(1.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do diskuze, do podrobné rozpravy. Končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Přerušuji tento bod. Po dohodě projednáme body číslo 16, 17 a vrátíme se zpátky k projednání třetího čtení tohoto bodu.

Před projednáním bodu číslo 16, vládního návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 819, zkrácené jednání, bychom podle § 99 odst. 5 měli posoudit, zda jsou podmínky pro projednání zmíněného návrhu zákona ve zkráceném jednání.

Otevírám rozpravu. Nikoho nevidím přihlášeného, rozpravu končím a přikročíme k hlasování.

 

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, sněmovní tisk 819, ve zkráceném jednání.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 187, přihlášeno 92 poslankyň a poslanců, pro 71, proti nebyl nikdo, návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli otevírám bod

 

16.
Vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře
a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné
vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti
s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
/sněmovní tisk 819/ - zkrácené jednání

Předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, kterému tímto uděluji slovo. (Poslankyně Adámková mimo mikrofon: Zpravodajem byl pan profesor Válek, který nepřijel, takže já bych se ujala role zpravodaje. Předsedající mimo mikrofon: Dobře. Poslankyně Adámková mimo mikrofon: Ale musí se to odhlasovat. Předsedající mimo mikrofon: Nemusí.)

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte, abych stručně uvedl vládní návrh zákona o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře a nelékařských zdravotnických povolání osobami, které získaly odborné vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie, v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Tento návrh reaguje na stávající situaci vyvolanou pandemií onemocnění COVID 19 a jeho cílem je zajistit dostatek zdravotnických pracovníků v okamžiku, kdy své povolání část z nich nemůže vykonávat z důvodu umístění do karantény a kdy jsou poskytovatelé zdravotních služeb zahlceni velkým množstvím pacientů v akutním stavu. Vychází tedy primárně z podnětu samotných nemocnic pro případ, že skutečně by došlo k nějakému masivnímu nárůstu pacientů a riziku, že dojde k výpadku péče u poskytovatelů akutní lůžkové péče.

Pro dosažení tohoto cíle navrhovaný zákon umožní, aby po dobu trvání nouzového stavu a v několikaměsíčním období bezprostředně následujícím mohli povolání lékaře a nelékařská zdravotnická povolání vykonávat i osoby, které mají zahraniční zdravotnické vzdělání, ale nebyla jim dosud z nějakého důvodu uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Může jít o osoby, které nikdy o uznání způsobilosti zdravotnického povolání nepožádaly, nebo z různých důvodů tuto způsobilost nezískaly, např. proto, že dosud nevykonaly aprobační zkoušku. Vzhledem k tomu, že jde o zajištění poskytování zdravotních služeb v době trvání nouzového stavu a po nezbytně nutnou dobu po jeho skončení, tedy za krizové situace, navrhuje se, aby uvedené osoby mohli zaměstnat přímo jednotliví poskytovatelé lůžkové péče nebo poskytovatelé sociální péče, u nichž vyvstala naléhavá potřeba personálně zajistit poskytování zdravotní péče, a to za podmínek, které tento zákon stanoví. O této skutečnosti však mají povinnost informovat Ministerstvo zdravotnictví a místně příslušný krajský úřad, v případě lékařů pak též Českou lékařskou komoru.

Aby byla zajištěna kvalita zdravotních služeb, budou tyto osoby pracovat pod přímým odborným vedením lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, nebo v případě nelékařů pod vedením nelékařského zdravotnického pracovníka, který je způsobilý k samostatnému výkonu povolání. Nepůjde tedy o samostatný výkon zdravotnického povolání, tak jak je to definováno. V situaci tedy, kdy jsou k zajištění fungování poskytovatelů zdravotních služeb využíváni i studenti lékařských fakult a také studenti připravující se na výkon nelékařských zdravotnických povolání, se jeví jako vhodné, aby mohli být zapojeni případně i absolventi zahraničních zdravotnických škol nebo lékařských fakult, kterým dosud nebyla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

Znovu říkám, vychází ten návrh z podnětu nemocnic pro skutečně případy, kdyby docházelo k nějaké hrozbě výpadku péče v rámci daných nemocnic. Takže prosím tedy o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Výbor pro zdravotnictví, kterému byl vládní návrh zákona přikázán, aby jej projednal a přijal usnesení, přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako tisk 819/2. Poprosím paní poslankyni Věru Adámkovou, aby se jako zpravodajka ujala slova a informovala nás o projednání tohoto návrhu a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila se závěry jednání výboru pro zdravotnictví, který proběhl 7. dubna roku 2020, k danému vládnímu návrhu. Po úvodním slově ministra zdravotnictví a po zpravodajské zprávě, kterou tam přednášel pan profesor Válek, a po bohaté diskusi výbor doporučuje za prvé vést všeobecnou rozpravu k tomuto tématu, za druhé vést podrobnou rozpravu k bodům daného zákona, za třetí zmocňuje zpravodaje seznámit Poslaneckou sněmovnu se závěry jednání výboru a za čtvrté zmocňuje zpravodaje eventuálně provést legislativně technické úpravy, bude-li třeba. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. A nyní tedy rozhodneme svým hlasováním, zda povedeme obecnou rozpravu k tomuto rozpravu. Svolám kolegy z předsálí. Myslím, že nás je dostatečný počet.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro obecnou rozpravu k tomuto bodu. Teď to jede. Kdo je proti tomu, aby byla vedena obecná rozprava?

Hlasování číslo 188, přihlášeno 91, pro 67, proti 2, návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kubíček s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Roman Kubíček: Já děkuji za slovo, pane předsedající. Už takovou chybu neudělám jak v minulém bodě a znovu navrhnu zkrácení doby pro vystoupení poslance na pět minut v obecné i podrobné rozpravě, a to pouze jednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. O tomto návrhu budeme bezprostředně hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro omezení řečnické doby v obou rozpravách? Kdo je proti?

Hlasování číslo 189, přihlášeno je nás v tuto chvíli 91, pro 66, proti 2, návrh byl přijat. Já vám děkuji.

 

Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášena paní poslankyně Maříková. Máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, chápu, že ministerstvo se snaží řešit nedostatek jak lékařů, tak nelékařů v našem zdravotnictví, ale současný návrh mi přijde velmi nešťastný. Zákon navrhuje, aby v období nouzového stavu byl umožněn po omezenou dobu výkon zdravotnického povolání lékaře a výkon nelékařských zdravotnických povolání osobám, kterým nebyla z nějakého důvodu uznána způsobilost výkonu zdravotnického povolání. Jedná se o osoby, které získaly své vzdělání v jiném než členském státě Evropské unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP