Středa 3. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

253.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 553/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů je pan ministr zemědělství Miroslav Toman, zpravodajkou garančního výboru je paní poslankyně Margita Balaštíková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 553/3, který nám byl doručen 5. března 2020. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 553/4.

Ptám se navrhovatele, tedy pana ministra, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Jenom v krátkosti uvedu návrh vládní novely zákona č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby.

Hlavním cílem navrhované úpravy je nově regulovat oblast uvádění do oběhu rozmnožovacího materiálu chmele. Jsou tam stanoveny požadavky na rozmnožovací materiál, které musí zadavatel plnit. Ty návrhy vycházejí ze zkušeností ÚKZÚZ, to znamená Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Jako doprovodná novela se navrhuje upravit i zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin, kde se provádějí legislativně technické úpravy. V zákoně o správních poplatcích se navrhuje vypustit z položky 90 poplatek za poskytnutí licence do rejstříku. Navrhuje se zrušit položku 91, která stanoví poplatek za přijetí návrhu na zrušení ochranných známek.

Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny. Svým usnesením doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Ty přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí ministerstva a chci říci, že přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Paní zpravodajka se nehlásí do rozpravy. Do rozpravy je písemně přihlášen poslanec Petr Bendl. Připraví se poslanec Josef Kott. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, v podstatě jsem jenom chtěl demonstrovat, že existují i zákonné normy, na kterých jsme schopni se domluvit, aniž by o nich byla bouřlivá debata. A tohle to je jeden z těch návrhů, který, myslím, prošel bez problémů diskusí na zemědělském výboru. Ty pozměňovací návrhy, které tam jsou, jsme připraveni podpořit.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Poslanec Josef Kott, v tuto chvíli poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Už jsem zde ve druhém čtení představil svůj pozměňovací návrh a chtěl bych jenom na doplnění říci, že šlechtitelské firmy ve snaze reagovat na společenskou poptávku vyšlechtily a na trh uvádějí nové druhy, které významným způsobem přispívají k diverzifikaci pěstovaných druhů a jsou vhodnými meziplodinami, komponenty do směsí, a nejsou uvedeny v druhovém seznamu. Tento můj pozměňovací návrh tuto nejasnost odstraňuje a řeší pojem zemědělská a nezemědělská směs. Jsou tam druhy, které jsou uvedeny v druhovém seznamu, jsou jednoznačně přínosem pro pěstování krmných směsí.

Takže bych vás chtěl poprosit o podporu svého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Pan ministr má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Paní zpravodajka nemá zájem o závěrečné slovo, ale protože přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, tak nás tím provede. Prosím, máte slovo, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že ve druhém čtení i teď ve třetím nebyl podán návrh na zamítnutí zákona, nebyl podán ani návrh na opakování druhého čtení a nebyly ani nyní v rozpravě předneseny žádné legislativně technické úpravy, navrhuji dle usnesení zemědělského výboru, abychom za prvé hlasovali en bloc pozměňovací návrhy A1 až A6 jedním hlasováním podle usnesení zemědělského výboru za druhé pozměňovací návrh B poslance Kotta a za třetí o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zazněl návrh procedury, který jsme všichni slyšeli. O této proceduře budeme hlasovat. Jenom se pro pořádek ptám, je nějaký návrh k proceduře? Není, takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 157. Přihlášeni 174 poslanci, pro 160, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a můžeme podle ní postupovat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Pozměňovací návrhy A1 až A6 en bloc jedním hlasováním. Stanovisko zemědělského výboru je kladné, stanovisko zpravodaje kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Pan ministr, stanovisko? (Souhlas.) Děkuji. Než budeme hlasovat, vyhovím žádosti o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Jsme připraveni na hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 158. Přihlášeno 170 poslanců, pro 145, proti nikdo, návrh byl přijat. Prosím další.

 

Poslankyně Margita Balaštíková: Za druhé prosím pozměňovací návrh pod písmenem B poslance Josefa Kotta, stanovisko zpravodaje kladné, stanovisko zemědělského výboru kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr vyjádřil souhlasné stanovisko.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 159. Přihlášeno 170 poslanců, pro 167, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Hlasovali jsme o všech pozměňovacích návrzích, takže můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 553, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 160. Přihlášeno 175 poslanců, pro 128, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

Nyní bychom se měli zabývat bodem číslo 254, ale máme na to zhruba dvě minuty, protože ve 12.30 hodin máme napevno zařazené volební body. Myslím si, že by nebylo úplně důstojné, kdybychom přerušovali potom paní ministryni po prvních dvou větách. Takže pokud nikdo nenamítá, tak ty dvě minuty počkáme a začneme, nebo budeme pokračovat ve 12.30 hodin napevno zařazenými volebními body.

 

(Jednání přerušeno ve 12.28 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 12.30 hodin. Podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny se nyní budeme zabývat volebními body. Prvním z nich je bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP