(19.40 hodin)
(pokračuje Dostálová)

Další otázkou toho zákona je opatření týkající se zákona o službách, zákon č. 67/2013 Sb., které spočívá v prodloužení lhůt pro doručení vyúčtování a provedení finančního vypořádání nákladů na plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty podle zákona o službách. Důvodem pro tento návrh jsou požadavky ze strany poskytovatelů, společenství vlastníků jednotek, bytových družstev a jejich dodavatelů, kteří se obávají, že v důsledku výpadku pracovních sil nebudou schopni včas dodat potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb, a toto je velmi sankcionováno právě v zákoně o službách, a dokonce samozřejmě i judikatura Nejvyššího soudu, ze které vyplývá, že mezi skutečnosti, které jsou sankcionovány, patří i to, že vypořádání záloh na služby není doručeno včas. Z tohoto důvodu samozřejmě jde o prodloužení té lhůty.

Děkuji za pozornost a dovoluji si požádat o podporu tak, abychom ty nejzranitelnější skupiny obyvatel dokázali tímto ochránit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 815/1. Poprosím pana zpravodaje Ivana Bartoše, aby nás informoval o projednání na výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se tímto návrhem zabýval na své 35. schůzi 6. dubna 2020. Na výboru bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů. Nicméně jak to tak již bývá, žádný z nich nebyl přijat.

Tudíž se výbor usnesl a navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se konala jak obecná, tak podrobná rozprava o návrhu zákona, ke všem částem návrhu zákona. Navrhuje, abychom tento tisk na sněmovně projednali do 24 hodin 8. dubna 2020, a doporučuje Sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadu pandemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostor v domě s byty, sněmovní tisk 815, a to bez připomínek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A nyní tedy rozhodneme o tom, zda povedeme obecnou rozpravu v souladu s usnesením příslušného výboru. Přivolal jsem kolegy z předsálí. Tak poskytneme nějaký prostor, aby se hlasování mohl zúčastnit maximální počet poslanců. Budeme tedy hlasovat o obecné rozpravě v tuto chvíli. Já vás možná..., aby byl dostatek hlasujících.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro konání obecné rozpravy.

Hlasování 145, přihlášeno 96, pro 45, proti nikdo. Ale... Prosím, pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se jen omlouvám. Já jsem hlasoval pro, ale na sjetině mám zdržel se. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: O této námitce tady budeme bezprostředně hlasovat. Ale já znovu přivolám kolegy z předsálí, všechny vás odhlásím a znovu přihlásím. (Hovor mimo mikrofon.) Na druhou stranu hlasoval, kdo mohl, pro návrh.

Tak pro nově příchozí poslance z předsálí zopakuji, že je zde námitka pana poslance Ferjenčíka proti tomu předchozímu hlasování, neboť výsledek na sjetině neodpovídá projevu jeho vůle... (V sále vládne veselá atmosféra. Ženský hlas: Všechno je poprvé. - Pobavení.)

Tak prosím vás, já... ještě chybí pořád sedm hlasujících, už to vypadá nadějně... Teď nám jeden ubyl. Teď nám ubyli dva, tři...

Já přerušuji jednání na pět minut. A budeme pokračovat za pět minut. Poprosím všechny, aby se dostavili, abychom mohli hlasovat o námitce pana poslance Ferjenčíka.

 

(Jednání přerušeno v 19.45 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP