(10.20 hodin)

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Nyní pozměňovací návrh E pana poslance Michálka. Obsahem pozměňovacího návrhu je navýšení kauce pro taxikáře ze 100 tisíc korun na 200 tisíc korun. Hospodářský výbor nedoporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 154 přihlášeno 185, pro 25, proti 96. Návrh přijat nebyl.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: A nyní návrh zákona jako celek. Hospodářský výbor doporučuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak. O všech návrzích bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 643, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 155 přihlášeno je 185, pro 144, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Otevírám bod

 

252.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 502/ - třetí čtení

Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo ministr zemědělství Miroslav Toman a zpravodaj garančního výboru, kterým je zemědělský výbor, pan poslanec Pavel Kováčik. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 502/4, který byl doručen dne 5. března 2020. Usnesení garančního výboru byla doručena jako sněmovní tisky 502/5 a 502/6.

Ptám se pana navrhovatele, zda má před otevřením rozpravy zájem o vystoupení. Pane ministře, chcete vystoupit před otevřením rozpravy? Je tomu tak? (Ne.) Takže pan ministr nemá zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Já otevírám rozpravu a s přednostním právem jako první pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, pane předsedo. Moje vystoupení jako předsedy zemědělského výboru k tomuto tisku bude velmi stručné. My jsme dlouho projednávali návrh tohoto zákona, jehož hlavním cílem je transpozice evropského práva do tohoto tisku, včetně i řešení problému, který se jmenuje dvojí kvalita potravin. Nicméně objevila se v průběhu projednávání i záležitost, která je obsažena v pozměňovacím návrhu jak kolegyně Balaštíkové, Podala a dalších, ale i kolegy Kováčika, že bychom měli prostě vyslat jako Česká republika českým zemědělcům a potravinářům jasný signál, a i veřejnosti, že máme zájem na tom, aby se v České republice prodávaly zejména české potraviny. Nicméně závěr té naší debaty, a je to i usnesení zemědělského výboru, kdy navrhujeme a žádáme Sněmovnu, aby vrátila tento tisk do druhého čtení, protože se nám nepodařilo najít úplně kompromis se všemi účastníky tohoto řetězce. Ta debata pokračuje. Dneska zrovna odpoledne sedíme s panem ministrem a s jeho kolegy, s kolegou Kováčikem a dalšími, se zástupci Agrární komory, Potravinářské komory a dalších účastníků celého řetězce, abychom našli nějaký kompromis, který já tady dneska nechci specifikovat, protože zatím ten kompromis nalezen není. Čili proto zemědělský výbor navrhl vrátit tento zákon do druhého čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Teď abych nikomu nekřivdil, mám pocit, že pan Kováčik byl o trochu rychlejší než pan předseda Kalousek. Oba s přednostním právem. (Posl. Kalousek dává přednost.) Tak. Pan předseda Kováčik, poté pan předseda Kalousek. Obojí přednostní práva.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, dobrý den. Mám dvojité přednostní právo - právo zpravodaje a právo předsedy klubu, a ještě navíc jsem starší než pan kolega Kalousek. Takže se omlouvám.

Ale možná, abych učinil přítrž různým situacím, které zde byly před chvílí, tak vás seznámím s doprovodným usnesením garančního výboru, tedy zemědělského výboru, ze 34. schůze dne 15. dubna. Usnesení zemědělského výboru číslo 158 ze dne 15. dubna 2020 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 502, jednání garančního výboru. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR podpořit návrh na vrácení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 502, do druhého čtení;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR;

III. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Jako zpravodaj toho tisku se přimlouvám za to, aby toto usnesení garančního výboru bylo naplněno, abychom tedy vrátili - pardon, připojuji se k tomu návrhu - do druhého čtení. Nebude-li přijat návrh na vrácení do druhého čtení, prosím, aby se hlasovalo o mém návrhu na stažení pozměňovacímu návrhu E1 až E4. To je můj pozměňovací návrh, který jsem při jednání výboru přislíbil stáhnout. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Trochu předběhl s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Takže faktické samozřejmě dám přednost. (Posl. Bendl sděluje, že chce vystoupit se stanoviskem klubu.) V tom případě až po přednostních právech. Nejprve pan předseda Kalousek, poté pan ministr Toman, poté pan poslanec Bendl se stanoviskem klubu.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já budu poměrně stručný, protože nás zcela jistě ta debata čeká na zemědělském výboru i potom na základě toho návrhu, který sem opravdu půjde. Nicméně přesto bych chtěl poprosit pana předsedu Faltýnka, když o takovém návrhu, který tady padl, který vzbudil tolik pozornosti ve veřejném prostoru, hovoří, tak aby nemluvil o vstřícném signálu pro všechny zemědělce. To není pravda, že na to všichni zemědělci čekají, na takovýto signál. Například Asociace soukromých zemědělců, což je několik tisíc farem, převážně rodinných, se jasně vyjádřila v tom smyslu, že si něco takového nepřeje a že to rodinné farmy poškodí. Ano, umím si představit, a pro ně je to také děláno, že by to bylo velmi výhodné pro velké průmyslově hospodařící zemědělské společnosti, ale bylo by to nesmírně nevýhodné pro rodinné farmy, pro sedláky, kteří se v tomto směru vyjádřili. O tom, že by to znamenalo zvýšení cen a zhoršení kvality pro české spotřebitele, o tom ani snad nemusíme hovořit. To je prostě logický důsledek omezení konkurence v každém případě. A o tom, že je to v rozporu se zásadami jednotného evropského trhu, snad také nemusíme hovořit.

To znamená, pokud si, dámy a pánové, představujete kompromis zhruba ve smyslu, že to nebude 85 %, ale že to bude 60 %, tak to prostě není kompromis. To je jenom stejná nepřijatelná hloupost, akorát v jiném parametru. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan ministr Toman s přednostním právem.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já v prvé řadě chci říct, že souhlasím s návrhem usnesení zemědělského výboru, to znamená vrácení do druhého čtení, a plně to podporuji, protože je potřeba vyjasnit ten pozměňovací návrh a přijmout k tomu nějaké stanovisko, na kterém se budeme schopni domluvit.

Jestli dovolíte, pár věcí. Já si myslím, že tady se směšuje mnoho věcí. Je potřeba říct, že nemůžeme rozlišovat zemědělce na malé a velké. Já si myslím, že je musíme rozlišovat na ty, kteří produkují, a ty, kteří neprodukují suroviny pro výrobu potravin. To je za prvé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP