(18.40 hodin)
(pokračuje Válek)

Přišlo mi korektní, aby v tomto případě, pokud existuje nějaký extrém u těch farem, já nevím, nějaká speciální farma s velkými náklady, nebo nevím co, nějaký, já nevím, norek s osmi nohama, který má tu kožku pětibarevnou, já tomu nerozumím - ale jsem rád, že jsem se zatím nespletl a stále tvrdím, že norci se chovají a nepěstují. Tak tady jsem dal jakýsi prostor Ministerstvu zemědělství, aby toto mohlo zohlednit v těch případech, které by byly zdůvodněné. Ale zase k tomu musí být jasné a explicitně definované zdůvodnění, abych použil taky nějaké cizí slovo, které přesně definuje, proč v tomto případě se má postupovat jinak.

Tak já doufám, že jsem takto snad stručně a dostatečně vědecky zdůvodnil všechny tři pozměňovací návrhy, ke kterým se posléze přihlásím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Rovněž vám děkuji a s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Petr Bendl. Prosím, vaše faktická poznámka.

 

Poslanec Petr Bendl: Já bych chtěl na margo svého předřečníka říci, že se pouští na ten samý led jako paní kolegyně Balaštíková, když nám předkládala tu částku. Myslím, že musíme trvat na odhadu soudního znalce. Že prostě jde o veřejné prostředky. Že není možné tady prostě odhadovat něco od stolu, že zkrátka k tomu, protože jde o peníze daňových poplatníků, tak k tomu musíme mít opravdu stanovisko někoho, protože to nakonec bude podepisovat buď ministr, nebo někdo z jeho náměstků, nebo příslušný úředník s pověřením, tak by zkrátka mělo být jasné, jaké to číslo je, a neměli bychom ho tvořit tady od pultu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Válek, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já nemohu než s pokorou, pane předsedající, vaším prostřednictvím s předřečníkem souhlasit. Já jsem možná měl poznamenat, kdo byli ti odborníci, co jsem konzultoval. Já jsem tady několikrát zmiňoval, že jsem soudní znalec v oboru radiologie a jaksi pokud jsem působil na fakultě, tak obor soudní lékařství pode mne patřil. Takže já jsem samozřejmě ve spolupráci s profesorem Nečasem, který je rektor veteriny a můj kamarád a přítel, oslovil pár kolegů a neformálně jsem se snažil dopátrat, jaký by dělali oni odhad. A absolutně souhlasím s tím, co vy říkáte. Budu velmi rád, když tu částku dostaneme s touto kalkulací na zemědělském výboru. Nicméně jsem si chtěl udělat svůj vlastní výpočet, abych měl čím protiargumentovat. A takhle je můj pozměňovací návrh myšlen. Pokud dostanu lepší, korektnější a lépe zpracovaná čísla, v pokoře je podpořím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Helena Válková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem se právě ještě teď ujistila, protože jsem si to samozřejmě četla, a zarazila mě tam jedna věc, která myslím, že svědčí o objektivitě toho posudku. To říkám malinko ironicky. Ten znalecký posudek si zadali, pokud je mi známo, poškození, když tak mě prosím - poškození, kteří žádají tu částku - opravte. A my dobře všichni víme, že jeden z hlavních důvodů nového znaleckého zákona, který standardizuje a zkvalitňuje úroveň znaleckých posudků na úroveň obvyklou v evropském měřítku, bylo právě to, že znalecké posudky se velmi rozcházely a musely se dělat dva až tři, než se soud dobral k nějaké objektivizaci. Takže nevycházet jenom ze znaleckého posudku poškozených se mně nezdá nic trestuhodného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Petr Bendl s faktickou poznámkou a připraví se pan poslanec Roman Sklenák rovněž s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Paní kolegyně, prostřednictvím vás, pane předsedající, on byl udělaný jenom jeden posudek a těch farem je devět, a ještě si ho objednala jedna z těch farem. Takže je zcela evidentní, že to není částka, o kterou se můžeme opřít. A ten, kdo by to podepsal na Ministerstvu zemědělství, se vystavuje nebezpečí porušení zákona a všech důsledků s tím souvisejících. A my bychom měli, proto jsem to tady zdůrazňoval, trvat na tom, že zkrátka dostaneme relevantní údaje, aby bylo možné se o ně opřít. Při vší úctě k panu kolegovi Válkovi, který si s tím dal tu práci, ale takhle to také nejde.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Roman Sklenák a jeho dvě minuty.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Také si dovolím zapojit do této debaty, protože já jsem byl jeden z těch, který v minulém volebním období spolupředkládal ten zákon, kterým se rušily kožešinové farmy. A my jsme se samozřejmě už tehdy zabývali otázkou kompenzací. A já jenom s dovolením vám ocituji jednu větu z vyjádření, nebo právního stanoviska, které pro nás tehdy vypracoval pan profesor Gerloch, který asi je odborníkem na ústavní právo. A ten tehdy mj. nám napsal: "Kompenzace by měla být určena ve výši objektivně utrpěné majetkové ztráty, jíž nebylo možno dostupnými opatřeními zabránit, a představuje tak z pohledu chovatele neodvratitelnou újmu. Kompenzaci však není z ústavněprávního pohledu nezbytné určovat jako ušlý zisk." To si myslím, že je pro ty naše úvahy a pro další postup klíčové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V obecné rozpravě vystoupí pan předseda Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Pane ministře, kolegyně, kolegové, než se dostanu k představení svých sedmi pozměňovacích návrhů, tak mi dovolte pár obecných poznámek. Mimochodem, předchozí debata, která se tady týkala odškodnění zavřených kožešinových farem, ukazuje na jednu podstatnou věc. Jestliže se takovéto věci, které zásadním způsobem vstupují do ukončení podnikání v nějaké oblasti u určité skupiny osob, dělají cestou poslaneckých návrhů, tak to nevede k dobrým výsledkům. Máme tři roky poté, co ten zákaz prošel, a dotčení chovatelé neviděli ani korunu. My jsme tenkrát, a já jsem byl ministr, tak jsme dávali návrhy a ten poslední pokus byl v Senátu, kdy jsme podávali pozměňovací návrh prostřednictvím pana senátora Šilara. Nebylo to přijato. Byli tady někteří poslanci, kteří v tu dobu měli většinu, přesvědčeni o tom, že jejich návrh je správný. A ukázalo se, že podle toho postupu není možné, aby si někdo vzal takovou zodpovědnost na sebe, aby tu kompenzaci byl schopen realizovat.

A vlastně teď jsme v situaci, kdy se pouštíme do něčeho obdobného. Je tady vládní předloha návrhu zákona proti týrání a ještě masivněji tady přicházejí poslanecké návrhy, které chtějí vstupovat do různých oblastí způsobu podnikání, chovu hospodářských zvířat atd., aniž by tady byly zpracovány na vládní úrovni kvalitní dopady... (Odmlka kvůli přetrvávajícímu hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane předsedo, já vás přeruším a poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid.

 

Poslanec Marian Jurečka: ... aniž by tady byly zpracovány kvalitní dopady, které to bude mít nejenom na ten samotný sektor, ale i na ceny produktů, v tomto případě se bavíme o vejcích. A hlavně, co mi tady nejvíce chybí, a já jsem ten, kdo je pro to, abychom pro zvířata hledali lepší podmínky chovu, lepší welfare, ale také musíme říci, když na chovatele přeneseme zátěž, která bude v řádu miliard korun, jakým způsobem tito chovatelé dokážou zvládnout restrukturalizaci v té své činnosti výroby. Protože odkazovat jenom na evropské finanční prostředky a Program rozvoje venkova je sice hezké, ale to nejsou nárokové peníze. To neznamená, že každý chovatel, který to bude potřebovat, tuto podporu získá. A to je to, co mi tady dneska chybí. Když tady chce někdo zakázat a posunout kvalitu chovu drůbeže, byť to je samozřejmě s velkými otazníky, protože u některých chovů je prokázáno, že při změně chovu z klecí na otevřený chov podestýlkový došlo k vyššími nárůstu úhynu atd., tak prostě by měla přijít také adekvátní finanční podpora.

Dovolím si tedy přejít nyní k svým pozměňovacím návrhům, které se týkají zlepšení prostředí pro to, abychom dokázali lépe chránit zvířata, zvířata, která jsou týraná, a je to problém, který se táhne tady několik let, kdy bohužel někteří lidé, chovatelé, neumějí zabezpečit dostatečné podmínky a využívají různých kliček v legislativě k tomu, že v této činnosti, týrání a trápení zvířat, pokračují. Proto je tady sedm pozměňovacích návrhů.

Ten první se týká otázky závazného pokynu a tady je cílem tohoto návrhu to, abychom umožnili krajským veterinárním správám při kontrolách také to, aby měly jasný nástroj, kdy bude moci krajská veterinární správa přímo na místě udělat rozhodnutí, uložit závazný pokyn a neodkládat to ve dnech, protože u zvířat někdy jde o to, aby se záležitost vyřešila naprosto okamžitě a byl tady k tomu vytvořen nástroj. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP