Středa 3. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

44.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 92/ - prvé čtení

Takže z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Prosím.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, mám tu dnes představit návrh novely zákona o zbraních, který do českého právního řádu zavádí v ČR široce odmítanou směrnici o zbraních. Vy všichni víte, že ČR nesouhlasila se směrnicí, podala žalobu na její neplatnost k Evropskému soudnímu dvoru, nicméně v prosinci loňského roku Evropský soudní dvůr naší žalobu zamítl. To znamená, máme povinnost tuto směrnici implementovat. Lhůta uplynula už 14. září 2018 a Evropská komise zahájila kroky, které vedou k podání žaloby na ČR pro nesplnění povinnosti, a pokuta může činit až 4 miliony korun za každý den prodlení. A upozorňuji, že by se ta pokuta platila z rozpočtu Ministerstva vnitra. Já považuji za účelnější tyto peníze místo do Bruselu dát našim hasičům a policistům a dohodnout se na nějaké formě textu. A to je přesně to, co proběhlo.

Já chci poděkovat všem těm, kteří se podíleli tady v Poslanecké sněmovně i mimo ni na hledání řešení. Jsem přesvědčen, že to řešení tady dnes máme. Je to tento implementační zákon plus zákon nadstavbový, chcete-li, který tady byl představen před chvilkou, a v kombinaci si myslím, že zajistíme to, že Česká republika splní povinnost implementovat příslušnou směrnici, že dopad na střeleckou veřejnost bude naprosto minimální a současně se nic zásadního pro naši střeleckou veřejnost nezmění a rozhodně se nenaplní ty apokalyptické scénáře, že tu někdo bude odebírat zbraně a tak dále, a tak podobně. To znamená, já chci poděkovat za tu ochotu k dohodě.

Nebudu v detailu hovořit o tom, co zavádí tento zákon, protože on, předpokládám, dozná změny i v kontextu pozměňovacích návrhů. Já jsem řekl a říkám, že jsem samozřejmě připraven podpořit i pozměňovací návrhy, které ještě ten původní vládní návrh v uvozovkách změkčují, za předpokladu samozřejmě, že nevybočí z kolejí daných tou příslušnou směrnicí.

Takže za mě je to všechno. Já věřím, že dnes jsme tedy zahájili konečně kroky k tomu, abychom Českou republiku zbytečně nevystavovali hrozbě pokuty, a současně že tím procesem, který jsme nastoupili, uklidníme střeleckou veřejnost v České republice a že budeme všichni postupovat konstruktivně. Děkuji vám a to je vše.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Jana Černochová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já zopakuji, že v tomto případě se jedná o vládní návrh zákona, který je předkládán s cílem zajištění transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole, nabývání a držení zbraní. Jedná se o nechvalně známou směrnici, kterou orgány Evropské unie reagovaly na teroristické útoky spáchané v listopadu 2015 v Paříži a která byla prezentována jako prostředek boje proti terorismu a nelegálnímu obchodu se zbraněmi.

Opět i v tomto případě jsem přihlášená do té obecné rozpravy, abych jako zpravodajka splnila úlohu objektivního komentování toho návrhu a vyhnula jsem se svým subjektivním pocitům. Chtěla bych tedy ještě doplnit, že i Česká republika se snažila proti této směrnici bojovat, a to soudní cestou, žalobou na neplatnost u Soudního dvora Evropské unie, jejímž cílem bylo zrušení celé směrnice, a zároveň s podáním žaloby k Soudnímu dvoru Evropské unie Česká republika požádala o tzv. předběžné opatření, které by účinnost směrnice odložilo. Tato obrana České republiky bohužel nebyla účinná a soudní spor jsme prohráli.

Cílem tedy předložené novely zákona je zajistit implementaci revidující směrnice, tak jak vyplývá z usnesení vlády č. 740 ze dne 23. 10. 2017. Implementační lhůta byla směrnicí stanovena na 14. září 2018, takže již dnes se nacházíme ve stavu, kdy může Evropská komise žalovat Českou republiku za neplnění podmínek a vymáhat finanční sankce. 26. července 2019 bylo České republice doručeno tzv. odůvodněné stanovisko Evropské komise a Česká republika musela odpovědět do 26. prosince 2019, jak implementovala. Následovat může tedy zmíněná žaloba Evropské komise na Českou republiku, protože uplynutí lhůty na odůvodněné stanovisko je zároveň směrodatné pro posouzení porušení práva Evropské unie soudním dvorem. To je, pokud by se počítaly tedy pokuty, tak by se počítaly od 26. prosince 2019 do doby implementace, už to tady naznačoval pan ministr.

Já tu směrnici nebudu v žádném případě obhajovat, jenom vám zdůrazním to, co by tady mělo ve zpravodajské zprávě zaznít, a to že České republice hrozí tyto následující sankce: Jednorázová paušální částka a penále, které se ukládá ve formě poplatku za každý den prodlení k provedení opatření nezbytných k plné nápravě porušení práva Evropské unie. Jednorázová pokuta je zpravidla v minimální výši cca - nebudu vám to říkat v eurech, řeknu vám to v milionech - je to 33,5 milionu korun, která ovšem bývá ve skutečnosti i několikanásobně vyšší. Penále jde od minimálních cca 40,5 tisíce korun denně do maximálních 4 milionů korun denně od vynesení rozsudku až do doby, kdy Česká republika zjedná nápravu, to je implementuje požadavky směrnice o zbraních. Výše pokuty závisí i na rychlosti legislativního procesu, prodlení s transpozicí výrazně navyšuje výši pokuty. V případě rychlé transpozice může jít cca o 60 milionů, pokud by však k transpozici došlo až např. rok po vynesení odsuzujícího rozsudku v dané věci, může jít cca o 300 milionů korun. Jak tady správně pan ministr podotkl, sankce by byly, nebo budou hrazeny z kapitoly státního rozpočtu Ministerstva vnitra, což samozřejmě je pro tento rezort velmi choulostivé, protože už teď se potýká s nedostatkem finančních prostředků. Jsme v situaci, v jaké jsme z hlediska ekonomického budoucího vývoje v České republice.

Tolik tedy za mě ta fakta ze zpravodajské zprávy a přednesu - nebudu zneužívat pozici zpravodaje a přednesu vám stanovisko klubu ODS i k této implementaci v rozpravě, do které jsem se přihlásila.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pěkné odpoledne. Já tedy přerušuji tento bod a zároveň otevírám sloučenou rozpravu k oběma bodům.

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP