Středa 6. května 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

376.
Informace vlády o plnění usnesení Poslanecké sněmovny
č. 1106 z 28. dubna 2020 o přijatých opatřeních
na základě zákona o ochraně veřejného zdraví

Prosím, aby se za vládu ujal slova pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře, máte slovo. (Silný hluk v sále.) A já bych poprosil Poslaneckou sněmovnu, aby se ztišila. Poprosím Poslaneckou sněmovnu, aby se ztišila, aby v sále zůstali pouze poslanci, kteří chtějí projednávat tento bod, a ostatní, aby se odebrali do předsálí a nerušili... Takže ještě si myslím, že máme čas... Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se pokusím v tomto směru informovat Poslaneckou sněmovnu o jednotlivých bodech. Začal bych asi tím možná nejvíce důležitým a to je otázka opatření, která budou přijata na základě zákona o ochraně veřejného zdraví po ukončení stavu nouze, tzn. v tuto chvíli po 17. květnu. Ono to usnesení zní tak, že má jít o opatření, která budou přijata, ale ona už dneska samozřejmě jsou přijata a budou platit nadále v intencích zákona o ochraně veřejného zdraví, kdy my zejména budeme chtít zachovat zákaz konání hromadných akcí. V tuto chvíli uvažujeme na základě stanoviska epidemiologů od 25. května o zákazu konání hromadných akcí nad 500 osob. Skutečně to je nějaká hranice, která je akceptovatelná. Jak jsme opakovaně deklarovali, nepředpokládáme, že by bylo možné konat hromadné akce v řádu tisícovek a desetitisíců osob, ale skutečně s limitním počtem 500 osob je toto možné na základě zákona o ochraně veřejného zdraví takto nastavit. Stejně tak na základě zákona o ochraně veřejného zdraví bude regulována školní výuka, školy, to zákon umožňuje ministrovi zdravotnictví, nebo Ministerstvu zdravotnictví, vydat takovéto mimořádné opatření a školní výuka bude regulována ve skupinách po 15 osobách tak, jak bylo prezentováno.

Dále bude do jisté míry omezen provoz lázeňské léčebně rehabilitační péče, byť ta je dnes uvolněna pro pojištěnce, ale za určitých pravidel, podmínek, to samozřejmě bude dále pokračovat. Stejně tak povinnost vyčlenit kapacity lůžek v krajích pro nemocné ze zařízení sociálních služeb. Dnes je to nastaveno na 10 lůžek na 100 tisíc obyvatel na každý kraj. Tam stále chceme, aby toto opatření platilo tak, aby tato lůžka byla k dispozici, pokud by došlo k tomu, že v nějakém zařízení sociálních služeb vypukne epidemie COVID-19, tak (aby) bylo možné přesunout nakažené seniory do těchto náhradních kapacit.

Stejně tak po nouzovém stavu chceme, aby byla zachována pravidla realizace tzv. chytré karantény, která jsou také stanovena mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví z hlediska předávání informací mezi krajskými hygienickými stanicemi, laboratořemi, ministerstvem atd. To jsou zkrátka ta pravidla, která jsou nastavena, a chytrá karanténa jako projekt, který je klíčový zejména právě pro ukončení nouzového stavu, musí být zachována, tak abychom byli schopni efektivně zachytit pozitivní případy pacientů, jejich kontakty a umisťovat je promptně do karantény a řešit nějaká konkrétní ohniska dané nákazy. Je to spojeno i s elektronizací, s elektronickými žádankami, hlášení do systému, to je vše řešeno skutečně podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví.

Rovněž budou zachována pravidla pro ukončování karantény zaměstnanců ve zdravotnictví a sociálních službách, kde jsou speciální podmínky podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které se vztahují právě na zdravotníky a sociální pracovníky, tak aby nedošlo k tomu, že dojde k ochromení nějakých zdravotnických nebo sociálních provozů. Takže to je další oblast, která bude zachována po ukončení nouzového stavu.

A stejně tak velmi diskutovaná oblast - a to bych rád zdůraznil, protože dnes v médiích proběhly různé dezinformace, nevím, jestli chtěné, nebo nechtěné - o nošení ochranných prostředků, resp. roušek, po nouzovém stavu. Já bezesporu budu prosazovat, a dnes je to regulováno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, nadále nosit roušky na veřejnosti, ve veřejných prostorech i po ukončení nouzového stavu, protože jsme přesvědčeni o tom, že nošení roušek zejména v době, kdy rozvolňujeme jednotlivá opatření, je jedním z efektivních nástrojů prevence šíření dané nemoci. S tím, že samozřejmě pokud se situace bude vyvíjet pozitivně, to znamená, nebude docházet vlivem rozvolňování těch opatření, která plánujeme, k nějakému masivnějšímu nárůstu počtu nově pozitivních pacientů, tak jsme připraveni ukončit plošnou povinnost nosit roušky v průběhu června, tak jak jsme deklarovali. S tím, že poté by nadále byla povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách včetně např. MHD za nějakých definovaných podmínek. Takže to je možná ta důležitá věc, která teď hýbe médii, jestli roušky budou povinné po ukončení nouzového stavu, nebo nebudou. Já říkám, že budou, protože nejsou regulovány skrze krizové opatření, ale jsou regulovány mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, a myslím si, že to je tak správně. Že by toto nemělo být vázáno na nouzový stav.

Takže to jsou asi základní oblasti, které budou platit i po ukončení nouzového stavu, po, řekněme, 25. květnu, resp. dneska po 17. květnu., tak jak je ten nouzový stav nastaven. Takže tolik asi k těm základním oblastem. Případně jsem připraven odpovědět na nějaké detailnější dotazy.

Pokud jde o ten druhý bod, návrh legislativních změn, které by umožňovaly zajištění centrálních nákupů ochranných pracovních pomůcek zejména od českých výrobců, tak zde toto je samozřejmě věc, která je zejména v gesci Ministerstva pro místní rozvoj. Ovšem já si myslím, že situace dnes je taková, že centrální nákupy jsou ukončovány, na Ministerstvu zdravotnictví již byly ukončeny. Myslím si, že i na Ministerstvu vnitra postupně, informovali jsme o tom, že bude docházet k distribuci v těch následujících dvou měsících jednotlivým poskytovatelům tak jako doposud. Ale mělo by dojít postupně k nějaké normalizaci dodavatelsko-odběratelských vztahů a k tomu, že samotné nemocnice a poskytovatelé zdravotní péče budou nakupovat své ochranné pracovní pomůcky pro zdravotnictví, a nikoliv že by to bylo řešeno takto provizorně, řekněme operativně centrálně z Ministerstva zdravotnictví či Ministerstva vnitra.

V tom usnesení Poslanecké sněmovny se hovoří, i že by mělo být zajištěno dodávání zejména od českých výrobců, ale tady musím konstatovat, že toto není možné takto nastavit. To určitě je zřejmé, protože pokud se pojede, a samozřejmě bude to i jasné, že se pojede podle zákona o zadávání veřejných zakázek, tak není možné upřednostňovat žádného výrobce, byť českého, a bude muset být stanovena jasná procedura podle zákona, kde není možné zohlednit, jestli jde o českého výrobce, nebo o výrobce zahraničního. V tomto směru nelze naplnit usnesení Poslanecké sněmovny v tom směru, že by se vytvořila nějaká legislativní změna s preferencí českých výrobců. Takto systém nastaven není. Zákon je řízen směrnicí a v tomto není možné preferovat jakéhokoli výrobce.

Takže tolik jenom k té informaci usnesení Poslanecké sněmovny, zejména asi hlavně k těm opatřením, která budou platit i po ukončení nouzového stavu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. A nyní poprosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu pan poslanec Zdeněk Ondráček, který se, bude-li souhlasit, stane zároveň i jeho zpravodajem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Vy jste v podstatě odpověděl až nad rámec, protože ta první část usnesení se týká těch opatření, která budou po ukončení nouzového stavu ve vztahu zákona na ochranu zdraví, tak to je ta první část. Ta druhá část se týká nákupů, tam jsme jako Poslanecká sněmovna požádali vládu s tím, že jsme jí uložili termín do 11. května, takže o té věci můžeme ještě možná diskutovat.

Já jsem rád, že tady zůstala aspoň ta část poslanců, kteří o to mají zájem. Já jako člen Ústředního krizového štábu, a vidím tamhle druhého kolegu, poslance KDU-ČSL, jsem rád, že tady kolegové zůstali, přestože my ty informace máme. Mrzí mě, že tady nejsou jiní poslanci, kteří ty informace někdy nemají, anebo se tady dožadují, a teď tady zrovna shodou okolností nejsou. Ale chápu je, pokročilá hodina, skoro půl sedmé.

Takže ty informace, co se týká nákupů jako takových, byť to není předmětem toho, o čem právě diskutujeme, tak na Ústředním krizovém štábu padla informace, že kolegové ze Spolkové republiky Německo tu cestu, jak jejich zákon o zadávání veřejných zakázek a jak upřednostnit tuzemské výrobce, prostě mají. Proto my jsme chtěli, ať se od kolegů - Ministerstvo průmyslu a obchodu - ať se od kolegů z Německa informují, popřípadě inspirují. A proto jsme dali i ten termín. A pokud byste došli k závěru, že něco takového je možné aplikovat na podmínky české, tak budeme jen velmi rádi a pomůžeme vám, a teď tedy hovořím zejména za poslance KSČM, pomůžeme vám i prosadit takovou legislativní změnu třeba i teď ještě ve stavu nouze.

Ale říkám znovu, my teď máme probírat ta opatření, která jsou ve vztahu k ochraně zdraví, takže k té druhé části se zatím zbytečně nechci vyjadřovat, protože o té věci můžeme diskutovat řekněme ještě na té další schůzi, která asi bude brzo naplánována. Zatím děkuji a čekám na tu diskusi, která bude. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Černohorského. Prosím. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Jenom bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, opravil pana poslance Ondráčka. Tam je termín do desátého, ne jedenáctého. Proč zdůrazňuji to datum? Jde totiž o to, že to usnesení, jak tady pan poslanec zdůrazňoval, bylo, že nám má vláda dodat informace do pátého. A i přesto, že jsem kontroloval e-mail, tak tam nic není. A kvůli tomu jsme museli zařídit tenhleten bod. Očekával bych, že pokud se Poslanecká sněmovna usnese na tom, že jí vláda dodá nějaké informace, tak ty informace nám budou zaslány, čímž si samozřejmě ušetříme i výrazně více času.

Dodám ještě tedy k panu poslanci Ondráčkovi, když tady říkal, že tady někteří kolegové nejsou. Nejsou, protože bohužel, nebo jsme v tuto chvíli trošku v sníženém čase, nebo sníženém počtu, takže samozřejmě někteří sledují buďto z kanceláří, anebo z domovů, protože ten stream jede live.

Ale mě by tedy zajímalo, pane ministře, proč jsme tedy ty informace nedostali. Protože občas se nám tady stává, že ty termíny, ať už se to týká třeba interpelací, sice chápu, že je to samozřejmě v tuto chvíli velmi náročné, ale pokud bychom byli aspoň informováni, že třeba potřebujete více času na získání informací, nebo jakákoli komunikace ze strany ať už Ministerstva zdravotnictví. Já bych se zeptal i někoho jiného, ale bohužel tady jako pro informace vlády nikoho jiného nemám, takže budu všechny dotazy směřovat na vás. (Ministr zdravotnictví je jako jediný člen vlády přítomen v sále.)

Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nemám přihlášeného nikoho dalšího do rozpravy. Pan poslanec... Dobře, registruji vaši přihlášku do rozpravy. Pan ministr chce odpovědět teď, nebo na závěr? Na závěr. Takže prosím.

 

Poslanec Milan Brázdil: Dobré odpoledne, nebo večer. Děkuji za slovo. My víme dneska, že vlastně máme promilovou promořenost. Tedy jedná se asi o nějaké město možná větší, než je Olomouc. A teď jsme se doslechli, že ty roušky - ministerstvo má na to právo - budeme je nosit až někdy do června. A já se ptám, jestli by nebylo rozumnější, já chápu, že obavy jsou, ale jestliže je tak malé množství lidí, kteří to můžou někde dál roznášet, tedy vlastně chrání ty ostatní, tak jestli ty roušky, respirátory, pomůcky, které bychom schovali, tedy ušetřili je a věnovali je, až přijde, a já si myslím, že na podzim, ta vlna chřipek, a oddělit je od chřipky nebo od nějaké virózy a kovidu bude asi problém, tak možná posléze tohle všechno ušetřené jakoby použít. Je to jenom dotaz. Myslím si, že aby celý národ, nebo omezené množství přece jenom nosil roušku, a my víme, že vlastně jenom promile, pár promile lidí to má, tak vlastně není, kdo by to roznášel v této republice, pokud neotevřeme hranice. Děkuji. Jestli můžu dostat informaci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy. Pan poslanec Černohorský.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Jestli můžu, tak bych tedy ocenil odpovědi pana ministra ještě v rozpravě, ať pak nemusím využívat přednostní právo, abych na něho nemusel reagovat až potom, pokud by třeba byly ještě nějaké další dotazy. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá. Tak pane ministře, prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Rád odpovím i vám i panu poslanci Brázdilovi. Nyní tedy k vám, pane poslanče. Určitě nemám problém dodat tu informaci ještě i písemně, tak jak jsem ji dnes zde vlastně prezentoval, protože jak jsem o tom hovořil, tak to platí, ta všeobecná opatření, která budou platit i po ukončení nouzového stavu. Ale určitě dodám informaci i písemně. Omlouvám se, že nepřišla. Ale jinak zkrátka jsem teď řekl všechna opatření, která budou platit po ukončení nouzového stavu. Myslím, že tam nic zásadního nechybí.

Pokud jde o pana poslance Brázdila, to je možná trošku nedorozumění, protože to, co jsme dnes prezentovali, to byl výsledek té populační studie, který ale neměl za cíl říct, kolik lidí trpí tou nemocí, ale kolik lidí vlastně má protilátky, to znamená, ji prodělalo. A teď víme, kolik jí vlastně trpí. Máme ty aktivní případy, které jsou v populaci. Určitě jich není příliš mnoho v porovnání s celkovou populací. A počet aktivních případů klesá. Na druhou stranu právě proto, že činíme ta rozvolnění těch opatření a každé to rozvolnění znamená vyšší kontakt s lidmi, mezi lidmi, to znamená, pokud uvolňujeme obchody, pokud uvolňujeme restaurace atd., tak zkrátka je to něco, co ty roušky skutečně podle našeho názoru a podle názoru expertů vzhledem k tomu, že jde o kapénkovou infekci, tak jsou nějakou prevencí šíření nemoci. A proto si myslíme, že by měly být povinné právě minimálně, řekněme, do toho června, tak abychom vyhodnotili, jestli ta rozvolnění nebudou mít nějaké zásadní dopady. A pokud nebudou mít zásadní dopady, tak víme, že se zkrátka ta nemoc nešíří a v takovém případě není již úplně nutné mít všeobecnou povinnost nošení roušek. Takže proto vlastně v červnu. Teď ještě překlenout tu dobu rozvolňování těch opatření, vyhodnotit, jestli to nebude mít nějaký vliv na nějaký nárůst počtu pacientů pozitivně vyšetřených. Zatím to nemá, naštěstí. Když se podíváme na data ze včerejška, tak jsou velmi dobrá v porovnání s rekordně nejvyšším počtem testů, který jsme včera provedli, skoro 9 500 testů za včerejšek a 77 záchytů myslím, tak je to velmi dobré, ta (nesroz.) data. Ale uvidíme i po rozvolnění dalších provozů, jestli tam nedojde k nějakému výkyvu.

Ale jinak roušky, skutečně si myslím a jsem o tom přesvědčen, že Česká republika v tomto byla určitým průkopníkem, byla to vlastně první země, která zavedla povinnost nošení roušek, a další země od nás se pak inspirovaly. A proto si myslím, že bychom i vzhledem k tomu, že ta data jsou velmi dobrá, tak věřím tomu, že ty roušky za to mohou, v uvozovkách, v pozitivním slova smyslu, a že bychom je měli odkládat všeobecně skutečně až v tom červnu a poté nechat výjimky, resp. nějaká pravidla týkající se třeba právě veřejné dopravy, možná nějakých obchodů a tak dále, zkrátka tam, kde se koncentruje větší počet lidí v nějakých vnitřních prostorech. Ale jinak to všeobecné pravidlo nošení roušek by mohlo být opuštěno.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Rozhlédnu se znovu. Pan poslanec Černohorský s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Většinou pokládám otázky velmi rychle. Jde mi o to, pan doktor (Brázdil) tady - pardon, prostřednictvím pana předsedajícího - jako by naznačoval i to, zdali budeme tedy do budoucna vzhledem k tomu, že se ta pandemie může případně vrátit, vytvářet nějaké zásoby. V tuto chvíli nevím, jak je to v zahraničí, ale i my jsme vlastně zakázali vývoz. Takže to, co tady naznačil pan poslanec Ondráček, určuje to, že pokud vy vlastně stejně nemůžete ze zahraničí v tuto chvíli nic přivézt, ochranné prostředky pro lékaře, lékárníky a další, tak jestli v tuto chvíli nezačít tedy plně využívat ty české výrobní kapacity, protože mnozí přešli na výrobu roušek a různých ochranných prostředků, a nezačít tedy vytvářet na centrálním skladu zásoby do budoucna, protože teď jsme se poučili, že co nemáme na skladě, jako by nebylo. Takže jestli v tuto chvíli není čas přehodnotit strategii a začít budovat systém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan zpravodaj se hlásí, pak pan ministr.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Pane kolego, dám vám informaci z dnešního Ústředního krizového štábu, kde bylo konstatováno, že zásoby ve státních hmotných rezervách pro dobu toho míru, jak bychom to mohli nazvat, budou na jeden měsíc, a pro všechny segmenty, které jsou, počínaje zdravotnictvím, školstvím, sociálkou a všemi ostatními. To znamená, že teď se řeší nákupy právě pro státní hmotné rezervy, aby byly rezervy, kdyby taková situace nastala.

A proto jsme dali druhý bod usnesení, kde jste správně řekl, a za to se omlouvám, datum do 10., ne 11. května, a tam je ta možnost nějakých legislativních změn, protože i dneska při jednání ředitel státních hmotných rezerv říkal, že mají připraven nějaký návrh zákona, který by upravoval zákon o zadávání veřejných zakázek. Já jsem ho požádal, ať nám ho nějakým způsobem pošle, a byl bych rád, až bude trošku klidu, abychom si k tomu sedli a opravdu bychom umožnili, kdyby nastala taková situace, že by se mohlo nakupovat napřímo bez zákona o zadávání veřejných zakázek, popřípadě i čeští výrobci. Ale to asi bude věcí nás zákonodárců, abychom to potom uchopili, a já myslím, že nás tato věc, tato krize, poučila a že se budeme snažit hledat nějaká společná řešení. A věřím tomu, že to bude napříč politickým spektrem, protože jsme ukázali, že když chceme, tak to jde.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Já si myslím, a teď už na to není úplně atmosféra, že je to velmi závažná věc, to, o čem se bavíme. Já jsem ten poslední, kdo je rád za to, že tady jsme závislí na dovozu takto klíčových komodit, jako jsou ochranné prostředky a třeba i léky, ze třetích zemí. To není jenom Čína, to je Indie. Dneska je třetina globální produkce léčiv koncentrovaná v Číně. U Indie je to podobné. Indie před dvěma měsíci zavřela totálně veškerý export. A to je samozřejmě něco, co může ohrozit bezpečnost nejenom České republiky, ale celé Evropy. A já jsem jako ministr zdravotnictví již před několika měsíci na Radě EPSCO ministrů zdravotnictví apeloval na to, aby Evropská unie a Evropská komise vytvořily jasnou strategii, abychom byli soběstačnější z hlediska nejenom České republiky, ale skutečně Evropy, pokud jde o takto strategické komodity, jako jsou zdravotnické prostředky nebo léky, protože ta závislost na Číně je z mého pohledu chybná a ukazuje se, že může být zkrátka do budoucna problematická. A viděli jsme to v této krizi. Takže je to ponaučení, určitě.

Měli bychom podporovat českou výrobu, to bezesporu. Myslím, že se tomu tak děje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu má v tomto směru připraveny nějaké programy na podporu lokálního průmyslu. Ale není to jenom o české výrobě, ale obecně skutečně o Evropě, aby se Evropa v tomto směru probudila a uvědomila si, že jí trošku ujíždí vlak a že je nutné tyto strategické komodity... přilákat jejich výrobu zpět na území Evropy, mít pod kontrolou kvalitu, mít pod kontrolou zásoby a nebýt v takovéto krizové situaci, jak se nám teď ukázalo, závislí na dovozu z třetích zemí, kde ta nejistota je poměrně vysoká.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Dívám se do sálu, jestli má někdo zájem. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova. Pan zpravodaj má zájem. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Já si dovolím vzhledem k tomu, jak vyzněla proběhlá diskuse, i to, co zmínil pan ministr, navrhnout usnesení, že informaci bereme na vědomí a žádáme pana ministra zdravotnictví, aby nám tu sdělenou informaci poskytl i v písemné podobě. Pan ministr to v rámci rozpravy řekl a já jsem se s ním teď o tom bavil, že to pro něj není problém. Takže to dostaneme, kolegyně a kolegové, pokud si to schválíme, jako sněmovní dokument a můžeme s tím potom do budoucna pracovat. Takže takový by byl návrh usnesení.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli bych přistoupil k rozpravě podrobné. Pan zpravodaj načetl návrh usnesení.

 

Já končím podrobnou rozpravu a zahájím hlasování o návrhu usnesení. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 241 přihlášeno 85 poslankyň a poslanců, pro 52, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu a končím 45. schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji vám pěkný večer.

 

(Schůze skončila v 18.36 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP