(12.40 hodin)
(pokračuje Michálek)

3. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Ministerstvu zdravotnictví aktualizaci typového plánu epidemie hromadné nákazy osob s termínem do 30. září 2020 a v případě druhé vlny podle něj postupovala.

4. Poslanecká sněmovna apeluje na vládu, ministerstva a podřízené organizace, aby poslancům poskytovaly informace podle platných zákonů a ve vymezených termínech.

5. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby v případě druhé vlny epidemie koronaviru poskytovala veřejnosti informace v pravidelných a předem daných intervalech, srozumitelně a věcně, v adekvátním množství a systémově pro všechny dotčené skupiny veřejnosti.

6. Poslanecká sněmovna ukládá vládě, aby představila Poslanecké sněmovně strategii testování v případě druhé vlny epidemie koronaviru, a to do 30. června 2020.

7. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Ministerstvu zdravotnictví k dopracování koncept chytré karantény a představila jej Poslanecké sněmovně do 30. června 2020.

8. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby uložila Ministerstvu zdravotnictví vypracovat systém pandemických stupňů pohotovosti s jasnými kroky a představila jej Poslanecké sněmovně do 30. července 2020.

(Hluk v sále.) Jestli mohu pokračovat?

9. Poslanecká sněmovna žádá vládu o zpracování a zveřejnění plánu komplexní podpory pro distanční výuku na školách do 31. srpna 2020 tak, aby tento plán mohl být realizován již od začátku školního roku 2020/2021, pokud opět dojde k omezení školní docházky.

10. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila a zveřejnila do 31. srpna 2020 plány se scénáři, jak budou fungovat školy v případě možného dalšího epidemiologického ohrožení s tím, že připravené scénáře a navržená opatření budou řádně zdůvodněny a jejich realizace bude stanovena na základě epidemiologických indikátorů, čímž se umožní zřizovatelům, školám i veřejnosti předvídat možná opatření na základě vývoje epidemiologické situace.

11. Poslanecká sněmovna apeluje na vládu a Ministerstvo kultury, aby v nové situaci připravilo strategii podpory e-knih ve veřejných knihovnách.

To jsou návrhy, které, podotýkám, vzešly až z toho dnešního jednání v tom, co jsme obdrželi od kolegů z ODS:

12. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby jménem České republiky poděkovala Tchaj-wanu za bezplatnou pomoc v podobě ochranných pomůcek, kterou poskytla České republice na boj s koronavirem.

13. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. června 2020 vyplatila odměnu medikům, kteří byli povoláni v boji s koronavirem k pomoci ve zdravotnických zařízeních.

Poslední návrh usnesení:

14. Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby do 30. srpna 2020 připravila investiční seznam pro modernizaci vybavení zdravotnických zařízení a následně přistoupila k modernizaci tohoto vybavení.

Pokud jde o odůvodnění těchto návrhů, tak už zaznělo v rozpravě. Upozorňuji jenom na to, že jsme tady probírali problematiku poskytování informací, tak aby poslanci skutečně dostávali ty informace tak, jak je mají dostávat, a opozice tudíž mohla plně naplňovat úlohu, která jí vyplývá podle Ústavy ČR.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já ještě přečtu jednu omluvu. Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček se omlouvá od 12 do 13 hodin z pracovních důvodů.

Já se ještě jednou rozhlédnu, jestli se ještě nehlásí někdo z místa. Nikoho nevidím, abychom nikoho nepřehlédli, takže já podrobnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečné slovo. Pan navrhovatel nemá zájem o závěrečné slovo, už jste všechno řekl, předpokládám, takže přistoupíme k hlasování o návrzích usnesení.

Takže já vás tedy, pane zpravodaji - navrhovatel je zároveň zpravodajem - požádám, abyste nás když tak - nebo mi to tady dejte. (Neformální porada.) Takže já se přiznám, že ta usnesení nemám před sebou v ruce, ale nicméně mám v paměti, že první přednášela usnesení, zdali souhlasíte, paní poslankyně Tereza Hyťhová v podrobné rozpravě. Druhý byl pan poslanec Kaňkovský a třetí byl tady pan poslanec Jakub Michálek. Je proti tomu nějaká námitka, hlasovat v tomto pořadí? (Požadavek mimo mikrofon.) Pan poslanec Michálek - je tady žádost, že předseda klubu hnutí ANO říká po bodech? (Poznámky z pléna.) Tak. Pardon, prosím vás, mluvme ale na mikrofon. Teď už se vás hlásí víc. Prosím, nejprve pan zpravodaj.

 

Poslanec Jakub Michálek: Jestli můžu k té proceduře, máme tady tři návrhy usnesení - od paní poslankyně Hyťhové, pana poslance Kaňkovského a návrh Pirátů, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN s tím, že pan předseda - a já to navrhnu v proceduře, aby se hlasovalo po bodech to usnesení poslední, které bylo načteno. Paní poslankyně Hyťhová žádala o hlasování v celku, ale může se stát, že tady někdo bude požadovat také hlasování po bodech, takže případně se přihlaste. Zatím vše.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych tu proceduru klidně nechal radši odhlasovat. Ale pan poslanec Brázdil. Prosím.

 

Poslanec Milan Brázdil: Pane předsedající, já vás chci jenom upozornit, že vy jste ukončil rozpravu, posléze pan Michálek, pan kolega Michálek něco načetl, a my o tom máme teď hlasovat. Po ukončení rozpravy načíst v podrobné rozpravě něco? Ještě jednou. Vy jste ukončil rozpravu, a tohle to, co bylo dále čteno, bylo mimo rozpravu podrobnou.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ne, počkejte, o čem teď hovoříme? Byla tady podrobná rozprava - vy myslíte mimo podrobnou rozpravu, že to bylo načteno. (Reakce mimo mikrofon.) Tak s tím bych nesouhlasil, protože dochází k té situaci, že já jsem v jedné větě v podstatě se podíval po sále, byly tady elektronické přihlášky, toto nebyla tedy elektronická přihláška, kterou jsem měl na displeji, podíval jsem se a v té jedné souvislé větě, když jsem viděl, že se ještě někdo hlásí, tak jsem pokračoval. To si myslím, že je normální postup, protože v tom množství lidí se to může stát, tam v podstatě nebyla prodleva žádná, to byla jedna věta.

Ale jestli pan předseda Bartošek chce něco říct. Takže já si za tím stojím, že to pokračování bylo v pořádku.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo, za slovo. Já v tomto případě chci odkázat, že podobný postup není poprvé v případě Poslanecké sněmovny, jenom pro pořádek, s tím, že předsedající zaregistroval, že se ještě někdo hlásí, a v tom případě mu dal slovo. To znamená, není to první případ. Budete-li trvat na rigidním postupu, můžeme se o tom bavit, ale skutečně se nejedná o první případ a v těch předchozích se to nerozporovalo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak kdyby tam byla nějaká prodleva, to bych pochopil, ale ono to bylo v podstatě v jedné větě. Jinak bych chtěl v této souvislosti znovu vyzvat, že hlaste se pokud možno elektronicky, ať to tady mám na displeji. Nicméně každý má právo se přihlásit i z místa, takže v tom problém samozřejmě není, ale byla to taková souvislá věta, takže si myslím, že tam opravdu to není k žádnému rozporování.

Takže teď asi budeme hlasovat o té proceduře, protože tady byly různé návrhy, jestli s tím tedy souhlasíte, že v tomto smyslu, jak navrhl pan zpravodaj a zároveň navrhovatel Michálek, že bychom tedy hlasovali o těch usneseních. Já všechny svolám do sálu, ať to není ani zpochybňováno v další fázi, že tady budeme hlasovat v různém pořadí.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Dotaz.) Pro navrženou proceduru hlasování o těch usneseních. Kdo je proti?

Hlasování číslo 3, přihlášeno 159 poslanců, pro 135, proti 1. Návrh procedury hlasování byl přijat.

 

Tak já požádám zpravodaje a navrhovatele v jedné osobě, pane poslanče Michálku, proveďte nás prosím.

Pardon, žádost o odhlášení. Já vás všechny ještě odhlásím, přihlaste se svými hlasovacími kartami. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, jako první budeme podle schválené procedury hlasovat o návrhu paní poslankyně Hyťhové s tím, že se hlasuje v celku. Návrh zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. vyzývá vládu České republiky, aby pověřila Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k vytvoření krizového manuálu pro školy, který bude obsahovat přesný postup a jednotlivá opatření a kde bude přesně definováno, která opatření jsou doporučující a která jsou naopak právně závazná a kterými se mají školy řídit po dobu případného vzniku epidemie;

II. vyzývá vládu České republiky, aby pověřila Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k vypracování tohoto manuálu a jeho následnému poskytnutí školám nejpozději do 31. srpna 2020." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP