(22.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, vaše stanovisko? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 160, přihlášeno 97 poslanců, pro 42, proti 32. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: A další, vlastně už poslední, je Bartoň 4808 - pozměňovací návrh, který cílí především na zájemce o studium na vysoké škole ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného prostředí, kdy jsou odkázáni na své rodinné zázemí a nemusejí mít k dispozici potřebné prostředky k zajištění podmínek pro konání přijímacího řízení distanční formou.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, prosím. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 161, přihlášeno 97 poslanců, pro 45, proti 35. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Karel Rais: A nyní nám zbývá hlasování o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Táži se tedy, zdali o všech návrzích bylo hlasováno. Bylo. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, podle sněmovního tisku 803, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 162, přihlášeno 97 poslanců, 97 pro, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní přistoupíme k třetímu čtení dalšího návrhu. Jedná se o

 

12.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností
v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 814/ - zkrácené jednání

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Ivan Bartoš bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou tímto otevírám.

Takže nejprve otvírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Ano, hlásí. Pan poslanec Dominik Feri. (Ne.) Nehlásíte se už. Dobře. Takže nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Nyní se táži na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, máte zájem o závěrečné slovo? (Ne.) Pan zpravodaj? Máte zájem o závěrečné slovo? Nemáte zájem o závěrečné slovo.

Takže nyní prosím zpravodaje poslance Ivana Bartoše, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Procedura vzhledem k tomu, že tam je pouze legislativně technický návrh a nebyly k tomuto návrhu žádné pozměňovací návrhy, hlasuje se tedy nejdříve o tom legislativně technickém a potom o zákonu jako celku. Hlasování o proceduře je zbytečné.

Takže ta legislativně technická úprava k tisku 814 byla velmi jednoduchá. Dochází tam k přečíslování v novelizačním bodě 1 v § 10 odst. 1 písm. d) bodě 4 se slova "písmenu a) až c)" nahrazují slovy "bodech 1 až 3". Je to velmi jednoduché.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Paní ministryně? (Souhlas.) Ony jsou to legislativně technické, takže souhlas.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 163, přihlášeno 97 poslanců, pro 95, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Ivan Bartoš: A nyní budeme hlasovat už o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 814, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 164, přihlášeno 96 poslanců, pro 90, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní přikročíme k dalšímu třetímu čtení. Jedná se o

 

13.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů
epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících
k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého
Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
/sněmovní tisk 815/ - zkrácené jednání

Protože podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu může ve zkráceném jednání následovat třetí čtení návrhu zákona bezprostředně po čtení druhém, zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona a očekávám, že zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Ivan Bartoš bude spolu se mnou sledovat od stolku zpravodajů rozpravu, kterou teď otevírám.

Hlásí se někdo do rozpravy? Ano, pan poslanec Dominik Feri. Tentokrát už to tedy platí. Pane poslanče, máte slovo. Zatím jediný přihlášený do rozpravy. Prosím. A máte pět minut.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Jenom velmi stručně. Chtěl bych požádat pana zpravodaje, aby v rámci procedury byl v mém pozměňovacím návrhu A bod 1, to je ta změna na toho 31. prosince 2020, hlasován zvlášť a zbytek těch bodů potom dohromady. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se, zdali někdo další má zájem o vystoupení v rozpravě. Nikoho dalšího nevidím. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Nemáte zájem o zájem o závěrečná slova. Takže prosím zpravodaje poslance Ivana Bartoše, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji vám za slovo. Ten termín na zpracování procedury byl poměrně krátký. Já jsem se snažil nějak ještě inspirovat legislativou. Ale máme zde návrh procedury. Je možné, že v průběhu ještě toho hlasování potom se objeví nějaké výlučnosti, které teď nejsou úplně jasné. Já budu postupovat pomalu.

Hlasovali bychom o jednotlivých bodech v následujícím pořadí. První by bylo 4745, to je, pokud se nepletu, návrh paní poslankyně Válkové. Následně by šel... (Paní ministryně reaguje.) Pardon. Ne. Pardon, pardon, omlouvám se.

První, protože to je zcela jiný koncept, by byl návrh pana poslance Kupky, to je 4745, protože to je zcela jiný koncept, takže bychom ho hlasovali jako první.

Následně už bychom byli na tom půdorysu návrhu v původním konceptu paní ministryně Dostálové, tudíž by následovalo 4850, to je návrh paní poslankyně Válkové. V následujícím bodě 4882, to je návrh pana poslance Feriho, kde on teď požádal, aby byl v rámci procedury rozdělen. (Reakce ministryně i z pléna.) Sakra. Já jsem říkal, že to je problém. Pardon, že tady takhle... Omlouvám se všem, kterých se dotklo moje zaklení. Je pan Luzar.

Následuje 4874, to je návrh pana poslance Feriho. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP