(12.10 hodin)

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu, který podávám společně s poslanci Farským, Koláříkem, Výborným, Čižinským a Okamurou. Tímto jim děkuji za jejich podporu. Tento návrh je v systému uveden pod číslem 5926 a odůvodnil jsem jej v samotném dokumentu i v obecné rozpravě. Děkuji předem i všem kolegyním a kolegům, kteří tento pozměňovací návrh podpoří svým hlasem ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní s přednostním právem místopředseda Petr Fiala v podrobné rozpravě. Poté s přednostním právem zpravodaj Jan Volný. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem v obecné rozpravě zdůvodnil doprovodná usnesení, která chceme, aby byla schválena k tomuto návrhu. Seznámil jsem vás s jejich obsahem a současně jsem je vložil do systému jako sněmovní dokument 5922. Tímto se k nim hlásím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem zpravodaj Jan Volný v podrobné rozpravě. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, omlouvám se, že jsem využil přednostního práva. Já už jsem starý, hloupý, zapomínám. Abych nezapomněl, žádám tuto ctěnou Sněmovnu, aby se zkrátila doba na projednání mezi druhým a třetím čtením na sedm dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. Pan poslanec Václav Votava, připraví se paní poslankyně Šafránková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5895, což je tedy společný pozměňovací návrh můj, Kateřiny Valachové a Aleny Gajdůškové. Navrhuje se v tomto pozměňovacímu návrhu posílit kapitolu 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výdajovém ukazateli výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací o 1,5 mld. korun a o tuto částku 1,5 mld. také ponížit kapitolu 398 VPS v ukazateli vládní rozpočtová rezerva.

Chtěl bych k tomu říci, že v době omezení škol v důsledku koronaviru tisíce dětí neměly technické vybavení k dálkovému vzdělávání anebo to vybavení bylo nedostatečné. Stát je ale povinen samozřejmě zajistit přístup dětem, žákům a studentům ke vzdělání a rozpočet Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy není dlouhodobě dostatečně naplněn v části ostatní neinvestiční výdaje, tzv. ONIV. Potřebujeme tedy rychlé řešení, a proto navrhujeme navýšení ONIV o 1 miliardu korun a současně navýšení o půl miliardy korun na výdaje do regionálního školství územně samosprávných celků, abychom školám umožnili garantovat dětem, žákům a studentům dostatečnou podporu dálkového vzdělávání, zejména učebnice, software, počítače, připojení, skrze úpravu ONIV v průběhu rozpočtového roku 2020 a mimořádný dotační program podle regionálního krajského členění k nákupu počítačů tam, kde ve školách naléhavě scházejí. Toliko tedy k pozměňovacímu návrhu pod číslem 5895.

Já jsem podal sám pozměňovací návrh, který je pod číslem 5843. Týká se Správy státních hmotných rezerv, kde se tedy navyšuje ta kapitola o 460 mil. korun s tím, že o částku 150 mil. bude posílena potravinová bezpečnost. Bude to tedy věnováno na zabezpečení potravinových komodit. Dále tedy 250 mil. potom bude jako navýšení pro podfinancovanou logistiku Správy hmotných rezerv, to znamená například pro nákup kontejnerových cisteren na pitnou vodu, požárních automobilových nosičů, elektrocentrál. Prostě pro logistiku. A 60 mil. korun by mělo jít na sanaci zaplaveného skladu státních hmotných rezerv v Heřmanově Městci. Jistě si všichni vzpomínáte na problém, který tyto záplavy ve Správě státních hmotných rezerv způsobily. Toliko tedy ke dvěma pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Lucie Šafránková, připraví se paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji, pane předsedající. Já bych se ráda přihlásila se svým dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem odůvodnila již v obecné rozpravě a jsou pod číslem sněmovních dokumentů 5886 a 5887. A děkuji vám za případnou podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Aulická Jírovcová - místo ní pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, děkuji vám za slovo, pane předsedající. Omlouvám se, že jsem poněkud nedokonalá náhrada své kolegyně, ale přesto snad ten úkol zvládnu. Když dovolíte, přihlásil bych se z jejího pověření ke dvěma pozměňovacím návrhům.

První pozměňovací návrh má číslo, pod kterým byl vložen do systému, 5927 a věcně se to týká 300 mil. korun z vládní rozpočtové rezervy, které by se přesunuly na Ministerstvo školství do tzv. ostatních neinvestičních výdajů základních škol. Jsou to digitální učebnice, využívání škol v přírodě atd. Čili to je jeden pozměňovací návrh.

A druhý pozměňovací návrh, to jsou 2 mld., byly tady diskutovány v obecné rozpravě, z vládních rozpočtových rezerv a míří na platy a odměny zdravotníkům, a to jak ve zdravotnictví, tak i v sociálních službách. Čili tyto dva pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A vy jste také přihlášen, pane poslanče, takže pokračujte. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano, děkuji. Já bych se tedy tím pádem pustil do vlastního pozměňovacího návrhu. Ten byl vložen do systému pod číslem 5890. Byl již projednáván rozpočtovým výborem, který k němu zaujal chápavé stanovisko v tom smyslu, že dikci tohoto pozměňovacímu návrhu konstatoval a musím říci za poměrně konsenzuální atmosféry s tím, že ten pozměňovací návrh je vlastně doprovodným usnesením, návrhem doprovodného usnesení, kdy žádá vládu o dvě věci:

Za prvé, aby zpracovala koncepci konsolidace veřejných financí pro období 2021 až 2027 a předložila Poslanecké sněmovně v termínu 30. září 2020.

A tou druhou věcí je zajistit finanční prostředky v oblasti regionálního školství na pořízení vybavení škol tak, aby učitelé na školách byli schopni v případě dalších omezení realizovat online výuku a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří dosud nemají příslušné vybavení, a pověřuje výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, aby toto usnesení průběžně kontroloval a předložil Sněmovně výsledek této kontroly nejpozději do 9. října 2020.

Pokud jde o tu distanční výuku, tam si myslím, že to také zaznělo v diskuzi. Pokud jde o ono doporučení směrem ke koncepci konsolidace, dovolte mi jenom pár argumentů jako zdůvodnění, protože jsem nevystupoval v obecné rozpravě.

Především ten sedmiletý termín byl vybrán proto, možná si vzpomenete, že 22. dubna jsme ukončili legislativní proces nad novelou zákona o rozpočtové odpovědnosti, kde došlo k rozvolnění ukazatele strukturálního deficitu a kde jde o to, abychom vůbec nebyli tedy nuceni provádět korekce, a tedy skládat v tomto smyslu účty i k evropské autoritě, tak byl vytvořen určitý fiskální prostor, který pro příští rok umožnil, aby ten deficit se pohyboval v rozmezí 4 % nominálního HDP plus příjmy a pak se postupně snižoval v letech 2022 až 2027 o půl procentního bodu ročně. To je ten prostor.

A teď - samozřejmě to je hezký plán, ale je to pouze také jakási aritmetická operace. A teď je samozřejmě nesmírně důležité, jak tento prostor bude využíván a zda skutečně nehrozí nebezpečí, že pokud ho vyčerpáme poměrně rychle, to znamená, může k tomu dojít už v letech 2021 až 2022, tak se nepřiblížíme (přiblížíme?) nebezpečně k hranici dluhové brzdy. Z toho prostého důvodu já tady v tom vidím šanci na diskuzi, která by vyvrátila ta podezření, která tady od rána padají, do jaké míry jsme schopni se krizí proinvestovat, do jaké míry jsme schopni, nebo se musíme z krize proškrtat, či zda hrozí dluhová spirála, nebo řekněme dokonce standardní dluhová past, která nastává tehdy, když úroky z dluhu jaksi převýší potenciál ekonomiky, tedy v podstatě nominální růst hrubého domácího produktu. Ty exemplární případy ve světě existují, nechci s nimi strašit, ale je třeba i na tuto extrémní situaci pamatovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP