dobra pro studenty. Nechceme samozřejmě snižovat úroveň vzdělávání, ale na druhou stranu si myslíme, že není dobré tady, jako už padly některé avizované pozměňovací návrhy, prodlužovat maturitu do, myslím, do 7. září to bylo řečeno. My s tímto nesouhlasíme. Chceme, aby školní rok byl ukončen 30. června, aby zkrátka studenti, žáci, aby všichni věděli, na čem jsou. Proto podpoříme tento návrh, tak jak ho předkládá Ministerstvo školství. A také samozřejmě podpoříme i tu variantu, že pokud nebude aktivní výuka probíhat, tak podpoříme to, aby žáci, resp. aby studenti nemuseli chodit maturovat, aby se toto usneslo z posledních třech vysvědčení na střední škole. Myslíme si, že to v rámci této kritické situace je jediné možné řešení.

To je za nás za SPD. A ještě jednou chci poděkovat panu ministru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní požádám o pětiminutové vystoupení, maximálně pětiminutové pana poslance Petra Gazdíka. Připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Nacházíme se, naše školství se nachází v situaci, jakou nikdo ani z pamětníků nepamatuje, a tomu musí odpovídat také řešení. My Starostové a nezávislí považujeme za nejdůležitější teď v tuto chvíli jasně nastavit pravidla. I z diskuse, kterou tady vedeme, je velmi patrné, že ta pravidla, která ministerstvo navrhlo, se tu nebudou líbit trochu v jedné části, tu se nebudou někomu jinému líbit trochu v druhé části a budou předkládány různé argumenty. Ale skutečně to nejdůležitější je, aby naše školy, ředitelé, učitelé a hlavně studenti měli jistotu, jak bude postupováno, a toho se ministerstvo zhostilo skvěle.

Proto chci říct, že Starostové a nezávislí podpoří ten balíček přesně tak, jak jej ministerstvo navrhlo, s drobnou úpravou toho, že případně podpoříme pozměňovací návrh, který umožní, aby i maturity opravoval Cermat v tomto roce, a to je řešení, které ze všech špatných řešení je nejméně špatné. Děkuji panu ministrovi za to, že se toho zhostilo ministerstvo, tak jak se toho zhostilo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, a nyní požádám o vystoupení pana poslance Lukáše Bartoně, máte pět minut, a připraví se paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Řekl bych stanovisko za Piráty. My vítáme, že tento návrh ministr školství předložil. Řeší určitě odklad maturit i odklad přijímacích zkoušek, což je důležité. Nicméně v celém návrhu jsme zjistili pár menších nevýhod a možná rizika. Na školském výboru jsme projednávali tyto výhrady a předkládal jsem dva pozměňovací návrhy.

Jeden se týkal toho, že studenti, kteří jdou... Pane předsedající, jste slyšet seshora.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Omlouvám se. Mluvím s ředitelkou organizačního odboru. Řeším tady právě další proceduru. Omlouvám se. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Studenti, kteří jdou k přijímacím zkouškám, tentokrát budou mít pouze jediný termín, v kterém tuto zkoušku mohou udělat, zatímco standardní jsou dva termíny; a zatímco celý návrh krom tohoto jde ve smyslu zjednodušování podmínek, snižování nároků, vychází vstříc studentům, tak toto je jediná věc, kde návrh jde proti studentům, zpřísňuje, omezuje. Jsme toho názoru, že v kritické situaci, ve které jsme, bychom neměli jít cestou, kdy omezujeme studenty, kdy jim bereme možnosti. Proto jsem navrhoval, zdali by nemohly být ty termíny dva. Zároveň chápu, že to bude administrativně náročné pro školy, a při hlasování školského výboru tento návrh neprošel.

Stejně tak neprošel i můj návrh, aby byla zachována možnost odvolání, kterou ve standardní době studenti mají, ale v tomto návrhu již není. Nicméně zde jsem byl ujištěn ministerstvem, že je jiný nástroj, jak studentům, kteří jsou pod čarou, umožnit studium na té škole. Nicméně i zde bych zdůraznil to, že i to 1 % návrhů, které jsou oprávněné, za tím jsou lidi. A bereme jim možnost opravy. Samozřejmě je ze ještě soud, ale nevím, jestli někdo má náladu na to se soudit a domáhat se odvolání před soud.

Z toho důvodu navrhuji doprovodné usnesení. Vzhledem k tomu, že pozměňovací návrh nebyl legislativně dobře připraven, měli jsme na to bohužel jednu noc, tak navrhuji doprovodné usnesení, ve kterém vyzýváme vládu, aby v souvislosti s výjimečnou situací a nestandardními podmínkami pro přípravu žáků zajistila možnost druhého termínu v rámci přijímacích zkoušek na střední školy.

Ještě se krátce vyjádřím k oněm maturitám. Uznat maturity všem 1. června, pokud bude ještě výjimečný stav, je odvážné rozhodnutí. Dlouho jsme toto diskutovali a k lepšímu rozhodnutí jsme nedošli, musím říci, nicméně nevidíme tam jako dobrý a jediný možný termín 1. června. Dle našeho názoru by to šlo i později, tak aby se mohly dát maturity skládat třeba ještě o prázdninách. To jsem i diskutoval na školském výboru, zdali to neposunout o jeden měsíc. Zároveň říkám, že ono září, které je navrženo panem poslancem Výborným, už mi přijde až moc. Ti studenti by měli vědět minimálně do konce školního roku, jak na tom jsou. Do prázdnin by měli vědět, jak na tom jsou. Ne čekat ještě přes prázdniny.

Děkuji za možnou podporu u toho usnesení, nicméně ještě když se vrátím k maturitám, varoval bych před tím doopravdy držet 1. červen a dávat maturity automaticky všem, i když můžou maturovat ještě v létě. Nejde ani tak o společnou část maturity, nejde ani tak o gymnázia, o všeobecné vzdělání, jde o střední odborné školy a jejich profilovou maturitu a učňovské obory a jejich závěrečnou zkoušku, protože tam je tato závěrečná zkouška profilová a kvalifikační. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji také za přesné dodržení času. Jako poslední v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová. Zatím nevidím nikoho dalšího. Prosím, máte pět minut.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych se i já vyjádřila za poslanecký klub sociální demokracie.

Především bych chtěla poděkovat všem učitelům, učitelkám, rodičům, žákům i studentům, kteří v těchto týdnech společným úsilím se snaží o to, aby kvalita vzdělávání měla stále vysokou úroveň a aby dokázali dokončit ročníky všechny děti, žáci a studenti, kterých se toto týká.

Chtěla bych ocenit, že v legislativní nouzi se jako poslanci a poslankyně zabýváme tímto návrhem. Jsem ráda, že tady je, protože pro střední školy to byla poslední možnost, jak vědět, jak dál, jakými dalšími cestami se budou ubírat přijímací zkoušky i maturitní zkoušky. Řekněme, ta pomyslná červená linie bylo datum 31. březen, takže s ohledem na datum, ve kterém je dnešní mimořádná schůze, je vám jasné, že to tedy byla vlastně jediná možnost na tento sněmovně ten směr, jak dál, projednat. Za to děkuji.

Kolegové ministři, ministryně za sociální demokracii na vládě podpořili tento vládní návrh právě proto, aby všichni ten směr, kam dál z hlediska přijímacích zkoušek a maturit měli co nejdříve. Poslanci a poslankyně sociální demokracie, ač jsou tady koaliční stranou, na tom ovšem byli dost podobně jako vy všichni ostatní, kolegové a kolegyně, v tom jsme si v tento čas legislativní nouze pomyslně rovni, takže také my jsme se seznamovali s návrhy během dnešní noci.

Za poslanecký klub sociální demokracie chci říct, že jsem samozřejmě připraveni zejména pro zklidnění situace ve školách, v rodinách tento návrh jako celek podpořit, nicméně s ohledem na stanoviska odborných školských asociací, která jsou možná překvapivě shodná, podpoříme také některé úpravy, které budou následně načítat kolegové tady u řečnického pultíku. Vede nás k tomu zejména to, že chceme, aby opravdu všechno proběhlo perfektně a aby ti, kteří budou následně přijímací zkoušky a maturity realizovat, tzn. ředitelé škol, měli pravidla, která nejen že jsou správná, ale že jim rozumějí a dokážou je provést, tak aby všechno proběhlo v klidu a správně.

Pokud mluvím o odborných školských asociacích, tak mám na mysli Unii CZESHA, Asociaci gymnázií a také Sdružení učňovských zařízení. I těmto odborným školským asociacím chci poděkovat, že v minulých 24 hodinách věnovaly velkou pozornost tomu, aby nám poslancům a poslankyním dali zpětnou vazbu. Tak to také učinily na sociálních sítích nebo mailech desítky rodičů, studentů, ale také ředitelů škol. Asi nejsem sama, vážené kolegyně a kolegové, která takovéto informace z terénu obdržela. Na základě toho chceme podpořit tato odborná stanoviska, která, jak už jsem řekla, se vzácně shodují v tom, aby také didaktické testy při těchto mimořádných maturitách, mimořádně upravených maturitách, v letošním roce opravoval Cermat a aby profilová část zkoušky byla na školách. Jsem ráda, že školský výbor napříč politickým spektrem toto podpořil, a samozřejmě děkuji za to všem zúčastněným.

Stejně tak podpoříme onu úpravu, o které hovořil Marek Výborný z hlediska přezkumného řízení, tak aby nám to v praxi všechno fungovalo. Také tento pozměňovací návrh podpoříme.

S ohledem na stanoviska odborných školských asociací - zmínila jsem je tady všechny tři, jsou to oficiální stanoviska předsednictev těchto organizací - se domníváme, že nemůžeme oslyšet, byť jsme v legislativní nouzi, budeme tedy podporovat také to, aby datum 1. červen se posunulo tak, aby měli šanci letošní maturanti na složení maturitní zkoušky, byť v mimořádném režimu, ale aby to byla maturitní zkouška.

Jinak se nebudu opakovat, byť mi zbývá ještě chvilka času. Děkuji kolegům za předchozí věcná vystoupení, většinu z nich podepisuji krví a věřím, že s naší společnou prací budou nakonec ředitelé škol, žáci a studenti a rodiče spokojeni.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Rozhlédnu se, zdali už vystoupili všichni, co vystoupit zájem měli. Vidím, že ano. Končím obecnou rozpravu a táži se, zdali je zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra a pana zpravodaje. Máte zájem o závěrečná slova? Nemáte. Máte zájem? Pan ministr má zájem. Pan ministr Robert Plaga vystoupí. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já jsem byl vyzván několika dotazy, tak je nechci nechat nezodpovězené.

Ten, který se opakoval u pana poslance Feriho a pana poslance Baxy, byl o tom odvolání. Ten institut - pokud jste směřovali svůj dotaz na to, jak samozřejmě bude rozhodováno ve chvíli těch, kteří jsou pod čarou, tak to bude probíhat, autorem (nesroz.) bude vydáno nové rozhodnutí. To znamená, přestože to není standardní institut odvolání, tak tento zákon zavádí a je to institut zvláštního rozhodnutí. To znamená, pokud se bavíme o těch standardních důvodech, že někdo je pod čarou a dochází k tomu přeskládání, protože někdo nedá zápisové lístky, tak je ošetřeno v tomto zákoně a je řešeno podle mě ku prospěchu studentů.

To, v čem se s panem poslancem Baxou lišíme, tak je těch 100 tisíc lidí putujících v prostoru. Já jsem toho názoru, že skutečně tím, že tam je ještě školní část, a já samozřejmě chápu, a být to standardní podmínky, tak nikdo nezpochybňuje ty dva termíny, ale já si stojím za tím, že ten jeden termín je správný v tom stavu, ve kterém se pravděpodobně budeme nacházet v následujících týdnech a měsících.

Poslední, k čemu jsem se měl vyjádřit, je, proč ta maturita je, nebo proč je tam nouzový prostředek týkající se maturity jako celku. Když se podíváte, tak některá prohlášení jsou, že vlastně ty známky, já už jsem to tady říkal, neodpovídají tomu, jak pak ten student uspěje u maturity. Já si skutečně myslím, je to nouzový instrument, myslím si, že je nutné, abychom i s ohledem na to, že tady řešíme návaznosti ve vztahu k vysokým školám, tak jsem přesvědčen, že je potřeba tomu dát nějaký jasný řád. A ten jasný řád říká, že pokud se školy otevřou, tak jak je teď předpokládáno, běží maturita bez písemných částí. Pokud se neotevřou, nastupuje tento instrument, který, ano, je nouzový, ale když si vezmete, že ti lidé by skutečně měli čekat do září na to, aby si udělali maturitu, tak se nám to přenáší na vysoké školy, a zároveň třeba v případě těch, kteří chtějí jít do práce a do praxe, tak pokud budeme rozbíhat zpátky výrobu, tak půjdou na ta místa. A já mám vážnou obavu, že pokud dáte termín na druhou polovinu září, tak ti lidé k té maturitě už nepřijdou, protože budou v těch podnicích, do kterých nastoupí poté, co se výroba rozběhne. Tolik ještě jeden argument, který tady nepadl a který nás vedl k nouzovému řešení, ke kterému, pevně věřím, že nedojde. Děkuji vám všem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan ministr, a já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. O slovo se hlásí dva poslanci. Jako prvního vyzývám k vystoupení pana poslance Marka Výborného a připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň. Pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl zdůraznit, že to skutečně byly šibeniční termíny, za které nikoho neviním, za to nikdo nemůžeme, ale přes noc, protože někdy kolem 18. hodiny se ten tisk 786 objevil v systému, takže jsme na tom pracovali přes noc.

Chtěl bych poděkovat mnoha ředitelům středních škol, zástupcům asociací, nakonec i zřizovatelům, s kterými jsem ty věci konzultoval. Všechny ty pozměňovací návrhy, které tady teď budu načítat a ke kterým se přihlásím, skutečně vycházejí z konzultací z terénu. Moc děkuji za tuto zpětnou vazbu. Je pro nás důležitá. Prosím, pracujme i s tímto elementem. Nechci tady tu debatu dál rozvíjet, protože samozřejmě jsou další argumenty, které by podpořily to, co například říkají ředitelé a asociace.

Tedy přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4647. Jedná se o zmiňovaný § 32, tzn. doplněk pozměňovacího návrhu, který prošel školským výborem a který vrací přezkum logicky na ministerstvo z krajských úřadů nebo z krajů.

Dále se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 4639. Jedná se o § 23. Ten poprosím krátce zdůvodnit, protože v obecné rozpravě jsem se k němu nedostal. Jedná se opět o možnost pro ředitele škol, pokud vyhlásili v profilové části maturitní zkoušky některou zkoušku jako kombinaci dvou a více forem, v situaci, kdy netušili, že se dostaneme do této krizové situace - protože všichni očekáváme, že se snad podaří tedy v červnu to všechno zrealizovat, tak jak je to v plánu, a nebudeme muset přistoupit k těm mezním opatřením -, aby mohli, ne museli, ale mohli ještě dodatečně svým rozhodnutím nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona toto rozhodnutí změnit a zvolit pouze jednu formu v rámci té konkrétní zkoušky v profilové části. Je to prosba zvláště odborných škol. Opět by to na prvním místě usnadnilo administraci a provedení té zkoušky v situaci, kdy za běžného chodu by samozřejmě ta kombinace více forem byla možná, a dokonce oprávněná. Tady by ředitel mohl, ne musel, zvolit pouze jednu formu. Tedy sněmovní tisk 4639.

A poslední pozměňovací návrh, ke kterému se tímto hlásím, je načten pod číslem 4616. Tam se jedná o zde už zmiňovaný posun toho krizového opatření, které vláda a ministerstvo uvedly do návrhu zákona v případě, že by se nepodařilo standardně začít ani nový školní rok od 1. září 2020. To jsem tady podrobně vysvětloval. Opět tedy dávám k vašemu uvážení a k podpoře tohoto návrhu.

Na závěr mi dovolte poděkovat hlavně všem učitelům, ředitelům škol, protože - a to chci zdůraznit - zapomeňte na to, že by učitelé byli na prázdninách. Opravdu nejsou. Z vlastní zkušenosti, z komunikace s učiteli vlastních dětí vím, že je to pro ně vlastně náročnější, než kdyby standardně učili ve školách. Ono to může být něčím pozitivní, to určitě. Pan ministr tady správně mluvil o těch kompetencích, které si v tuto chvíli mohou žáci osvojovat úplně jinou formou, úplně jiným způsobem, a zaplať pánbůh vlastně za to. Na druhou stranu opravdu nepodlehněme iluzi, že učitelé mají dovolenou. Nemají. A já jim moc děkuji za to, jakým způsobem v naprosté většině k této kritické krizové situaci přistoupili. Díky moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní vystoupí pan poslanec Lukáš Bartoň. Nemám zatím už nikoho dalšího přihlášeného. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já bych se rád přihlásil k tomu doprovodnému usnesení, které je avizoval. Jedná se o doprovodné usnesení, sněmovní dokument 4634. Jedná se o jednoduché usnesení. Já ho řeknu, je to jedna věta: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu v souvislosti s výjimečnou situací a nestandardními podmínkami pro přípravu žáků, (aby) zajistila možnost druhého termínu v rámci přijímacích zkoušek na střední školy.

Zdůvodnění, ještě jednou. Já se moc neshodnu zde s panem ministrem, že ten jeden termín je nejlepší . Ono jde o to balancovat, jestli je pro nás důležité, zda mohou mít žáci dva termíny, nebo zda budou mít školy méně administrativní práce s tím a bude to snazší to provést v tom režimu, případně další aspekty. Já se spíše přikláním k tomu, že bychom měli ponechat ten standard dvou termínů, na které jsou studenti zvyklí, kteří ho mají a za standardních situací by je měli. Proto navrhuji toto doprovodné usnesení, ve kterém žádáme vládu, tedy potažmo i ministerstvo, aby připravilo legislativní změnu a ty dva termíny umožnilo. Zatímco na školském výboru jsem předkládal již pozměňovací návrh, tak jsem byl upozorněn na některé legislativní nedostatky a vzhledem k tomu, že fakt jsme na tom dělali přes noc a nestihli jsme to dodělat do kvalitního legislativního návrhu, tak jsme zvolili toto doprovodné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy končím podrobnou rozpravu. Táži se znovu, zdali má pan zpravodaj a pan ministr zájem o závěrečná slova. Nemáte zájem o závěrečná slova, takže já přerušuji projednávání tohoto tisku do projednání všech druhých čtení, která jsou dneska na programu.

 

Nyní přistoupíme k bodu

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP