(14.20 hodin)
(pokračuje Kolářík)

Také se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 4608. Je to právě doplnění zákona, které zavádí možnost ošetřovného i pro osoby, které pracují na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

Zároveň krátce zmíním - pozměňovací návrh, který jsem avizoval k insolvencím, nakonec předkládat nebudu. Pracujeme se kolegy z ostatních klubů, s Patrikem Nacherem, Kateřinou Valachovou a Honzou Farským, na nějakém komplexním řešení a kooperujeme s Ministerstvem spravedlnosti.

Děkuji za podporu našich pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Ivan Bartoš, připraví se paní kolegyně Šafránková, potom pan kolega Jurečka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, já taktéž krátce se zde přihlásím ke třem pozměňovacím návrhům, které jsem spolupodepsal s paní poslankyní Olgou Richterovou. Vzhledem k tomu, že my řešíme i ty formy zaměstnání DPČ a DPP, tak ten můj první návrh je návrh 4609, je to střídání rodičů na ošetřovném, protože předpokládá právě i to projednání pozměňovacího návrhu týkajícího se DPP a DPČ. Je důležité ho načíst, ačkoliv částečně je ta problematika řešena v pozměňovacím návrhu paní Pastuchové. Je to v podstatně dvouvariantní návrh, kde se střídají rodiče, a reflektuje i tu možnost schválení pozměňovacího návrhu, který představil kolega Kolářík.

Další návrh, který je pod číslem 4610, je to ten návrh, který se týká dětí s poruchou autistického spektra nebo s nějakým jiným hendikepem. Já se k tomu návrhu přihlásím. Předpokládám, že je to ten návrh, který je momentálně promítnut i do návrhu pana poslance Sklenáka, který ráno schválil patřičný výbor.

A třetí pozměňovací návrh. Já reaguji na to, že vlastně ten návrh byl na stole, je to to ošetřovné pro OSVČ, nicméně přijde mi, že když to odkládáme, nebo respektive přesouváme do kompetence MPO, tak tím uchováváme ty lidi v jakési nejistotě, proto my tam máme předložený tento návrh, který to řeší v souvislosti s tímto zákonem. Ta navrhovaná částka je odvozena od průměru, to je 420 korun na den při péči o děti do 15 let. Takže to je třetí návrh, ke kterému bych se chtěl přihlásit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. (Poslanec Bartoš mimo mikrofon: 4611.)

Nyní paní poslankyně Lucie Šafránková. Připraví se pan poslanec Marian Jurečka, poté pan Jan Bauer. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych představila krátce pozměňovací návrh hnutí SPD k vládnímu návrhu zákona, který tady právě probíráme, jenž má číslo sněmovního dokumentu 4592 a ke kterému se tímto přihlašuji.

Tento návrh spočívá v tom, aby nárok na toto mimořádné a dočasné ošetřovné měli i rodinní příslušníci v příbuzenské linii dle dikce občanského zákoníku, kteří pečují o děti do 13 let věku v důsledku uzavření školních či předškolních zařízení, a to i tehdy, jestliže s těmito dětmi nežijí trvale ve společné domácnosti, což současná právní úprava ošetřovného neumožňuje, respektive umožňuje to pouze rodičům dítěte.

Důvodem pro předložení návrhu je právě mimořádnost a neodhadnutelná dlouhodobost stavu, který nyní prožíváme, a snaha o zmínění jeho ekonomických a sociálních dopadů na rodiny, které i tak budou enormní. Tento náš návrh by alespoň mnoha rodičům a rodinám umožnil volbu, jak nouzový stav přežít s co nejmenšími komplikacemi všeho druhu i s výhledem do budoucna. A nejedná se jen o komplikace ekonomické. Jednak jde o to, že mnozí rodiče jsou nyní nuceni na dlouhou dobu opustit za účelem péče o děti svá společensky mimořádně potřebná zaměstnání, ať už to jsou lékaři, zdravotní sestry, záchranáři, příslušníci bezpečnostních sborů nebo pracovníci obchodu a služeb a mnoho dalších povolání.

Proto tedy navrhujeme toto rozšíření okruhu osob, které budou moci nyní čerpat mimořádné ošetřovné, i o blízké příbuzné nežijící s dítětem ve společné domácnosti, například o prarodiče či starší sourozence za podmínky, jsou-li zároveň zaměstnanci účastnými na nemocenském pojištění. Toto opatření by umožnilo mnoha rodinám možnost rozhodnout se, kdo se v této nelehké době péče o dítě ujme, ať už s ohledem na finanční stránku věci, či dle dalších kritérií, typ profese rodičů, jejich role v zaměstnání, riziko ohrožení jejich pracovní pozice v důsledku dlouhodobě absence a mnoho jiných důvodů. Moc vám děkuji za zvážení a vaši podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šafránkové. Nyní pan poslanec Marian Jurečka a předtím ještě krátce doplňující vystoupení pan Bartoš, který mě o to požádal, jenom číslo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já jsem byl upozorněn, že nezazněl na mikrofon. Ten třetí pozměňovací návrh, ke kterému jsem se přihlásil, je návrh číslo 4611.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Marian Jurečka, připraví se pan poslanec Jan Bauer, potom paní poslankyně Adamová. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se přihlásil k tomu většímu počtu pozměňovacích návrhů, které jsem nahrál do systému.

S dovolením, hlásím se k pozměňovacímu návrhu číslo 4596, což je pozměňovací návrh také pro osoby závislé na pomoci jiné osoby.

Pak se hlásím k pozměňovacím návrhu číslo 4601, což je umožnění ošetřovného také pro prarodiče a sourozence, a tedy umožní střídání v rámci ošetřovného.

Potom je to pozměňovací návrh 4595, který se týká ošetřovného pro rodiče dětí pod 6 let, které nebudou chodit do školky v obci a městě, kde ta školka nebyla z rozhodnutí města nebo obce uzavřena.

Potom je to pozměňovací návrh 4597, který se týká ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné ve výši 770 korun za den.

Potom je to pozměňovací návrh 4598, je to ošetřovné, které se týká rodičů, kteří jsou vojáci, aby to bylo možné, stejně tak pro rodiče, kteří jsou policisté či jsou ve složkách bezpečnostních, takže aby to bylo adekvátně možné i pro tyto rodiče. Pro mě argument, že Ministerstvo obrany s tím nesouhlasí, není úplně argumentem relevantním, já jsem tady od toho, abych umožnil hájit zájem především rodičů.

Potom mám zde návrh pod sněmovním číslem 4599. Je to pozměňovací návrh, který řeší ošetřovné u zaměstnanců, na zvýšení 80 % vyměřovacího základu, a alternativně je tady návrh 4600, který řeší ošetřovné na výši 100 % v rámci vyměřovacího základu.

K návrhu 4594 se nehlásím, protože paní ministryně na výboru dopoledne, nebo ráno k němu říkala určité konkrétní faktické výhrady. Těch jsem si byl vědom, a proto jsem během dopoledne tyto výhrady zapracoval a načetl dva pozměňovací návrhy, které se týkají právě DPP a DPČ, které jsou variantní, s tím, že ten první návrh u těchto osob má ten strop vypočítaný z částky 263 korun denně, tedy 7 890 korun za měsíc, a vychází z minimální mzdy a tento pozměňovací návrh má číslo 4631, a pak je tady druhý, který vychází z průměrné výše ošetřovného, tedy 14 600 korun a denně, to znamená 486 korun pro tyto rodiče, a ten má číslo 4632. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Nyní pan poslance Jan Bauer, připraví se paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se tímto přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který byl zanesen do systému pod číslem 4617. Vše podstatné o něm bylo řečeno během obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Pekarová Adamová se svým vystoupením. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla také poděkovat paní ministryni za to, že neopomněla ten dotaz a odpovídala, nicméně přesto nebyl do toho vnesen nějaký konkrétnější rámec, a obávám se, že opravdu ještě několik týdnů, možná i měsíců, by byl ten stávající stav, to znamená ošetřovné ve výši 60 %, a proto se chci přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 4628, a to k té jeho první části. Tedy stále trvám na tom, abychom prohlasovali zvýšení toho vyměřovacího základu na 80 % ze mzdy, protože se domnívám, že skutečně není dostačující částka 60 %, a opravdu ne u všech to dělá tak významně hodně peněz oproti tomu, když jsou standardně v zaměstnání. Takže věřím tomu, že nebudeme čekat na to, až ti lidé upadnou do hmotné nouze a budou na jiných sociálních dávkách, a právě tomu tímto zamezíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Jurečka ještě doplní své vystoupení. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Já jen stručně, aby nebyla pochybnost. Hlásím se k pozměňovacímu návrhu číslo 4631, který se týká DPP a DPČ, s jejich minimální částkou 263 korun denně, 7 890 korun měsíčně, vychází to z minimální mzdy. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP