(19.30 hodin)
(pokračuje Luzar)

Tolik si myslím k objasnění. Proto si myslím, že to tady patří. A jak již kolega Ondráček tady zcela jasně a zřetelně řekl, už to bylo dávno v zákoně o bezpečnosti, bohužel si myslím, omylem mnoha z kolegů a kolegyň to vypadlo, potom jsme se k tomu zpátky vraceli a znovu jsme upozorňovali, že takovýto zákon potřebujeme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, je zájem o závěrečné slovo? Není. Pan zpravodaj? Nemá zájem. Otevírám podrobnou rozpravu a ptám se, kdo chce vystoupit v podrobné rozpravě k tomuto tisku. Pan místopředseda Pikal se přihlásil, nebo nepřihlásil? (Ne.) Tam nejsou pozměňovací návrhy? (Porada u stolku zpravodajů.)

Ptám se ještě jednou, zda má někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Jestliže tomu tak není, podrobnou rozpravu... Pan zpravodaj.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Je tam legislativně technický návrh, já jsem ho četl již ve zpravodajské zprávě na výboru, kde se mění další kontaktní údaje osob uvedených v písmenech a) až c). Protože tam došlo k přečíslování, se tam mění toto přečíslování v bodech jedna až tři. Takže je tam legislativně technický, je tam pouze retextace kvůli přečíslování. To je jediný legislativně technický návrh.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Do podrobné rozpravy pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem opravdu doufal, že Sněmovna pochopí, že tyto dlouhodobé věci se nemají řešit v rámci nouzového stavu.

Opět drobná otázka za mě na paní ministryni. Já nic nenavrhuji. Já to neumím. Já to neumím navrhnout, když mně to přinesete dneska do Sněmovny. V § 10 odst. 1 písm. c) říká: adresu místa, kde jsou služby cestovního ruchu poskytovány. Představme si naprosto běžné byty v Praze nebo domy v Praze, které takhle vypadají. Ta adresa Kaprova 600 je vám úplně k ničemu, pokud nevíte, který z těch bytů to je. Tam ji je dvacet, každý má někdo jiný a jsou tímto způsobem poskytovány. Nemá tam být adresa a identifikace místa? Já se jenom ptám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, tak podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě? Není tomu tak. Já jenom konstatuji, že platí dohoda klubů, že se tento bod přeruší a vrátíme se k třetímu čtení, až projednáme všechny body, u nichž je předkladatelem paní ministryně pro místní rozvoj.

 

Já tedy přerušuji bod číslo 12 do projednání druhého čtení bodu 13 a otevírám bod

 

13.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie
koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování
bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje
bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů
a nebytových prostorů v domě s byty
/sněmovní tisk 815/ - zkrácené jednání

O tomto tisku bychom měli nejprve rozhodnout podle § 99 odst. 5 a měli bychom posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu ve zkráceném jednání. Já k tomuto otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení ke zkrácenému jednání tohoto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, sněmovní tisk 815, ve zkráceném jednání.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zkrácené jednání. Kdo je proti?

hlasování číslo 144 přihlášeno 98, pro 70, proti 2. Návrh byl přijat, usnesení bylo tedy schváleno.

 

Já otevírám bod číslo 13 a poprosím paní ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou, aby se ujala slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, děkuji za slovo. Ona už tady jedna debata ohledně komerčních nájmů proběhla. My jsme připravili úpravu, která vlastně by měla snížit ekonomické dopady epidemie na nájemce bytů a jiných prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby. Vzhledem ke značné medializaci navrhovaných opatření mně dovolte, abych se blíže vyjádřila zejména k navrhované úpravě právě v oblasti nájmů bytů.

V rámci probíhající, někdy značně vášnivé diskuze převažují názory, že se povoluje a legalizuje neplacení nájemného. Tak tomu však skutečně není a MMR ani nikdy takový záměr nesledovalo, neboť jsme si vědomi ochrany vlastnického práva. Naše snaha je zaměřena na zranitelné nájemce v případě, kdy selžou jiná opatření, například na situaci, kdy nebude možné využít jistoty. Mnoho pronajímatelů samozřejmě od nájemců chce jeden až tři nájmy dopředu. Zároveň nebude ještě ten prostor na vyřízení například sociálních dávek. Je potřeba si uvědomit, že sociální dávky, vlastně to rozhodné období je za čtvrtletí zpětně, to znamená, ti žadatelé budou moci z důvodu výpadku příjmů o tu dávku žádat nejdříve v červnu - duben, květen, červen. To znamená nejdříve za tyto měsíce.

Samozřejmě nelze také vyloučit snahu některých pronajímatelů využít krizové situace. Na druhou stranu o tomto já ani nechci hovořit na hlas a myslím si, že to budou úplně opravdu minimální věci, protože mnoho velmi slušných pronajímatelů mně psalo, že jsou rádi, že se to nedotýká služeb, protože samozřejmě to by byl problém, nicméně že jsou si vědomi té tíživé situace, která je, a se svými nájemníky, protože skutečně to se jedná o řádné občany, kteří se z důvodu těch krizových opatření dostali do nějakých finančních problémů, tak už dnes s nimi sjednávají splátkové kalendáře. Právě naší snahou bylo minimalizovat dopady na pronajímatele. Z tohoto důvodu nebyl nájemce nikdy zproštěn povinnosti hradit platby za služby spojené s bydlením a dále ani úrok z prodlení a z placení nájemného. Zároveň jsou dány zákonem určité povinnosti pronajímateli prokázat, že se dostal do těchto tíživých situací.

A tady mi dovolte odpovědět i na dotaz paní poslankyně Pekarové Adamové, jak to bude dokládat. My k tomu budeme vydávat metodický pokyn, to znamená potvrzení o ztrátě zaměstnání z úřadu práce, nebo potvrzení o tom, že byla nařízena karanténa, ošetřovné atd. Budeme to mít skutečně precizně dáno jak na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj, tak zejména metodickým pokynem Úřadu práce.

Dovolte mi ještě zmínit, že my jsme o tom velmi debatovali. Já podpořím pozměňovací návrh, který zkracuje ty lhůty, protože si myslím, že skutečně jakmile dojde lhůta na to požádat si o dávky, tak není důvod tuto lhůtu natahovat. To znamená, z původního termínu, z 30. září 2020, to zkracujeme na 31. července, tak aby tam byl ten prostor, a ta ochranná lhůta z původního 31. května do 31. 12. 2020, což je v pozměňovacím návrhu paní profesorky Válkové, který podpořím.

Další část tohoto materiálu se týká úvěrů Státního fondu rozvoje bydlení. Státní fond rozvoje bydlení a současné nařízení vlády vlastně nepředvídalo něco takového, že by vlastně mohla být tady nějaká pandemická krize. Návrh tedy umožní státnímu fondu vyhovět příjemcům úvěrů, kteří se dostali do finančních těžkostí. SFRB je tedy schopen toto vyhodnocovat a vlastně oprávněné žádosti a přerušit splácení jistiny a úroku do 30. listopadu 2020. Státní fond rozvoje bydlení má v současné době téměř 20 tisíc klientů, příjemců úvěru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP