(16.00 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Jde bezesporu o největší nárůst plateb za státní pojištěnce v historii České republiky, ale myslím si, že zejména v této době je to zcela namístě, tak abychom zachovali skutečně rozvoj českého zdravotnictví, abychom zachovali růst úhrad i v následujícím roce a samozřejmě abychom zachovali kvalitu a dostupnost péče.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte tedy, abych vás požádal o schválení, podporu tohoto vládního návrhu zákona, který je nezbytný k zajištění financování českého zdravotnictví v době nastávající ekonomické krize. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Výbor pro zdravotnictví, jemuž byl vládní návrh zákona přikázán rozhodnutím předsedy, jej projednal a přijal usnesení, které vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 829/1. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro zdravotnictví poslankyně Věra Adámková a informovala nás o projednání tohoto návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní poslankyně, máte slovo. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, výbor pro zdravotnictví projednal tento návrh zákona 21. dubna. Musím říci, že diskuze byla velmi bohatá, a chápeme, že tady dochází ke zvýšení platby za státního pojištěnce o více než 65 %, což je grandiózní a vlastně zatím toto nebylo nikdy provedeno. Na druhou stranu už jenom zmínka o tomto zákonu vnesla do zdravotnictví klid, protože zdravotnická zařízení vidí, že je o ně postaráno a že se jimi vláda zabývá. Takže za to samozřejmě děkujeme a je to dobře.

Domnívám se, že pan ministr uvedl ten zákon velmi obšírně a podrobně, takže asi není třeba, abych to znovu opakovala, a seznámím vás se závěry, které výbor pro zdravotnictví přijal.

Takže po úvodním slově náměstka ministra zdravotnictví pro legislativu pana náměstka Policara a mé zpravodajské zprávě výbor pro zdravotnictví

I. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se konala obecná rozprava k návrhu zákona;

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla i podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

III. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby své jednání o návrhu zákona ukončila nejpozději do čtvrtka 23. dubna do 18 hodin;

IV. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 829.

Poté výbor pro zdravotnictví přijal ještě následující usnesení: Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby platba zdravotního pojištění za státní pojištěnce byla alespoň ve výši platby z vyměřovacího základu z minimální mzdy.

Pozměňovací návrhy nebyly dodány výboru a nebyly ani, pokud vím, do této chvíle načteny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Poprosím o větší klid v sále a zároveň si vás dovolím asi poprvé v této schůzi všechny pozdravit.

Padl návrh, resp. výbor navrhuje, aby obecná rozprava byla. Pokud nikdo nemá jiný návrh nebo netrvá na tom, abychom prováděli hlasování, tak já v tuto chvíli obecnou rozpravu otevírám. Máme několik přihlášených do obecné rozpravy. Jako první je přihlášen pan poslanec Třešňák. (O slovo žádá posl. Kubíček.) Já jsem neviděl, já se omlouvám. Procedurální návrh, tak to je faktická poznámka. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já zase navrhuji, aby vystoupení poslance bylo omezeno na pět minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je procedurální návrh, tedy omezení doby pro řečníka na pět minut. Já svolám kolegy do sálu. V souladu s dohodou, která dříve padla, dám trošku více času na to, aby se mohli shromáždit případně. Vypadá to, že jsme všichni. Je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Až se nám počet přihlášených ustálí a dosáhneme kvora, což se již stalo - konečně nějací příchozí, tak můžeme hlasovat.

 

Pro ty, kteří právě přicházejí, zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zazněl návrh na zkrácení řečnické doby v obecné rozpravě, nebo v obou rozpravách, předpokládám, na pět minut.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 64 je přihlášeno 86 poslanců a poslankyň, pro 72, proti 7, takže řečnickou dobu jsme zkrátili.

 

A nyní má tedy slovo pan poslanec Třešňák. A já poprosím o větší klid v sále! Zejména v prostoru před řečnickým pultem. Není nás zde mnoho, tak by to mohlo probíhat v klidu. Prosím. (Hluk v sále trvá.)

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji. Ještě jednou pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Navýšení plateb za státní pojištěnce je vlastně mnohokrát diskutované téma na půdě Sněmovny, a to i v období před touto krizí, ale o samotném navýšení úhrad za státní pojištěnce a dofinancování zdravotnictví zde v tuto chvíli mluvit nechci, ačkoliv to beru za naprosto důležité pro zachování kvality zdravotnictví a dostupnosti péče.

Pane předsedající, ještě prosím, jestli by s tím nešlo něco udělat...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím, pane poslanče. Poprosím o větší klid v sále. Chápu, že už jsme tady dlouho, a poprosím ty, kteří projednávají případně něco jiného než současný tisk, aby tak činili mimo jednací sál, ideálně dále od kuloárů, ať se sem nenese ten ruch i z chodby. Prosím.

 

Poslanec Petr Třešňák: Budu pokračovat. Pokud jde tedy o platby za státní pojištěnce, tak mnohem raději bych samozřejmě viděl jako vhodnější použití nějakého vzorce pro spravedlivý výpočet než takovouto fixní částku. Nicméně rád bych zde zmínil opět značně velkou skupinu obyvatel, kterou jsou osoby bez zdanitelných příjmů, a následně v podrobné rozpravě načetl pozměňovací návrh, který rozšiřuje předkládaný návrh o skupinu bez zdanitelných příjmů. Do této skupiny patří mezi jinými i nezaměstnané osoby, které nejsou v evidenci na úřadu práce, studenti nad 26 let či osoby, které pracují na dohodu o provedení práce, ale jejichž příjmy nejsou vyšší než hraniční částka 10 tisíc. Tyto osoby v souvislosti s koronavirovou krizí považujeme za zvláště ohrožené nemožností přivýdělku a typicky to jsou, jak jsem zmínil, starší studenti, navrátilci ze zahraničí, skromní dohodáři anebo i autoři pracující na smlouvu o dílo, ale také třeba i skupina matek starších dětí, co jim platí pojistné manžel. I tam lze předpokládat snížení příjmů v rámci celé rodiny.

Detailněji bych to rozvedl například u těch navrátilců. Pokud se jedná například o dlouhodobý pobyt v cizině, kdy se člověk odhlásí z pojišťovny v České republice, jde do zahraničí, například pokud jde na nějakou dobrovolnickou činnost, musí odjet minimálně na šest měsíců, vyplnit formulář a zařídit si cestovní pojištění do zahraničí na celou dobu. Problém nastává tehdy, kdyby se člověk vrátil dříve, což se stávalo teď v souvislosti s koronavirovou krizí, a musel doplatit zpětně pojistné za všechny měsíce, co byl v zahraničí. Jakožto osoba bez zdanitelných příjmů tedy každý měsíc musel zaplatit zálohy ve výši 1 971 korun, což v případ návratu po pěti měsících, nikoliv šesti měsících, dělá necelých 10 tisíc. A právě tento pozměňovací návrh by měl tyto nespravedlivosti redukovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Děkuji za nevyužití času. Než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak mám dvě organizační sdělení. Za prvé sděluji, že na základě dohody předsedů poslaneckých klubů poslanci, kteří nejsou přítomni při projednávání následujících bodů, tedy bodu tři až sedm, bodu 363 a bodu 364, se budou považovat za omluvené, protože máme tu dohodu na redukci počtu.

A dále bych chtěl sdělit, že je dohoda na tom, že u těch následujících zákonů i u tohoto zákona v legislativní nouzi nejdřív provedeme druhá čtení, pak ten bod vždycky přerušíme a pak provedeme všechna třetí čtení. Děkuji za pozornost.

Jako další je přihlášena do rozpravy paní poslankyně Gajdůšková, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, paní poslankyně, je klid.
Přihlásit/registrovat se do ISP