(10.00 hodin)
(pokračuje Nacher)

To zastavování je takové pomalé, na tom se asi všichni shodneme. Nicméně někdy ta situace jde dokonce opačným směrem. Mně na mail přistály i případy, kdy soudy ještě opětovně vyzývají ty oprávněné, jestli s tím zastavením této protiprávní exekuce souhlasí. Ony by to měly zastavovat automaticky, a místo toho pošlou dotaz tomu oprávněnému.

Takže já bych toho docela rád využil, když už tady je takovýhle pozměňovák, abychom se kromě toho, že se bavíme o penězích a o kapacitách na soudech, bavili i o tom, jestli a na jakých soudech ta vůle zastavovat tyhle případy, které tady skutečně jsou od roku 2011, potažmo 2013, je. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Kupka a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Prosím vaše dvě minuty.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl vyzdvihnout slova pana kolegy Votavy jako vládního poslance. Poslouchal jsem pozorně. To byla zdrcující kritika vládního návrhu. To nejde interpretovat jinak než jako zdrcující kritiku vládního návrhu. Zatímco paní ministryně zpochybňuje hodnocení Národní rozpočtové rady, tak pan kolega Votava se jí jednoznačně zastává, stejně jako my, a říkáme, že v normálním státě respekt vůči odborníkům a respekt vůči Národní rozpočtové radě je jeden ze základních pilířů fungování vlády a fungování elementární diskuse o ekonomických tématech na půdě Poslanecké sněmovny. Jasně z těch slov zaznělo, že za šest měsíců proinvestovat ty velké finanční prostředky je podle názoru pana kolegy Votavy, podle našeho názoru stejně tak, prostě nereálné. Přesto vláda takové kroky navrhuje.

Já předpokládám, že sociální demokracie, pokud ta slova byla myšlena vážně, nemůže vládní návrh podpořit a že paní ministryně se k té zdrcující kritice, která je nepochybně namístě, také postaví. Prostě je to jeden hot a druhý čehý. Tady přece jasně zaznívá na straně paní ministryně odmítnutí postoje Národní rozpočtové rady, která říká, že návrh je špatný a neodpovědný, a z úst vládního poslance zaznívá adekvátně, že ten návrh opravdu špatný je a že Národní rozpočtovou radu máme respektovat a že ji má respektovat vláda, když už jí ten mandát dala. Tak prosím o reakci paní ministryně, jak to tedy vlastně s tím vládním návrhem a jeho podporou ve vlastních vládních řadách je.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Skopeček a připraví se paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Dámy a pánové, já bych také chtěl nejenom vyzdvihnout slova pana kolegy Votavy, já bych mu chtěl poděkovat. Já si ho za jeho slova vážím. Vážím si toho, že je schopen jako vládní koaliční poslanec vystoupit k rozpočtu a říci to jediné možné, co k tomu je možné říci, a sice zkritizovat to. A vážím si toho, protože to pro vládního koaličního poslance není nikdy jednoduché vystupovat proti vládě, jejíž je jeho strana součástí. Ale pan kolega Votava to chápe dobře. Tady totiž už nejde o pravolevý spor, tady už se s panem Votavou nehádáme o to, jestli deficit má být minus 10, nebo minus 20 miliard a zda v době ekonomického růstu má být vyrovnaný schodek, nebo lehce deficitní, jestli daňové sazby mají být progresivní, nebo máme mít rovné sazby daně. To jsou klasické pravolevé střety, které v normálních dobách jsou relevantní, legitimní a budeme rádi, když se k nim s panem kolegou Votavou vrátíme jak tady na plénu Poslanecké sněmovny, tak v rozpočtovém výboru.

Tady nejde o pravolevý střet. My dneska projednáváme začátek rozvratu veřejných financí v České republice. Prostě obří nárůst schodku na 500 miliard bez toho, aby paní ministryně navrhla alespoň elementární úspory ve státním rozpočtu na letošní rok, se rovná začátku rozvratu veřejných financí. A těší mě, že zástupce tradiční, byť levicové strany má s tímto rozvratem problém. A možná je to právě proto, že je z té tradiční strany, že není z toho nového hnutí ANO, kterému jde jenom o to dostat nějaké dotace svému šéfovi, a je jim ukradená budoucnost České republiky. (Předsedající upozorňuje na čas.) A klidně nechají zadlužit naše děti.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí paní poslankyně Lucie Šafránková, připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce představit pozměňovací návrhy k vládní novele zákona o státním rozpočtu, které jsem za SPD připravila s kolegou poslancem Pavlem Jelínkem.

Za prvé navrhuji přesun 23,5 mld. korun z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Konkrétně se jedná o snížení objemu výdajového ukazatele odvody do rozpočtu Evropské unie na polovinu rozpočtované částky.

V době počínající ekonomické krize v důsledku pandemie koronaviru je třeba činit zásadní rozpočtové kroky a zejména je třeba upřednostnit zájmy českých občanů a českých firem postižených dopady omezujících opatření nouzového stavu. V této situaci není namístě takto enormně vysokou částku poukazovat do zahraničí, zejména ne na provoz orgánů Evropské unie, které neplánují žádné, natož významné vlastní úspory. Česká republika má být navíc v rámci připravovaného takzvaného Fondu obnovy Evropské unie takzvaným čistým plátcem, což znamená, že v celkové bilanci příjmů, výdajů a záruk do rozpočtu Evropské unie více odvede, než získá. V tomto ohledu jsme tedy solidární již více než dostatečně a nyní musí být pro nás na prvním místě existenční zájmy českého státu a jeho občanů.

Částku 23,5 mld. korun tedy navrhujeme v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí převést do těchto konkrétních položek:

1,5 mld. korun na dávky osobám se zdravotním postižením - jde o posílení objemu prostředků určených pro hendikepované občany, konkrétně o příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku. Hlavní motivací je předejít nežádoucím úsporám a omezením v této oblasti.

8 mld. potom na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách. Současné nastavení tohoto příspěvku zejména v oblasti takzvané domácí péče je nízké a naprosto nedostatečné. Propad veřejných příjmů zde opět nesmí být důvodem k jeho nenavyšování.

4 mld. korun na ostatní výdaje organizačních složek státu. Jedná se hlavně o posílení objemu finančních prostředků určených na platy pracovníků rezortu práce a sociálních věcí zejména v rámci České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce. Tito lidé jsou dlouhodobě v procesu zvyšování platů zaměstnancům státu opomíjeni. A hlavně v důsledku dopadů nouzového stavu pandemie koronaviru čelili ohromnému nárůstu množství práce a povinností včetně nových agend a legislativních úprav. Za to si zaslouží naše poděkování a významné finanční ocenění.

10 mld. korun na neinvestiční nedávkové transfery. Jde o nezbytné finanční posílení oblasti sociálních služeb zajišťovaných kraji a obcemi, která se trvale potýká s nedostatkem prostředků. V prvé řadě se jedná o personální oblast, o nezbytné navýšení platů sociálních pracovníků v pobytových zařízeních sociálních služeb i v rámci ambulantních, terénních a pečovatelských služeb.

Za druhé navrhujeme přesunout 27 mld. korun z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Jde o přesun veškerých prostředků z výdajového ukazatele dotace na obnovitelné zdroje energie do výdajového ukazatele dávky důchodového pojištění.

Předimenzovaná dotační podpora takzvaných solárních baronů, soukromých dodavatelů energií z takzvaných obnovitelných zdrojů, je neomluvitelná sama o sobě jako taková a v době nastupující ekonomické krize v důsledku pandemie koronaviru ještě o to více. Není k ní žádný ekonomický ani morální důvod, zejména když si uvědomíme, že tvoří více než polovinu veškerých plánovaných výdajů Ministerstva průmyslu a obchodu. Částku, těchto 27 mld., tedy navrhujeme převést do oblasti dávek důchodového pojištění, a to z toho důvodu, že vlivem utlumení ekonomiky v době nouzového stavu a poklesu vybraného důchodového pojištění je významně oslaben takzvaný důchodový účet a objem prostředků plánovaných na výplatu všech typů důchodů v letošním roce. To nelze připustit. Starobní a invalidní důchodci a příjemci dalších důchodů nesmí být kráceni ve svých příjmech na úkor podpory soukromých komerčních subjektů a nesmí být ani nijak omezena plánovaná valorizace jejich důchodů.

Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP