(21.00 hodin)
(pokračuje Kovářová)

3. přehodnotila výdajové priority ve prospěch domácích smysluplných projektů, které oživí domácí poptávku a spotřebu v horizontu trvání negativních dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2;

4. určila dlouhodobá nosná odvětví domácí ekonomiky, která budou podporována z důvodu přínosu vyšší přidané hodnoty těchto odvětví a dlouhodobého přínosu;

5. předložila dlouhodobou strategii podpory domácího průmyslu a odvětví s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například nanotechnologie, Průmysl 4+, a předložila tuto strategii Poslanecké sněmovně do 31. 12. 2020."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Munzar v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý večer, dámy a pánové, vážená paní ministryně, vážená vládo. Já chci vystoupit také s návrhem doprovodného usnesení, které se týká už takového evergreenu, o kterém jsem tady mluvil před těmi čtrnácti dny, třemi týdny u předchozího projednávání změny státního rozpočtu, a to je plánovaný prodej kovů ze Správy státních hmotných rezerv. Jak víte, Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje prodej hliníku, mědi, zinku původně v hodnotě zhruba 0,6 mld. korun pro tento rok, ale problém je, že díky epidemii, díky tomu, že se celosvětově snižuje průmyslová výroba, tak rapidně klesá poptávka po těchto komoditách a ceny rapidně klesají. Když se podíváte na londýnskou burzu od začátku roku, tak ten pokles je značný a i předseda Správy státních hmotných rezerv pan Švagr říká, že už dneska jsou burzovní ceny 13 % pod evidenčními cenami.

Pan ministr veřejně říkal minulý nebo předminulý týden, že z prodeje necukne, a připravuje prodej se ztrátou, takže doslova za každou cenu. Ale já si myslím, že nejsme v takové ekonomické kondici a náš státní rozpočet není v takové ekonomické kondici, abychom dělali obchody se značnou ztrátou. To není zodpovědné. (Ministryně financí mluví k poslanci od stolku zpravodajů.) Paní ministryně, já bych to s dovolením dořekl. To není skutečně zodpovědné chování, lidově řečeno bych řekl, že to je ekonomická hloupost. A prosím, pane ministře, vy říkáte, že dnes potřebujeme ve Správě hmotných rezerv jiné věci, což je samozřejmě také pravda, nicméně vy se za to dneska trochu schováváte, protože ten prodej jste připravovali už před ekonomickou krizí, před epidemií, takže to je dneska pouze argument, za který se podle mého názoru schováváte. Takže pokud vláda nedokáže sama situaci vyhodnotit, tak je namístě, aby jí Poslanecká sněmovna dala určitý mantinel. A tím mantinelem je neprodávat tyto kovy ze Správy hmotných rezerv se ztrátou. A já kvituji, že i koaliční partner hnutí ANO ČSSD veřejně prodej kritizuje, tak doufám, že moje doprovodné usnesení podpoří.

A to doprovodné usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu České republiky, aby před případným prodejem kovů ze strategických zásob Správy státních hmotných rezerv vyhodnotila aktuální situaci na trhu, aktuální cenu těchto komodit ve srovnání s cenou jejich nákupu a v případě ztráty tento prodej nerealizovala."

Toto usnesení podle mě zajišťuje to, aby se neprodávalo se ztrátou, takže děkuji za případnou podporu tohoto usnesení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A zatím poslední přihlášený v podrobné rozpravě je pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se hlásím ke sněmovnímu dokumentu 5051, což je také návrh doprovodného usnesení. Chtěl jsem zmínit dvě témata, která považuji za podstatná ve vztahu ke státnímu rozpočtu a k probíhající krizi.

Za prvé je to otázka, jaké věci se mají měnit. Teď je velká debata o zdanění nemovitostí. Já si myslím, že je namístě nezapomenout ani na věci s nějakým střednědobým horizontem, a tady vidíme jako obrovský problém současné zdanění práce, kde práce včetně daní a dalších odvodů je zdaněná naprosto disproporčně vůči všemu ostatnímu. Už dneska i sociální demokracie navrhuje, aby stát odpouštěl firmám odvody z práce, což jsme navrhovali už x měsíců zpátky, pomalu dva měsíce zpátky, tak jsem rád, že už to dobublalo aspoň do části vládní koalice. Ale problém je potřeba řešit dlouhodobě, ne jenom v horizontu krize.

A druhá věc je, že je ta krize současně i nějaká příležitost pro Českou republiku. Pokud se stát chystá obrovským způsobem intervenovat do české ekonomiky, tak by to podle našeho názoru měl dělat s cílem zvýšit přidanou hodnotu, kterou produkuje naše ekonomika, a stejně tak snížit odliv kapitálu, který je dneska jeden z vážných ekonomických problémů, kterými naše země trpí. Z toho důvodu navrhuji toto doprovodné usnesení:

"Poslanecká sněmovna

1. upozorňuje vládu na silnou závislost veřejných rozpočtů na zdanění práce, která v posledních letech výrazně narostla a v letech krize se projevuje velmi rychlým výpadkem příjmů státního rozpočtu;

2. vyzývá vládu, aby připravila opatření v oblasti daňové i hospodářské politiky, která by závislost veřejných rozpočtů na zdanění práce zmírnila;

3. apeluje na vládu, aby využila současné krize k transformaci českého hospodářství na znalostní ekonomiku."

Podrobnější odůvodnění je ve sněmovním dokumentu 5051. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně nemá zájem. Paní zpravodajka také nemá zájem o závěrečné slovo. Takže končím druhé čtení tohoto návrhu a přerušuji tento bod do doby, než budeme mít projednány další body ve třetím čtení.

 

A nyní se dostáváme k bodům ve třetím čtení, konkrétně k bodu

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 829/ - zkrácené jednání

Podle § 99 odst. 7 jednacího řádu můžeme nyní pokračovat ve třetím čtení, které jsem právě zahájil. Je přítomna zpravodajka výboru pro zdravotnictví paní poslankyně Věra Adámková. Já otevírám rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku do rozpravy. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. (Gong.)

Prosím paní zpravodajku, paní poslankyni Věru Adámkovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych obrátila opět vaši pozornost ke sněmovnímu tisku 829, který jsme již prodiskutovali, a v současné době nám zbývá schválit proceduru hlasování a posléze hlasovat. (Neklid a hluk v sále.)

Takže bych vás nejprve seznámila s procedurou. Návrh na zamítnutí nebyl podán. Legislativně technické připomínky nebyly vzneseny.

Za prvé budeme hlasovat pozměňovací návrh pana Ing. Třešňáka, máte ho v materiálech pod č. 5024, posléze návrh zákona jako celek. Poté budeme hlasovat doprovodné usnesení, které bylo přijato na výboru, pana profesora Válka. Jiné pozměňovací návrhy jsme nezaznamenali. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP