Čtvrtek 9. dubna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Vojtěch Filip)

15.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního
řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby
a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu
/sněmovní tisk 807/ - zkrácené jednání

Měli bychom podle § 99 odst. 5 posoudit, zda podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání trvají. Otevírám rozpravu k této otázce. Nikoho nevidím, rozpravu mohu ukončit. V tom případě přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále...

My jsme ve třetím? Omlouvám se, omlouvám se. V tom případě, protože jsme ve třetím čtení, ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím a požádám tedy zpravodaje poslance Marka Výborného, aby nás seznámil s procedurou hlasování, a očekávám vaše vyjádření.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, ta procedura přece jenom obnáší několik bodů, tak si dovolím to tady krátce shrnout.

Začneme hlasováním o tom pozměňovacím návrhu, tak jak vzešel z usnesení ústavněprávního výboru. Hlasováno to bude jako celek.

Následně budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem B, což je pan kolega Feri, s tím, že v případě, že projde pozměňovací návrh, ten - v uvozovkách - komplexní, nebo tedy velký, z ústavně-právního výboru, tak z pozměňovacího návrhu pana poslance Feriho není hlasovatelný bod 1 a bod 7 a 8. Body 2, 3, potom 4, 5 společně a bod 6 bychom hlasovali takto odděleně.

Následně by se hlasoval pozměňovací návrh pana poslance Feriho pod číslem 4820, následně dva pozměňovací návrhy pod písmenem C pana poslance Výborného a dalších pod čísly 4782 a 4783. Následně pozměňovací návrh pod písmenem D pana kolegy Farského, 4780. Poté pozměňovací návrh kolegyně Valachové pod písmenem E - 4880. V případě, že by neprošel pozměňovací návrh A z ústavně-právního výboru, tak by byl nakonec hlasovatelný i pozměňovací návrh pana poslance Luzara, 4879. V případě, že projde A, tento se stává nehlasovatelným.

A na úplný závěr budeme hlasovat doprovodné usnesení, tak jak tady bylo načteno pod číslem 4884 SD panem poslancem Michálkem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji, a ptám se jestli má někdo připomínku k proceduře hlasování. Nikoho nevidím.

Můžeme tedy proceduru odhlasovat, a to v hlasování číslo 202, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro schválení této procedury. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 202. Z přítomných 95 pro 91 poslanec, proti nikdo. Procedura byla schválena, budeme tedy podle ní postupovat. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Začínáme tedy tím pozměňovacím návrhem obsaženým v usnesení ústavně-právního výboru číslo 193 z 57. schůze. Jenom velmi ve stručnosti, abyste věděli, o čem hlasujete. Je to zapovězení mobiliárních exekucí do 30. června, stejně tak i dražeb. Dále změna, nebo respektive ochrana daňového bonusu a odstupného a zvýšení částky u provádění dražeb nemovitostí ze 30 na 100 tisíc na úrovni jistiny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 203. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování 203. 95 přítomných, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Připomenu, že tím se stává tedy nehlasovatelný pozměňovací návrh písmeno F a z písmena B bod 1 a body 7 a 8. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, poslanec Feri, a to v bodě 2, jedná se o alternativní formulaci nesplnění podmínky 30 procent u insolvencí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování 204. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 204. Přítomných 95, pro 12, proti 19. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Pak z písmene B pana poslance Feriho bod 3. Týká se zápočtu u moratoria na insolvence.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 205. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 205 přítomných 95, pro 14, proti 25. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Teď budeme hlasovat společně body 4 a 5 z pozměňovacího návrhu pod písmenem B pana poslance Feriho. Týká se to prioritních pohledávek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 206. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 206 přítomných 95, pro 14, proti 10. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Poslední z pozměňovacího návrhu 4771 pana poslance Feriho je bod číslo 6. Týká se také prioritních pohledávek, paragrafu 23.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 207. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 207 95 přítomných, pro 17, proti 9. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Pak tady máme pozměňovací návrh pod číslem 4820 pana poslance Feriho. Ten se týká výkonu rozhodnutí vyklizením s limitem do 30. června 2020 a případně tedy potom také legislativně technickým návrhem na zařazení do páté hlavy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 208. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 208 z přítomných 95 pro 45, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Pan místopředseda Okamura se hlásí k výsledku jednoho hlasování. Pane zpravodaji, umožněte panu místopředsedovi...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já jenom technicky. V hlasování číslo 206 jsem hlasoval pro, ale na sjetině jsem měl zdržel se, takže jenom pro stenozáznam - já jsem byl pro a nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Bude ve stenozáznamu. Pane zpravodaji, pokračujeme.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Pak tady máme dva pozměňovací návrhy pod písmenem C, které byly načteny mnou. Ten první pod číslem 4782 se týká moratoria na zahajování exekučního řízení do 30. 6. 2020.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 209. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 209 95 přítomných, 39 pro, proti 11. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Druhý je pod číslem 4783. Týká se těch sankcí pouze do výše zákonného úroku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 210. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 210 95 přítomných 73 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Dalším návrhem je pozměňovací návrh pod písmenem D číslo 4780 pana poslance Farského. Ten se týká insolvenčního zákona a oddlužení fakticky za tři roky u insolvencí podle starého zákona před novelou 2019.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 211. Ptám se, kdo je pro. Omlouvám se, ale nespustilo se to. (Hlasování po chvíli spuštěno.) Už. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 211 z přítomných 95 pro 21, proti 51 poslanců. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslanec Marek Výborný: Pak tady máme pozměňovací návrh pod písmenem E paní kolegyně Valachové číslo 4880. Ten se týká navýšení na čtyřnásobek životního minima u (napovězeno) zůstatku na účtu. Ano, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 212. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 95 pro 52, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Marek Výborný: Pak tady máme pozměňovací návrh pod písmenem F kolegy Luzara, ale ten je nehlasovatelný, protože prošel pozměňovací návrh ústavně-právního výboru pod písmenem A.

Za mě tedy pozměňovací návrhy podané byly hlasované všechny, pane místopředsedo, a můžeme přistoupit k hlasování o doprovodném usnesení navrženém panem poslancem Michálkem pod číslem SD 4884. Asi si dovolím ho přečíst.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, nejdříve zákon jako celek, pak teprve doprovodné usnesení k přijatému zákonu. Takže budeme hlasovat o návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu, podle sněmovního tisku 807, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 213 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 213 přítomných 95, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní se vypořádáme s tím doprovodným usnesením.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji a omlouvám se za svoji překotnost. Toto doprovodné usnesení se týká urychlení zavedení práva občanů činit úkony s úředním ověřením v plně digitální podobě pomocí elektronického podpisu a zní: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby urychlila zavedení práva občanů činit úkony vyžadující úřední ověření v plně digitální podobě pomocí elektronického podpisu a zvážila předložení legislativní změny, která urychlí nabytí účinnosti § 6 odst. 2 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko, paní ministryně? (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 214. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 214 z 95 přítomných pro 41 poslanců, proti 21. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme ukončili projednávání bodu číslo 17 (správně 15). Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji a můžeme pokračovat.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 18 a tady jsme ve druhém čtení. Jde o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP