(10.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Zopakuji, že nejprve budeme hlasovat o opakování druhého čtení. Počet poslanců už je zdá se stabilní, zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Kdo je proti?

Hlasování číslo 145, přihlášeno je 179 poslanců, pro 85, proti 84. Tento návrh přijat nebyl.

 

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělila k nim stanovisko garančního výboru. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Dobrý den, pane předsedo.

Návrh procedury. Legislativně technické úpravy, které si dovolím posléze přečíst. Za druhé pozměňovací návrh pod písmenem D pana poslance Jandy. V případě odhlasování jsou pozměňovací návrhy hospodářského výboru A2, A3 nehlasovatelné, protože pozměňovací návrh D je zpřesněním pozměňovacích návrhů A2, A3. Za třetí v případě neodhlasování písmena D hlasovat o pozměňovacích návrzích A2, A3. Za čtvrté hlasování o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru A1, A4 až A10. Za páté pozměňovací návrh B paní poslankyně Ožanové. Za šesté pozměňovací návrh C1 pana poslance Čižinského. Za sedmé pozměňovací návrh C2.1 a C2.2 pana poslance Čižinského. Za osmé pozměňovací návrhy C3.1 až C3.6 pana poslance Čižinského. A posléze pozměňovací návrh E pana poslance Michálka, který je hlasovatelný pouze v případě přijetí legislativně technické úpravy. Na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Má někdo k proceduře nějakou připomínku? Nemá. Odhlasujeme si tedy proceduru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro navrženou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování číslo 146, přihlášeno je 183 poslanců, pro 180, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nejprve budeme hlasovat o legislativně technických úpravách a já je přečtu. Je to k pozměňovacímu návrhu pana poslance Jandy, k D.

V části první článku 1 bodu 7 se za prvé v § 3a odst. 3 za slovy "vymezenou v" doplňují slova "článku 13 tohoto přímo použitelného předpisu Evropské unie". Za druhé. V § 3a odst. 3 se písmena a), b) zrušují. To je jedna legislativně technická úprava.

A druhá je k pozměňovacímu návrhu pod písmenem E pana poslance Michálka. V novelizačním bodu 38 se tečka na konci nahrazuje slovy "a v § 35c odst. 1 se slova 100 000 nahrazují slovy 200 000 korun". Jedná se o upřesnění jeho pozměňovacího návrhu tak, aby byl legislativně správně.

Stanovisko hospodářského výboru: doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: K legislativně technickým stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 147, přihlášeno je 184, pro 180, proti nikdo. Legislativně technické úpravy byly schváleny. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní pozměňovací návrh D pana poslance Jandy, který tady už podrobněji rozebral pan poslanec Munzar. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 148, přihlášeno je 184 poslanců, pro 180, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrhy A2, A3 hospodářského výboru se staly nyní nehlasovatelnými, proto hlasujeme o pozměňovacím návrhu A1 hospodářského výboru a A4 až A10. Stanovisko hospodářského výboru: doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 149, přihlášeno je 184, pro 181, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Pozměňovací návrh B poslankyně Ožanové, týká se účinnosti zákona. Návrh hospodářského výboru: doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 150, přihlášeno je 184, pro 179, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní pozměňovací návrh pana poslance Čižinského C1. Tento návrh umožňuje podmínit licenci řidiče taxislužby složením zkoušky znalosti z právních předpisů. Stanovisko hospodářského výboru: nedoporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 151, přihlášeno je 184, pro 23, proti 96. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní návrhy pana poslance Čižinského C2.1 a C2.2, které se týkají toho, aby při kontrolách nemohly taxislužby blokovat např. telefony, SIM karty a mohla řádně probíhat kontrola. Stanovisko hospodářského výboru: doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 152, přihlášeno 184, pro 177, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní pozměňovacími návrhy pana Čižinského C3.1 až C3.6, dnes nejdiskutovanější, týkající se řešení obecné mobility, zkráceně koloběžky. Stanovisko hospodářského výboru: bez stanoviska.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 153, přihlášeno 184, pro 55, proti 52. Návrh nebyl přijat. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP