(12.30 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Dovolte, abych také konstatovala, že jsem po výzvě paní ministryně, že máme jednat o případných pozměňovacích návrzích, toto učinila. Paní ministryni jsem předala podklady, kterým směrem se naše pozměňovací návrhy budou vyvíjet, a světe div se, na pátečním rozpočtovém výboru už paní ministryně konstatovala, že všechno už je v seznamech, které dodalo jak Ministerstvo dopravy, tak Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, a že tyto záležitosti jsou řešeny. Čili já budu jenom ráda, pokud tomu tak bude. Pokud ony pozměňovací návrhy se projeví v těch bodech, které jsou v pozměňovacím návrhu pana poslance Babiše např. na Ministerstvu pro místní rozvoj, investice do majetku krajů a obcí, nebo právě na SFDI, pokud tam tyto naše pozměňovací návrhy budou zohledněny, a také např. v kapitole Všeobecná pokladní správa prostředky na podporu veřejného sektoru, kde ještě zbývá asi 6 mld. korun, pokud se tam tyto naše pozměňovací návrhy objeví, tak budu jenom ráda. Paní ministryně má v podstatě mé svolení, i když ho nepotřebuje, zcizit takovéto dobré pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Na řadě je paní poslankyně Olga Richterová v podrobné rozpravě. Pan poslanec Tomáš Martínek nevystoupí, k jeho návrhům se už přihlásil pan poslanec Ferjenčík, takže potom bude na řadě pan předseda Marian Jurečka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Já tu jsem s načtením doprovodného usnesení, které jsem už odůvodňovala v obecné diskusi. Jde o to, že bychom rádi, aby vláda některé z prostředků z vládní rozpočtové rezervy využila na přípravu a další rozvoj těch celostátních testovacích kapacit. Jde o ten prostý fakt, že to, abychom věděli, kde virus ať už současného typu koronaviru, nebo jakýkoli jiný je, nám umožní zvládat i v budoucnosti jakékoli případné pandemie.

Co se týče ještě toho odůvodnění usnesení, které ještě jednou přednesu, tak chci zdůraznit, že ta cílená testovací kapacita 30 tisíc testů denně, na kterou dlouhodobě apelujeme, a je to ta budoucnost, kterou musíme vyřešit teď, tak tato kapacita odpovídá při přepočtu na počet obyvatel třeba možnostem, které dnes má Dánsko, a takové Lucembursko je i vysoko nad touto kapacitou. Jsme schopni toho dosáhnout, ale chce to koordinační úsilí a jasná slova ohledně financování.

A ještě co se týče těch vládních ne úplně domyšlených opatření, tak bude potřeba se i rozpočtově zaměřit na to, jak řešit třeba právě status lidí, kteří jsou ve společné domácnosti s osobou, která má nařízenou karanténu, nebo jak právě komplexně postupovat, když vznikne významné lokální ohnisko, jak posílit ať už z jiných krajů tu oblast a jak hradit zvýšené náklady na testování apod.

Návrh doprovodného usnesení, který přednáším, zní takto: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby připravila nutnou infrastrukturu pro případné rozsáhlejší testování populace, a to na přítomnost onemocnění způsobovaného novým druhem koronaviru. Infrastruktura by měla být připravena alespoň na 30 tisíc testů denně. A druhý bod: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v návaznosti na infrastrukturu připravila národní testovací plán, zejména pro lokální ohniska a financování testování.

Ten návrh má číslo 5923. Děkuji za pozornost a podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni. Pan předseda Marian Jurečka v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající, dovolte mi tedy, abych se tady v podrobné rozpravě přihlásil ke dvěma pozměňujícím návrhům, z toho jeden je pozměňující návrh, který jsem tady zdůvodňoval. Posílení rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Týká se převodu 8 mld. korun na podporu vyplácení důchodů, 500 korun maminkám měsíčně za každé vychované dítě na vrub vládní rozpočtové rezervy. Tento pozměňující návrh je pod číslem sněmovním 5902.

A pak je tady pozměňující návrh, nebo dokument pod číslem 5924, ke kterému se hlásím a který navrhuje právě ona doprovodná usnesení, která jsem v obecné rozpravě předkládal a zdůvodňoval. Dovolím si je ještě přečíst.

První návrh usnesení zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu o předložení podrobného plnění státního rozpočtu za první pololetí roku 2020 do konce července 2020.

Druhé usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu o podrobný přehled plnění státního rozpočtu v druhém pololetí roku 2020 všem poslancům vždy po skončení daného měsíce, nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. - To znamená, abychom každý měsíc v tom příštím pololetí měli podrobné informace o tom, jakým způsobem se plní státní rozpočet.

Dále třetí usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu o předložení střednědobého výhledu pro roky 2021 až 2023 nejpozději do konce září 2020.

A čtvrtý návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby předložila návrh efektivních úspor rozpočtu jednotlivých kapitol v roce 2020 do konce července roku 2020.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, tak jak již jsem avizoval v obecné rozpravě, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 5909. Tento pozměňovací návrh se týká dluhu, který máme směrem ke zdravotně hendikepovaným a seniorům, tedy k péči o ně, to znamená k sociálním službám. Já jsem ten pozměňovací návrhů odůvodňoval.

Možná ještě na margo diskuse, která tady proběhla, že někteří poslanci chtějí porcovat medvěda, tak to možná trošičku uvedu na pravou míru. Já tady žádného medvěda nevidím. Já si osobně myslím, že možná tady máme nějakého ledního medvěda, který je hodně hluboko pod hladinou, hodně se topí pod tou hladinou, chudák, a myslím si, že tohoto medvěda bychom moc porcovat neměli, protože už je chudák sám o sobě. Ale pokud tady máme nějaký dluh směrem k veřejnosti, a myslím si, že směrem ke zdravotně hendikepovaným a péči o ně, péči o seniory ten dluh tady máme. A máme ho už ze schvalování státního rozpočtu na rok 2020, tak bychom měli tento dluh napravit. Ale jinak neporcujme medvěda pod hladinou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Karla Maříková a připraví se pan předseda Jan Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěla přihlásit k pozměňovacímu návrhu svého nepřítomného kolegy Jiřího Kobzy, který je v systému načten jako sněmovní dokument 5885, navrhuje změny výdajové straně státního rozpočtu. Jedná se o přesun částky 423 590 516 korun z kapitoly 306 Ministerstva zahraničních věcí do kapitoly 313 Ministerstva práce a sociálních věcí. Konkrétně jde o přesun finančních prostředků z výdajových ukazatelů zahraniční rozvojová spolupráce a transformační spolupráce do výdajového ukazatele dávky osobám se zdravotním postižením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Jan Bartošek, v tuto chvíli poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane místopředsedo. Za mě krátce. Tímto se hlásím ke třem pozměňujícím návrhům. První je v systému pod číslem 5911, další pod číslem 5912 a třetí pod číslem 5913.

První pozměňující návrh z vládní rozpočtové rezervy dává u všech pracujících rodičů 5 tisíc korun na dítě, u kterého je vyživovací povinnost.

Dále, druhý pozměňující návrh navyšuje kapitolu na výstavbu a podporu, výstavbu a provozování komunální infrastruktury na 1 mld., také z vládní rozpočtové rezervy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP