(12.00 hodin)
(pokračuje Nytra)

Já to budu zmiňovat dneska asi několikrát. Spravedlnost není z tohoto světa, absolutní spravedlnost. Pochopitelně když se někdo přestěhuje z jednoho konce republiky na druhý a bude chtít dál pracovat jako strážník obecní policie, tak tím přijde o ty odsloužené roky. Ale troufám si tvrdit, že těchhle těch případů bude málo.

Druhá změna u odchodného je právě ta podmínka 50 let, protože je v zájmu nabírat mladé lidi. A pak moc tomu nerozumím, když v podstatě platí obě dvě podmínky současně: 15 let práce u obecní policie a zároveň docílení 50 let věku.

A třetí podmínka - zdaňování. Ano, pan poslanec Ondráček zmiňoval, že by to bylo nespravedlivé a je to rozdílné od zdravotní záchranné služby. Na druhou stranu u bezpečnostních sborů to tak je. Když jsem si zjišťoval, jaký je průměrný plat u Městské policie v Ostravě, tak je to asi 36 000 Kč hrubého. Takže si myslím, že když už něco zavádíme, tak bychom to měli zavádět ve prospěch těch lidí. A pak je pochopitelně možné, že se tady objeví změna u odchodného u zdravotní záchranné služby. To se týká i té podmínky 50 let. Ale to není předmětem tohoto návrhu zákona.

Druhá oblast, která je, to je ta zmiňovaná maturita. Ano, já naprosto souhlasím s tím, že se nejdřív zavedla povinná maturita, teď by se měla zrušit. Ale ten pozměňovací návrh by vůbec nebyl na stole, kdyby stejnou cestou nešly bezpečnostní sbory, stejnou cestou nešla Policie České republiky, kde - teď mě neberte za slovo - jestli tři nebo čtyři roky platí, že policie do svých řad může brát občany bez maturity. A nejenom u policie. U vězeňské služby. U hasičského záchranného sboru taky byla spousta lidí, kteří si museli udělat maturitu, případně museli odejít. Mně nedává logiku, a nechci říct, že Policie České republiky je výše než obecní policie, ale i kdybychom dali mezi ně rovnítko, tak přece nemá logiku, aby u jedné policie platila striktní podmínka maturita, a u druhé neplatila. Je nutno přiznat, že u Policie České republiky se bavíme pouze o druhé tarifní třídě, to znamená té úplně nejnižší. Ale ta možnost tady je. Takže proč ji nemít i u obecní policie? Je pochopitelně na zvážení vedení města, vedení jednotlivých obecních policií, jestli tuto možnost využijí, nebo nevyužijí. Oni ji nemusejí využít. Oni se rozhodnou, že budou přijímat pouze občany s maturitou. To je jejich svaté právo. Ale jsou určitě malé obce, malá města, kde obecní policie funguje a mají nedostatek lidí. Navíc obecní policie se obecně setkávají s tím, že přecházejí lidé z obecní policie k Policii České republiky. A tím bychom to aspoň trošku vykompenzovali.

Třetí návrh se týká prokazování totožnosti, protože občan, když bude prokazovat svou totožnost obecní policii, tak musí dokonce - a pod sankcí na základě tohoto zákona - musí prokázat dokonce další věci, které si ten strážník obecní policie může ověřit v registrech. Takže tady tato změna pouze dává do souladu naprosto přesně prokazování totožnosti tak, jak občan musí prokazovat svou totožnost vůči příslušníku Policie České republiky.

Čtvrtou změnou je ukládání pokut za přestupky. Tam pouze vypouštíme jednu věc, a to je, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně vykonává oprávnění a povinnosti strážníka, aniž by k tomu byla oprávněna podle tohoto zákona, protože tenhle ten požadavek je už uveden v zákoně číslo (hledá ve svých papírech), a teď nemůžu najít ten zákon, ale je to zákon o trestním zákoníku, kde je pokuta 20 000 za tento přestupek, kdežto tady tímto zákonem se zavádí pokuta 3 000 Kč.

A poslední změnou je nepřímá novela zákona o obcích, kdy v podstatě stejná ustanovení, která jsou vkládána do tohoto zákona, konkrétně do § 28b, tak jsou uvedena v zákoně o obcích.

Takže rekapitulace. Těch změn je celkem pět. Začnu od těch nejméně závažných. Je to ta nepřímá novela o obcích. Vůbec nic se nezmění, protože už je to v zákoně o obcích uvedeno. Je to ukládání pokut za přestupek, kdy v tomto případě by v podstatě za jeden a tentýž přestupek byla možná dvojí sankce, jedna podle tohoto zákona a druhá podle přestupkového zákona. Třetí je prokazování totožnosti, kdy občan by musel strážníkovi obecní policie prokazovat více údajů než příslušníkovi Policie České republiky. Pak pochopitelně ta problematická maturita. A nakonec úprava odchodného.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolím si vás požádat o podporu senátní verze. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu senátoru Nytrovi. A než otevřu rozpravu, tak se zeptám zpravodajů výborů, které se tím zabývaly v Poslanecké sněmovně, zda se chtějí vyjádřit k pozměňovacím návrhům Senátu. Zpravodajem garančního výboru, výboru pro bezpečnost, byl pan poslanec Josef Bělica, zpravodajem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Jan Schiller. Má někdo zájem se vyjádřit? Nemá. Tedy otevírám rozpravu. Do rozpravy nemám žádnou přihlášku. Hlásí se prosím někdo z poslankyň a poslanců z místa do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Než všichni přijdou z předsálí, přednesu návrh usnesení. Zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 550/8, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 550/9." Myslím, že jsme připraveni na hlasování. (Hluk v sále.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 186 poslanců, pro 6, proti 82. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny všech poslanců, souhlasu 101 poslance. Potřebný počet hlasů máme nastaven.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 550/8."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 186 poslanců, pro 154, proti 2. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji zástupci navrhovatele a končím projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP