(22.00 hodin)
(pokračuje Rais)

A pak pan kolega Bartoň, ten tam dává ten návrh, který byl na výboru a neprošel, a to je o tom, že zájemci o studium na vysoké škole ze sociálního ekonomicky znevýhodněného prostředí by mohli dělat zkoušky jinak než distančně.

A kolegyně Mauritzová, přesněji řečeno pan kolega Baxa, ten mluvil o zohlednění situace u sirotčích důchodců, kteří jsou současnými studenty a mohou se nikoliv vlastní vinou dostat do situace, kdy budou muset prodlužovat studium a zároveň budou mít 26 let věku. Jde o to, aby se jim tato doba nouze nezapočítávala do těch 26 let.

Tak to jsou všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy, o kterých bychom měli hlasovat v detailu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký pozdní večer. Jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak je to váš návrh procedury, jakým způsobem budeme hlasovat. Myslím, že jsme tomu všichni rozuměli.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tuto proceduru, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 152. Přihlášeno 96 poslanců, pro 92, proti žádný. Návrh procedury byl přijat.

 

Poslanec Benda se hlásil k proceduře? Tak prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já jsem fakt tolerance sama. Nemáme to písemně. Tak jenom prosím pana zpravodaje, aby vždycky přesně řekl, jaké to má číslo v tom našem systému a čeho se ten návrh týká, ať aspoň máme elementární představu, že si myslíme, že víme, o čem hlasujeme, i když už to tak ve skutečnosti není.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pan zpravodaj jistě vyhoví. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo a pojďme hlasovat.

 

Poslanec Karel Rais: Prvně budeme hlasovat o návrhu A1, což je v podstatě návrh z usnesení výboru, který je písemně vložen do systému, je tam minimálně den, takže všichni jsme měli možnost se o tom bavit. Jde o to, jak bude jmenován nástupce rektora nebo děkana tady v případě té nouze. Čili je to zpřesnění, když by v podstatě teď končil rektor nebo děkan, končilo by jeho volební období a začínalo by nové. O tomhle se hlasuje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozumíme všichni, o čem hlasujeme. Ano, stanovisko ministra? Zapněte si, prosím vás, pane ministře, ten mikrofon. (Ministr: Souhlas.) Pardon, ještě něco? (Zpravodaj: Stanovisko výboru je samozřejmě souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 153. Přihlášeno 96 poslanců, pro 93, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Druhý bod usnesení, stejná problematika, pouze jde o jmenování nástupce rektora nebo děkana, v případě toho prodloužení funkčního období se nepoužije u dosluhujícího rektora nebo děkana, pokud byl nástupce jmenován nejpozději v den nabytí účinnosti tohoto zákona. Čili toto se vlastně týká toho období, než pan prezident podepíše tenhle zákon, takže to má lhůtu 14 dní nebo tak nějak.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 154. Přihlášeno 96 poslanců, pro 32, proti 54. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: A3. Jde o prodloužení lhůty z 30 na 45 dnů pro předložení dokladů prokazujících splnění podmínek pro přijetí ke studiu. Jde v podstatě o podmínečné přihlášení na vysokou školu. Dali jsme tam delší časový interval, než byl původně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Všichni rozumějí. Pane ministře, stanovisko? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 155. Přihlášeno 96 poslanců, pro 94, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: A teď půjdeme k těm, co byly předloženy před chvilkou. První v sérii je 4772. Tento pozměňovací návrh umožňuje návrh zákona vztáhnout i k jiným oblastem vzdělávání, než jsou uskutečňovány vysokými školami. Je to v podstatě vztaženo k těm různým LLM, NBA a tady k těm kurzům.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, stanovisko? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Pardon. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 156. Přihlášeno 96 poslanců, pro 33, proti 40. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Další pozměňovací návrh - Feri 4743. Cílem pozměňovacího návrhu je rozšířit možnost jednání distanční formou i pro kolektivní orgány, teď to zkrátím, typu komise pro etiku ve výzkumu. Jde o to, aby i jiné než klasické orgány, které stejně už tak fungují distanční formou, jako třeba dálkově videokonferencí a podobně, tohleto mohly dělat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Je to návrh hezký, ale nadbytečný. Nesouhlas. - Pobavení v sále. Dobře.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 157. Přihlášeno 96 poslanců, pro 33, proti 40. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Další - kolega Feri 4774. Zase to raději přečtu celé. Rozhodování per rollam a distanční jednání. Český právní řád rozlišuje například právo obchodních korporací, neboť jsou kvalitativně odlišné od vysokých škol. Rozhodování per rollam nepředpokládá vedení diskuse o návrhu, což distanční projednání naopak navrhuje. Pozměňovací návrh rozšiřuje kvalitu nástrojů, které mají příslušné orgány k dispozici. Teoreticky by se dalo rozhodovat pomocí komunikace na dálku.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře? (Nesouhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 158. Přihlášeno 96 poslanců, pro 28, proti 41. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.

 

 

Poslanec Karel Rais: Poslední návrh kolegy Feriho 4775. Jedná se o rozšíření aplikace na orgány národních reprezentací vysokých škol dle § 92 zákona o vysokých školách, kterým je Rada vysokých škol a Česká konference rektorů. Je to to doplnění § 7, doplnění jednoho odstavce, kde říká, že přiměřeně se to použije pro orgány reprezentace vysokých škol.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane ministře, vaše stanovisko? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 159. Přihlášeno 97 poslanců, pro 41, proti 41. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Teď to vezmu po řadě, jak to tady bylo. Takže kolega Baxa v zastoupení paní kolegyně Mauritzové, 4836. Cílem pozměňovacího návrhu je zohlednit situaci u sirotčích důchodců, kteří jsou současnými studenty, jelikož ne vlastní vinou se mohou dostat do situace, kdy budou muset prodlužovat studium, a pokud zároveň překročí 26 let věku, tak je nebezpečí, že se octnou bez důchodu, což jim na rozdíl od jiných spolužáků může způsobit samozřejmě potíže, protože nemají rodiče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP