(1.10 hodin)
(pokračuje Maříková)

Ministerstvo zdravotnictví by mohlo podle tohoto návrhu vydat rozhodnutí o povolení výkonu zdravotnického povolání lékaře pod přímým odborným vedením lékaře se specializovanou způsobilostí i osobě bez uznání způsobilosti. Jde zejména o osoby ze třetích zemí, které pobývají v České republice a které mají sice vzdělání rovnocenné vysokoškolskému vzdělání, ale které doposud nepožádaly o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Osoby, které však doposud nepožádaly o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, ale do budoucna tak uvažují už v praxi... do budoucna už tak v praxi vlastně působí pod odborným dohledem, fungují, a tak je tento zákon pro tyto osoby nepotřebný. A osoby, které o uznání způsobilosti nikdy nebudou chtít požádat nebo potřebnou zkoušku nesložily úspěšně, nemají ani v našem zdravotnictví co dělat.

Vysoká kvalita našeho zdravotnictví je dána vysokými nároky na vzdělání. Není možné, aby někdo získal medicínské vzdělání ve třetí zemi, možná tam získal i nějakou praxi a zde v České republice třeba vůbec ve zdravotnictví nepracoval několik let, aby v nouzovém stavu z důvodu kritického stavu personálu najednou pracoval, i když pod odborným dohledem. Nejenom že je to hazard se zdravím a životy našich občanů, ale ještě to zatíží naše lékaře, kteří budou muset kontrolovat další, nezpůsobilé osoby.

V důvodové zprávě je uvedeno, že v situaci, kdy jsou k zajištění fungování poskytovatelů zdravotních služeb využíváni studenti lékařských fakult či jiných vysokých škol, vyšších odborných a středních škol zdravotnických oborů, se jeví jako vhodné, aby mohli být zapojeni i absolventi zahraničních lékařských fakult či zdravotnických škol, kterým doposud nebyla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Tento argument mi přijde jako zcela scestný, protože právě za neúspěchem složení aprobační zkoušky je v mnoha případech rozdílná úroveň vzdělání v jednotlivých zemích a jazyková bariéra. Na tento problém upozorňuje dlouhodobě i Česká lékařská komora.

Přiznejte si sami. Chtěli byste být léčeni lékařem, se kterým se nedomluvíte česky a jehož odborné znalosti neodpovídají kvalitám, které musí splňovat lékař způsobilý k výkonu tohoto povolání? Já určitě tedy ne. Z tohoto důvodu dávám návrh na zamítnutí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já i paní zpravodajka jsme zaregistrovali tento návrh a bude o něm hlasováno. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Třešňák.

 

Poslanec Petr Třešňák: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já se to pokusím zkrátit takhle v pozdní - no nevím, jestli pozdní noční, nebo brzkou ranní hodinu.

Já na jednu stranu chápu důvody, proč je nám vládou tento předpis v současné situaci předložen, a stejně tak je pochopitelné, proč je to místo plnohodnotné novely 95/2004 formou takto samostatného zákona. Skutečně na stavu a počtech zdravotnického personálu v mnoha ohledech stojí to, jak se vypořádáme s pandemií. Nicméně celý ten návrh otevírá takovou pomyslnou Pandořinu skříňku a umožní vykonávat profesi lékaře i těm, kdo vlastně nejsou plnohodnotně připraveni ať už ve smyslu jazykové přípravy, či praktické, byť tedy jen po nějakou dočasnou dobu.

Proč jsem o tom přesvědčen? Než takový kolega nastoupí, zorientuje se v prostředí a bude moci začít být platný, uplyne mnoho měsíců. Bude pro ně třeba najít školitele, kteří je budou zaučovat. A kde je však v této situaci najdeme, kdy každý zvládá sotva to, co má, a ke každému navíc potřebujeme vyčlenit z provozu jednoho lékaře, který jej bude učit? A otázka zní, zda vůbec takové navíc máme. Tím vlastně získáme primárně přítěž pro oddělení, protože někdo se jim bude muset věnovat, vysvětlovat, pomáhat, školit a školit třeba i bezpečnost práce. Ve skutečnosti tím vlastně zdravotnická zařízení ještě více zatížíme a způsobíme více chaosu. Protože představa, že do nemocnice nastoupí lékař, který nezná náš systém, až už jde o zvyklosti, terminologii, doporučené postupy, administrativu, softwarové a další technické vybavení, a že bude ihned platný, je podle mého názoru scestná.

Proto navrhuji, abychom se kromě těchto zahraničních lékařů věnovali i těm našim českým, těm, kteří v poslední době nejvíce bojovali, a omluvte mi to slovo, pane ministře, s ministerstvem - nenašel jsem nic lepšího než bojovali - kvůli zmatkům v atestacích, protože ministerstvo nebylo schopné včas zpracovávat žádosti, čímž vlastně byla narušena práva a možnosti mladých lékařů účastnit se atestačních zkoušek.

Proto navrhuji i následující doprovodné usnesení, ke kterému se pak přihlásím v podrobné rozpravě, a to by znělo: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby upravila vyhlášku číslo 221/2018, o vzdělávání v základních kmenech lékařů, a to tak, že udělí generální pardon na teoretické kurzy ve specializačním vzdělávání během nouzového stavu."

Zdůvodnění vlastně bude obdobné jako u těch lékařů ze třetích zemí, protože vzhledem k vývoji epidemiologické situace v České republice a zrušení kurzů či stáží není velkému počtu lékařů umožněno naplnit požadavky před kmenovou či atestační zkouškou. Navrhujeme tedy všem lékařům, kteří jinak naplnili požadavky svých vzdělávacích programů, odpustit generálním pardonem povinné teoretické kurzy v jejich oborech. Počty výkonů a stáže by vlastně měly být naplněny, a generální pardon navrhujeme pro všechny lékaře, kteří měli zapsané kurzy na termíny v období nouzového stavu.

Takže děkuji, pokud toto podpoříte, a podpoříte tak vlastně i mladé české lékaře.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Potom v podrobné rozpravě bych vás poprosil o písemnou formu toho usnesení.

Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Feri. Ne, ruší svoji přihlášku. Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, dámy a pánové, já si dovolím tady představit krátce pozměňovací návrh. Na úvod bych chtěl poděkovat panu ministrovi a Ministerstvu zdravotnictví za přípravu tohoto zákona, protože tak jak mám informace z terénu, tak skutečně pro zvláště třeba nemocnice na malých okresních městech je to otázka téměř bytí a nebytí. Skutečně řada těchto nemocnic, zdravotnických zařízení, je skutečně přímo závislá na lékařích ze zahraničí, často i ze zemí mimo Evropskou unii, a v případě, že by o tyto lékaře přišli, tak by byl ohrožen chod některých těchto oddělení v těchto nemocnicích.

Já si dovoluji tam dát velmi jednoduchý a drobný pozměňovací návrh, který prodlouží dobu, ve které je povinen lékař, který už dnes v tom nemocničním zdravotnickém zařízen pracuje, a skutečně teď v době krize často od rána do večera, a právě situace, do které jsme se dostali v České republice, zabránila tomu, aby tito lékaři si udělali teď v jarním termínu ty aprobační zkoušky. Prosili mě o to nejenom ředitelé těchto zdravotnických zařízení, ale také starostové těch měst. A je to nakonec i podpořeno usnesením Svazu měst a obcí, to je potřeba tady také zdůraznit. Čili není to jenom otázka lékařů a ředitelů nemocnic, ale Svaz měst a obcí také velmi žádá o podporu této úpravy, aby si ti lékaři, kteří dnes slouží od rána do večera, od nevidím do nevidím, mohli řádně vykonat aprobační zkoušku, na kterou se připravovali na jarní termín, ale protože prostě přišel koronavirus, tak si tu zkoušku udělat nemohli. Aby si ji mohli udělat v podzimním termínu, tak se domnívám, že není možné tam dát lhůtu pouze tři měsíce, ale měsíců devět. Čili proto v § 2 odst. 2 písmeno a) nahrazuji číslovku 3 číslem 9. Analogicky potom i u těch nelékařských povolání. Ten problém je úplně totožný.

Velmi děkuji za podporu. Je to jednoduchý pozměňovací návrh. A jak říkám, týká se těch lékařů, kteří tam dnes slouží a de facto zajišťují chod těchto zdravotnických zařízení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Svoboda.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Hezké dobré jitro. Nečiní mi žádné potěšení hovořit do tohoto mikrofonu, do kterého už mluvila stovka, protože máme roušky, které v té jedné kvalitě vydrží dvě hodiny, v té druhé, lepší, čtyři a ta moje šest. Jinak všechny ty roušky jsou, jako bychom neměli nic v tuto chvíli. A toto je nástroj, který velmi rád má veškeré mikroby. Já jsem se ale donutil promluvit prostě proto, že tato věc je vážná.

Ten zákon, který je navrhován, má celou řadu legislativních chyb. Je to ve skutečnosti zmetek. Tak prostě není možné fungovat! Představte si, že ty zahraniční lékaře bychom tam přijímali proto, že by měli přímé odborné vedení. Co to je? To není nikde definováno! Přímé odborné vedení je jak? Já dneska ráno ve dvě hodiny půjdu operovat, mám dvě operace. Ne, že by mě to úplně těšilo po této noční, ale já budu ještě někoho přímo odborně vést? Jak to budu dělat? A přitom za to převezmu veškerou zodpovědnost. To ten zákon taky neřeší.***
Přihlásit/registrovat se do ISP