(17.20 hodin)
(pokračuje Výborný)

Dále se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 4639. Jedná se o § 23. Ten poprosím krátce zdůvodnit, protože v obecné rozpravě jsem se k němu nedostal. Jedná se opět o možnost pro ředitele škol, pokud vyhlásili v profilové části maturitní zkoušky některou zkoušku jako kombinaci dvou a více forem, v situaci, kdy netušili, že se dostaneme do této krizové situace - protože všichni očekáváme, že se snad podaří tedy v červnu to všechno zrealizovat, tak jak je to v plánu, a nebudeme muset přistoupit k těm mezním opatřením -, aby mohli, ne museli, ale mohli ještě dodatečně svým rozhodnutím nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti tohoto zákona toto rozhodnutí změnit a zvolit pouze jednu formu v rámci té konkrétní zkoušky v profilové části. Je to prosba zvláště odborných škol. Opět by to na prvním místě usnadnilo administraci a provedení té zkoušky v situaci, kdy za běžného chodu by samozřejmě ta kombinace více forem byla možná, a dokonce oprávněná. Tady by ředitel mohl, ne musel, zvolit pouze jednu formu. Tedy sněmovní tisk 4639.

A poslední pozměňovací návrh, ke kterému se tímto hlásím, je načten pod číslem 4616. Tam se jedná o zde už zmiňovaný posun toho krizového opatření, které vláda a ministerstvo uvedly do návrhu zákona v případě, že by se nepodařilo standardně začít ani nový školní rok od 1. září 2020. To jsem tady podrobně vysvětloval. Opět tedy dávám k vašemu uvážení a k podpoře tohoto návrhu.

Na závěr mi dovolte poděkovat hlavně všem učitelům, ředitelům škol, protože - a to chci zdůraznit - zapomeňte na to, že by učitelé byli na prázdninách. Opravdu nejsou. Z vlastní zkušenosti, z komunikace s učiteli vlastních dětí vím, že je to pro ně vlastně náročnější, než kdyby standardně učili ve školách. Ono to může být něčím pozitivní, to určitě. Pan ministr tady správně mluvil o těch kompetencích, které si v tuto chvíli mohou žáci osvojovat úplně jinou formou, úplně jiným způsobem, a zaplať pánbůh vlastně za to. Na druhou stranu opravdu nepodlehněme iluzi, že učitelé mají dovolenou. Nemají. A já jim moc děkuji za to, jakým způsobem v naprosté většině k této kritické krizové situaci přistoupili. Díky moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní vystoupí pan poslanec Lukáš Bartoň. Nemám zatím už nikoho dalšího přihlášeného. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já bych se rád přihlásil k tomu doprovodnému usnesení, které je avizoval. Jedná se o doprovodné usnesení, sněmovní dokument 4634. Jedná se o jednoduché usnesení. Já ho řeknu, je to jedna věta: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu v souvislosti s výjimečnou situací a nestandardními podmínkami pro přípravu žáků, (aby) zajistila možnost druhého termínu v rámci přijímacích zkoušek na střední školy.

Zdůvodnění, ještě jednou. Já se moc neshodnu zde s panem ministrem, že ten jeden termín je nejlepší . Ono jde o to balancovat, jestli je pro nás důležité, zda mohou mít žáci dva termíny, nebo zda budou mít školy méně administrativní práce s tím a bude to snazší to provést v tom režimu, případně další aspekty. Já se spíše přikláním k tomu, že bychom měli ponechat ten standard dvou termínů, na které jsou studenti zvyklí, kteří ho mají a za standardních situací by je měli. Proto navrhuji toto doprovodné usnesení, ve kterém žádáme vládu, tedy potažmo i ministerstvo, aby připravilo legislativní změnu a ty dva termíny umožnilo. Zatímco na školském výboru jsem předkládal již pozměňovací návrh, tak jsem byl upozorněn na některé legislativní nedostatky a vzhledem k tomu, že fakt jsme na tom dělali přes noc a nestihli jsme to dodělat do kvalitního legislativního návrhu, tak jsme zvolili toto doprovodné usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já tedy končím podrobnou rozpravu. Táži se znovu, zdali má pan zpravodaj a pan ministr zájem o závěrečná slova. Nemáte zájem o závěrečná slova, takže já přerušuji projednávání tohoto tisku do projednání všech druhých čtení, která jsou dneska na programu.

 

Nyní přistoupíme k bodu

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
/sněmovní tisk 789/ - zkrácené jednání

Podle § 99 odst. 5 bychom měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy k tomuto tématu? Předpokládám, že se nikdo, protože vy se hlásíte na tabuli až do rozpravu k tomu bodu, takže pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím, přikročíme k hlasování. Já zagonguji už v předstihu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, sněmovní tisk 789, ve zkráceném jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 26. Přihlášeno 100 poslanců, pro 85, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen.

 

Přistoupíme tedy nyní k projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, sněmovní tisk 789, zkrácené jednání. Předložený návrh uvede místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, už je připravena. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představila novelu zákona o státním rozpočtu. Nikomu z vás tady asi nemusím vysvětlovat, že situace, ve které se nyní nacházíme, je zcela bezprecedentní. To platí jak pro domácí, tak pro světovou ekonomiku. Tvrdá opatření uskutečňovaná po celém světě mají jeden jediný společný cíl a tím je zajistit zdraví populace. To však s sebou přináší vysoké společenské a ekonomické náklady. Pro jejich zmírnění jsme v poslední době přistoupili k řadě mimořádných opatření. Vedle zajištění zdraví a bezpečnosti každého z nás nemůžeme zapomínat také na zachování vysoké zaměstnanosti, hotovosti v ekonomice a samozřejmě na omezení negativních sociálních dopadů probíhající pandemie.

Výhodou České republiky je, že naše ekonomika, její veřejné rozpočty, ale i měnová politika se nachází v kondici, díky níž tuto situaci ustojíme. Jen velmi málo světových ekonomik má tak příznivé podmínky pro to vše zvládnout. Světové obchodní fórum dokonce označilo makroekonomickou kondici České republiky za nejlepší na světě. Mix velmi nízké míry nezaměstnanosti, nízkého veřejného zadlužení a jeho přebytkového hospodaření, vlastní měnová politika a mimořádně zdravý bankovní sektor nás naplňují oprávněným optimismem, že současný stav úspěšně překonáme.

Přistupuji proto před vás s návrhem novely zákona o státním rozpočtu pro rok 2020, která byla včera schválena vládou, a prosím o její schválení. Novela počítá v letošním roce s celkovými příjmy ve výši 1 488,3 mld. Kč a výdaji ve výši 1 688,3 mld. Kč a deficit státního rozpočtu navrhuji ve výši 200 mld. Kč. Novela reaguje na předpokládaný pokles zejména daňových příjmů a na výdajové straně vytváří prostor pro vyšší výdaje k zajištění zdraví obyvatelstva, podporu firem, živnostníků, zaměstnanců, zkrátka celé naší ekonomiky.

Jistě, můžeme teď začít diskutovat o nástrojích, kterými to činíme, ale sotva může být polemiky o tom, zda to učinit musíme, nebo nikoliv. Dovolte mi nicméně, abych vás ujistila, že vláda při volbě stabilizačních opatření k podpoře ekonomiky postupuje v plném souladu s nejnovějšími doporučeními OECD, a budeme tak činit i nadále.***
Přihlásit/registrovat se do ISP