Úterý 7. dubna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

6.
Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek
státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti
s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
/sněmovní tisk 798/ - zkrácené jednání

Před projednáváním tohoto vládního návrhu zákona bychom podle § 99 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. K této otázce otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přikročíme tedy k hlasování o tom, že jsou splněny podmínky pro projednání ve zkráceném jednání. Přivolal jsem naše kolegy z předsálí.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 798 ve zkráceném jednání." 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 21, přihlášeno je 100, pro 75, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno.

 

A nyní tedy přistoupíme k projednání tohoto tisku. Pro připomenutí, je zde opět dohoda všech klubů, že nebudou uplatňovány faktické poznámky, a u tohoto konkrétního bodu jsme se dohodli, že bude za každý klub vystupovat maximálně jeden poslanec. Jedná se o gentlemanskou dohodu pro kolegu, který na mě kývá hlavou.

Vládní návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 78, zkrácené jednání, nám uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, důvod k předložení tohoto zákona je, že chceme urychleně zjednodušit výplatu některých nepojistných dávek. Cílem je minimalizace potřeby osobního kontaktu mezi klienty a zaměstnanci úřadu práce, ale také zaměstnavateli, a také snížit objem zásilek, které doručuje Česká pošta. Jde o mimořádnou úpravu, která bude platná pouze po omezenou dobu, to znamená po dobu nouzového stavu.

Dnešní stav je takový, že pro zachování nároku na některé dávky, a bavíme se o přídavcích na dítě, o příspěvku na péči a také o příspěvku na bydlení, je nutné dokládat příjmy za předchozí čtvrtletí nebo i náklady na bydlení. To znamená, to se týká zejména příspěvku na bydlení. Dnes je nutné tyto věci doložit do konce měsíce dubna, jinak se výplata dávky zastaví, a pokud se nedoloží ani do konce druhého čtvrtletí, dávka je odebrána. Proto navrhujeme, aby Úřad práce ČR vycházel při stanovení výše a výplaty těchto dávek na druhé čtvrtletí tohoto roku z údajů, které byly doloženy na první čtvrtletí. Nárok na výplatu dávek by tedy lidem zůstal i bez doložení příjmů a nákladů na bydlení. Není totiž jasné, jak dlouho potrvá stav nouze, jak dlouho potrvají mimořádná omezení, jak dlouho potrvá pracovní omezení nebo také omezení v kontaktu s úřady a dalšími subjekty. Jestli to bude nadlouho, budeme muset tento návrh zákona řešit ještě podrobněji.

Důležité je zmínit, že tento zákon nijak neovlivní podání nových žádostí. I nadále by mělo docházet k přehodnocování dávek v případě změn rozhodných skutečností. Stále bude povinnost hlásit změny. To znamená, že stále bude možné snížení ale i zvýšení dávek.

Zákon bude účinný dnem vyhlášení, a to z důvodu naléhavosti a nezbytnosti přijetí úpravy.

Dále bych chtěla podotknout, že souhlasím s pozměňovacím návrhem paní poslankyně Gajdůškové. Senát je připraven zákon projednat ve čtvrtek.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní poprosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku paní poslankyně Jana Pastuchová, informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení přítomní z vlády, výbor pro sociální politiku se sešel dnes ráno k tomuto sněmovnímu tisku. Byly zde předneseny dva pozměňující návrhy. Jeden paní poslankyně Richterové, druhý paní poslankyně Gajdůškové. Ani jeden z těchto pozměňovacích návrhů nebyl výborem pro sociální politiku přijat.

Já bych nyní přečetla usnesení výboru pro sociální politiku ze 48. schůze 7. dubna 2020 k vládnímu návrhu zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 798.

Po úvodním slově náměstka ministryně práce a sociálních věcí Petra Hůrky, zpravodajské zprávě poslankyně Jany Pastuchové a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby své jednání k tomuto návrhu zákona ukončila nejpozději do 19 hodin dne 7. dubna 2020;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 798;

V. zmocňuje zpravodajku výboru, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Poslanecké sněmovny ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Jenom pro poslance, kteří jsou přihlášeni s faktickou poznámkou. Nenacházíme se v rozpravě, tudíž nemohu udělit faktickou poznámku, a znovu připomínám džentlmenskou dohodu, že nebudou uplatňovány, a to je tak všechno. Tak.

 

Nyní musíme rozhodnout hlasováním, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto bodu. Já přivolám všechny kolegy z předsálí. A budeme tedy hlasovat, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto tisku.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 22, přihlášeno 101, pro 74, proti nikdo. Budeme tedy vést obecnou rozpravu.

 

Pan poslanec Kubíček se svým návrhem.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak obligatorně navrhuji zkrácení doby na vystoupení poslance v obecné i podrobné rozpravě na pět minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro omezení řečnické doby na pět minut. Kdo je proti?

Hlasování 23, přihlášeno 101, pro 65, proti nikdo (proti 2). Tento návrh byl schválen.

 

Já otevírám obecnou rozpravu a jako první je přihlášena paní poslankyně Gajdůšková. (Z pléna se ozývá: Dva byli proti.) Dva byli proti a já jsem to neřekl na záznam. Omlouvám se, 65 pro, 2 proti. Návrh byl přijat. (Z pléna se ozývají hlasy.) Jmenovitě příště řeknu, kdo byl proti. (Se smíchem. Pobavení a smích v sále.) Tak, paní poslankyně, máte pět minut.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane předsedo, paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já samozřejmě velmi zásadně podporuji návrh, který předložila paní ministryně. Zásadní krizová opatření znamenají omezení kontaktů mezi lidmi, to je v oblasti veřejné správy přechodné fungování především elektronickým způsobem a omezení osobního kontaktu s klienty jen na nezbytně nutnou míru.

K naplnění těchto požadavků v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči směřuje pozměňovací návrh, který předkládám a ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Pomůže těm, kteří již pobírají příspěvky a přídavky a samozřejmě také pomůže těm, kteří pracují na úřadech práce. Ti, kteří pobírají jak přídavek na dítě, tak příspěvky na bydlení, většinou nepracují online. Úřady práce pro administraci nových požadavků a nových agend při řešení dopadů pandemie zejména programu Antivirus potřebují také otevřít prostor, potřebují omezit agendy, které nejsou úplně nezbytně nutné. To je velmi důležité pro spousty dalších lidí.

Podotýkám, že nebude pozměňovacím návrhem dotčen nárok na přiznání těchto dávek, jestliže někdo se dostal do situace, kdy na dávku bude mít tedy nárok, jestliže k ní bude mít přístup. Tedy jestliže člověk bude žádat nově nebo se mu finanční situace zhorší a měl by nárok na zvýšení.

Dále. V zákoně 363/2019 se změnila metodika společně posuzovaných osob pro potřeby přiznávání příspěvku na bydlení. Ten se přiznává vždy na jeden rok, od 1. 7. toho roku. To se týká přibližně 150 tisíc případů, které by úřady práce musely do toho 1. 7. znova posoudit. Za nízké nezaměstnanosti a v situaci, která byla v minulém roce, by to úřady práce snadno zvládly. V současné situace ale se obávám, že je to nemyslitelné. I na úřadech práce většinově pracují ženy, které mají doma děti. I tam musí být zajištěny podmínky nouzového stavu a boje proti koronaviru. Obávám se, že pokud neuděláme potřebnou úpravu, tedy neodložíme toto posuzování, může být ohrožena výplata tohoto příspěvku na další období.

I když sociální výbor mnou předložený pozměňovací návrh nepředložil, znova prosím o zvážení všech souvislostí a dopadů současně platné úpravy a toho, jak můžeme pomoci lidem. Jedná se o ty nejpotřebnější, o ty nejchudší, jako jsou například samoživitelky, ale jedná se také o zaměstnance úřadů práce. Vzhledem k omezené době podrobněji pozměňovací návrh vysvětlím v podrobné rozpravě. Děkuji. (V sále je hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Richterová. Máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Velice stručně. Všichni víme, že není jasné, jak dlouho potrvá stav nouze. Už je duben a tady to prodloužení, které velice vítám a je potřebné, bychom mohli za dva měsíce schvalovat znovu. Je to totiž opatření v tom zákoně, které by trvalo jenom na tento čtvrtrok. Proto předkládám velmi stručný technický pozměňovací návrh číslo 4763, který by umožnil, kdyby pokračoval mimořádný stav, kdyby nebyl obnoven plný provoz krajských poboček, kontaktních poboček úřadů práce, aby k 1. červenci, za dva a půl měsíce, se automaticky dál mohlo jet podle toho stavu výplat, tak jak je to nyní, abychom to za dva měsíce nemuseli opět řešit. Je to čistě možnost, která se neaktivuje, pokud mimořádný stav skončí. Takže je to čistě možnost pokračovat v tom zjednodušeném dokládání nároku na ten příspěvek na bydlení a přídavek na dítě.

Mám ještě jednu otázku k paní poslankyni Gajdůškové. Její návrh totiž také obsahuje prodloužení téhle možnosti, ale zároveň mění podmínky, a to tak, že se nebude přihlížet k žádným změnám. Ale změna třeba v okruhu společně posuzovaných osob právě pro příspěvek na bydlení je klíčový parametr. Změna společně posuzovaných osob může znamenat veliký, tisícikorunový, několikatisícikorunový rozdíl, a právě proto, že takováhle věc by jejím pozměňovacím návrhem vypadla, nebylo by možné k tomu přihlížet, tak nám to nepřipadá úplně vhodné.

Ještě jednou. Celek toho návrhu zákona z Ministerstva práce je velmi potřebný. Já si dovoluji ten technický návrh, abychom to nemuseli za dva měsíce hlasovat znovu. Předem děkuji za případnou podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Šafránková. Máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dobrý večer. Dovolte mi, abych jen v krátkosti za náš klub SPD řekla, že podporujeme navrhovaná opatření předkládaná v rámci zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči, kdy se v rámci omezení fyzické komunikace klientů s úřady práce umožňuje u některých testovaných dávek státní sociální podpory na období druhého čtvrtletí roku 2020 při rozhodování o jejich výši upustit od povinnosti žadatele dokládat příjmy za první čtvrtletí roku 2020 s tím, že se bude vycházet z příjmů, ze kterých byla určena výše těchto dávek vyplácených k 31. březnu 2020, ale kdy současně nic nebrání občanům, kterým se jejich příjmové poměry v dané době změnily, toto úřadu práce oznámit a žádat o změnu výše příspěvku, a stejně tak návrh nebrání podávání nových žádostí o tyto dávky státní sociální podpory.

Naše poslankyně a poslanci taktéž podpoří pozměňovací návrhy, které umožňují prolongovat tyto mimořádné podmínky také pro výplatu těchto sociálních dávek i pro třetí čtvrtletí roku 2020 za předpokladu, že k 1. červenci 2020 nebude obnoven plný provoz poboček úřadů práce. A také podpoříme návrh, který umožní po dobu trvání opatření nouzového stavu měnit měsíční výši rodičovského příspěvku jeho příjemcům častěji než jednou za kalendářní čtvrtletí.

Závěrem mi, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vyjádřila velké poděkování a podporu všem pracovnicím a pracovníkům našich úřadů práce a České správě sociálního zabezpečení, kteří se v těchto dnech potýkají s mimořádným návalem práce a řešením mnohdy nezvyklých a nových situací a problémů v podmínkách, kdy se zákony a procedury mění doslova za pochodu. Bylo by neslušné, kdyby se na ně zapomnělo. Máte náš obdiv.

A když už mám tu možnost, chtěla bych i velmi poděkovat pracovníkům Armády spásy České republiky, kteří také vykonávají skvělou a důležitou práci v oblasti organizace pomoci a péče o bezdomovce v souvislosti s krizovými pandemickými opatřeními, což je oblast, na kterou stát docela pozapomněl a na kterou jsem též upozorňovala. Děkuji vám. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobrý večer. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Děkuji paní poslankyni a v diskusi pokračuje paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím vystoupit se stanoviskem k tomuto sněmovnímu tisku 798 za poslanecký klub KSČM.

Samozřejmě tyto úpravy, které předkládá Ministerstvo práce a sociálních věcí, podporujeme, vnímáme tu potřebnost, a především nejenom že je to vůči samotným klientům úřadů práce, ale především zde Ministerstvo práce a sociálních věcí řeší i tu situaci samotných zaměstnanců úřadů práce. Každopádně na dnešním výboru pro sociální politiku, který se konal ráno, byla k tomuto sněmovnímu tisku značná diskuse, i když těch pozměňujících návrhů tam nebylo mnoho, vlastně se jednalo o těch dvou, které tady představily kolegyně paní Richterová a paní Gajdůšková. Musím říci, že u paní kolegyně Gajdůškové, zcela otevřeně asi není nic proti ničemu, jsme se bavili o tom, že ten pozměňující návrh připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a otevřeně jsme chtěli vědět, z jakého důvodu se vlastně předkládá formou pozměňujícího návrhu, proč to nebylo součástí toho původního návrhu. To znamená, je pravda, že chápeme situaci na všech ministerstvech, že se ty potřebné věci definují téměř z hodiny na hodinu, ze dne na den, na druhou stranu u toho pozměňujícího návrhu nám vadí, že v tom jednom bodě se vlastně odsouvá účinnost přijatého pozměňujícího návrhu paní poslankyně Pastuchové. A já jsem přesvědčena, že v té to oblasti by se to nemělo týkat v rámci nouzového stavu, a proto my se u tohoto pozměňujícího návrhu paní poslankyně Gajdůškové zdržíme, ale opravdu říkám, jenom díky této situaci, resp. tomuto bodu, jinak mě to velice mrzí, že s tím byla spojena i ta další opatření, která jsou asi nutná v rámci toho úřadu práce řešit. Děkuji.

A omlouvám se ještě, chtěla jsem říci, že v podrobné rozpravě načtu doprovodné usnesení, které není sice spojené přímo s tímto sněmovním tiskem, ale my jsme ho nenačítali v bodě u sněmovního tisku 808 z důvodu toho, že jsme přesvědčeni, že se to týká vyloženě Ministerstva práce a sociálních věcí, a bude se to týkat přípravy té finanční podpory pro osoby pracující v režimu dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v důsledku dopadu COVID-19 a dále navýšení toho ošetřovného pro schválené skupiny zaměstnanců dle sněmovního tisku 784 za kalendářní den na 80 % redukovaného denního základu, protože to byl jeden z požadavků, které my jsme měli minulou schůzi v rámci nouzového jednání, kdy jsme vlastně díky tomu nepodporovali ty pozměňovací návrhy, které tady některé poslanecké kluby měly. Velice jsme znepokojeni tím, že na tuto schůzi tento náš požadavek nebyl připraven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Aulické Jírovcové, nyní pan poslanec Jan Bauer, ještě stále v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi krátké stanovisko za poslanecký klub Občanské demokratické strany. Musím říct, že s velkým znepokojením sleduji rozpor mezi tím, jakým způsobem se avizuje pomoc různým vrstvám obyvatelstva České republiky na tiskových konferencích, a následně samotnými zněními zákonů, které mám možnost sledovat jak na hospodářském výboru, tak na výboru pro sociální politiku. Na druhou stranu bych chtěl říci, že to není případ tohoto sněmovního tisku, a mohu říci, že i toho tisku následujícího. Myslím si, že oba tyto tisky, jak ten, který momentálně projednáváme, jsou logické, technicistní věci, které mohou pomoci širokým vrstvám obyvatelstva, a proto si myslím, že nejsou hodny ničehož jiného, než aby byly urychleně schváleny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Bauerovi. Nyní mám vyčerpány přihlášky do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Se závěrečným slovem paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Pardon, já si jenom rychle sundám roušku, protože mi nefunguje Face ID, tak pardon.

Já bych chtěla v reakci na paní poslankyni Richterovou říct, že je potřeba upozornit, že ve druhém kvartálu očekáváme obecně propad příjmů. To je asi v tuhle chvíli predikovatelné. To znamená, že budeme muset přijít v příštích týdnech celkově s nějakou komplexnější úpravou. Proto jsme se rozhodli pro třetí kvartál v tuhle chvíli nepřeklápět.

Co se týká překlopení pro třetí kvartál, tak v tom pozměňovacím návrhu paní poslankyně Richterové je to neurčitě stanoveno podmínkou, to znamená, pokud bude někde na úřadu práce omezen provoz k 1. 7., například že tam všichni zaměstnanci půjdou do karantény, a my už několik takových úřadů práce evidujeme, tak ani klienti, ani úřad práce nebudou vědět, podle jakého režimu se pojede. K 1. 7. se musí žádat o příspěvek na bydlení na celý rok - a to bylo v tom pozměňovacím návrhu kompletně pominuto a překlápí se pouze příjem.

Co se týká paní poslankyně Aulické Jírovcové, tak my chceme v tuhle chvíli odbřemenit, tzn. nechceme přeposuzovat okruhy společně posuzovaných osob včetně faktického soužití. Pokud bude někde karanténa na úřadu práce, bude to riziko, a posun až o jeden rok je právě kvůli těmto žádostem v červenci. Proto tyto návrhy, proto ten pozměňovací návrh paní poslankyně Gajdůškové. Má to opravdu smysl, je to opravdu poctivě promyšleno. Omlouváme se, že přicházíme s tím pozměňovacím návrhem až přes poslanecký návrh paní poslankyně Gajdůškové, nicméně skutečně řešíme ty situace za pochodu.

A co se týká ošetřovného, tak my v tuto chvíli dopočítáváme dopady na příjmy těch 45 tisíc domácností, které si v tuto chvíli požádaly o ošetřovné. Ošetřovné neběží elektronicky jako eNeschopenka. A pokud skutečně zjistíme, že ty dopady jsou fatální za ten první měsíc, tak ošetřovné - navýšení - budeme navrhovat. Toliko k tomuto. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo. Ukončili jsme tedy rozpravu obecnou, otevírám podrobnou rozpravu. Připomínám, že návrhy musí být odůvodněny. Platí usnesení o pětiminutovém vystoupení. A první v podrobné rozpravě je přihlášená paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se kolegyně Richterová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu pod číslem tisku 4817. Než krátce zdůvodním, zdůvodnění je i v písemné podobě v tomto tisku, odpovím paní poslankyni Richterové, proč tedy ty změny neměly být. Protože většina těch změn bývá v neprospěch těch, kteří pobírají příspěvek. Změna se většinou provede jenom u deseti procent těch, kteří o ně žádají. A znova zdůrazňuji, není dotčeno právo na změnu, pokud by člověk potřeboval vyšší ten příspěvek. Tak to garantovala paní ministryně, tak to říkám opakovaně já.

Pozměňovací návrh má tři části. První je ta prolongace toho, co lidé pobírali do 31. 3., to znamená, že příjemci těchto příspěvků nebudou k 1. 4. dokládat žádné změny, půjde čistě o prodloužení nároku za první kvartál, první čtvrtletí. Žadatelé nebudou muset dokládat žádné trvání nároku ani plnit žádné další ohlašovací povinnosti, a úřady práce to tedy nebudou muset zpracovávat.

Druhá část pozměňovacího návrhu znamená, že po dobu nouzového stavu bude možnost měnit neomezeně měsíční výši rodičovského příspěvku. Ruší se ta podmínka změny po třech měsících. Vypadá to jako protimluv k tomu prvnímu návrhu, kdy se zakotvuje ta stabilita a prolonguje se to, ale u rodičovského příspěvku je potřeba říct, že tam si to ta rodina stanovuje sama. To je rozhodnutí té rodiny. A v dnešní době, kdy ti lidé ze dne na den se dostávají do úplně jiných situací, je potřeba jim tu změnu, to jejich rozhodnutí umožnit.

Třetí část - účinnost změny okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení, která má nabýt účinnosti 1. 7. tohoto roku, se má odsunout na další období, tedy účinnost od 1. 7. 2021. To je opravdu záležitost, kterou chceme ulevit zaměstnancům úřadů práce. Ti by museli do toho 1. července letošního roku zpracovat přibližně 150 tisíc případů včetně šetření na místě. Sami uznáte, že to je v téhle chvíli prostě nemyslitelné.

My sociální demokraté stojíme vždycky za zaměstnanci, lidmi práce, všemi, kteří potřebují podporu a pomoc. Proto tímto pozměňovacím návrhem chceme usnadnit situaci těm, kteří jsou na tom tak zle, že dosáhnou na dávky státní sociální podpory, a nastavit podmínky tak, aby pomoc těmto osobám i v nynější době, kdy úřady práce a České správy jsou skutečně přetížené, aby jejich zaměstnanci zvládli tyto agendy, a lidem tedy pomoci.

Chtěla bych na tomto místě všem těm, kteří pracují na úřadech práce, kteří pracují ale také v sociálních službách, sklonit skutečně obrovskou poklonu a velmi jim poděkovat za to jejich nasazení, za to, že jsou ochotni celé dny být na svých pracovištích i se izolovat od svých vlastních rodin jenom proto, aby ochránili své klienty a ty, s kterými pracují.

Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, prosím, odložme politické soupeření a podpořte tento jednoduchý a administrativu zjednodušující pozměňovací návrh. Děkuji vám za to.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Aleně Gajdůškové. Nyní paní poslankyně Olga Richterová má svůj čas pro pozměňovací návrh v podrobné rozpravě. A připraví se paní kolegyně Hana Aulická. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já nemám co odkládat, protože nesoupeřím.

Já jsem předložila jednoduchý technický návrh, ke kterému zazněly dvě výhrady. Jde o návrh, který načítám jako číslo 4763. A jenom rychle zareaguji. Na výboru jsem se explicitně ptala, zda je legislativně technicky v pořádku. Dávali jsme si na něm samozřejmě velmi záležet. A na záznam při debatě zaznělo, že ten návrh je způsobilý stát se součástí právního řádu, nemá problémy, aby se nemohl stát součástí zákona.

Druhá výhrada, že chcete jako ministerstvo předložit něco lepšího, chcete vyhodnocovat a předkládat v blízké době. Na to bych jednoduše řekla: jasně, určitě to udělejte, když to stihnete. A když to nestihnete, tak tento pozměňovací návrh je pojistka, že to nebudeme muset čistě kvůli prodloužení příště schvalovat.

A třetí věc. Já čtu v tom návrhu, který předkládá paní poslankyně Gajdůšková, explicitně řečeno, pro účely stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši se pro ten druhý kvartál vychází ze skutečností, ze kterých byl určen nárok a výše příspěvku na bydlení vypláceného ke dni 31. března 2020. A já bych poprosila paní ministryni, aby mi řekla, jak to sedí dohromady s jejími slovy, že stále bude možné snížení, ale i zvýšení dávek.

Já jsem hovořila o té změně společně posuzovaných osob. Když je různý počet lidí v bytě, tak to dělá velký rozdíl. A tady to ustanovení v návrhu paní poslankyně Gajdůškové znemožňuje tuto skutečnost zohlednit. Takže prosím paní ministryni, ať vysvětlí, kde jinde v tom návrhu má být ta změna výše možná. Já to tam vůbec nikde nevidím. A právě proto, že doba je turbulentní a že příspěvek na bydlení drží v bydlení v podstatě 150 tisíc, ale možná i 200 tisíc domácností, tak mi přijde nevhodné takto tvrdě do něj zasáhnout a zafixovat ho na tu výši k 31. 3. Rozumím tomu a považuji to za velmi, velmi dobrý návrh, ať se překlápí u všech, u kterých se nic zásadního nezmění, zkrátka ten první kvartál. Prosím vás, nikdo to rád nedokládá, je to spousta práce dávat ty podklady. Všichni, kteří nebudou vědět, že mají nárok, nebo že by museli vracet, se na to rádi vykašlou. Ale tam, kde by se změnil počet lidí v domácnosti, prostě nedává smysl zamezit tomu přepočítání.

Tak já ještě jednou předem děkuji za to, že toto bude vysvětleno.

A uzavřu to tím, že prostě nevíme, jak dlouho potrvá stav nouze. A pokud by nestihlo Ministerstvo práce a sociálních věcí předložit ten zlepšující, komplexnější návrh, tak ten jednoduchý technický pozměňovák je možnost, jak se vyhnout tomu tady to rozebírat příště. Já bych se tomu vyhnula ráda. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní poslední zatím přihlášený řečník nebo řečnice do rozpravy je Hana Aulická Jírovcová. Máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Tak dnes už budu stručnější. Možná bych chtěla jenom říct paní kolegyni Richterové, že možná v argumentaci u svého pozměňovacího návrhu argumentovala pozměňovacím návrhem, který asi nebyl načten v rámci sociálního výboru, takže možná si to s paní ministryní ještě vyříkají. Omlouvám se.

Každopádně za nás doprovodné usnesení, které k tomuto sněmovnímu tisku načtu, zní celé: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby urychleně připravila I. finanční podporu pro osoby pracující v režimu dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, které v důsledku dopadů COVID-19 nemohou prokazatelně svou činnost vykonávat; II. navýšení vypláceného ošetřovného pro schválené skupiny zaměstnanců dle sněmovního tisku 784 za kalendářní den na 80 % redukovaného denního základu. Termín do 20. 4. 2020."

Odůvodnění si myslím, že jsem řekla předtím, takže už nebudu říkat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? (Ne.) Paní zpravodajko? Není tomu tak. V tom případě podle dohody poslaneckých klubů uzavřu druhé čtení, a to až do ukončení projednávání bodu číslo 5, tedy tisku číslo 813. Pro jistotu nechám hlasovat.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 24, které jsem zahájil, že přerušujeme do projednání tisku 813. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 24. Ze 102 pro 72, proti nikdo. Přerušili jsme tedy projednávání tisku 798.

 

Budeme pokračovat bodem

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP