Středa 3. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

43.
Návrh poslanců Jiřího Maška, Jana Hamáčka, Pavla Žáčka, Zdeňka Ondráčka,
Jiřího Kobzy, Lukáše Koláříka, Jana Bartoška, Františka Váchy a dalších
na vydání zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech
ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
/sněmovní tisk 669/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 669/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jiří Mašek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, představení tisku 669. Návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.

Obsahem zákona je zákaz ozbrojených skupin, které zároveň mají povahu paramilitární ozbrojené složky, jsou určeny k ozbrojenému prosazování cílů založených na politické, náboženské nebo jiné ideologii a nakládají se zbraněmi, usilují o získání přístupu ke zbraním nebo organizují osoby, které se zbraněmi nakládají.

Dále obsahem zákona je zřízení systému střelecké přípravy, jehož účelem bude zvyšování dovedností legálních držitelů střelných zbraní při manipulaci se zbraněmi. Střelecké kurzy bude moci pořádat jak orgán veřejné moci, tak soukromý subjekt, držitel zbrojní licence podle zákona o zbraních, který získá akreditaci pro konkrétní kurz. Účast na takových střeleckých kurzech bude vždy dobrovolná.

Dále je obsahem zákona nastavení výslovných pravidel, za nichž mohou příslušníci ozbrojených bezpečnostních sborů nosit služební zbraň v době volna nebo v době volna použít soukromou zbraň jako zbraň služební.

Dále potom ustanovení možnosti vládě přijmout v době vyhlášení krizového stavu nařízení, kterým upraví nakládání se zbraněmi nad rámec zákona o zbraních i tohoto zákona.

Česká republika je v současné době jedním z nejbezpečnějších míst pro život na světě. O vnitřní bezpečnost se stará především Policie ČR, o vnější bezpečnost potom Armáda ČR. Nelze však vyloučit vznik mimořádné situace, kdy bude potřeba více, a to pomoc nás občanů. Legislativně je taková pomoc ošetřena například ustanovením článku 3 odst. 2 zákona 110/1998 Sb., což je ústavní zákon o bezpečnosti, nebo paragrafem 18 zákona 273/2008 Sb., zákon o Polici ČR, kdy občan může být vyzván k tomu, aby se sám podílel a pomohl své vlasti s řešením nastalé situace.

Po zrušení prezenční vojenské služby jsme však v nastalé situaci, kdy sice máme v zákoně zakotvenu možnost občana k tomu vyzvat, ale ten již nemá potřebné schopnosti, aby své zemi mohl účinně pomoci. V České republice máme více než 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů a všichni z nich složili úspěšně zkoušku odborné způsobilosti. Tato zkouška však není testem schopnosti zbraň použít v krizové situaci.

Na základě usnesení vlády České republiky v rámci komplexní rekodifikace problematiky držení zbraní civilními osobami se zpracovávají návrhy nového zákona o zbraních, zákona o munici a změnového zákona odbornými strukturami Ministerstva vnitra. Skupina poslanců napříč politickým spektrem připravila návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Materiál byl ve spolupráci s Ministerstvem vnitra zpracován s cílem vycvičit v České republice výhradě na dobrovolné bází osoby z okruhu držitelů zbrojních průkazů, tedy osoby bezúhonné a spolehlivé, které vytvoří stanovenou zálohu státu. Tyto osoby stát může požádat o pomoc v případě nouze.

Výše uvedené zákony jsou nyní předmětem projednávání v Legislativní radě vlády, v Poslanecké sněmovně budeme projednávat tisk 92, implementační novelu zákona 119/2002 Sb.

Skupina poslanců ze všech parlamentních stran posoudila přijetí výše uvedeného zákona jako prioritní a v zájmu bezpečnosti občanů České republiky. Přepracovala původní návrh Ministerstva vnitra tak, aby korespondoval s nyní platnou právní úpravou, tedy zákonem 119/2002 Sb., zákonem o střelných zbraních a střelivu, a předkládá jej Poslanecké sněmovně již nyní. Přijetím zákona se vytváří potřebný rámec, který stanoví základní pravidla fungování systému dobrovolného výcviku občanů, vlastní naplnění potom nechávají předkladatelé formou zmocnění na nařízení vlády, které vyspecifikuje podrobné fungování systému, jako jsou přesné podmínky střeleckého výcviku, rozsah kurzu, podmínky akreditace atd.

Po předložení tisku 669 se jeho nejdiskutovanějším paragrafem stal § 3 prezentovaný jako zákaz domobran. Znění tohoto paragrafu jsme jako předkladatelé věnovali při přípravě návrhu značnou pozornost a jsme si jisti, že jeho znění, tak jak je navrženo, je správné.

V definici jsme zvolili negativní vymezení práva, což je obvykle zpravidla ve vztahu k občanovi. Občan smí dělat vše, co mu zákon nezakazuje. Z tohoto principu vychází i znění navrženého paragrafu 3, kdy se občanovi určité činnosti zapovídají, zde až poté, co budou kumulativně naplněny všechny tři podmínky uvedené slovo zároveň, dané zákonem. Důležitost textu paragrafu vidíme především v jeho preventivním působení a jako varování před možným zneužitím získaných dovedností v rámci střelecké přípravy.

Tisk 92, který budeme projednávat, je implementační novelou zákona 119/2002 Sb., zákona o zbraních a střelivu. Bohužel tento tisk více bezpečnosti pro naši zemi nepřinese. Námi předkládaný tisk 669, tento deficit dle našeho přesvědčení jako předkladatelů více než vyrovnává. Chtěl bych vás jménem předkladatelů požádat o podporu našeho návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Nyní se hlásí pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Pokud jste si vyslechli slovo předkladatele, nebo zástupce předkladatele, a i pan kolega zmínil následující tisk pod bodem 44, sněmovní tisk 99, tak já si dovolím požádat o sloučení rozpravy u těchto dvou tisků - tisk 669 a tisk 92, což jsou body 43 a 44 podle vašeho jednacího programu, protože tyto body spolu velmi úzce souvisí. A zároveň vás diskutující, kteří budete, bych chtěl upozornit, že na 17. hodinu jsou pevně zařazené body, takže by bylo dobré, pokud chceme tento zákon propustit dál, nebo tyto dva sněmovní tisky propustit dál do jednání výboru, tak abychom ukončili tyto tisky do 17. hodiny, protože pak bychom si to přerušili sami a museli bychom hledat jiný termín.

Takže navrhuji společnou rozpravu k sněmovním tiskům 92, který ještě není otevřen, pan ministr tady je a byl o tom informován, a sněmovního tisku číslo 669, který jste právě slyšeli od zástupce předkladatelů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady procedurální návrh, tak já zagonguji. (Chvilku čeká.) Žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Takže máme tady procedurální návrh pana poslance Zdeňka Ondráčka, abychom sloučili rozpravu k tiskům 669 a 92. Vidím otevřenými dveřmi, že ještě někdo přichází. Tak, já myslím, že jsme tady v dostatečném množství.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 162, přihlášeno 123 poslanců, pro 123, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Takže já nyní prosím, aby se ujala slova zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Jana Černochová k tomu tisku 669, jo? No k tisku 669, pak to přerušíme a pak bude ještě ten tisk 92 a potom otevřeme tu sloučenou rozpravu. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano. Nejprve jako zpravodajka vystoupím se svým projevem tak, aby bylo jasné, co v té normě je, byť to tady už velmi dobře naznačil zástupce navrhovatelů. Na mě tedy - protože jinak bych se pod tento návrh také ráda podepsala, ale aby měl kdo býti zpravodajem, tak byť s ním souhlasím, tak pod ním podepsaná býti nemohu. Jedná se tedy o návrh skupiny poslanců napříč politickým spektrem.

Jak už tady správně uvedl pan zástupce navrhovatelů, hlavní body návrhu zákona ve stručnosti jsou zajištění vzniku a existence systému střelecké přípravy pro potřeby systému přípravy obyvatelstva k obraně státu, ke zvládání mimořádných situací nebo ke zvyšování schopností a dovedností pro účely reakce na jiné rizikové situace, zavedení systému střelecké přípravy pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti ČR - tam by to organizovalo Ministerstvo vnitra pro oblast obrany a samozřejmě pro oblast obrany by to organizovalo Ministerstvo obrany.

Dále si tato norma klade za cíl deklarovat, že osoba účastnící se programu střelecké přípravy a střelná zbraň, s níž je nakládáno v systému střelecké přípravy, jsou stanovenou zálohou státu pro plnění úkolů při zajišťování vnitřního pořádku nebo bezpečnosti ČR. Dále zajistit ochranu bezpečnosti informačního systému evidující osoby a zbraně v systému střelecké přípravy. A v neposlední řadě možnost nakládat se služebními zbraněmi příslušníkům bezpečnostního sboru a strážníkům obecní policie i mimo svou službu nebo mimo pracovní dobu, což považujeme za velmi důležitou změnu.

Vláda, vážené dámy, vážení pánové, vláda na své schůzi 6. ledna 2020 projednala a posoudila návrh zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost ČR a zaujala k tomuto návrhu zákona souhlasné stanovisko, přičemž zároveň doporučila některé dílčí úpravy.

Předpokládám, že předkladatelé se v rámci procesu projednávání návrhu tohoto zákona uspokojivě vypořádají se všemi připomínkami vlády uvedenými v jejím souhlasném stanovisku. Bude se to tak dít i samozřejmě na výborech. Předpokládám, že tady bude garančním výborem výbor pro bezpečnost. A když jsme vlastně tu normu diskutovali, nebo chtěli diskutovat hned v lednu, tak jsme přemýšleli o nějaké možnosti zkrácení lhůty, ale vzhledem k tomu harmonogramu, jak je teď nastaven, tak vlastně by nám ani zkrácení lhůty nic nevyřešilo, takže nebudeme navrhovat zkrácení lhůty a zůstane tedy ta lhůta zákonná.

To je v tuto chvíli ode mne jako od zpravodajky všechno. Jsem ještě přihlášená se svým příspěvkem, abych vám sdělila stanovisko poslaneckého klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Já přečtu jednu omluvu. Pan poslanec Dominik Feri se omlouvá dnes do 19 hodin z pracovních důvodů.

 

Takže já nyní přeruším tedy tisk 669 a nyní otevřu tisk 92. Jedná se o

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP