(17.40 hodin)

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Já už jsem to tady říkala. Je to pozměňovací návrh 4875. Je to celkem pět změn. První změna je zkrácení ochranné doby oproti 31. 3. 2020 do 30. 6. 2021, čili z necelých dvou let na rok víceméně. Za druhé je to omezení věcné působnosti ve vztahu k tomu nájmu v ochranné době na situace, kdy se neplatí nájemné, nikoliv kdy se neplatí služby spojené s užíváním nájmu prostor, které slouží k nájemnému. Za třetí se tam vypouští neurčitý pojem "převážně". Za čtvrté, nahrazuje se pojem "pohledávky" "dluhy na nájemném". A za páté, zkracuje se to poslední ustanovení § 4 tak, aby bylo naprosto jednoznačné, že v rámci výkladu jde opravdu o situace, kdy nelze spravedlivě požadovat po tom podnikateli, aby snášel v tom stanoveném rozsahu ta omezení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Tímto se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod číslem 4810 a výrazným způsobem pomáhá malým a středním podnikatelům. Krátce tento návrh odůvodním.

Podstatou předloženého návrhu je umožnit snížit vypočtenou celkovou daň na výstupu plátce daně o částku rovnající výši DPH z plnění, za která dosud nepřijal úplatu. Předložený návrh žádným způsobem nemění povinnost daň přiznat a ani samotnou výši DPH, ale mění okamžik, kdy bude uhrazena státu ze strany plátce daně. Slovy právní teorie, nedochází ke změně okamžiku, k jakému vzniká daňověprávní vztah mezi plátcem daně a státem, jehož obsahem je přiznání daně. Plátce daně má nadále povinnost ji přiznat a uvést v daňovém přiznání stejně jako vystavit daňový doklad, zanést toto plnění do evidence podle patřičného zákona. Sníží si však vypočtenou celkovou daň na výstupu, tj. po provedení součtu všech uskutečněných zdanitelných plnění a plnění, u kterých má povinnost daň přiznat a zaplatit. Současně má právo provést korekci o částku rovnající se dani z neuhrazených plnění.

Tolik i trochu právnické mluvy k odůvodnění. Je to velmi jednoduché: Když vám nezaplatí fakturu, nezaplatíte z ní DPH. Když vám fakturu zaplatí, zaplatíte DPH státu. Je to pomoc malým a středním podnikům. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy, tudíž podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na případná závěrečná slova. Není zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu a dle dohody k třetímu čtení tohoto návrhu přistoupíme po dokončení bloku projednávaných materiálů pana ministra Havlíčka.

 

Před projednáním bodu

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb.,
o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění
zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 817/ - zkrácené jednání

bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání. Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím, končím rozpravu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 817 ve zkráceném jednání."

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 116 přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 85, proti 0. Návrh byl přijat.

 

S přednostním právem pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, podvečer možná. Kolegyně, kolegové, máme dneska dlouhý den a spoustu věcí za sebou, ale spoustu věcí ještě před sebou. Těmi věcmi myslím sněmovní tisky, které bychom měli projednat, a myslím, že i chtěli projednat, a já bych si tedy prosím jménem dvou poslaneckých klubů, to znamená klubu ČSSD a klubu hnutí ANO, dovolil požádat a navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i po 21. hodině s tím, že je možné, a zatím to tak předpokládám a vidím, pokud se naše tempo nezrychlí, že bude potřeba ještě možná do té 24. hodiny navrhnout jednání po 24. hodině. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já jsem zaregistroval váš procedurální návrh, o kterém nechám bezprostředně hlasovat. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tomu rozumím, nicméně neumím si úplně představit, jak kvalitně budeme diskutovat a hlasovat po 24. hodině. Já bych poprosil, kdyby pan předseda Chvojka s tím souhlasil, že bychom hlasovali zvlášť o prodloužení po 19. a 21. a zvlášť po 24. To první já určitě podpořím, to druhé nechci. (Posl. Chvojka: To jsem nenavrhoval.) Já se omlouvám. Jestli to bylo po 19. a 21., tak je to v pořádku. Tak to omlouvám, že jsem špatně interpretoval vaše vystoupení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Chvojka navrhoval jednání po 19. a 21. hodině a pouze konstatoval, že při tom, když nezvýšíme tempo, budeme muset možná navrhnout jednání po 24. hodině. Tudíž já nechám hlasovat o tomto procedurálním návrhu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 117 přihlášeno 101 poslankyň a poslanců, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Co se týká projednávání bodu číslo 10, dle gentlemanské dohody se nebudou uplatňovat faktické poznámky, avšak poslancům je nelze upřít. U tohoto sněmovního tisku vystoupí dle dohody z politického grémia vždy jeden poslanec za každý klub, a to na pět minut v případě, že to někdo navrhne.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 817, zkrácené jednání. Předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP