Úterý 7. dubna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

1.
Vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti
s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
/sněmovní tisk 808/ - zkrácené jednání

Také připomenu, že existuje dohoda, že nebudeme uplatňovat faktické poznámky v rámci těchto bodů. Nicméně samozřejmě nemůžu žádnému poslanci bránit toto jeho právo uplatnit.

Předložený návrh uvede paní ministryně, místopředsedkyně vlády, ministryně financí Alena Schillerová, pokud pan předseda Stanjura nechce uplatnit přednostní právo v tento moment, ale myslím si, že to až do rozpravy. Takže prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi uvést ve stručnosti návrh zákona, který umožní pomocí kompenzačního bonusu zmírnit dopady aktuální krize související s koronavirem na osoby samostatně výdělečně činné.

Hospodářská činnost řady podnikatelů byla dnes bohužel úplně nebo částečně utlumena. Navržené opatření proto směřuje zejména na osoby samostatně výdělečně činné, které takto podnikají v rámci své hlavní činnosti, to znamená, jde o jejich majoritní zdroj příjmů, ale je zaměřené také na významnou část osob, které uvedenou činnost vykonávají jako vedlejší. Kompenzační bonus bude poskytován ve výši 500 korun za každý den v rámci období od 12. března do 30. dubna 2020, pokud bude osoba v daný den splňovat podmínky pro jeho poskytnutí. Čili celkově by mohla osoba samostatně výdělečně činná, podnikatel, obdržet částku až 25 tisíc.

Současná podoba návrhu zákona, tak jak budu teď vlastně podmínky, o nich mluvit, tak už je ve znění, nebo zohledňuji tam pozměňovací návrh komplexní, který jsem včera podpořila a prošel rozpočtovým výborem. Připravilo ho Ministerstvo financí, podala ho paní předsedkyně Vostrá a pan poslanec Volný a byl rozpočtovým výborem doporučen. Chtěla bych zdůraznit, že na přípravě tohoto návrhu, tohoto pozměňovací návrhu, se podíleli také zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Komory daňových poradců, za což děkuji.

Při přípravě tohoto opatření jsme si položili několik cílů. Předně jsme chtěli, aby se jednalo o opatření rychlé a administrativně nenáročné. Pomoc by tedy měla dorazit podnikatelům v řádu dnů. Zárukou toho je svěření kompetence k vyplácení kompenzačního bonusu finančním úřadům, které mají rozsáhlou síť územních pracovišť a jsou plně schopny tuto agendu zajistit. Ke správě bonusu budou současně využity osvědčené postupy podle daňového řádu. Čili kompenzační bonus bude poskytnut na základě jednoduchého čestného prohlášení. Já ho představím okamžitě, když se podaří schválení v Senátu, tak aby mohli ještě předtím, než podepíše zákon pan prezident a než prostě bude publikován ve Sbírce zákonů, tak aby mohli už podávat tato čestná prohlášení.

Podmínkou bude tedy čestné prohlášení, žádost bude možné podat jak elektronicky, tak papírovou formou na podatelně finančního úřadu či do sběrných boxů a jsem připravena podpořit pozměňovací návrh, který bude rozšiřovat nad rámec současných postupů daných daňovým řádem možnost činit toto podání i formou e-mailu za určitých podmínek.

Dále jsme se snažili, aby podmínky byly nastaveny tak, aby na ně dosáhl co největší počet těch, jejichž činnost byla aktuálními událostmi zasažena, a současně aby toto opatření se nestalo cílem zneužití a spekulací ze strany těch, kteří dnešními událostmi postiženi nebyli, tedy aby bylo maximálně spravedlivé.

Podmínkou poskytnutí kompenzačního bonusu bude proto skutečnost spočívající v tom, že samostatná výdělečná činnost žadatele byla zcela nebo zčásti znemožněna aktuálními událostmi souvisejícími s koronavirem. Tyto podmínky jsou v návrhu nastaveny velmi volně a vodítkem pro podnikatele bude i demonstrativní výčet typických situací, čili bude tam uvedeno demonstrativně zavření provozovny, znemožnění vstupu do provozovny, ale samozřejmě najde se tam každý, kdo byl zasažen třeba i sekundárně, to znamená, komu žádnou provozovnu nezavřeli, ale de facto usneseními vlády jsme znemožnili jeho faktický výkon podnikání - průvodci, taxikáři a celá řada profesí, které mi píší. Necílíme však pouze na osoby, kterým byla ze strany vlády přímo omezena jejich činnost, tak jak jsem řekla, ale nepřímo, tedy poklesem zájmu o své služby či výpadky u dodavatelů přišly o významný zdroj příjmů.

Podmínkou nároku na kompenzační bonus bude to, že osoba samostatně výdělečně činná musela být aktivní před 12. březnem 2020. Tady jsme ale pamatovali i na ty, kteří přerušili svou živnost např. z důvodu, že se jednalo o sezónní osoby samostatně výdělečně činné, které podnikatelskou činnost prováděly jenom v sezóně, tzn. pokud ji přerušily po 31. 8., průvodci atd., různé tyto specifické činnosti, tak i na ty pamatujeme. A pamatujeme i na ty, kteří podlehli panice a přerušili po vyhlášení nouzového stavu svoji živnost, přihlásili se na úřady práce, protože vím z korespondence, kterou mám, že masivně opět obnovují své živnosti, a za tu dobu, co nepobírali podporu aktivně, tak budou moci si nárokovat těch 500 korun denně.

Na koho se nevztahuje kompenzační bonus, tak jsou zaměstnanci, protože jsme schválili jako vláda program Antivirus, tzn. budeme kompenzovat velmi velkorysým způsobem zaměstnavatelům mzdy, které vynakládají na své zaměstnance, kteří jsou v karanténě, kteří jsou na ošetřování člena rodiny. Víte, že jsme tady schvalovali prodlužování této lhůty a zavedli jsme i program pro osoby samostatně výdělečně činné. To znamená, na ty to dopadat nebude, ale bude to dopadat na obrovské spektrum lidí, kteří mají OSVČ jako vedlejší činnost.

Ještě bych chtěla říct, že tato dávka bude započitatelná na dávky státní hmotné nouze a státní sociální podpory. V daný okamžik nic Finanční správa prověřovat nebude, vyplní se čestné prohlášení, podpis, číslo účtu. Ty formy, o těch jsem tady informovala, a jsem připravena podpořit i pozměňovací návrh, který rozšiřuje tyto formy podání. Následně odejdou peníze, pouze Finanční správa sdělí potom ty seznamy správě sociálního zabezpečení.

Přemýšlím, na co jsem ještě zapomněla, ale pokud ano, tak odpovím samozřejmě potom v rámci rozpravy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Rozpočtový výbor, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 808/2. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem usnesení, tak jak toto usnesení bylo schváleno na jednání rozpočtového výboru.

"Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje, aby Poslanecká sněmovna PČR své jednání ukončila nejpozději do 18.00 hodin dne 8. dubna 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně PČR, aby s vládním návrhem zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (sněmovní tisk 808) vyslovila souhlas ve znění následujícího komplexního pozměňovacího návrhu a pozměňovacích návrhů schválených Poslaneckou sněmovnou."

Pak následuje celý text komplexního pozměňovacího návrhu. Kolegové, máte to usnesení k dispozici, tak když dovolíte, já bych ten celý text nečetla. V případě, že byste měl někdo zájem, tak ho samozřejmě odrecituji tak, jak ho máme v návrhu usnesení.

"V. Doporučuje rozpočtový výbor Poslanecké sněmovně, aby za základ projednávání vzala právě již zmíněný komplexní pozměňovací návrh;

VI. zmocňuje zpravodajku výboru, aby s tímto usnesením seznámila schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."

Toto je usnesení, které bylo schváleno rozpočtovým výborem. A já bych chtěla požádat, pane místopředsedo, ještě než bude otevřena rozprava, zda bychom neodhlasovali, že za základ projednávání se vezme ten komplexní pozměňovací návrh, protože na rozpočtovém výboru je dohoda, že pozměňovací návrhy budou směřovány vůči znění komplexního pozměňovacího návrhu, který byl jednomyslně přijat na rozpočtovém výboru. Myslím si, že je potřeba toto odhlasovat, aby i ostatní kolegové věděli, vůči jakému textu by měli dávat pozměňovací návrhy, tak chci požádat o hlasování ještě před otevřením obecné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já jsem ten návrh zaznamenal. Podotknu, že i otevření obecné rozpravy musíme hlasovat. Svolal jsem kolegy do sálu v tuto chvíli, protože věřím, že nás tady není ani dostatečný počet, abychom mohli hlasovat.

Co se týče návrhu samotného, tedy aby jako základ pro další projednávání byl vzat návrh, který je obsažen ve sněmovním tisku 808/2, abych to nějak formuloval, to samozřejmě je možné odhlasovat, nicméně jednací řád takový postup nezná, nicméně jsme ho již použili, Sněmovna je suverén, takže pokud proti tomu nebude námitek, tak to, myslím, odhlasovat můžeme.

Já jsem už jednou svolával (předsedající znovu přivolává gongem kolegy z předsálí), budeme věřit, že nás je tady více jak 66, a budeme hlasovat? Žádost o odhlášení, dobře. Tak v tom případě vás poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. A pro ty, kteří přicházejí, konstatuji, že budeme v tuto chvíli hlasovat o dvou záležitostech, a to nejdříve, že za základ dalšího projednávání vezmeme komplexní pozměňovací návrh, tak jak je obsažen v usnesení rozpočtového výboru, což je sněmovní tisk 808/2, a poté budeme hlasovat o samotném otevření obecné rozpravy. Poprosil bych vás, abyste se přihlásili svými kartami, abych se mohl pustit do hlasování. Děkuji.

 

Takže zahajuji hlasování, nejdříve tedy o tom, kdo souhlasí, aby pro základ projednávání byl vzat tisk 808/2. Kdo je pro? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 11 bylo přihlášeno 74 poslanců a poslankyň, pro 74, proti nikdo. Návrh byl tedy schválen.

 

A nyní budeme hlasovat o tom, že souhlasíme, aby se vedla obecná rozprava.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby se vedla obecná rozprava v souladu s návrhem rozpočtového výboru? Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 12 je přihlášeno 76 poslanců a poslankyň, pro 73, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

Takže nyní otevírám obecnou rozpravu a jako první je do ní přihlášen s přednostním právem písemně pan předseda Stanjura, poté paní předsedkyně Pekarová. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já už jsem na předchozí schůzi řekl, že tento bod považujeme za naprosto klíčový a prioritní dnešního dne jednání Poslanecké sněmovny. Ten čas plyne hrozně rychle, tak chci jenom připomenout, že minulé úterý vláda jednomyslně podle informací z tiskové konference vlády schválila špatný návrh. Poté vláda přepracovala, resp. Ministerstvo financí přepracovalo ten návrh, který byl zveřejněn podle mě někdy o víkendu. Včera jej podpořil rozpočtový výbor. Před chvílí jsme rozhodli hlasováním, že to je základ. A chci říct, když jsem předtím v první větě byl kritický, že ten návrh je mnohem lepší. A chci říct, a za chvilku vám přednesu naše pozměňovací návrhy, že samozřejmě se vás pokusíme přesvědčit, že naše pozměňovací návrhy jsou dobré, správné a že návrh Ministerstva financí, který pak podala paní předsedkyně rozpočtového výboru Vostrá a pan poslanec Volný, vylepšuje. Ale i kdyby neprošly, tak chci jednoznačně říct, že podpoříme v závěrečném hlasování ten návrh, který jsme před chvílí vzali jako základ. Takže nejdřív kritika, protože ten návrh byl podle mě špatně, ten nový návrh je mnohem lepší.

Pozměňovací návrhy, které já přednesu, řeší celkem čtyři oblasti. Ve dvou, to budou ty druhé dva, chci poděkovat paní ministryni a Ministerstvu financí, které mi pomohlo s přesnou legislativní úpravou těchto dvou bodů, a já to pak oznámím, a ty dva pozměňovací návrhy jsem podal spolu s kolegou panem poslancem Kubíčkem.

První návrh, který podávám jménem našeho poslaneckého klubu, je návrh, aby ta částka - kompenzační bonus, to je takové hrozné, já tomu rozumím, že se to muselo nějak vymyslet, úplně se mi to nelíbí - ale ta částka, kterou chceme pomoct živnostníkům, resp. správně řečeno osobám samostatně výdělečně činným, aby nebyla 25 000, ale 30 000. Ten pozměňovací návrh díky tomu, že to rozhodné období je od 12. března do 30. dubna, to je přesně 50 dnů, takže 50 x 500 za jeden den je 25 000, takže ten pozměňovací návrh je vlastně jednoduchý, kdy ta částka 500 Kč se v textu návrhu zákona nahrazuje částkou 600 Kč. 600 Kč x 50 dnů je 30 000. Myslíme si, že to je částka adekvátní.

My jsme s tím návrhem přišli zhruba před dvěma týdny. Musím popravdě říct, že ta částka, kterou navrhla vláda, resp. Ministerstvo financí, se tomu významně blíží, že ten rozdíl není nijak dramatický. Můžeme potom podle toho, jaký okruh živnostníků, resp. osob samostatně výdělečně činných na to dosáhne, jaké jsou rozpočtové dopady. V té maximální verzi to může být asi 3 miliardy. Někdo řekne, že tři miliardy jsou hrozné peníze, ale vláda oznámila, a my jsme tu částku vlastně kvitovali, že je připravená na podporu ekonomiky uvolnit až jeden bilion korun, ať už formou přímých, nebo nepřímých, abych to řekl přesně, jak to bylo, a v tom ty 3 miliardy k tomu jednomu bilionu je částka, která není nijak významná. Přitom živnostníci, OSVČ, tvoří zhruba 10 % naší populace. To znamená, ta částka není nijak přemrštěná. A myslíme si, že si to osoby samostatně výdělečně činné opravdu zaslouží, protože mnohé z rozhodnutí vlády, které jsme podporovali a podporujeme, to je třeba říct, ze dne na den jim tržby spadly na nula. Ne o 10 % nebo 20 %, ale prostě na nula.

Takže to je první návrh, který je uveden ve sněmovním dokumentu 4794, ke kterému se pak v podrobné rozpravě přihlásím.

Druhý návrh řeší vlastně oblast, resp. množinu, resp. ty všechny, kteří by mohli na tuto částku, na tuto pomoc dosáhnout. Podle České správy sociálního zabezpečení bylo na konci loňského roku v České republice celkem - nebudu číst ty jednotky, jenom tisíce - 1 031 000 OSVČ, z toho 598 000 v hlavní činnosti, což je zhruba 600 000, a 433 000 s vedlejší činností. Podle vyjádření paní ministryně ten návrh Ministerstva financí by mohl pomoci až 700 000 OSVČ. Vycházím z veřejného vyjádření paní ministryně. Nebude mě chytat za slovo. Je jasné, že nejsme schopni úplně přesně odhadnout. Takže v této chvíli nám podle této statistiky chybí 330 000 OSVČ, které by mohly také, pokud by to Sněmovna uznala za vhodné, a my to doporučujeme, na tuto pomoc dosáhnout. U těch 700 000 odhadovaných jsou ty náklady zhruba 17,5 miliardy. U těch 331 000 by došlo k navýšení zhruba o 8,3 miliardy. My jsme to i propočetli, aby bylo jasné, o jakých částkách hlasujeme.

Tento návrh máme ve dvou variantách. První je úplně jednoduchý. Týká se to opravdu úplně všech. To znamená, že v tom § 2, kde je vyjmenováno, kdo je subjekt kompenzačního bonusu, by byl jednoduchý odstavec 1: "Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodového pojištění." A pak zůstávají ty paragrafy, které navrhla vláda a Ministerstvo financí, to znamená, že to je buď osoba, která splňuje tu definici podle § 1, anebo jejíž samostatná výdělečná činnost je přerušena ode dne, který nastal po 31. srpnu 2019. To jsme převzali z toho návrhu Ministerstva financí.

Takže zjednodušeně řečeno, tento pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 4791, říká: na tuto pomoc mají nárok všechny OSVČ, pokud splní všechny ty podmínky, o kterých mluvila paní ministryně ve svém úvodním slově.

K tomu máme druhý návrh, který reaguje na ty zaměstnance, protože v návrhu Ministerstva financí z těch, kteří mají vedlejší činnost, ten návrh říká, že mohou o tuto pomoc požádat invalidé nebo starobní důchodci, osoby s nárokem na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství a studenti. (Ministryně financí reaguje od stolku zpravodajů.) Ne, to tam není podle toho zákona. Já jenom čtu, co je podle zákona o důchodovém pojištění, za co se považuje samostatně výdělečná činnost v případě. A u těch zaměstnanců je rozhodná částka na to, aby byli součástí pojištění, zhruba 78 000 za loňský rok. Takže my navrhujeme, aby se to týkalo i všech zaměstnanců, kteří splní tu rozhodnou částku ve vedlejším podnikání, a jsou tudíž účastni pojištění. - Sněmovní dokument 4792, který je o něco užší varianta než ten první návrh, aby na tu pomoc dosáhli úplně všichni.

Pak tady jsou dva pozměňovací návrhy, u kterých, zopakuji, bych chtěl poděkovat paní ministryni a Ministerstvu financí s pomocí, aby ten návrh byl legislativně správný, proveditelný a aby to mohly zúřadovat i finanční úřady.

Ten první návrh se jmenuje podání mailem. Pokud se osoba výdělečně činná, vycházím z těch čísel, 700 000 bude mít nárok, nebo až milion, podle toho, jak rozhodneme, a když jsme zjišťovali, zhruba 180 000 těchto osob má datovou schránku, nevíme, kolik má elektronický podpis, ale bude to řádově méně, takže předpokládáme, že možnost poslat tu žádost buď datovou schránkou, nebo ověřeným elektronickým podpisem bude mít zhruba 200 000 OSVČ. A ti ostatní, to znamená 500 000 až 800 000, vyplní tu žádost a budou mít v zásadě tři možnosti: dát tu žádost do obálky, napsat adresu, zajít na poštu, vystát frontu a odeslat; nebo dají tu žádost do desek, přijedou před sídlo finančního úřadu a tam do těch boxů nebo na podatelnu, když si vystojí frontu, a hodí tam tu obálku; anebo - a to je ten návrh, který tady přinášíme - naskenují nebo ofotí tu žádost i se svým podpisem a pošlou ji normálně mailem na adresu elektronické podatelny finančního úřadu. Myslím si, že bude to záležet na té konkrétní OSVČ, kterou z těch možností využije. Myslím, že nejpohodlnější je to naskenovat nebo ofotit a poslat mailem, tím se nebudou vytvářet fronty ani na finančním úřadě, ani na poštách. - Tento pozměňovací návrh je v systému pod číslem 4831.

A poslední pozměňovací návrh. My jsme včera vedli s paní ministryní debatu na rozpočtovém výboru, jakým způsobem zabezpečit, že tento příspěvek nebude podléhat zdanění. Dospěli jsme ke shodě, že co se týče tohoto příspěvku, je to dostatečně ošetřené v tom návrhu, který schválil rozpočtový výbor, v tom komplexním pozměňovacím návrhu, nicméně chci připomenout, že jsme na minulé schůzi schválili ošetřovné pro OSVČ, a to zatím ošetřeno není. Není v tom žádný úmysl. Já myslím, že spíše v té hektické době jsme to vlastně opomněli, když jsme chtěli rychle schválit, aby mohly o to ošetřovné OSVČ žádat, z dnešních údajů vím, že už to učinilo více než 40 000 OSVČ, o to ošetřovné. Abychom zvýšili právní jistotu, aby si byli jisti, že to nebude součástí zdanění, až budou podávat daňové přiznání, tak pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 4833, tuto konkrétní dávku ošetřovného OSVČ řeší, aby to bylo zcela jasné. A je to v souladu i s doporučením Komory daňových poradců a naposledy připomínám, že je to vypracováno ve spolupráci s Ministerstvem financí.

Ty poslední dva návrhy pod čísly 4831 a 4833 jsem do systému zavedl a jako kolegu jsem uvedl pana poslance Romana Kubíčka.

Jménem našeho klubu vás žádám o podporu všech těchto pozměňovacích návrhů, protože si myslím, že 30 000 je lepší než 25 000, že si tu podporu zaslouží úplně všechny OSVČ bez ohledu na to, jestli jsou zaměstnány, nebo pobírají nějaký typ důchodu, protože si myslím, že ty dopady mohou být na všechny stejné, a budou na všechny, ať už v té první linii, anebo ty sekundární efekty, o kterých mluvila paní ministryně.

Současně chci avizovat, že podpoříme celou řadu dalších pozměňovacích návrhů, ať už pozměňovací návrh, který jsme vypracovali společně jako pět opozičních stran, jako pozměňovací návrhy, které přednese paní poslankyně Kovářová, pan poslanec Ferjenčík a další. Omlouvám se, že jsem na některé možná zapomněl, nebyl v tom žádný úmysl. Bude pak úplně jasné v tom hlasování, jak to vlastně dopadne.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní s přednostním právem paní poslankyně Pekarová Adamová. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, všichni víme, že malí, střední podnikatelé a živnostníci jsou páteří české ekonomiky. A tak jako tělo nemůže být bez páteře stabilní, tak ani česká ekonomika nemůže bez těchto lidí, aktivních podnikatelů, existovat a fungovat. Jsou to zástupci střední třídy, která často vytváří nezastupitelné hodnoty, které pak ostatní spotřebovávají. Vytváří služby, které poskytuje všem ostatním, a jsou to lidé, kteří málokdy od státu něco žádají.

A my teď, v tuto chvíli, když se jim velmi těžce vede, jsme povinni jim podat pomocnou ruku a pokusit se co největší množství z nich zachránit. Tato situace ohledně krize zdravotní se přesouvá do krize ekonomické, tak netěší samozřejmě nikoho z nás a není lehká pro nikoho, ať už je to zaměstnanec velké firmy, nebo je to majitel velké firmy, ať už je to zaměstnanec státu, prostě kdokoliv, ale právě zejména OSVČ, malé a střední firmy tou situací, dovolím si tvrdit, trpí nejvíc.

A tak jako pomáhá Antivirus, a tedy kurzarbeit, který je v něm obsažený, velkým firmám s udržením zaměstnanců, tak jako může pomoci mnohým těm menším zaměstnavatelům, tak jako pomáháme ošetřovným rodičům dětí, kteří museli zůstat s nimi dlouhé týdny doma, ještě nevíme, jak dlouho to bude trvat dále, tak musíme pomoci právě i těmto lidem. A ta pomoc, která přichází od vlády tady v tomto návrhu, nám přijde jako určité základní východisko, které ale chceme ještě vylepšit. Proto jsme se také spojili s ostatními opozičními stranami, dali jsme hlavy dohromady a dali jsme několik hodin práce na tom, abychom opravdu přišli s takovými změnami a vylepšeními, která skutečně pomohou zachránit více z těch živnostníků, na které by se takto vládou navržený zákon nemusel vztahovat, anebo by byl prostě pomocí nedostatečnou.

Proč je musíme zachránit, je snad jednoznačné. Nejenom že si nevážíme jenom těch velkých, ale samozřejmě těch menších, a už vůbec nepovažujeme jako TOP 09 OSVČ a malé firmy za parazity, ale myslím si, že všichni víme, že pokud chceme stavět ekonomiku dále na nohy poté, co všechno tohle skončí, tak budeme potřebovat právě, aby i ony dále fungovaly. Nechceme přece nikdo dopustit to, aby se z podnikajících osob stali lidé, kteří budou chodit pro dávky na úřad práce. A pokud tomu chceme takto tedy zamezit společnými silami, tak musíme u mnohých těch návrhů ještě s pomocí přidat.

My jsme - nebudu tady vyjmenovávat úplně všechna ta opatření, která tam v těch návrzích najdete, ale jsme se opravdu snažili o poskytnutí komplexní pomoci, která bude zaměřena tedy zejména na ne úhradu, samozřejmě, náhradu plné škody v plném rozsahu, včetně náhrady za ušlý zisk, tak jak občas slyšíme od některých ministrů, že to by snad měl být ten cíl, tak to opravdu ne, ale jde nám opravdu o aspoň tu minimální podanou ruku, která je zejména v oblasti fixních nákladů podle našeho názoru snadno administrovatelná tak, že pomůžeme s úhradami té jedné z největších položek těch fixních nákladů a to jsou nájmy.

V případě, že tedy firmy musely ze dne na den zavřít své provozovny, v případě, že OSVČ taktéž nemohly ze dne na den provozovat svoji činnost, ale mají tedy tyto fixní náklady, a to nemají skutečně všichni, ale mnozí ano, tak je nutné jim pomoci s tímto velkým výdajem v jejich rozpočtu. Proto navrhujeme v tom našem pozměňovacím návrhu, společně předloženém, aby tedy 100 procent nájmu bylo kryto po celou dobu této situace těm, kteří tedy museli opravdu zavřít, a těm, kteří museli významně omezit a nemohou teď provozovat v plném rozsahu, tak alespoň 80 procent té částky. To jim skutečně může pomoci se udržet při ekonomickém životě a to může pomoci tomu, aby až budou otevírat znovu, tak skutečně otevírali, aby to nebylo tak, že zůstanou ty provozovny už navždy zavřené.

Chceme také, aby ta pomoc byla širší, aby, jak tady zaznělo, to nebylo 25 tisíc, ale 30 tisíc. Chceme, aby ta pomoc pokračovala i po 30. dubnu tak, že i za každý další den nějaká částka, která je tedy stanovena 500 korun, bude poskytnuta. Chceme také nezapomenout na všechny ty, kteří pracují na dohody, a prostě celou řadu dalších vylepšení předkládáme. Já věřím tomu, že pokud vláda skutečně myslí vážně to, že jsme teď všichni na jedné lodi a táhneme za jeden provaz, tak jak se teď velmi často používá a říká, tak nebude hledět na to, kdo konkrétně tedy tyto návrhy připravil, že to je z opoziční strany, ale jaký mají cíl, a že pokud skutečně chceme dosáhnout tohoto cíle, tedy udržet ekonomicky při životě co největší množství našich firem, ať už malých, středních, nebo tedy živnostníků, tak pro to zvedněte ruku.

Chtěla bych tedy poděkovat všem ostatním stranám a jejich expertům ekonomickým na této spolupráci, která byla velmi rychle uvedena v konkrétní výstup, a chtěla bych poprosit vás všechny ostatní z koaličních stran, abyste skutečně teď odložili stranou to, jestli jsme koalice, opozice, to, z jakých jsme stran, a abyste podpořili tyto návrhy ve prospěch všech těch, kterých se týkají.

Není tady sice v tuto chvíli pan ministr Havlíček, ale chci ještě připomenout jednu věc, která sice ne úplně přímo souvisí s tímto návrhem, ale souvisí také se státní pomocí, která teď přichází formou půjček, které jsou pod Covid I, Covid II. Tyto programy opomenuly významnou část podnikatelů, totiž podnikatele z Prahy. A my bychom neměli nechat ty statisíce lidí, kteří tady provozují nějaký podnik a provozovnu, na holičkách a obrátit se k nim zády. A tady byl i příslib vůči hlavnímu městu a jeho představitelům, že jednali jednotliví zastupitelé s panem ministrem v nedávných dnech, že ještě do Velikonoc tedy bude spuštěn další program, který tyto podnikatele už neopomine a naopak zahrne. Chci apelovat na vládu, aby s tímto skutečně pohnula a co nejrychleji se pustila do spuštění programu, protože každý den nejistoty pro tyto lidi znamená opravdu rozhodování, jestli se vůbec mají ještě dále snažit držet svůj podnik, nebo jestli už jej mají zavřít. A my určitě nechceme rozlišovat mezi tím, když někdo podniká v hlavním městě a někdo mimo něj. Náklady tady nemá o nic nižší, naopak. Takže apeluji na to i z hlediska toho, že jsem poslankyně zvolená za Prahu, a z hlediska toho, že úplně jednoznačně nelze rozlišovat mezi podnikateli podle toho, odkud jsou.

A velmi mě mrzí, že tady vlastně dochází k častému opravování jednotlivých návrhů takto za pochodu stejně tak, jako to bylo právě u tohoto návrhu, který se ještě několikrát proměňuje, a pevně doufám, že nakonec tady dosáhneme jeho zlepšení tak, aby skutečně pomohl. Mnohokrát už v posledních dnech zaznělo, že rychlost je klíčová, takže kdo rychle dává, dvakrát dává. A my musíme pomoci všem těm, kteří tady provozují svůj obchod, restauraci či hospodu či jakoukoliv další službu. Pomoci jim, ať už jsou to lidé, kteří dělají jakoukoliv činnost, jako je průvodcovská činnost a další, kteří dneska nemohou svoji činnost provozovat ani v omezeném režimu a jsou prostě ze dne na den úplně bez příjmu. Věřím tomu, že státní rozpočet to nejenom unese, ale tomu se to do budoucna vyplatí, protože tito lidé pak brzy budou moci znovu nastartovat a fungovat a samozřejmě také budou do systému po nějaké době moci znovu přispívat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsme v rozpravě. Přihlášená je paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se za klub STAN vyjádřila k vládnímu návrhu zákona, který se týká kompenzačního bonusu.

My tento návrh vnímáme jako důležitou pomoc pro naše živnostníky právě v době, kdy naše hospodářství je téměř umrtveno koronavirovou krizí. Tento návrh také vnímáme jako první pomoc na překlenutí nejhorších krizových týdnů pro živnostníky a zároveň ho vnímáme jako pomoc všem těm živnostníkům, kteří se ze dne na den ne vlastní vinou ocitli bez zákazníků, zakázek, a tedy i bez peněz. Co je důležité, a myslím, že to vnímá každý z nás, živnostníky potřebujeme. A potřebujeme je udržet mimo úřady práce a potřebujeme je udržet v době krize v takové kondici, aby byli ochotni a především schopni, až krize pomine, obnovit své podnikání. Proto vítáme návrh, který Ministerstvo financí předložilo, a také vítáme to, že byl předložen komplexní pozměňovací návrh, který rozšiřuje počet těch, kteří budou moci požádat o tento kompenzační bonus, o tuto podporu.

I přesto, že tento návrh podporujeme, tak jsme připravili kromě návrhů, které podporujeme ze strany jiných opozičních stran, pozměňovací návrhy, které bych si zde dovolila přednést.

Prvním takovým návrhem je takzvaný klouzavý bonus. V návrhu zákona se praví, že nárok na takovýto bonus v hodnotě 500 korun na den je možné nárokovat v období od 12. března do 30. dubna. My proto navrhujeme ale jinou variantu, a to z následujícího důvodu. Vláda říká: jsme si vědomi toho, že živnostníci mají velký problém, potřebujeme naše živnostníky a chceme živnostníkům pomoci. Ale v návrhu se říká, že jen do 30. dubna. Myslím, že je pro živnostníky důležité, a paní ministryně to také uváděla při obhajobě tohoto návrhu, že v prvních fázích mimořádného opatření došlo k tomu, že řada živnostníků takzvaně zpanikařila, slovy paní ministryně, a šla na úřad práce zažádat o podporu. My navrhujeme, abychom avizovali, že živnostníky chceme podporovat i v následujících týdnech či měsících po dobu trvání mimořádných opatření, a to z toho důvodu, aby živnostníci měli jistotu, že tato podpora bude trvat i nadále po tomto termínu. Mnozí se v těchto dnech rozhodují, zda půjdou na úřad práce, zda přeruší svoji živnost, či nikoliv. A proto dejme živnostníkům signál, že je chceme udržet i po tomto datu, po datu 30. dubna. Dejme jim signál, že když vydrží, tak podpora bude následovat i v dalších týdnech po dobu trvání mimořádných opatření, tedy za každý další den po dobu trvání mimořádných opatření jim bude náležet 500 korun za den. To je tedy náš první návrh.

Druhý návrh se týká těch, kteří skutečně ze strachu po vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření šli na úřad práce a zažádali o podporu, přerušili živnost, a tímto pozměňovacím návrhem je vracíme zpět do systému tohoto kompenzačního bonusu. Na co ovšem tento návrh zákona zcela zapomíná, jsou ti, kteří mají jako hlavní poměr pracovní poměr a jako vedlejší činnost mají živnost živnostenskou. Proto si myslím, že řada těch, kteří mají nízký úvazek jako pracovní poměr a jako živnost mají vyšší výdělky, tak ti z tohoto systému zcela vypadávají, a navrhujeme, aby i oni, to znamená, že mají pracovní poměr jako hlavní činnost a jako OSVČ mají činnost vedlejší, do tohoto systému zapadli.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně, já bych vás chtěl upozornit, že jsme zkrátili čas, který vám vypršel, na pět minut.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pardon, já se ještě přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Ferjenčík. Připraví se pan poslanec Roman Onderka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Piráti, podobně jako zbytek opozičních klubů, velmi vítají tu úpravu původního vládního návrhu, kterou včera schválil rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny zástupci všech stran na návrh paní předsedkyně Vostré a pana poslance Volného. Tento pozměňovací návrh zásadně vylepšil původní vládní zákon.

Co jsou ty hlavní dobré změny? Zrušila se ta podle nás velmi sporná hranice poklesu obratu o 10 % za čtvrtletí, ta už tam nově není, a ministerstvo se dušuje, paní ministryně financí to včera říkala na mikrofon, věřím, že to dneska potvrdí, že stačí splnit libovolnou z těch podmínek pro to, aby člověk mohl řádně o ten bonus žádat. To znamená, stačí, aby vám například poklesl obrat v březnu anebo v dubnu oproti minulosti nebo oproti minulému měsíci, prostě abyste mohli čestně doložit, že skutečně jste zasaženi tou krizí. Je jedno, jestli důvody jsou krizová opatření vlády, nebo zdravotní stav v zahraničí, ale pokud jste zasaženi tou krizí, tak máte nárok žádat o tento bonus. To je velká pozitivní změna, my jsme za to rádi a děkujeme za to.

Co vnímáme jako slabinu, je, že vláda opomněla jednu velkou skupinu lidí, kterou teď nepodporují žádná z těch vládních opatření. Jde o lidi, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. My jsme z toho důvodu navrhli, aby tito lidé v případě, že odvádějí státu odvody z té práce, to znamená, buď mají dohodu nad 10 tisíc, případně dohodu o pracovní činnosti nad 3 tisíce, tito lidé jsou snadno dohledatelní, dá se to doložit, a především tady odvádějí také pojištění, aby tito lidé dostali také podporu. Jsme si vědomi toho, že jejich činnost má zpravidla výrazně menší rozsah, než je tomu u OSVČ, a proto navrhujeme 15 tisíc korun, respektive 300 korun za každý den toho nouzového stavu.

Takže to je náš pozměňovací návrh. My ho předkládáme ve dvou verzích. Jednou pro celou tuto skupinu, podruhé pro skupinu dohodářů, kteří pracují jenom na tyto dohody a nepracují v pracovním poměru, to znamená, nemají zaměstnání jiného typu. To je na žádost paní ministryně práce a sociálních věcí Maláčové, která právě toto uváděla jako výhradu, proč s tím naším původním návrhem nesouhlasí. Takže nyní podle mě nic nebrání tomu, aby sociální demokracie tento návrh podpořila.

Jsme si vědomi toho, že i po přijetí našeho pozměňovacího návrhu by stále zůstala celá řada lidí, kteří propadají tím sítem. Máme za to, že to je potřeba řešit mimořádnou okamžitou pomocí. Ministerstvo práce a sociálních věcí už avizovalo výrazné změny v této agendě. My doufáme, že se skutečně promítnou do praxe a že mimořádná okamžitá pomoc začne být dostupná lidem, kteří ji potřebují, lidem, kteří dodnes pracovali.

Poslední poznámka. Mám za to, že pan Onderka se hlásí s pozměňovacím návrhem, který podle mě bohužel vede k tomu, že lidé, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti a současně podnikají, mají podnikání jako vedlejší činnost, přijdou o ten bonus. Mně to přijde dost nešťastné, protože zpravidla u těchto lidí to podnikání živnostenský list je výrazně větší část jejich příjmu. Typicky se jedná o pošťáky, kteří současně na IČO pracují jako doručovatelé. Řada těchto lidí, co měli s poštou dohodu o pracovní činnosti, nyní byla propuštěna a teď kvůli tomuto návrhu, který tuším připravilo Ministerstvo financí a předkládá ho sociální demokracie, hrozí, že přijdou o tuto podporu. Tak bych se chtěl zeptat pana Onderky, jestli toto může odůvodnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji za dodržení a času a další v pořadí v obecné rozpravě je pan poslanec Roman Onderka a připraví se paní poslankyně Šafránková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já si dovolím jen pár slov k zákonu, který řeší koronavirus a který souvisí s krizovým opatřením.

Podle § 9 odst. 8 věty poslední zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, je možné, aby zaměstnanec, který vykonává výdělečnou činnost jako vedlejší, a tudíž podle vymezení předmětu návrhu zákona nedosáhne na kompenzační bonus, si mohl v daném kalendářním měsíci zvolit, že danou výdělečnou činnost vykonává jako hlavní, a tím pádem naplnit předmět kompenzačního bonusu. Navrhuje se proto úprava § 2 návrhu zákona tak, aby osoba vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, nebyla subjektem kompenzačního bonusu, a to bez ohledu na to, zda vykonává výdělečnou činnost jako hlavní, nebo vedlejší.

Ke kolegovi Ferjenčíkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Já si stojím za tímto odůvodněním, a proto budu v rámci pozměňovacího návrhu v podrobném čtení navrhovat změnu § 2 odst. 1, a to: Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji panu poslanci. Já bych chtěl jenom upozornit, že nemáme schválených pět minut limitu na vystoupení. To znamená, že pokud se nikdo nepřihlásí o slovo, tak budeme pokračovat v normálním režimu bez omezení na limit vystoupení. Další v pořadí je paní poslankyně Šafránková a připraví se pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám krátce představila za SPD pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Původně jsme na tuto schůzi vypracovali k tomuto bodu ještě tři další pozměňovací návrhy, které reagovaly na původní podobu vládního návrhu a chtěly mimo jiné pomoci invalidním a starobním důchodcům a odstranit i jiné diskriminace návrhu. Jsme rádi, že si vláda tyto naše podněty uvědomila a zapracovala je.

Stěžejním důvodem předložení našeho návrhu je posílení adresnosti, účelnosti a spravedlnosti tohoto bonusu ve směru k živnostníkům, jejichž podnikání bylo nejvíce postiženo zavedením mimořádných opatření nouzového stavu, respektive k těm občanům, kteří museli v důsledku těchto opatření svou výdělečnou činnost zcela zastavit. Je na první pohled zcela evidentní, že tito naši spoluobčané jsou nastalou situací sociálně a ekonomicky poškozeni jednoznačně nejcitelněji, jelikož od zavedení uvedených opatření nemají, a ani nemohou mít, naprosto žádné příjmy, ale tak jako všichni ostatní musí zabezpečit životní potřeby sebe samých a svých rodin a hradit veškeré své další povinné výdaje, a výpadek příjmů za období, kdy jim bylo znemožněno podnikání, pro ně bude v tomto zásadní a prakticky nenahraditelný. Tyto osoby si tudíž zaslouží, pokud máme elementární cit pro logiku a skutečnou solidaritu, vyšší podporu z veřejných rozpočtů než ti podnikatelé, kteří svou výdělečnou činnost po 12. březnu 2020 zcela zastavit nemuseli, a jejichž příjmy z podnikání se tudíž snížily pouze částečně, neřkuli než ti, jejichž příjmy jsou po 12. březnu zhruba stále stejné, anebo dokonce vyšší než předtím.

Ze všech těchto důvodů proto navrhujeme, aby výše kompenzačního bonusu u osob samostatně výdělečně činných, které musely svou činnost v období od 12. března do 30. dubna 2020 zcela přerušit v důsledku krizových opatření podle § 1 tohoto návrhu zákona, činila nikoliv 500 korun, ale 800 korun za každý kalendářní den tohoto bonusového období. Celkem se tedy jedná o 40 tisíc korun za 50 dní oproti vládou navrhovaným 25 tisícům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan poslanec Kubíček. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu apelovat na dohodu a navrhnu opět zkrácení doby na jednotlivý projev na pět minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: V obecné rozpravě i v podrobné rozpravě? (Ano.) Děkuji. Zagongoval jsem, chvilku počkáme. Samozřejmě vás všechny odhlásím. Přihlaste se svými registračními kartami. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu na zkrácení řečnické doby na pět minut v obecné i v podrobné rozpravě.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Pardon, máte pravdu. Ukončuji hlasování, považujeme to za zmatečné. Musíme počkat, budu ještě gongovat. Ano, pane předsedo. Přednostní právo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jenom abych ještě umožnil dalším kolegům, aby přišli. Viděl jsem takové pohledy, které si žádají vysvětlení. My jsme se dohodli v rámci grémia a všechny poslanecké kluby, že dojde ke zkrácení řečnické doby, ale nebude omezen počet řečníků. My jsme si to formálně neodhlasovali. Jednací řád umožňuje, abychom tak učinili i během rozpravy. Budeme tedy zkracovat řečnickou dobu na návrh na pět minut v obecné i podrobné rozpravě v tomto bodu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosil bych, abyste se ještě registrovali, kdo nejste registrovaní, protože jste odhlášení. Stále nejsme usnášeníschopní. Vidím další poslance, kteří přibíhají, takže snad nebudu muset přerušovat schůzi. Bude nás dost. Vypadá to, že potřebujeme šest. Ještě další. Ještě čtyři. Ještě potřebujeme další. Vypadá to, že už bychom mohli.

 

V tuto chvíli můžeme zahájit procedurální hlasování. Na návrh pana poslance Kubíčka budeme hlasovat o zkrácení řečnické doby na pět minut v obecné i podrobné rozpravě.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 14, přihlášeno 71 poslankyň a poslanců, pro 60, proti 5, návrh byl přijat.

 

V obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Chtěl bych říci, že načítám doprovodné usnesení k tomuto tisku, které zní: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby učinila kroky včetně předložení návrhu Poslanecké sněmovny k zavedení mechanismu dočasného nepodmíněného příjmu formou zvýšení a změny daňové slevy na poplatníka pro rok 2020 na daňový bonus a umožnění jejího předčasného vyplacení, a to do 20. dubna 2020.

Rád bych tento návrh odůvodnil. Koronavirová nákaza bude pro mnoho občanů České republiky znamenat existenční problémy. Zvýšení daňové slevy na poplatníka, možnost jejího předčasného vyplacení již v dubnu 2020 by znamenalo dočasné zavedení obdoby základního příjmu, který by za současné situace pomohl přečkat tíživé období mnoha lidem.

Konkrétní znění návrhu by mohlo být následující: Současná výše daňové slevy na poplatníka pro rok 2020 činí 24 840 Kč ročně, a i přes růst inflace v posledních deseti letech nedošlo k jejímu zvýšení od roku 2008. Tímto navrhujeme zvýšit daňovou slevu na poplatníka na 33 tisíc Kč ročně. Současně s tím by se pro osoby od 18 let věku, které nepobírají důchod nebo jinou formu státní výsluhy, změnila pro krizový rok 2020 forma slevy na bonus. To by zajistilo, že dané finanční prostředky získají i lidé bez příjmů. Stát by následně měl umožnit předčasné vyplacení daňové slevy, resp. daňového bonusu již v příštím měsíci v maximální výši 33 tisíc Kč v několika měsíčních platbách, kdy maximální výše měsíční platby by činila 11 tisíc Kč a poslední platba by byla státem odeslána nejpozději v prosinci tohoto roku. Obdobně by mohly být vyplaceny další daňové bonusy, jako je daňový bonus na děti.

Žádost o předčasné vyplacení by mohli podat všichni občané České republiky na svůj finanční úřad i elektronicky. Zřídit datovou schránku lze bezplatně na každém Czech Pointu. Elektronické podání by pomohlo snížit koncentraci lidí na finančních úřadech. Zaměstnancům, kteří podepsali prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a již část slevy uplatnili, by se snížila maximální vyplacená část o již uplatněné slevy. Vyúčtování daňové slevy bonusu proběhne standardně odevzdáním daňového přiznání za rok 2020. I následně proběhne případné doplacení daně.

Současná novela Moje daně navíc zatraktivní využívání elektronické komunikace s veřejnou správou. Vytvořené datové schránky nově nebude nutné používat povinně. A příští rok bude na základě mého pozměňovacího návrhu prodloužena lhůta pro podání elektronického daňového přiznání o jeden měsíc.

Výhodou tohoto řešení je férový přístup ke všem občanům, při kterém se současně prostředky dostanou k potřebným téměř ihned. Nízká administrativní náročnost a předpoklad, že žádat nebudou ti, kdo prostředky akutně nepotřebují, protože prostředky stejně získají nejpozději při podání daňového přiznání, dělá tuto variantu snadno realizovatelnou.

Náklady na navýšení daňové slevy a rozšíření okruhu příjemců odhadujeme na zhruba 50 až 60 mld. Kč, přičemž až 35 mld. se pravděpodobně vrátí přes platby daní povinných pojistných a dalších poplatků zpět do rozpočtu. Skutečný náklad pro státní rozpočet daného opatření může být zhruba 25 mld. Kč. Obdobný návrh představil také uznávaný profesor ekonomie z Harvard University Greg Mankiw.

Chtěl bych vás proto všechny požádat o podporu tohoto návrhu, který může férově, rychle zajistit prostředky na přežití této nouzové kritické situace a dostat tak tyto akutní finanční zdroje lidem, kteří to doopravdy potřebují, a současně být féroví vůči všem občanům České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. Dalším v pořadí je pan poslanec Jan Skopeček, připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já jsem rád, že dneska projednáváme návrh, který pomůže malým podnikatelům a živnostníkům. Trošku mě mrzí, že vlastně živnostníci a malí podnikatelé se podpory, projednávání dočkávají mnohem později, než jsme projednávali podpory pro jiný typ podnikání. Jsem přesvědčen, že zejména malí a střední podnikatelé jsou pro ekonomiku naší země zásadní. Někdo tady mluvil o páteři české ekonomiky, já s tím souhlasím, byť samozřejmě nijak nesnižuji význam velkých společností, ale pro to aby společnost fungovala, měla silnou střední třídu, tak i silná podnikatelská, živnostenská společnost je potřeba.

Jsem rád, že po tom prvním výstřelu z Ministerstva financí, který opravdu nebyl podařený, jsme došli k variantě, která už je mnohem přijatelnější. Přesto bych chtěl přesvědčit kolegy i z vládních řad, aby podpořili pozměňovací návrhy, které předkládá opozice. Já budu jednak apelovat, abyste podpořili pozměňovací návrh, který jsme vytvořili v rámci opozičních politických stran, a chtěl bych poděkovat všem kolegům z opozičních stran od Pirátů přes STAN, lidovce i TOP 09, že jsme dospěli k nějakému podle mého názoru rozumnému kompromisu, který, pokud bude přijat, je podle mého názoru lepší variantou než ten pozměňovací komplexní návrh paní poslankyně Vostré, protože bude znamenat větší kompenzaci pro naše OSVČ. Takže o to chci poprosit.

A znovu říkám, podnikatelé, OSVČ, ti nejmenší živnostníci jsou nejohroženější skupinou, která vždycky nese jakoukoliv krizi nejhůře. Myslím, že nám je všem jasné, že celá řada velkých korporací, byť budou mít problémy, má větší šanci přežít než živnostníci malí. Stejně tak, jak už jsem ráno apeloval na to, že přestože dneska budeme schvalovat nejrůznější podpory, tak já za zcela zásadní stejně považuji to, aby tito podnikatelé mohli znovu do své práce, mohli znovu podnikat a aby se začínala odstraňovat ta restriktivní opatření.

Ale ta jednorázová pomoc je podle mého názoru také nezbytná. Jen si myslím, že měla přijít okamžitě, že jsme nemuseli nic složitě vymýšlet, že prostě v řádu desetitisíců korun ta podpora měla přijít mnohem dříve, a dneska jsme mohli vymýšlet program, který by nastavoval parametry té podpory tak, aby byla třeba spravedlivější, ale měli jsme to rozdělit na dvě části. Na okamžitou pomoc v řádu desetitisíců, která by nevyžadovala žádné podmínky, a pak bychom tady mohli hodiny diskutovat o tom, jak nastavit ten systém, aby byl spravedlivý.

Nicméně je celá řada pozměňovacích návrhů. Rovněž si myslím, že 25 tisíc je méně než 30 tisíc, a poprosím o to, abyste v tomto smyslu pozměňovací návrhy podpořili. A já se tedy hlásím a v podrobné rozpravě se přihlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům. Jednak k tomu společnému opozičnímu, za který ještě jednou kolegům děkuji, a jednak k tomu svému dalšímu pozměňovacímu návrhu, který rozšiřuje tu podporu i na OSVČ, kteří nemají podnikání jako svoji hlavní činnost.

Další parametry toho opozičního návrhu určitě představí i kolegové z opozičních stran, protože každá politická strana z opozice si tam prosadila svoji vlastní prioritu a myslím si, že se všichni pod ten návrh můžeme hrdě přihlásit a podepsat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám za dodržení času. Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Jurečka, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já bych chtěl na úvod, ještě než se dostanu ke konkrétním pozměňovacím návrhům, tady za prvé poděkovat, protože si myslím, že opravdu tady u tohoto materiálu tím komplexním pozměňovacím návrhem, který byl připraven od minulého pátku, došlo k výraznému posunu a rozšíření podpory vůči živnostníkům v České republice i zahrnutím těch oborů, které byly avizovány, že jsou problematické, jako třeba i umělci a tato povolání a tak dále.

Ale chtěl bych tady ještě říci, že bych velmi požádal, aby vláda projednala a zvážila ještě další opatření, protože si myslím, že situace v tomto okamžiku vyžaduje opravdu masivní a rychlou podporu, kterou bychom měli poskytnout a kterou bychom mohli případně revidovat za několik měsíců, a sice abychom opravdu pokračovali v těch opatřeních například i tou formou odpuštění plateb odvodů sociálního a zdravotního pojištění, nikoliv jenom toho odložení, byť tady proběhlo to odpuštění pro živnostníky v rámci sociálního, v rámci toho minimálního zákona o limitu. Tak si myslím, že v tento okamžik opravdu živnostníci, malé, střední firmy až po velké firmy by uvítali alespoň dočasné odpuštění plateb a odvodů sociálního a zdravotního. Za to bych velmi plédoval.

Pak je tady velmi důležitá jedna věc. Blíží se nám termín platby kvartálního DPH. Zase bych velmi uvítal, kdyby tady vláda zvážila návrh, a sice odložení splatnosti této splátky za první kvartál tohoto roku například až k 1. lednu příštího roku, protože ponechání cash flow ve firmách, které by nemusely platit DPH v tento okamžik, by opravdu bylo výraznou pomocí. Takže vlastně bychom na tři čtvrtě roku dokázali velmi rychle, efektivně, bez složité administrace v rámce různých covidů a tak dále a tak dále ty peníze v těch firmách ponechat a vzít si je prostě za tři čtvrtě roku, nebo případně vyhodnotit tu situaci, a mohli bychom rozhodovat o nějakém dalším odložení plateb.

Zároveň bych také velmi plédoval za to, aby vláda zvážila případně i úpravu zákona o veřejných zakázkách, abychom, řekněme, umožnili zadavatelům třeba i více preferovat domácí výrobce, definovat si strategické obory, strategická odvětví. A také bych byl velmi rád, aby vláda i na úrovni Evropské unie definovala lepší ochranu evropského trhu a i podporu strategických odvětví právě v rámci celého unijního trhu.

A nyní, protože už jsem vyčerpal polovinu času, tak k těm konkrétním návrhům, které navrhuji společně také i se zástupci některých dalších stran. Chci říci, že jsem podal návrh, který se týká podpory právě živnostníků, OSVČ, kteří jsou na vedlejší činnost. Je to zhruba 480 tisíc lidí v republice, kteří řádně platí své odvody vůči tomuto státu, píší mi své příběhy, že pracují na částečný úvazek a OSVČ je výrazný doplněk jejich příjmu, příjmu jejich rodiny, jejich domácnosti. Také mi takto píší maminky samoživitelky. Mohu je doložit.

Když jsem se díval dokonce i na facebookový profil paní ministryně, tak je tam několik tisíc komentářů. A i tito lidé tam píší - OSVČ na vedlejší činnost - a říkají: jak stát bude schopen pomoci i nám? ptají se tito lidé. Takže si myslím, že by ta pomoc - já ji navrhuji na úrovni poloviny toho, co navrhuje vláda, mám to tam ve dvou variantách, buďto polovina z 25 tisíc nebo polovina z 30 tisíc, takže toto si myslím, že by bylo velmi dobré, abychom to těmto podnikatelům poskytli.

Zároveň tam navrhuji také úpravu, abychom byli flexibilnější a umožnili podání těch žádostí místo 60 dnů 90. Zároveň, aby stát musel garantovat, že do 14 dnů tyto finanční prostředky vyplatí. A aby bylo naprosto jasné, tak tam také uvádím to, aby stát nezapočetl tuto finanční podporu, pokud ten daňový subjekt už podal daňové přiznání a má daňovou povinnost, protože ta je v tento okamžik odložena a může ho ten subjekt zaplatit až do konce června. Takže mě přijde fér alespoň třeba na ten měsíc, měsíc a půl cashově tady těmto podnikatelům pomoci.

Zároveň se také snažím pamatovat na skupinu podnikatelů, která tady není často zmiňovaná, ale je také velmi ohrožena, to jsou ta nejmenší eseročka, která jsou tvořena jedním člověkem, abychom i zde zahrnuli principiálně stejnou podporu, s jakou pamatujeme na OSVČ, abychom takto pamatovali i na tato malá eseročka.

No a pak tam mám pozměňovací návrh, který se týká legislativně technických úprav a tak dále. K tomu se pak přihlásím v té podrobné rozpravě.

Ale bych rád, aby to, co jsem tady říkal, byť chápu, že třeba z nějakých strategických politických důvodů to třeba nebude teď podpořeno, tak bych byl rád, aby to vláda zvážila, aby ta podpora byla masivní. Za KDU-ČSL mohu říci, že my tyto kroky podpoříme, podpoříme rozšíření masivnější podpory vůči podnikatelům, vůči stabilitě zaměstnanosti v České republice. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za přesné dodržení času. Paní poslankyně Richterová vystoupí v obecné rozpravě. Upozorňuji, že dle dohody na grémiu poté, co jsme zkrátili řečnickou dobu na pět minut v obecné rozpravě a na pět minut v podrobné rozpravě, každý poslanec vystoupí pouze jednou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážení zástupci vlády... (Obrací se na ministryni Schillerovou.) Ano, zdravím vás, paní ministryně. Jsem ráda, že jste tady, protože jinak bychom nemohli jednat.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já chci trochu vysvětlit, proč za Piráty v těch pozměňovacích návrzích, které předkládáme, tak zdůrazňujeme, že je důležité, aby nikdo nepadnul kvůli koronaviru na úplné dno. Proč to považujeme v České republice v roce 2020 tak důležité zdůrazňovat? Jsou totiž dlouhodobé výzkumy o tom, že téměř čtvrtina českých domácností nemá úspory, nemá rezervu pro náhlý výdaj 10 tisíc korun.

Máme rozsáhlý nedávný výzkum nazvaný "rozděleni svobodou" a ten výzkum popisuje takzvanou ohroženou a strádající třídu. Já to připomínám proto, že to jsou lidé, kteří často nemají dostatečnou síť známých, dostatečně širokou rodinu, nemají ten sociální kapitál kromě kapitálu ekonomického, aby si mohli pomoci sami. A jsou jich mezi námi statisíce. Spousta těchto lidí se mi v posledních dnech ozývá s otázkou: Co mohu dělat? A té otázce většinou předchází pokus získat nějakou základní pomoc na jídlo pro děti a na překlenutí nájmu do dalšího měsíce na úřadu práce. A typické je, že hned do telefonu na úřadu práce řeknou: O akutní dávku mimořádné, okamžité pomoci si ani nežádejte, stejně vám ji nepřiznáme. A když si lidé požádají, tak je zamítnuta.

Mám tyto zprávy z veliké skupiny matek samoživitelek, kde je přes devět tisíc žen, a žádná neřekla na výzvu, že by tu dávku akutně v okamžiku potřeby dostala. Mnoho jich reportovalo zamítnutí. A spousta těchto žen si přivydělávala na dohody. Spousta lidí, kteří pracovali pro Českou poštu, pracovala na dohodu o pracovní činnosti. Učitelé na částečný úvazek, asistenti pedagoga, ti všichni typicky mají dohody o pracovní činnosti. Proto považujeme za velmi důležité, abychom v menší míře poskytli kompenzaci, příspěvek i dohodářům. To je klíčový návrh, který tady dnes je. Je to návrh pro zhruba 150 tisíc lidí, kteří si platili pojištění, kteří odváděli sociální pojištění úplně stejně jako jiní zaměstnanci. Čili ano, Ministerstvo práce se snaží zajistit tu funkční mimořádnou dávku, ale zatím v praxi to tak vůbec není. V praxi na ni málokdo dosáhne.

Stejně tak často tito lidé pracující na dohodu mají malé děti a nemají ošetřovné. V okamžiku, kdy jsou to ještě samoživitelé či samoživitelky, tak jsou ve zcela bezvýchodné situaci. Jsou zavřené školy a školky, mají své děti doma, nemohou ani shánět brigádu, natož aby dali děti na hlídání ke starším rodičům, kteří jsou riziková skupina. Právě proto se snažím vysvětlit, že odmítnout podporu lidem, kteří pracují na dohodu, a odmítnout ošetřovné dohodářům, přinejmenším těm, kteří odváděli sociální pojištění, a případně ještě zpřísníme nemocenské pojištění, opravdu nedává smysl.

A poslední věc. Nerozumím, jak je myšlený pozměňovací návrh pana poslance Onderky. Právě proto, že se věnuji tomu, kdo všechno potřebuje ty přivýdělky a je na nich bytostně závislý, je to i řada ze 170 tisíc invalidních důchodců prvního stupně, kteří mají v průměru 6,5 tisíce korun invalidní důchod. Ano, já vím, že tam jsou. Ale tam je pozměňovací návrh pana poslance Onderky, že ten, kdo má výdělek právě třeba i na dohodu nebo na jiný zaměstnanecký poměr, tak pokud zároveň je samostatně výdělečně činný, tak by bonus nedostal. Prosím o vysvětlení, protože nechápu, k čemu by tento pozměňovací návrh měl být dobrý.

Ještě jednou apeluji, je tady příliš mnoho děr v tom systému a lidé budou padat na dno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám za skoro dodržení času. Paní poslankyně Věra Kovářová se prosím ujme slova, pokud tady někde je v sále. Je. A já jí dám slovo, protože jsem ji přerušil v době, kdy ještě nebylo rozhodnuto o zkrácení řečnické doby na pět minut. Takže prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Ano, děkuji za slovo. Já bych se tedy vrátila k té první části svého příspěvku. Hovořila jsem o tom, že v zákoně chybí zcela jedna skupina, respektive v té celkové pomoci, která je poskytována živnostníkům nebo podnikatelům. Tou skupinou jsou v podstatě živnostníci, ale většinou jsou to malá eseróčka, rodinné firmy a podobně. A to jsou ti, kteří si na OSVČ kompenzační bonus nesáhnou, ale zároveň se ocitají ve velmi těžké situaci, jsou bez prostředků, musí zaplatit odvody za své zaměstnance, přestože je poté dostanou, platba DPH a podobně.

Možná jste slyšeli o jednom kadeřnickém salonu v Praze. A to je takový salon, to je eseróčko, rodinná firma existující již za první republiky a v současné době má cirka sedm zaměstnanců a paní kadeřnice si v podstatě nemůže, respektive majitelka tohoto salonu si nesáhne de facto na žádnou z těchto podpor. Myslím si, že takovýchto případů je celá řada, a byla bych ráda, a tak jsme se dohodli i s kolegy z opozičních klubů, aby nějakým způsobem bylo pomoženo těmto drobným firmám, které nezapadají ani do jednoho z rámců těch podpor, které jsou. A nehledě na to, že upozorňuji, že sice paní ministryně říkala, že by si mohli požádat o půjčky, ale oni toto rozhodně dělat nechtějí a obávají se budoucnosti.

Proto jsme se s kolegy shodli, že navrhneme usnesení, které se sice netýká tohoto tisku jako takového, ale v podstatě by mohlo nějakým způsobem řešit problematiku právě takovýchto menších firem. Já si dovolím přečíst návrh tohoto usnesení a týká se programu Antiviru:

Poslanecká sněmovna ukládá prostřednictvím vlády Ministerstvu práce a sociálních věcí vypracovat následující změnu dokumentu Cílený program podpory zaměstnanosti Antivirus.

Za prvé, změna režimu, to je ta změna na dobu zavření podniku, tak, aby na prvních 250 zaměstnanců včetně činila míra podpory 100 % z uznatelných nákladů a nad 250 zaměstnanců činila míra podpory 80 % z uznatelných výdajů. Kritérium počtu zaměstnanců se posuzuje ve stavu ke dni 11. března 2020. Podpora se vyplácí i za kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém odpadla překážka v práci. Čili ještě by se zvýšila podpora o měsíc, kdy nebudou trvat mimořádná opatření.

Za druhé, změna režimu pro nepřímo dotčené tak, aby na prvních 250 zaměstnanců včetně činila míra podpory 80 % z uznatelných nákladů a nad 250 zaměstnanců činila míra podpory 60 % z uznatelných výdajů. Kritérium počtu zaměstnanců se posuzuje ve stavu ke dni 11. března 2020. Podpora se vyplácí i za kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém odpadla překážka v práci.

A za třetí, žádosti o podporu v Programu podpory zaměstnanosti Antivirus podané přede dnem, kdy nabudou účinnosti jejich výše uvedené změny, se posuzují ve znění Programu podpory zaměstnanosti Antivirus ve znění přijatých změn. V případě, že dohoda byla uzavřena ještě přede dnem nabytí účinnosti přijatých změn, předloží Úřad práce ČR žadateli návrh na uzavření dodatku, kterým bude výše podpory sjednocena na úroveň vyplývající z přijatých změn.

Cílem tohoto usnesení je, aby se navýšila podpora zvláště u malých a středních podniků, protože s ohledem na situaci skutečně mzdové náhrady je potřeba hradit v plné výši a je zřejmé, že pro takovéto podniky je tato náhrada nedostatečná. K tomuto usnesení se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož byla zkrácena doba na pět minut, další v pořadí je pan poslanec Ferjenčík, je přihlášen znovu do rozpravy.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl otevřít ještě jedno téma, které velmi souvisí s tou podporou skupin ohrožených současnou krizí způsobenou koronavirem, a to jsou agenturní pracovníci. Proto jsem připravil doprovodné usnesení k tomuto tisku, kde Poslanecká sněmovna žádá dvě věci: za prvé upozorňuje vládu na extrémně obtížnou situaci řady osob zaměstnaných skrze pracovní agentury; za druhé vyzývá vládu, aby připravila opatření na odvrácení hrozících sociálních a bezpečnostních dopadů vysoké nezaměstnanosti stávajících agenturních pracovníků.

Já jsem chtěl upozornit na to, že jedna ze skupin, která nyní zcela propadává tou záchrannou sítí, kterou se snažíme vytvořit skrze ty zákony, které přijímáme v reakci na koronavirovou krizi, jsou právě agenturní pracovníci. Paradoxně ten způsob, kterým vláda schválila kurzarbeit - to bohužel Sněmovna projednávat nemohla, tak bohužel pomohl těm nejhorším pracovním agenturám, které fungují úplně mimo rámec zaměstnaneckých smluv a vůbec nepomohly žádným standardním agenturním pracovníkům. Já chápu, že ten celý institut je problematický. Nicméně to není úplně důvod neřešit situaci lidí, kteří teď jsou akutně zasaženi tou hospodářskou krizí. A je potřeba řešit několik věcí.

Za prvé návratovou politiku. Typicky lidé, kteří přijdou o práci, usilují o návrat domů, to je v dnešních podmínkách velmi obtížné. Myslím si, že tady by jim vláda měla podat pomocnou ruku. Stejně tak je potřeba řešit to, aby nepřišli o ubytování, a řešit bezpečnostní situaci v těch lokalitách. Zajistit jim potraviny a hygienické pomůcky, aspoň ty základní.

Aby skutečně v těch lokalitách s velkou koncentrací agenturních pracovníků, kteří mohou přijít o práci, nenastala špatná sociální a bezpečnostní situace, tak jsem si dovolil upozornit vládu na tento problém prostřednictvím doprovodného usnesení k tomuto tisku.

A ještě poslední poznámka k těm dohodářům. Skutečně apeluji na sociální demokracii, aby alespoň tedy nevyjímala z toho zákona kombinaci dohody o pracovní činnosti a vedlejší živnost na OSVČ. To mi přijde skutečně nešťastné, tuto skupinu úplně, úplně vyškrtnout z toho jednorázového bonusu. A pokud už to sociální demokracie navrhuje, tak alespoň podpořit tedy pozměňovací návrh Pirátů, který tam ty dohodáře zpátky vrátí alespoň bez kombinace se zaměstnaneckou smlouvou. Takže alespoň víc vstříc těm, kteří odváděli odvody z práce jako všichni ostatní a teď propadli tím sítem, protože měli prostě smůlu. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji za dodržení času. Další v pořadí je pan poslanec Petr Třešňák a připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se opět krátce vrátil k dopadu opatření na konkrétní skupinu obyvatel České republiky, která představuje desítky tisíc obyvatel, a odůvodnil svůj návrh na doprovodné usnesení, ke kterému se později přihlásím i v podrobné rozpravě. Budu tedy sice mluvit hlavně k paní ministryni financí, ale původně jsem toto téma adresoval panu ministrovi vnitra, který tu však není ani přítomen.

Usnesení se totiž týká osob pravidelně překračující státní hranice za účelem výdělku, tedy tzv. pendlerů. Ti jsou stále rozděleni do několika skupin, a když teď vynechám tu skupinu B, směr Polsko a Slovensko, a budu se soustředit na skupinu A a C, musím poznamenat, že se jedná o skutečnou absurditu, protože zatímco zdravotnický personál, tedy ta skupina A, má výjimku a může téměř volně cestovat, ačkoliv představuje mnohem rizikovější skupinu z hlediska přenosu, ostatní pendleři měli doposud navržený model 21 dní v práci a 14 dní karantény. To však u většiny zaměstnavatelů nebylo realizovatelné, a to z mnoha důvodů, jak ubytování, tak ta následná 14denní prodleva. Jsem si vědom, že k dnešku, tuším, došlo k několika drobným změnám a posunům, ale stále zůstává zachován ten turnusový model, byť zkrácen na 14 plus 14 dnů, takže to vlastně mnoho těch situací opět neřeší.

Důsledkem je, že skutečně malý zlomek pendlerů se nakonec zapojí do toho turnusového modelu a značná část v důsledku skončí na úřadech práce a v dlouhodobém hledisku zatíží i ten český sociální systém. A ten důsledek bude opět devastující, hlavně pro ty dva nejvíce ekonomicky postižené příhraniční regiony.

Proto jsem, jak jsem zmínil ministrovi Hamáčkovi, navrhl systém, jak zajistit bezpečný pohyb osob, které cestují za prací, a to založený na chytrých elektronických řešeních. Nechci používat to slovo chytrá karanténa, protože ta definice vlády je poněkud odlišnější. Tímto opatřením vlastně zajistíme bezpečnost občanů ČR a zároveň zabráníme i ekonomickému kolapsu rodin, které jsou závislé na zaměstnání v zahraničí. A nejde jen o samotné umožnění překračování hranice, ale vlastně i o ušetření práce a času bezpečnostních sborů provádějících tu samotnou kontrolu. Pokud by totiž například osoba na hranicích se prokazovala kódem vygenerovaným mobilní aplikací, bude to pro všechny mnohem snazší než papírová potvrzení, která navíc není možné v reálném čase ověřit.

To usnesení tedy zní, přečtu ho už nyní, pak se tedy jenom k němu přihlásím: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu ČR, aby učinila potřebné kroky k zavedení mechanismu umožňujícího pravidelné překračování státní hranice a bezpečný pohyb osob za účelem výdělku bez nutnosti časových turnusů a karantén založeným na chytrých elektronických řešeních a průběžném testování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Miroslav Kalousek, poslední písemně přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal, abyste si při hlasování o pozměňujícím návrhu, který předkládají společně poslanci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 i STAN, položili otázku a zvážili, zda vám jde primárně jenom o to, aby živnostníci, kteří jsou omezeni ve své činnosti vládním nařízením, nehladověli, anebo aby jejich činnosti byly zachovány pro budoucí model české ekonomiky.

Chtěl bych tady podotknout, že ne každá OSVČ je takový ten typický živnostník se svou provozovnou. Řada z nich nabízí na trhu svoji intelektuální nebo svoji manuální zručnost a jejich fixní náklady jsou v podstatě minimální. Pro ně skutečně podpora ať už 25, nebo 30 tisíc může být významná. Živnostník, který má veliké fixní náklady v nájmech, které často ve velkých městech převyšují 100 tisíc měsíčně, tak pro něj těch 25 nebo 30 tisíc je oddálení krachu jeho živnosti o několik dní. A rozhodně to není pomoc státu, která by pomohla tu živnost uchovat.

Proto je v onom pozměňujícím návrhu vedle onoho kompenzačního bonusu, který je v zásadě pro všechny stejný, proto je tam ještě konstrukce významné položky fixních nákladů, tedy oněch nájmů, ať 80 % v případě omezení, 100 % v případě zavření. Ten stát jim nařídil, my jsme jim nařídili: od zítřka nesmíš vydělat ani korunu. Ale oni ty fixní náklady musí platit dál. A pak je podle mého názoru povinností právního státu, který to myslí férově se svými občany, alespoň významně pomoct s těmito fixními náklady. Vůbec se nepohybujeme v pojmech jako náhrada škody nebo náhrada ušlého zisku. Absolutně ne. Mluvíme jenom o významné části fixních nákladů, které jsou samozřejmě výrazně odlišné, živnost od živnosti a region od regionu. Proto nám přijde velmi férové to vázat právě na ty nájmy. A já vám moc děkuji, že to zvážíte.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. Rozhlédnu se, nikoho nevidím přihlášené z místa, končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o případná závěrečná slova. Paní ministryně má zájem. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já nebudu reagovat dlouze, protože včera jsme diskutovali šest hodin na rozpočtovém výboru, samozřejmě nejenom o tomto tématu.

Já bych chtěla připomenout jenom to, že ta pomoc, ta Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna, není jediná pomoc. Pokud pečuje osoba samostatně výdělečně činná o dítě od 0 do 13 let, tak má nárok ještě na ošetřovné, což je 13 tisíc. Vyhlásili jsme půlroční prázdniny na sociální a zdravotní, což je pětkrát, a odpustíme tu minimální výši, to je 5 krát 6 = 30 tisíc. Spustili jsme podporu bezúročného úvěru s odkladem splatnosti na rok v podstatě od 0 korun COVID-1, COVID-2. A pokud na to dojde dnes čas, tak budeme projednávat dnes další důležité zákony, moratorium, spotřebitelský úvěr a další z dílny mých kolegů a jejich řízených resortů, jako je odklad nájemného apod., takže si myslím, že takhle sečteno, podtrženo v tuto chvíli, pokud dohlédneme na konec dubna, tak věřím, že to velmi, velmi pomůže. A já věřím, že potom se začnou ta opatření uvolňovat. Pokud ne, museli bychom zasednout k jednacímu stolu a zase bychom třeba už řešili podporu pro nějakou konkrétní skupinu, protože třeba část už bude ty provozy mít otevřené.

Já podpořím, a řekla jsem to už v úvodním slovu, kromě toho komplexního pozměňovacího návrhu, který včera schválil, nebo doporučil rozpočtový výbor, tak podpořím dva pozměňovací návrhy pana předsedy klubu ODS Stanjury, které byly zpracovány ve spolupráci s poslancem Kubíčkem, a to je ta zjednodušená forma podávání e-mailem pro tuto konkrétní situaci, protože skutečně nám jde o čas. A podpořím i to, jak bylo správně řečeno, že to nebyl žádný záměr, že jsme zjistili, že ošetřovné, které začaly vyplácet živnostenské úřady, by podléhalo dani z příjmu, takže podpořím pozměňovací návrh, který osvobozuje daň z příjmu ošetřovného.

A na mikrofon chci tady říct, že bonus nepotřebujeme osvobozovat, protože v § 4 odst. j) písm. zj) zákona o dani z příjmů je bonus osvobozen, protože bonus je terminus technicus, který zákon o dani z příjmů už zná, takže nepotřebujeme k tomu novou legislativní úpravu.

Jak už jsem říkala, my jsme sledovali rychlost, takže určitě uvítám, že to dnes bude schváleno, když se posuneme rychle do Senátu, když prostě nějakým způsobem budou mít osoby samostatně výdělečně činné jistotu.

Zazněly tady několikrát dohody o provedení práce, o pracovní činnosti. Pozměňovací návrh pana poslance Onderky, tak jak já ho vnímám, řeší situaci, kdy de facto si osoba samostatně výdělečně činná, která současně má zaměstnanecký poměr, může zvolit, kterou tu činnost považuje za hlavní, kterou za vedlejší. Ono je to dovoditelné i ze záloh, ale ty zálohy teď neplatí. Takže najisto staví to, že skutečně my nechceme tímto bonusem řešit ty osoby, které jsou zaměstnanci, protože máme Antivirus a dosáhnou na tento Antivirus.

Co se týče dohodářů, kteří jsou do 10 tisíc korun, tzn. neplatí se tam odvody a měli by kombinaci s OSVČ, tak jednoznačně takto budeme odpovídat na ty dotazy, už odpovídám, protože říkám, dostávám já i mí kolegové stovky, tisíce těch dotazů - tak ti na to dosáhnou. Pokud má dohodu do 10 tisíc, k tomu je OSVČ na vedlejší, tak na to dosáhne, nepotřebujeme to tam mít napsáno explicitně v zákoně.

Problémem zůstávají dohodáři nad 10 tisíc nebo čistí dohodáři, protože o dohodářích do 10 tisíc, kteří mají jenom tu dohodu, není žádná evidence. My jsme tomu skutečně věnovali čas, konzultovali jsme to s MPSV, s Českou správou sociálního zabezpečení, nikde není žádná evidence. To že ji nemá Finanční správa, to je jasné, Finanční správa má evidenci o registrovaných poplatnících, o registrovaných daňových subjektech, proto je úplně vyloučeno, aby to mohla spravovat Finanční správa, ale nemá to ani Česká správa sociálního zabezpečení. Čili na nikoho to neházíme, prostě ta evidence tady není. Já jsem to diskutovala i s paní ministryní, jestli bychom nehledali formu, jak to zařadit pod nějaký nový bod programu Antivirus, ale tady je to skutečně u těch dohodářů do 10 tisíc velice problematické.

A já říkám, nezapomínejme pořád, že my jsme chtěli pomoci v první řadě těm nejpotřebnějším a začali jsme skutečně daňové věci, liberační balíček atd. Pak jsme chtěli udržet zaměstnanost. A já jsem ráda, že tento týden jsme zveřejnili makroekonomickou predikci a zaměstnanost (?) nám stoupla zatím na 3,3 %, což je zatím velmi dobré číslo, jsem za to ráda, čili masivní propouštění se prozatím nekoná, a proto jsme i jako vláda schválili Antivirus jako první krok. Teď jsme rychle chtěli pomoct OSVČ co nejšířeji, protože to je také zranitelná skupina. A teď budeme samozřejmě řešit další menší skupiny. Dohodáři do 10 tisíc, říkám, tady opravdu nemám řešení. Bavily jsme se o tom i s paní ministryní, v podstatě jsme se na tom shodly. Ale nezapomínejme, že pořád funguje systém sociální podpory, ten nám neskončil v této zemi, tady pořád oni se mohou obrátit a žádat příslušné dávky.

Co se týče dohodářů nad 10 tisíc, tak tam se platí už určité odvody, tam evidenci Česká správa sociálního zabezpečení má. A je otázka - my jsme si řekli dneska, že se o tom budeme bavit. Zatím Antivirus je postavený na pracovním poměru založeném pracovní smlouvou, čili podle zákoníku práce, protože zachraňujeme díky programu Antivirus zaměstnanost v této zemi, takže o tom se bavit budeme, ale v tuto chvíli já nemohu souhlasit s tím, aby tito čistí dohodáři byli pod Pětadvacítkou, protože Finanční správa, která to bude vyplácet, prostě o nich neví nic, prostě možné to v tuto chvíli není.

Co se týče těch malých eseróček, tady, myslím, paní poslankyně zmiňovala, že má v kadeřnictví sedm zaměstnanců. Pokud má sedm zaměstnanců, dosáhne na Antivirus. Má zavřeno, lidé jsou doma, on vyplácí mzdu, tak dosáhne na Antivirus. Dosáhne. Dosáhne, protože jsou doma, je zavřená provozovna, vím, o čem jsme na vládě jednali. Takže ti zaměstnanci, předpokládám, že jsou na pracovní smlouvu. Pokud na pracovní smlouvu nejsou - teď tedy asi bych to jako ministryně financí neměla říkat, víme, že to funguje dost často tak, že si pronajímají křesla a jsou vlastně na živnostenský list, tak ti by samozřejmě logicky na Pětadvacítku dosáhli. Teď to říkám trošku, jak to přináší život. Radost z toho nemám, protože to je klasický švarcsystém, ale prostě vím, že to tak funguje. Pokud jsou zaměstnanci, mají zavřenou provozovnu, je to Antivirus. Vyplácí mzdu a my kompenzujeme podle těch typů. Tam ta kompenzace je většinou kolem 80 %, něco je 60, ale třeba když je karanténa, tak se vyplácí 60 %, ale my celých těch 60 % tam kompenzujeme tomu zaměstnavateli. A ty podmínky programu Antivirus jsou tak široké, že na to skutečně dosáhnou. Pokud jsou to taková ta malá eseróčka, kde je pouze jeden člověk, tak ty já také nemohu podřadit pod Pětadvacítku, protože Pětadvacítka je program pro OSVČ. Ale budeme se o tom bavit. Samozřejmě, pokud si ten jednatel vyplácí mzdu, tak je otázka, jestli by se dostal pod Antivirus. Máme zatím ty úvěry, COVID I a COVID II, a dneska jsem se bavila s panem ministrem Havlíčkem, že se nad tím zamyslíme, je to i téma pro paní ministryni Dostálovou případně proto, že to jsou převážně cestovky, takže ona se tím také zaobírá, abychom udělali nějaký pro ně program. Ale chápejte, opravdu my jsme chtěli řešit ty nejmasovější skupiny, nejaktuálnější, a teď se budeme zaobírat těmi dalšími. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní zpravodajka nemá zájem o vystoupení, otevírám v tuto chvíli podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásili poslanci v pořadí - první paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Roman Onderka. A připomínám, že řečnická lhůta byla zkrácena na pět minut. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych se přihlásila ke svým pozměňovacím návrhům, některé předkládám i s ostatními kolegy z opozičních stran. Odůvodnila jsem tyto pozměňovací návrhy v obecné rozpravě.

Ten první se týkal takzvaného klouzavého bonusu a prodlužuje lhůtu pro poskytnutí kompenzačního bonusu po datu 30. 4., a to vždy do doby trvání mimořádných opatření. Tento pozměňovací návrh je veden pod sněmovním dokumentem 4776.

Druhý pozměňovací návrh, který jsem odůvodňovala v obecné rozpravě, se týká těch, kteří přešli na úřad práce a chceme je vrátit zpátky v systému kompenzačního bonusu. A tento návrh je veden pod sněmovním dokumentem 4848.

Třetí návrh se týká toho, že na kompenzační bonus by měli nárok ti, kteří jako hlavní činnost mají pracovní poměr, jako vedlejší jsou OSVČ, a tito nespadají pod tento kompenzační bonus. My je tam zpátky zařazujeme. Tento návrh je veden pod sněmovním dokumentem 4777.

Dále jsem také v obecné rozpravě načetla usnesení, které se v podstatě snaží zahrnout a dát podnět vládě, aby došlo k přepracování právě programu Antivirus a došlo ke zvýšení podpory pro malé a střední podniky tak, aby dostávaly vyšší procenta, v té první části 100 %, v té druhé 80 %. Toto usnesení je vedeno pod sněmovním dokumentem 4861.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Roman Onderka vystoupí v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, chci se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem podal v písemné podobě a je evidován jako sněmovní dokument 4827.

Zjednodušeně řečeno kromě toho, že jsem ho odůvodnil v rozpravě, tak tento pozměňovací návrh je velice krátký. Mění § 2 odst. 1: "Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec."

Paní ministryni financí bych chtěl poděkovat nejen za pochopení, ale i odůvodnění, kdy ve své řeči jasně specifikovala, je tomu opravdu tak. Já se hlásím k jejím slovům s tím, že opravdu pro zaměstnance je určen program Ministerstva práce a sociálních věcí Antivirus, dublování si myslím, že je technikálie, která není zrovna namístě. Můžeme se bavit o tom, jestli Antivirus je dostatečný v parametru, to znamená, jestli má být více než třeba 60 % platby na zaměstnance, tak jak ta diskuse probíhala, nebo zda ten parametr má být ještě vyšší. Ale určitě by nemělo být dublování z jednoho programu z Ministerstva financí s druhým programem z Ministerstva práce a sociálních věcí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S přednostním právem je přihlášen pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, kde jsem i podrobně zdůvodnil pozměňovací návrhy, tak se chci formálně přihlásit k pěti pozměňovacím návrhům.

První - osvobození od daně při ošetřovném pro OSVČ - sněmovní dokument číslo 4833.

Potom podání mailem - sněmovní dokument 4831.

Poté je to rozšíření okruhu příjemců této pomoci i na zaměstnance, kteří mají vedlejší činnost - sněmovní dokument číslo 4792.

Poté je to rozšíření okruhu příjemců této pomoci na všechny OSVČ bez podmínek, resp. za splnění podmínek bez rozlišení toho, jestli je to hlavní nebo vedlejší činnost. Je to sněmovní dokument číslo 4791.

A poslední, ne však významem poslední, je navýšení podpory na 30 tisíc a je to sněmovní dokument 4794.

Děkuji. A paní zpravodajce předám podle jednacího řádu originály těch pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám. V podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Připraví se paní poslankyně Šafránková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 4765 - to je pozměňovací návrh, který přiznává kompenzační bonus ve výši 15 tisíc Kč lidem, kteří pracovali na dohody o provedení práce nad 10 tisíc Kč, nebo na dohody o pracovní činnosti nad 3 000 Kč. Paní ministryně stále hovoří jenom o těch nad 10 tisíc, ale například doručovatelé České pošty, která teď výrazně propouštěla, protože se redukovaly kapacity, pracují právě na dohodu o pracovní činnosti. A tito lidé na rozdíl od standardních zaměstnanců nemají žádnou výpovědní dobu.

Takže není možné řešit situaci těchhle lidí programem Antivirus - pane Onderko prostřednictvím pana předsedajícího. Není možné dohodáře řešit prostřednictvím Antiviru, protože dneska už to zaměstnanci nejsou, protože už je vyhodili. Z toho důvodu je úplně nesmyslné říkat, že se to dá řešit antivirem, protože ti lidé už jsou teď bez příjmu. A proto my navrhujeme, ať dostanou aspoň 15 tisíc Kč kompenzační bonus.

Navrhli jsme to ve dvou variantách. To je to číslo 4765 - to se týká všech. Poté po výhradách paní ministryně Maláčové jsme navrhli kompromisní variantu pod číslem 4858, ke které se také hlásím, a to je varianta, která neumožňuje souběh dohod, ze kterých se odvádí nemocenské pojištění, nebo dohod o pracovní činnosti nad 3 tisíc0, neumožňuje to souběh se zaměstnáním, pouze souběh s vedlejší činností na živnostenské oprávnění.

Myslím, že pokud ČSSD trvá na svém pozměňovacím návrhu, který vylučuje kompenzační bonus pro lidi, co mají standardní zaměstnání, tak by mohli aspoň podpořit tento kompromisní návrh, který dává dohodářům 15 tisíc. Antivirus nebude fungovat, protože už jsou vyhozeni, takže zjevně tam žádná kompenzace přijít nemůže. A těmto dohodářům by mohli dát aspoň 15 tisíc a umožnit, aby ti lidé nebyli úplně bez příjmu. Mně nejsmutnější přijde to, že lidé, kteří nešli tou cestou, že by se nechali zaměstnat načerno, ale místo toho platili daně a platili odvody jako všichni ostatní zaměstnanci, tak nedostanou nic. Nedostali dokonce ani ošetřovné.

A poslední poznámka - hlásím se dále k doprovodnému usnesení, které se týká agenturních zaměstnanců - je to číslo 4859.

Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je paní poslankyně Šafránková, připraví se pan poslanec Tomáš Martínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji, pane předsedající. Já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem podrobně odůvodnila v obecné rozpravě, je veden v systému pod sněmovním dokumentem 4716 a vlastně navyšuje kompenzační bonus o 800 Kč těm OSVČ, které musely úplně přerušit podnikání a zastavit své provozovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Tomáš Martínek. Připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Jen bych se rád přihlásil k doprovodnému usnesení, které jsem odůvodňoval v obecné rozpravě. Je to sněmovní dokument 4840. Přečtu jenom to usnesení: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby učinila potřebné kroky včetně předložení návrhu Poslanecké sněmovně k zavedení mechanismu dočasného nepodmíněného příjmu formou zvýšení a změny daňové slevy na poplatníka pro rok 2020 na daňový bonus a umožnění jejího předčasného vyplacení, a to do 20. dubna 2020." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar vystoupí v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem v obecné rozpravě nevystoupil, nicméně v rámci podrobné rozpravy chci navrhnout doprovodné usnesení, které je totožné s tím, které včera přijal na svém jednání hospodářský výbor. Dovolte mi, abych tento návrh na usnesení přečetl a zároveň abych ho stručně vysvětlil.

Návrh na doprovodné usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzývá vládu České republiky, aby jako jedno z ekonomických opatření na pomoc ekonomickým subjektům v době epidemie COVID-19 odložila splatnost DPH z nezaplacených faktur pro plátce daně za období březen až červen 2020, a to do konce roku 2020."

Já to považuji za velmi důležité. Celá dnešní debata o tomto návrhu, který dnes projednáváme, je o tom, že mnozí živnostníci, ale nejenom OSVČ, ale i firmy, přišli ze dne na den jako vypnutím tlačítka o své příjmy kvůli nezbytným mimořádným opatřením vlády. Ale tato mimořádná opatření nejsou klasickým rizikem podnikání a těmto podnikatelům, živnostníkům, ale i firmám mnohé náklady a povinné platby plynoucí z podnikání zůstaly, a to i povinné platby vůči státu. A právě příkladem je povinnost odvádět státu DPH i z nezaplacených faktur.

Stávající situace v hospodářství, víme to všichni, vede ke zpomalování platebního styku, mnohým podnikatelům a firmám rapidně poklesly příjmy a splatnost faktur se kvůli tomu protahuje. A právě ta povinnost platné legislativy, že musí plátci DPH odvádět DPH i z nezaplacených faktur, je dneska pro ně velmi negativní, protože s nesplněním této povinnosti jsou spojeny úroky a sankce. A zejména menší subjekty už nemají prostředky na samotnou úhradu daně a hrozí, že se stanou dlužníky státu. Proto odložení splatnosti DPH za měsíce březen až červen by zmírnilo tlak na už tak napnuté a ztenčující se firemní rozpočty a já apeluji na vládu a na ministryni financí, aby se touto otázkou zabývala.

Já se domnívám, že Pětadvacítka, nebo pokud projde, a já doufám, náš pozměňovací návrh na 30 tisíc, nebude jediná a končící podpora. Je to nezbytný minimální krok, ale jsou potřeba i další kroky, aby podnikatelé a firmy tyto dny ekonomicky přežili, aby po skončení krize pouze neplatili vzniklé dluhy a závazky, ale aby mohli nakupovat, zaměstnávat a opět investovat do rozvoje svého podnikání. Jedině tak se ekonomika opět rozběhne. A mnohdy je efektivnější lidem, podnikatelům, firmám peníze nechat a nevybírat je. Proto vás žádám o podporu tohoto doprovodného usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Poprosil bych pana poslance Jana Skopečka a poprosil bych diskutující hlouček u stolku zpravodajů, jestli bychom mohli se ztišit. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Já se přihlásím k pozměňovacím návrhům, které jsem avizoval v obecné rozpravě. Jednak je to pozměňovací návrh, který je v systému pod číslem 4788. Jedná se o ten společný opoziční pozměňovací návrh, který rozšiřuje kompenzační bonus na větší skupinu živnostníků, zvyšuje výši toho bonusu a upravuje i náhradu fixních nákladů pro postižené osoby samostatně výdělečně činné.

A následně se hlásím i k pozměňovacímu návrhu číslo 4834 a tady se jedná rovněž o rozšíření kompenzačního bonusu, a to na osoby, které mají podnikání jako vedlejší činnosti a nevztahuje se na ně vládní výjimka podle § 9 odst. 6 písm. b) nebo c) o důchodovém pojištění. Těmto OSVČ byl mělo nově připadnout 300 Kč za každý kalendářní den bonusového období a zároveň rovněž jako v tom předcházejícím pozměňovacím návrhu navrhuji navýšit o 100 Kč na denní sumu bonus na 600 Kč pro OSVČ. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Marian Jurečka a připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já si obecně vážím toho, že nám také paní ministryně zareagovala na některé věci, nebývá to vždy zvykem u ministrů, že takto reagují, aspoň v nějakém shrnutí té debaty. Musím říct, že bych byl velmi rád, kdyby ty přísliby, které tady zazněly, třeba v příštím týdnu vláda nějak konkretizovala, aby ti podnikatelé mohli vidět, co případně mohou od státu očekávat.

Já se jenom ještě dovolím vrátit k té komunikaci, kterou jsem tady zmiňoval, když jsem se díval na Facebook paní ministryně, tak tam třeba píše paní Gabriela Dočekalová: Hm, pěkné, takže když jsem kosmetička na malé vesnici, mám podnikání jako vedlejší a na hlavní činnost jsem zaměstnána na poloviční úvazek jako prodavačka, to je 60 procenty, pro někoho ušmudlaných 25 tisíc, pro mě je to obrovská pomoc. - Píše tam třeba tato paní. A například Kateřina Sušánková píše: Dobrý večer, zaráží mě jedna věc, a to je vyjmutí podpory OSVČ na vedlejší činnost, kteří mají hlavní zaměstnání. Tito lidé musí splňovat všechny povinnosti, které ukládá stát ostatním, ale jsou zcela odstřiženi od jakékoliv podpory. Musí splňovat stejné požadavky jako OSVČ na hlavní poměr, leč podpora státu bude nulová... atd.

Takže opravdu, a takových podobných konkrétních příběhů lidí z té praxe je tam vícero, tak prosím pěkně, teď mě paní ministryně nemá možnost poslouchat, ale já bych byl velmi rád jenom říci jednu věc. Já chápu, že tady je to pojmenováno, že to je Dvacetpětka k OSVČ, ale vy vůči těm právnickým osobám, vůči těm malým eseróčkům máte všechny údaje, které potřebujete pro to, abyste jim případně tu podporu mohli také dát. Takže já beru ten argument, který tady zazněl ve vztahu k některým informacím o DPP, DPČ, že je to složitější, že je potřeba ještě doladit některé věci ve vztahu k MPSV, ale tady třeba u těch, kteří mají OSVČ jako vedlejší činnost, případně u právnických osob, malých eseróček, které tvoří jeden člověk, pro kterého kurzarbeit vlastně není prakticky žádné řešení, tak si myslím, že tuto podporu je možné realizovat teď, pokud se podpoří ty pozměňovací návrhy, které už jsem v obecné rozpravě vysvětloval.

Tedy nyní v této části se hlásím k těmto pozměňovacím návrhům, a sice pozměňovací návrh číslo 4819, který se týká legislativně technických úprav, zpřesnění některé terminologie, kterou používáme například i v jiných zákonech, které jsme tady schvalovali před čtrnácti dny.

Potom se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 4816, to je podpora OSVČ na vedlejší činnost ve výši 12,5 tisíce Kč plus ty úpravy parametrů, které už jsem tady také zmiňoval.

Potom se hlásím k pozměňovacímu návrhu 4818, to je podpora malých eseróček.

A potom se hlásím k pozměňovacímu návrhu 4826, což jsou alternativně OSVČ ve výši 15 tisíc Kč, tedy polovina toho návrhu, který tady byl předložen a představen kolegy z ODS, pod kterým jsme také spolupodepsáni.

Tyto čtyři pozměňovací návrhy podpořili také kolegyně a kolegové ze STAN, z TOP, z ODS a z Pirátů, takže prosím pěkně, zvažte jejich podporu. Díky - ne za sebe - ale díky za ty OSVČ a díky za ty, kterých se to týká.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Petr Třešňák vystoupí v podrobné rozpravě, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Ještě jednou pěkný večer. Dovolte mi, abych se přihlásil k návrhu doprovodného usnesení, které jsem podrobně zdůvodňoval v obecné rozpravě a které se týká další skupiny obyvatel České republiky, která je ohrožena pádem do dluhových pastí, a v důsledku mohou zatížit i český sociální systém, a tím jsou pendleři.

To samotné usnesení tedy zopakuji: Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby učinila potřebné kroky k zavedení mechanismu umožňujícímu (umožňujícího) pravidelné překračování hranic a bezpečný pohyb osob za účelem výdělku, bez nutnosti časových turnusů a karantén, založený (založeného) na chytrých elektronických řešeních a průběžném testování.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Olga Richterová, připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Ten to stahuje, takže poslední je paní Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já mám návrh doprovodného usnesení k tomuto sněmovnímu tisku, které je poměrně prosté a týká se právě té situace, kterou jsem zmiňovala, situace řady rodičů samoživitelů, řady lidí, kteří jsou bez ošetřovného, protože právě pracovali na dohody nebo jiným způsobem, který nebyl podpořen, a týká se toho, že dlouhodobě - a tím chci říct, že to je roky a roky - na úřadech práce v praxi velmi kostrbatě funguje ta rychlá dávka, ta rychlá dávka mimořádné okamžité pomoci. A teď to může být způsob, jak řešit opravdu ty akutní krize desetitisíců domácností.

Já jsem si vědoma toho, že se to Ministerstvo práce snaží řešit, že vydalo instrukci, že k tomu včera vyšla tisková zpráva a tak dále. Ale v praxi se to bude měnit velmi pomalu. A protože ta praxe je to, co ti lidé zažívají, a praxe do včerejšího dne byla ta, že všecky dávky jsou zamítány aspoň v tom širokém okruhu tisíců lidí, kde jsem se ptala, tak proto, že v té praxi to nefunguje, mám návrh doprovodného usnesení:

"Poslanecká sněmovna při vědomí toho, že dávka mimořádné okamžité pomoci může v následujících týdnech sloužit i k prevenci ztráty bydlení a bezprostřednímu zajištění základních životních podmínek pro desetitisíce obyvatel této země, a při vědomí aktuálních dobrých kroků Ministerstva práce a sociálních věcí vyzývá vládu, aby v praxi úřadů práce zajistila urychlené přiznávání mimořádné okamžité pomoci těm, kteří v důsledku opatření v nouzovém stavu přijdou o významnou část příjmů, které nelze nahradit jiným způsobem, přičemž za rozhodný příjem musí být považován příjem v aktuálním měsíci, a nikoliv ten za poslední tři měsíce."

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. V tuto chvíli se ptám, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Paní ministryně práce a sociálních věcí.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych jenom drobnou korekci k tomu, co říkala paní poslankyně Richterová. Nelze říkat, když od včerejška platí jasná instrukce MPSV pro úřady práce, že v praxi to nebude fungovat. Ta instrukce je velmi jasná, velmi technická a nelze říkat, že v praxi to nebude fungovat. Děkuji. Ta instrukce jasně mluví o tom, že úřady práce budou pro lidi v nouzi v mimořádném stavu zajišťovat to, aby nebyli bez potravin, bez léků nebo bez financí na udržení bydlení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se pro pořádek, jestli ještě někdo v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Nikoho nevidím.

S přednostním právem pan předseda Stanjura. Bylo ukončeno druhé čtení v rámci tohoto bodu. Takže máme skončeno druhé čtení. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám několik návrhů a věřím, že to většina Sněmovny podpoří.

Jak jistě víte, máme dvě komory Parlamentu České republiky. (Předsedající gonguje.) A pokud chceme, aby tento týden - a zbývají nám pouze dva pracovní dny - některé návrhy zákonů projednal a schválil i Senát, tak potřebuje minimálně jeden den na prostudování, to znamená, některé návrhy zákonů by měly odejít dneska v noci nebo nejpozději zítra ráno, aby kolegové senátoři mohli ve čtvrtek zasednout a návrhy zákonů projednat. Já jsem to komunikoval s panem předsedou Senátu. Oni jsou připraveni ve čtvrtek zasedat, a mé návrhy směřují právě tímto směrem.

V této chvíli navrhuji, abychom přerušili bod č. 1 do skončení druhých čtení bodů 5, 6 a 7.

Současně navrhuji, aby Sněmovna rozhodla svým hlasováním, že nastaly mimořádné okolnosti, a ty mimořádné okolnosti jsou takové, že chceme umožnit kolegům v Senátu, aby některé návrhy zákonů projednali ještě tento týden. Pokud takhle rozhodneme, tak navrhuji, abychom změnili pevný pořad našich bodů.

To znamená, aby po bodě 1 následoval bod 5, sněmovní tisk 813, zjednodušeně moratorium na úvěry; poté bod 6, sněmovní tisk 798, o úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory; poté bod 7, sněmovní tisk 809, o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti - s tím, že u každého z těchto bodů navrhuji, abychom po druhém čtení tento bod přerušili. To znamená, až přerušíme bod č. 7, po druhém čtení bychom se vrátili do bodu 1, udělali třetí čtení bodu 1, poté třetí čtení bodu 5, poté třetí čtení bodu 6 a poté třetí čtení bodu 7.

Když nám to půjde, tak to stihneme ještě dneska před půlnocí. Děkuji za podporu těchto návrhů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já už jsem přivolal kolegy z předsálí. Čeká nás několik hlasování. Nejprve bychom tedy hlasovali o přerušení tohoto bodu po druhém čtení s tím, že bychom v tomto bodu pokračovali poté, co bude projednáno druhé čtení bodů 5, 6 a 7.

 

Takže nejprve přerušení bodu. Přerušení bodu 1.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 15 přihlášeno 95, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o tom, že nastaly mimořádné okolnosti, které nás opravňují k tomu, abychom měnili i v průběhu konání schůze pořad jednání.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 16 přihlášeno 95, pro 90, proti nikdo. Tento návrh byl také přijat.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o změně pořadu této schůze s tím, že bychom nyní pokračovali body 5, 6 a 7. Tyto body by byly vždy přerušeny po druhém čtení a třetí čtení by následovalo až po třetím čtení bodu č. 1. Ostatní body by pak následovaly dle schváleného pořadu, to znamená, další je bod č. 2 - Česká národní banka.

Jestli je to pro všechny srozumitelné, jak jsem to vysvětlil, zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu pořadu schůze. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 17 přihlášeno 99, pro 98, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Bod č. 1 byl přerušen. Změnili jsme tedy pořad schůze a budeme pokračovat bodem

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP