Úterý 16. června 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

390.
Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony
v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2
/sněmovní tisk 874/2/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 874/3. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Vítám mezi námi pana senátora Zdeňka Nytru a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Pokud vidím dobře přes monitor, v tuto chvíli není přítomna v sále. Tak s dovolením na dvě minuty přerušuji jednání k zajištění účasti paní ministryně. My jsme ten předchozí bod zvládli opravdu rychle.

 

(Jednání přerušeno od 14.40 do 14.43 hodin.)

 

Budeme pokračovat v přerušeném jednání a já dávám slovo paní ministryni financí Aleně Schillerové, která se nyní vyjádří k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům. Paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, omlouvám se za malé zpoždění, to byl přesun z Ministerstva financí. Omlouvám se.

Senát vrátil Poslanecké sněmovně tento návrh zákona s pozměňovacím návrhem, jehož obsahem je poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku obcím ve výši 1 200 korun na jednoho obyvatele. Musím říct, že se jedná o návrh doslova a do písmene stejný, jako je vládní návrh, který už leží tady v Poslanecké sněmovně, takže nemám, co bych mu vytkla ani po technické, ani po právní stránce.

Dovolím si ale shrnout přece jenom protikrizový daňový balíček, který se vrací. (Odmlka pro hluk v sále. Někteří poslanci se baví mezi sebou velmi hlasitě.) Protikrizový daňový balíček, který, tak jak jsem sledovala debatu v Senátu, v podstatě neměl odpůrců, nebyly k němu ani vzneseny žádné doplňující návrhy a de facto na všechny dotazy jsem, mám pocit, vám odpověděla. Takže vrací se skutečně jenom s tímto návrhem na poskytnutí nenávratného příspěvku.

Dovolím si shrnout, že se jedná o krizový balíček, kde nejvýznamnější novelou je novela zákona o daních z příjmu, to je novela, která obsahuje možnost uplatnění tzv. zpětné ztráty neboli loss carryback, který jsme si vysvětlili, tato Sněmovna ho zastropovala částkou 30 mil. a umožňujeme firmám uplatnit ztrátu zpětně, která vznikne i v letošním roce, tzn. umožníme, pokud měly zaplacené daně, byly v zisku v letech 2019 a 2018, tak jim umožní, aby de facto získaly likviditu a požádaly, uplatnily si ztrátu vůči tomuto zisku, takže získají prostě přechodně likviditu.

My jsme odhadli, že negativní dopady na veřejné rozpočty zhruba se budou pohybovat kolem 20 mld., nicméně jedná se o posun v cash flow, protože de facto to jsou částky, které by mohli už podle platné, asi 25 let staré úpravy podnikatelé uplatnit v následujících pěti letech. To znamená, když to uplatní teď, nemohou to uplatnit v letech následujících. Takže jedná se skutečně jenom o posun časový.

Součástí tohoto balíčku je také změna zákona o dani z přidané hodnoty, kde dochází ke snížení DPH z 15 na současných 10 %, především se to týká ubytování, týká se to kulturních akcí, sportovních akcí, týká se oblastí ekonomiky, které byly zasaženy koronavirem.

Tento protikrizový daňový balíček také dává obcím do rukou více možností v oblasti osvobozování od daně z nemovitých věcí. To znamená, že obce jsou stoprocentním příjemcem daně z nemovitých věcí a mohou si ji navyšovat prostřednictvím koeficientů. Tato úprava jim dává i možnost od této daně osvobozovat. Současně je součástí této novely novela zákona o dani silniční, kde se snižují sazby o 25 % u nákladních automobilů, autobusů a dalších vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny. Tím chceme samozřejmě podpořit zejména dopravce, kteří tato vozidla využívají ve svém podnikání.

Součástí je také podpora zemědělského podnikání, a to novelou zákona o spotřebních daních, kde se zkracuje lhůta pro vrácení části spotřební daně u tzv. zelené nafty ze 60 na 40 dnů. A je tam také novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která umožňuje zakotvit vládě operativně reagovat na právní předpisy Evropské unie.

Čili tento balíček, který byl základem, tento protikrizový daňový balíček nebyl předmětem žádných výtek Senátu.

Ještě si dovolím doplnit, že vláda schválila 8. června tohoto roku tzv. balíček pomoci pro územní samosprávné celky v celkové předpokládané výši 39 mld., to se týká dotačních programů. A tuto pomoc bych rozdělila do dvou bloků. První blok zahrnuje posílení dotačních titulů do různých oblastí, jako je školství, boj se suchem, pořízení, obnova majetku obcí a krajů, oblast vodovodů a kanalizací, silnic II. a III. tříd, které jsou ve správě krajů. Za sebe mohu hovořit, za Ministerstvo financí, o navýšení alokace dotační výzvy pro základní školy a mateřské školy pro obce do 3 000 obyvatel o 3,1 mld., to znamená na celkové 3,4 mld.

Dalším opatřením, které vláda připravila, je poskytnutí jednorázového příspěvku všem obcím ve výši 1 200 korun na jednoho obyvatele obce a není žádným tajemstvím, že je identický s pozměňovacím návrhem Senátu, který je nyní projednáván. (Hluk sílí. Baví se jednotliví poslanci mezi sebou, hovoří i poslanci s ministry ve vládní lavici a nevěnují pozornost projevu ministryně.)

Musím upozornit na to, a to je to zásadní, ať už projde tato senátní vratka, protože se jedná o identický návrh, nebo projde vládní návrh, který by měl být na pořadu schůze později, protože jsme požádali o využití projednání v tzv. devadesátce, tak každopádně dopad pro státní rozpočet... (Obrací se k předsedajícímu: To už se fakt nedá!)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, opravdu prosím o klid v sále! Máte-li něco k projednání, běžte do předsálí! Nechci jmenovat, ukazovat - opravdu žádám všechny, aby to projednali venku! Ještě dám prostor kolegům, aby si dovykládali, nebo aby šli ven. (Týká se debatujících u vládních lavic.) Děkuji.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říct, že vláda se rozhodla k tomuto kroku - poskytnout příspěvek, kompenzační bonus obcím - jako k určitému gestu smíru. Nechceme dále hrotit už dost vyhrocenou situaci v této těžké době pro celou zemi. Dopad kompenzačního bonusu do obcí odhadujeme teď podle konkrétního plnění a samozřejmě se započtením multiplikačního efektu, že lidé peníze utratí, myslím teď OSVČ, malá eseróčka, asi 4,5 mld. a kompenzační bonus pro obce je 1 200 korun na hlavu, čili je to 12,8 mld., takže je to dvaapůlkrát více, než vlastní kompenzační bonus obsahuje.

Co se týče krajů, chtěla bych připomenout, že tady existuje dohoda na úrovni premiéra a úřadujícího předsedy Asociace krajů, že se poskytne pro letošní a příští rok na rekonstrukce nebo opravy silnic II. a III. tříd částka ve výši 12 mld. Dále se poskytne 2,4 mld. na takzvané měkké sociální programy, a k tomu bych ještě ráda připomněla, že byly nakoupeny ochranné pomůcky ve výši 1,8 mld. Počítá se s alokovanou částkou 5,2 mld. na pracovníky v sociálních službách, na odměny pro ně, a 1,2 mld. pro záchranáře. Proto vlastně byla zaměřena pomoc - kompenzační bonus pro obce - pouze na obce. Bez rozdílu velikosti jsme se nakonec rozhodli, že to dostane každý, na hlavu 1 200 korun. Upřednostňovali jsme řádný legislativní proces, debatu v prvním čtení, nechtěli jsme podporovat, když bych se na to měla podívat jako právník, nedovolený přílepek k daňovému balíčku, ale je to na vůli této Sněmovny, jak rozhodne.

Každopádně musím připomenout, že nedílnou podmínkou, aby tato částka mohla být prostřednictvím krajů poskytnuta, je schválení novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Přečtu omluvy. Paní poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková se omlouvá od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Petr Bendl od 15.30 z pracovních důvodů. Omlouvá se pan poslanec Jan Birke mezi 16.45 a 18.00 z pracovních důvodů.

Ptám se, zda se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Vostrá? Není tomu tak. Já tedy otevírám rozpravu. Pan senátor Nytra by chtěl vystoupit v rozpravě. Já jsem ho přeskočil. Já se hluboce omlouvám. Pane senátore, prosím, máte slovo.

 

Senátor Zdeněk Nytra: Děkuji. Vážený pane předsedo, trochu jste mě zviklal.

Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, paní ministryně vlastně shrnula v kostce, proč tady před vámi stojím. Jak zmínila, vůči daňovému balíčku jako materii, kterou jste schválili, tuším, před 14 dny, v Senátu nebyla žádná připomínka ani žádná diskuse. My jsme pouze do této předlohy vložili samostatnou část týkající se novely zákona o kompenzačním bonusu, zákona č. 159/2020 Sb. My jsme přivítali kvalitní návrh vlády z pondělka minulého týdne o kompenzaci obcím. Vzali jsme ho za svůj. Opět, jak potvrdila paní ministryně, v podstatě věcně do písmene a do tečky jsme ho přepsali do pozměňovacího návrhu v rámci urychlení celého legislativního procesu. Já si myslím, že v podstatě není důležité poměřovat si velikost ega, kdo má zásluhu na pomoci obcím, protože hlavně malé obce dneska opravdu, co se týká rozpočtu, velice strádají. Vláda připravila kvalitní návrh, Senát ho přeměnil do pozměňovacího návrhu a je na vás, jestli dneska tento návrh schválíte, a vlastně tím ukončíme legislativní proces. Tímto bych vás chtěl o tento krok v zájmu našich obcí a měst velice požádat.

Děkuji za pozornost. (V sále je silný hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane senátore. Rozprava je již otevřena. První je do ní přihlášen pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vážený pane senátore, kolegyně, kolegové, já bych řekl pár slov k té vratce z horní komory.

Já si myslím, že po tom, co jsem tady slyšel, jsem rád, že vítězí zdravý rozum, protože já už jsem tady několikrát kritizoval přístup kompenzací směrem k obcím, a řeknu vám proč. Říkat, že malé obce jsou na tom špatně - je potřeba říct, že všechny obce jsou na tom špatně, protože daně budou klesat, to znamená i podíl obcí na RUD bude pořád stejný, ale v absolutní hodnotě nižší. Pokud vidím predikce České národní banky, osmiprocentní pokles růstu, tak si myslím, že to dopadne na všechny rukou nerozdílnou. Samozřejmě malá obec - malé náklady, velká obec - velké náklady. A tady šlo o to, že my už vlastně dneska víme, že hospodářská krize, která vznikla díky části nouzového stavu, díky i, řekl bych, vývoji ekonomiky v Evropě a ve světě, speciálně automobilového průmyslu, že něco přijde, tak ten výpadek, kde jsme se podíleli 30 % na dani z fyzických osob ze závislé činnost, už byl příliš mnoho. A řeknu vám, jak by to dopadlo. Obce, které syslily v uvozovkách peníze, tak si myslíte, že by je fakt v letošním a příštím roce proinvestovaly? Já si myslím, že ne, protože tam se nedovedou na investicích dohodnout. Tam možná není natolik kompetentní zastupitelstvo, vedení obce, aby byli schopni investice realizovat. Oni by udělali jednoduchou věc, kdyby jim chyběly v rozpočtu peníze, tak si tyto rezervy na investice prostě rozpustí v provozu. Normálně to projedí. Ti, co normálně investovali a chovali se racionálně a věděli, že sice nějaký pokles ekonomiky přijde, ale to, že to bude takováhle rána díky tomu, co se stalo, nemohl nikdo tušit, a nakonec i řada návrhů zákonů, které jsme tady přijímali, byly i s vědomím třeba opozice s tím, že je to nutné a že je potřeba s tím něco udělat, jinak bude velký problém. (Hluk v sále neutichá. Velmi špatná slyšitelnost!)

Obce na rozdíl od státu si prostě nemohou zvednout státní dluh samy od sebe. Obce si prostě musí půjčit, samozřejmě se zvyšuje jejich dluhové zatížení, které s sebou přináší další komplikace, a je potřeba to vnímat tak, že prostě ten příběh není nekonečný a příští roky by nejenom nebyly proinvestiční, celé příští období, ale bylo by to období boje o přežití na obcích, aby obce dělaly základní činnosti, které mají, a na investice by si asi mohly z větší části nechat zajít chuť. Říkám to proto, že ono to na první pohled nevypadá jako velké číslo, ale ten výpadek z těch tří měsíců, když se podíváte na absolutní hodnoty, a je úplně jedno, jak velká obec to je, jsou opravdu čísla, která znemožňují další investování.

Jsem rád, že tady ten návrh byl takhle přednesen jak paní ministryní, tak panem senátorem. Myslím si, že to je správné. Ale už méně správné je říkat, že se to podmiňuje schválením státního rozpočtu, protože se bavíme o 500miliardovém schodku a propad pro stát je 13 mld., takže si nalijme čistého vína, že takhle to není.

A co se týká krajů, tak tady vidím správně těch 12 mld. do silnic II. a III. tříd, protože to budou investice, budou to prostě peníze do silnic, které spravují krajská zřízení...

Pane předsedo? (Poslanec se odmlčel kvůli hluku v sále.) Já můžu začít znovu.

Takže těch 12 mld. do komunikací II. a III. tříd je naprosto správně, protože my, co si pamatujeme historii, víme, že kraje dostaly do vínku správu silnic II. a III. tříd nejenom bez peněz, ale také s vnitřními dluhy a v řadě případů i včetně majetkového nevyrovnání s vlastníky pozemků. Takže dostaly vskutku Danajský dar, a pokud se podaří dostat těch 12 mld. do rozpočtu krajů plus další peníze, jak tady bylo řečeno, tak to bude jedině správně.

Chtěl bych vás požádat, abychom podpořili senátní návrh. Podle mě je to správně. A chtěl bych poprosit, abychom si k tomu nedávali další ale, protože si myslím, že to není namístě.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Omlouvá se pan ministr vnitra Jan Hamáček dnes od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Faktická poznámka, paní poslankyně Kovářová. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji. Dovolte, abych reagovala na paní ministryni. Paní ministryně, říkáte, že nechcete dál hrotit už tak vyhrocenou situaci. Ale já se musím ptát, kdo ji vyhrotil. A také si na to odpovím. Vyhrotili jste to vy, a to tím, že jste obcím a krajům sebrali z jejich peněz, které už by měly na účtě mimo ten hospodářský propad, sebrali jste jim částku víc než 20 miliard korun. Takže senátní návrh částečně napravuje to, že obcím dává 1 200 korun na obyvatele. Tento návrh vítáme. Podpoříme ho.

Ale co nám tam chybí a chybí nám to i v tom vládním návrhu? Na kraje jste se vykašlali. Mluvíte o slibech, které projednal pan poslanec Běhounek. Ale to jsou sliby, které už jste jim dávno dali. Ale vy jim nekompenzujete ten výpadek právě z toho kompenzačního bonusu. A to je velká chyba. A ve mně to budí obavy, že jsou důvody, které vedou k tomu, proč tomu tak je. Protože na krajské komunikace se nedostane jednomu kraji, a to je Praha. A Praha bude nejvíce postižená v rámci koronavirové krize. A to vy určitě dobře víte. Proto samozřejmě také budeme navrhovat, a už i Liberecký kraj bude navrhovat, aby byl tento výpadek pro kraje také pokryt ve výši 500 korun na obyvatele.

A abych vás uklidnila, konzultovala jsem, zda v tomto senátním návrhu se jedná o přílepek. Nejedná se o přílepek, a to proto, že vy něco berete a zároveň ten pozměňovací návrh to tam vrací. V tomto případě se o přílepek nejedná. Takže doufám, že vyjádříte kladné stanovisko pro podporu tohoto senátního návrhu.

A ještě ke státnímu rozpočtu - k tomu se vyjádřím příště. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Na průběh debaty faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, děkuji. Vážený pane předsedo, tak nedělám to často, ale tady se musím trochu vlády zastat, protože ty peníze obcím a krajům nesebrala vláda. Ty jsme jim sebrali my, protože jsme si to tady odhlasovali, s vědomím toho ale, že přijde následné řešení, které ze začátku vypadalo, že prostě se na něm nedohodneme, protože řešit dotacemi tento problém podle mě nelze. Tak aby bylo jasno, my jsme schválili tady to, že těch 30 % daní z fyzických osob ze sdílené činnosti šlo na pomoc podnikatelské sféře. Říkejme to tak, jak to je. Prostě my jsme to udělali. A teď máme jedinečnou šanci to napravit vzhledem k těm obcím a krajům.

Děkuji za pozornost. (Tleskají ministři a poslanec Vondrák.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan poslanec Jurečka, poté pan poslanec Běhounek.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne. Nemohu tady souhlasit s mým předřečníkem, kolegou poslancem Adamcem, protože když se tady o tom hlasovalo poprvé, tak tady byl návrh z pera kolegy Jana Bartoška, pozměňovací návrh, který vlastně řešil tu situaci už před více než měsícem. A ten pozměňovací návrh vlastně tehdy dával, nebo řešil principiálně to, co budeme dořešovat tímto senátním návrhem, který tady máme. Kdyby tehdy byla většina Poslanecké sněmovny bývala slyšela ty argumenty, které tady zaznívaly, tak jsme si tu měsíc a půl trvající anabázi o debatách, jakým způsobem se to vrátí, kdy tady napřed zaznívaly sliby masivních dotací, bylo nám tady řečeno, že nemáme pravdu, že to naše řešení je naprosto špatné, že to prostě obce dostanou přes dotace, tak už tehdy bychom si mohli toto celé odpustit. Takže po měsíci a půl se dostáváme k tomu, co tady mohlo být vyřešeno dávno. Zaplať pánbůh za to. A souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, že sice obce, města, to řešení je super, ale to, co bude chybět krajům, ty 3,6 miliardy korun, to nepřímo bude chybět i obcím, protože tyto peníze v drtivé většině případů přes kraje směřují právě i k obcím.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Běhounek.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, byl jsem tady dvakrát zmíněn z hlediska kompenzací. To vyjednávání nebylo zrovna lehké. Ale já pořád počítám, že 9 miliard je víc než 5. Přepočítejte si to, jak chcete, 4 miliardy evropských peněz, které byly zablokovány, budou uvolněny. Čtyři miliardy na SFDI na opravy silnic, které potřebujeme nutně, a miliardu na sociální služby. Mimochodem ještě další peníze tady byly paní ministryní zmíněny. Takže pro kraje - o tom budeme jednat ve čtvrtek, je to pro nás přijatelná záležitost, protože my nejsme schopni ze svých finančních prostředků ty silnice opravovat. A dohoda mezi hejtmany na videokonferenci byla jednoznačná. Pokud je potom o tom jiná diskuse, samozřejmě každému přeji, aby si to spočítal, a ať se na to podívá, jak chce.

Já jsem přesvědčen, že to je řešení velice správné, především proto, že všichni se zaštiťujeme tím, jak chceme podpořit ekonomiku, jakým způsobem to chceme rozeběhnout. A nevím, čím lepším než investicemi krajů. (Tleská poslanec Chvojka a poslanec Kytýr.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Faktická poznámka paní poslankyně Kovářové.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane poslanče Běhounku, já si myslím, že by bylo ale úplně jednoduché, kdyby se ta kompenzace 500 korun na obyvatele kraje dala do zákona a byl by na to zákonný nárok. Ty miliardy, které jste zmiňoval, jak jsem konzultovala s některými hejtmany, tak z peněz Evropské unie myslím, že jste měli slíbeny. Ty ostatní miliardy na silnice jste každý rok v podstatě také dostávali. Vždycky jste to dostávali ale velmi pozdě, což je i tento případ. Protože jestli ten slib byl vyřčen, máme červen, tak jsem zvědavá, jak ty peníze stihnete proinvestovat. Ale samozřejmě krajům je přejeme.

Každopádně lepší by byla systematická úprava, která by každoročně zajišťovala právě přísun peněz pro kraje na silnice druhých a třetích tříd. Takový návrh tady ve Sněmovně leží. Je to návrh na změnu rozpočtového určení daní krajů. Zabezpečil by vám pravidelný, stabilní příjem, což je nejlepší způsob, jak si připravit tyto investice. Bohužel paní ministryně se poučila z práce opozice a zdatně obstruovala projednávání tohoto zákona.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Běhounek.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážená paní kolegyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího, samozřejmě to je věc názoru. Ale ty peníze na Státní fond dopravní infrastruktury nebyly tak, jak říkáte. Ty byly každoročně velmi tvrdě vyjednávány. A letos jsme měli jednu miliardu - jednu miliardu - přislíbenou, i když kraje mají připravené projekty za 10 miliard korun. To jsou všechno ty propustky, mostky a další věci, na které se evropské peníze používat nemají a nedají, protože tam to Evropská unie neumožňuje. Takže samozřejmě je to věc názoru, jestli je dobře mít 500 korun na hlavu a dát je do těch silnic, anebo mít tenhle příslib a stejně ještě z vlastních prostředků dofinancovat. Já nemůžu za to, že kraje ty silnice dostaly tak podfinancované, že potřebovaly 20 miliard na to, aby to vůbec daly dohromady.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Kovářová bude reagovat faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Věra Kovářová: No a to je právě ono, pane poslanče Běhounku prostřednictvím pana předsedajícího. Každý rok částka, kterou jste vyjednávali s vládou, byla neznámá, v nestejné výši. A jestli jste dostali slíbenu tedy jednu miliardu v době, kdy ještě byl hospodářský růst, tak to je tedy opravdu hodně málo. Proto si myslím, že ta kombinace, kompenzujte 500 korun na hlavu krajům, dejte jim na silnice, tak jak jste to vyjednal vy, a zároveň přijměte novelu zákona o rozpočtovém určení daní, která systémově, pravidelně zabezpečí krajům finanční prostředky na opravu silnice druhých a třetích tříd.

A musím konstatovat, že to je moje poslední poznámka týkající se krajů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Budeme si to pamatovat. Pan poslanec Běhounek s faktickou poznámkou, poté s přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Já ještě jednou, prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyně Kovářová. Dvanáct let tam sedím, tak vy víte lepší, jak se to dělá na tom kraji a co všechno jsme udělali. To je za prvé.

A za druhé. Pokud se jedná o ty finanční prostředky, které byly dojednány. Já samozřejmě chápu, že by někdo chtěl peníze cash. Ale já mám velkou obavu, že když nebudou peníze na silnice a evropské peníze, že nebude nic.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Z rodinných důvodů se od 15.15 do 17.15 hodin omlouvá paní poslankyně Jana Mračková Vildumetzová.

S přednostním právem pan předseda Bartošek do rozpravy.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Za chvíli to vypadá, že půjdeme hlasovat. A v případě, že vládní koalice se rozhodne kompenzovat obcím výpadek z jejich rozpočtu, tak bych chtěl ocenit to, že vláda se rozhodla tento stav napravit. A v případě, že to bude prohlasováno, tak osobně poděkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se vrátím trochu víc k obsahu toho zákona. My vítáme, že se podařilo najít rovnou dva kompromisy. První kompromis je, že ta daňová vratka je zastropována na 30 milionech ztráty, tedy necelých 6 milionech daně, což v důsledku znamená, že ten meziroční výpadek státního rozpočtu bude někde mezi 10 a 20 miliardami spíše než mezi 30 a 100 miliardami, což hrozilo předtím podle našich propočtů. Tohle je velký posun k nějakému racionálnímu přístupu, za který jsme rádi.

A druhý kompromis - předpokládám, že tedy platí slova pana premiéra, že hnutí ANO tento návrh podpoří - to je ten kompromis, aby současně rozpočty obcí byly v rámci tohoto zákona kompenzovány, to znamená, že nedojde k tomu, že by se financovaly firmy na úkor obcí. Takže z tohoto důvodu my velmi rádi podpoříme senátní verzi tohoto návrhu zákona. Myslíme si, že došlo k rozumnému kompromisu v obou oblastech. Jsme rádi, že se zrychlí ta pomoc obcím, aby nemusely zastavovat investice, a určitě budeme jednat i o otázce výpadku příjmů krajů.

Jak říkala paní ministryně, tenhle návrh je potřeba propsat i do státního rozpočtu a právě realizace tohoto návrhu je jeden z důvodů, proč Piráti vyjednávají s vládními stranami ohledně možnosti hledání nějakého kompromisu v otázce navýšení schodku státního rozpočtu.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já jenom se vracím zpátky k tomu, co tady bylo skloňováno ohledně krajů a změny rozpočtového určení daní u krajů. Já bych před tím docela varoval, protože jak se otevře RUD krajů, tak začne boj mezi kraji. Začne boj o koeficienty a to prostě je špatně. Ano, zaveďme, aby kraje dostávaly na silnice druhé a třetí třídy ze SFDI peníze a aby to byl systém. Aby to bylo systémové, a ne aby to bylo ad hoc, jako je to dneska. Ale prosím, neotvírejme rozpočtové určení daní u krajů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Do rozpravy pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych shrnul dnešní debatu, pokud jsem ji správně poslouchal.

Komunistická strana Čech a Moravy od začátku upozorňovala na určitý problém malých obcí. Malé obce, o které tady asi většina nás mnoho ví, tvoří občané do dvou, tří tisíc obyvatel, ale jsou i obce, které mají 70, 100, 150 obyvatel. Počáteční argumenty zaznívaly, že tyto obce tou kompenzací v hodnotě 1 000 korun, 1 200 korun, 1 500 korun vlastně svým způsobem dostávají minimum na to, aby mohly zkusit investovat, aby mohly spravit chodníky, aby mohly spravit cesty, aby mohly investovat do své infrastruktury, protože ty náklady vysoce převažují to, co ty obce v rámci té kompenzace dostanou.

Tyto argumenty jasně zaznívaly a Komunistická strana Čech a Moravy říkala: my chceme, aby tyto obce, nejenom že tedy mají přijít o nějaké prostředky, ale aby dostaly a byly zvýhodněny v rámci investičních projektů vlády, které vláda připravovala, a věřím, že připravuje a bude na ně i zaměřena. Proto jsme také ve vyjednávání o těchto kompenzacích hovořili o tom, že jsme ochotni diskutovat s vládou o kompenzacích podle velikosti obcí.

Uvažovali jsme, že možná lépe než to udělat plošně, jak je teď tento návrh, je zaměřit se právě na ty menší a střední obce. Když vezmeme, že obce do pěti tisíc obyvatel je drtivá většina obcí v České republice - by mohly získat prostředky od státu na investice a na potřebné znovunastartování rozvoje těchto obcí, mimo tady tento návrh, ale formou třeba dotací, účelových dotací na rozvoj školství, na rozvoj komunikací, oprav atd. To, co máme momentálně na stole, je plošný návrh. (Hluk v sále.) Plošný návrh kompenzace obcím. Takže my to podpoříme, tento návrh, protože si myslíme, že ano, byl by problém asi řešit individuální obce, a možná je to rychlá, jednoduchá cesta. Ale byl bych velice rád, a zopakuji ty sliby, které vláda měla v tom meziobdobí, že podpoří ty malé a střední obce. Byl bych rád, kdyby v závěrečném slovu i paní ministryně se znovu přihlásila k tomu investičnímu plánu vlády, že hlavně bude podporovat ty malé a střední obce, aby dostaly na ty své projekty, na tu kanalizaci, na ten chodník, na to školní hřiště, na ty věci, které byly řečeny v rámci náhrady za tyto prostředky. Jinými slovy, aby se nestalo - a to my jako KSČM budeme velice pozorně sledovat a hlídat - že se udělá plošné rozdělení a ty malé obce zase budou bity, protože dostanou 100, 150, 200 tisíc korun, hlavní město Praha dostane v řádech miliard a prostě na ty malé opět nedojde.

A problémy těch malých obcí, jak se tady kolegové vždycky zaštiťovali, jsou ty základní problémy občanů, kteří tam žijí. Proto budu velice rád, když paní ministryně nezapomene na ta slova, která v minulých časech k tomu hovořila, a říkala, proč je určitá varianta ne plošného, ale možná individuálního řešení lepší. Nakonec vláda se přiklonila k tomu plošnému, budiž, dobře, zodpovědnost vlády za rozpočet je tady nezadatelná, zcela určitě, ale my budeme velice rádi jako Komunistická strana Čech a Moravy, když se nezapomene i na ty sliby, investiční sliby, které byly slíbeny při projednávání tohoto návrhu ve Sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Omlouvá se pan poslanec Pavel Blažek z dnešního jednání od 15.30 z pracovních důvodů.

Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Přivolám kolegy z předsálí a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Slyším, že někdo klepe, takže jsem vás právě odhlásil a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili identifikačními kartami.

Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

A já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, podle sněmovního tisku 874/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 874/3."

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 215, přihlášeno 180, pro 179, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Potlesk z pravé a střední části sálu.) Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Všem děkuji a končím projednávání tohoto tisku.

S přednostním právem pan předseda Chvojka. Prosím o klid v sále!

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl jménem našeho klubu ČSSD požádat o pauzu deset minut. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak této žádosti vyhovím. Máme krásný kulatý čas. Budeme pokračovat v 15.30. Přerušuji jednání do 15.30.

 

(Jednání přerušeno v 15.21 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v našem programu. Skončil čas vymezený na přestávku a budeme se teď zabývat bodem číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP