(17.00 hodin)

 

Poslankyně Monika Jarošová: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, místní občané jsou rozhořčeni rozhodnutím Českého báňského úřadu ve věci těžby štěrkopísku mezi Moravským Pískem a Uherským Ostrohem. Oprávněně se obávají, že těžbou přijdou o zdroj pitné vody jejím znečištěním. Dle vašich předchozích odpovědí prý ke znečištění nedojde. Ale kdo dá těmto lidem záruku? Všichni dobře víme, jak je voda vzácná, a s přibývajícími suchými roky bude ještě vzácnější. Obavám lidí lze velmi dobře rozumět. Některé obce v okolí totiž nemají vodu a musí si vystačit s cisternami. Věřím, že se shodneme, že sucho je naprosto největší problém našeho státu, a proto je nepřípustné, aby se ohrožoval zdroj pitné vody nebo jen hrozilo sebemenší riziko ohrožení.

Vážený pane ministře, jak se stavíte k těžbě štěrkopísku nebo co sám můžete v této věci podniknout? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám a poprosím pana ministra životního prostředí o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní kolegyně, díky. Já nevím, jestli jste tady byla při mé odpovědi na vlastně totožnou interpelaci pana kolegy Holomčíka. Tak já to jenom zopakuji, pokusím se jinými slovy, aby ti, co ji už slyšeli, to slyšeli trochu jinak. (S úsměvem.)

Já vás především chci ujistit, že to rozhodnutí, které zatím proběhlo, tzn. stanovení dobývacího prostoru ze strany báňského úřadu, v žádném případě není povolení těžby. Povolení těžby je velmi, velmi daleko. Nehledě na to, že podle mých informací subjekty, možná to bude nějaká obec nebo jiný subjekt, s velkou pravděpodobností napadnou rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. V rámci toho je avizováno, že vlastně bude napadeno i stanovisko EIA, které bylo uděleno v roce 2015. To samo o sobě podle mého názoru bude znamenat velmi dlouhý proces, nebo dlouhý proces, já teď samozřejmě nechci predikovat a ani to nemohu, jak bude rozhodovat soud, ale podle mého názoru to určitě nebudou týdny a budou to minimálně měsíce.

A pak vás chci ujistit o jedné věci. Rozhodnutí o povolení těžby, které bude udělovat báňský úřad, je úplně nové správní řízení, kde se v zásadě začne od nuly. Ministerstvo životního prostředí v tomto povolení - a to už jsme avizovali báňskému úřadu - předloží všechny informace, které jsme získali od roku 2015, kdy bylo uděleno stanovisko EIA. My jsme od té doby získali širší informace o tom území z hydrogeologického i z jiného pohledu. Také se vyvinula situace kolem sucha, tzn. změnila se celá řada okrajových podmínek a to všechno musí báňský úřad ve svém rozhodnutí zohlednit. To znamená, jestliže se někdo bál, že předstupeň je stanovení dobývacího prostoru, tak stanovení dobývacího prostoru - a teď já to trošku zjednoduším, už jsem to jednou říkal - je vlastně čára na mapě, která jenom státu, protože to území je státu, říká, jak to ložisko chránit, ale vůbec to neříká o tom, že tam je rozhodnuto o těžbě. Vůbec není.

Také jsem říkal tady už před chvilkou, že já jsem přesvědčen, že investor dneska chápe resp. vnímá situaci v regionu, vnímá to, že tam není vítán, že tam je odpor k jakékoli další těžbě, že musí počítat s tím, že veškerá další povolení budou napadena všemi možnými opravnými prostředky.

Z pohledu Ministerstva životního prostředí, my teď samozřejmě budeme čekat, jak soud rozhodne o stanovení dobývacího prostoru a případně jak soud rozhodne o té EIA z roku 2015. A kdybyste se ptala na můj názor - ministr o tom nerozhoduje a ani nesmí rozhodovat, to správní řízení skutečně dělají nezávislí úředníci, kteří potom budou odpovídat u toho soudu a budou muset obhajovat to svoje stanovisko, ministr je politik v tomto případě, který do toho nesmí zasahovat. Pro mě vždycky voda bude mít přednost, to je jasné. A dneska ještě můžeme hovořit o jedné rovině a to je to, že začneme brzy mluvit o nějakém návrhu ústavního zákona na ochranu vody, především pak pitné vody. Pokud bychom se bavili o nějakém nadřazeném veřejném zájmu, tak toto staví samozřejmě do jiné situace. EIA nemá tu pravomoc jako evropská směrnice, aby rozhodovala, že nějaký veřejný zájem je nadřazený jinému. My to prostě nemůžeme udělat.

Je v tom regionu situace složitější v tom, že lidé dneska - já je chápu, samozřejmě to sucho znervózňuje všechny, ta situace před deseti lety, možná ještě před pěti, sedmi lety byla úplně jiná. Víte, že v tom regionu se ten štěrkopísek těží desítky let. Problém tam nenastal. Je pro mě trošku překvapivé, že před několika málo měsíci byl udělen souhlas ložisku Polešovice, což je jenom několik kilometrů od tohoto, v zásadě to prošlo zcela bez pozornosti, a přitom je to na třicet let, a dokonce vyšší těžba, takže zdá se mi, že tahle konkrétní záležitost je sledována daleko intenzivněji než ty ostatní. Ale můžu vás ujistit, že ty procesy, které jsou před námi, to správní řízení, především rozhodnutí napadené soudem a potom stanovisko při povolení těžby, tak tam my si určitě ohlídáme všechny zájmy. A já jsem rozhodně s lidmi zajedno, že voda je prvozáklad života. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já vidím, že je zájem o doplňující otázku, tak prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Já jsem chtěla jenom poděkovat. Já si myslím, že teď momentálně můžou být občané v klidu, a jsem ráda, že voda je nejdůležitější i pro vás, a jsem o tom přesvědčena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar se omlouvá dnes od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A další v pořadí je poslanec Jan Pošvář s interpelací na pana ministra zemědělství Miroslava Tomana. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Pošvář: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, podoba krajiny v Česku se za posledních sto let vlivem člověka výrazně změnila. Některá opatření, která se v krajině prosazovala, mají dnes na krajinu negativní následky. Rovnání toků řek pro zvýšení jejich splavnosti, vysoušení mokřadů pro využití půdy v zemědělství, odvodnění zemědělské krajiny systémem meliorací, rozorání mezí a příkopů a spousta dalších opatření nám narušilo některé funkce malého vodního cyklu. Všechny tyto činy byly jednou z hlavních příčin, že nejsme schopni vodu v krajině zadržet a udržet ji tak dlouho, aby se zavsakovala do spodních vod.

Neustále zdůrazňujete, že v boji se suchem pomůže plánování nových přehrad. Přitom by stačilo, abyste se více zaměřili na zadržování vody přímo v krajině. V nařízení vlády č. 307/2014 Sb. chybí v seznamu ekologicky významných prvků drobné tůně. V současné době zemědělec tůni na svém pozemku mít nemůže, aniž by nedošlo ke ztrátě nároku na zemědělské platby. Jsou tak odrazováni od obnovy drobných vodních prvků v krajině.

Chtěl bych se vás, pane ministře, zeptat, proč nejsou tůně zařazeny mezi ekologicky významné prvky a jestli novelizujete nařízení vlády č. 307/2014 Sb., přesně § 5 odst. 2? Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji, na interpelaci bude odpovězeno písemně z důvodu nepřítomnosti pana ministra.

Dalším v pořadí je pan poslanec Stanislav Blaha s interpelací na pana vicepremiéra Karla Havlíčka. Není přítomen v sále. Takže jedeme k další interpelaci a to je pan poslanec Marian Jurečka - také není v sále. Takže další interpelace je paní poslankyně Monika Červíčková - také není v sále. Pan poslanec Jakub Michálek - také není. To budeme mít dneska rychle hotovo. Pan poslanec Petr Bendl - není v sále. Pan poslanec Jan Zahradník - ten v sále je, takže bude interpelovat pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, moje otázka vnímání a znalost toho usnesení výboru pro evropské záležitosti byla nějak ne úplně uspokojivě zodpovězena panem premiérem. Já bych možná navázal na to prohlášení České republiky, které jste včera vydali a o kterém jsme tady taky s panem premiérem mluvili. Jsou tam věci, které samozřejmě já docela kvituji s uznáním, určitý kritický tón ale. Třeba jak se stavíte k takovýmto věcem - mluví se tam taky o dodávkách čisté, dostupné a bezpečné energie. Vy to tam taky zmiňujete. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP