Středa 16. září 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

335.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 556/ - třetí čtení

S přednostním právem se hlásí pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dovolte mi krátký komentář, protože kolega Petr Bendl v této chvíli nemůže vystoupit... (V sále je velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Mnozí z těch, kteří hlasovali a kteří vystupovali proti tomu, že jsme schválili aspoň v Poslanecké sněmovně zatím ten zákaz klecových chovů od roku 2027, tak jeden z hlavních argumentů uváděli, že to není harmonizované v rámci Evropské unie. Když jsme to schválili a kolega pan poslanec Petr Bendl navrhl usnesení, aby naše vláda aktivně vystupovala, ať je to harmonizované v parametrech České republiky, tak ti samí, kteří říkali "to je špatně", byli proti. Je vidět, že ten argument nebrali vážně, a pak to nemůžeme brát vážně ani my.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr Toman s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Dobrý den, dámy a pánové, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně. Mně tohle přišlo opravdu špatně, to, co tady řekl můj předřečník. Přece já jsem od začátku říkal, že to chceme od roku 2030. A to, že jste si tady prohlasovali rok 2027, to není známka, že my to nemyslíme vážně. To je známka toho, že vy jste vystavili Českou republiku velikánskému tlaku na dovozy vajec a likvidujete české výrobce. To je všechno, co jste dokázali! Děkuji. (Potlesk z řad ANO a ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem k panu ministrovi nemluvil. On nehlasuje, není poslanec, tak nevím, proč se rozčiluje. Pane ministře. A za druhé. Může se vám nelíbit, jak dopadlo hlasování. Ale vy se zodpovídáte Sněmovně, vy máte většinu a nebyli jste schopni tu většinu tady prosadit! Tak jestli hledáte viníka, tak se podívejte do zrcadla a tam ho najdete.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr? Pan předseda se hlásil. Já jsem přehlédl pana... pane ministře, prosím, pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, já bych nerad, aby tady ta diskuze vyzněla teď v závěru jako něco, co si vzájemně budeme vyčítat. Dělat si z košilí pentličky a jako čurat si vzájemně na záda, co jsme kdo provedli.

Jednoznačně a jasně proto ten můj návrh usnesení byl předložen, protože návrh pana kolegy Bendla se vlamoval do otevřených dveří, jako kdyby se vůbec nic neudělalo. Ono se udělalo. Ta deklarace, se kterou přichází jako jediná členská země Česká republika v tomto tématu do evropských institucí, ta přece byla odpracována. Ta možná byla málo medializována, ale je tady prostě. Takže mně to připadalo, jako kdyby si pan kolega Bendl pouze nevšiml, že něco takového už je, a vlamoval se do otevřených dveří. Nic víc, nic méně. Jestli jsem jaksi nebyl úplně pochopen, tak se tedy omlouvám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak nyní pan ministr Toman - ne, stahuje. Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem si myslel, pořád si myslím, že je vždycky dobře pro vládu, když prosazuje něco na evropské úrovni, když má za sebou například silné usnesení Sněmovny. My samozřejmě víme, že to Česká republika, česká vláda udělala, a hodnotíme to kladně. Jenom jsme chtěli vybavit pana ministra i usnesení Poslanecké sněmovny. Na rozdíl od jiných, my jsme, pane předsedo Kováčiku prostřednictvím pana místopředsedy, i to vaše usnesení podpořili, protože jsme to nebrali prestižně, kdo ho předložil. Jenom v tom usnesení Petra Bendla jsme reagovali na výsledek našeho dnešního hlasování. Takže to není žádný souboj na někoho ukazovat prstem. Jenom jsem říkal, že mi to přišlo nelogické. Ale přesto jsme podpořili váš návrh, protože byl také dobrý. Byl druhý nejlepší a to není málo. Sice ze dvou, ale nebyl špatný.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Já bych nerad to tahal ještě úplně dál, ale ten návrh přece, to usnesení pana kolegy Bendla, byl předložen ještě hluboko před závěrečným hlasováním, ale to je jedno. Já si vážím toho, že můj návrh byl podpořen vámi, pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, byť tedy ten váš návrh byl předposlední.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak nyní pan ministr Toman. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Já chci poděkovat Poslanecké sněmovně za podporu deklarace, nebo usnesení, která podporuje to, co předkládáme na Evropskou unii, to znamená zákaz celoevropského chovu slepic v klecích. A zároveň bych měl takovou prosbu, aby ti, kteří podporovali a komunikovali s tím Obrazem, jestli ten cirkus, co je na Malostranském náměstí, jestli by ho mohli přestěhovat do Bruselu, jestli by se tam mohli zavřít v Bruselu do té klece. Já tam v pondělí budu, tak čekám, že je tam uvidím na Radě. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak protože se nikdo další s přednostním právem nehlásí, tak připomínám, že jsem už otevřel bod 335, sněmovní tisk 556. Pan ministr Toman je přítomen u stolku zpravodajů. Prosím také zpravodaje garančního výboru pana poslance Karla Turečka, aby se ke stolku posadil. Pozměňovací návrhy máme uvedeny ve sněmovním tisku 556/7, který byl doručen dne 19. června 2020. Usnesení garančního výboru je sněmovním tiskem 556/8, takhle ho máme k dispozici.

Ptám se pana ministra Tomana, zda má zájem vystoupit. Ano, má. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman Takže ještě jednou dobrý den, vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a dalších souvisejících zákonů. Tento materiál, tento návrh byl vypracován společně Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí. Vychází z koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR schválené usnesením vlády 24. července 2017 č. 528.

Co se týká změn, tak zavádí nové pojmy sucha a stavu nedostatku vody. Zavádí se povinnost při zpracování plánu pro zvládání sucha. Stanoví se priority způsobů užití vody pro účely sestavení plánů pro sucho a stanoví se orgány pro zvládání sucha a nedostatku vody atd. Opravují se jejich kompetence. Další významnější změnou v návrhu vodního zákona je například zavedení povinnosti měřit množství odebírané povrchové a podzemní vody. Dále návrh zákona obsahuje novelu zákona o působnosti správy státních hmotných rezerv, která upravuje podmínky k poskytnutí a použití státních hmotných rezerv pro řešení mimořádných událostí.

Součástí návrhu zákona je také novela zákona o krizovém řízení, která souvisí s potřebou jasného rozdělení kompetencí orgánů pro sucho a krizových orgánů v případě, kdy za stavu nedostatku vody dojde k vyhlášení krizového stavu. V návrhu je také obsažena novela zákona o vodovodech a kanalizacích, jejímž cílem je zejména umožnit provozovateli vodovodů reagovat omezením dodávek pitné vody na vyhlášení stavu nedostatku vody podle vodního zákona.

Tento vládní návrh projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své 34. schůzi 15. dubna a doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Návrh zákona byl v mezidobí také projednán výborem pro životní prostředí a hospodářským výborem.

V rámci druhého čtení, které proběhlo 18. června, byla podána řada pozměňovacích návrhů, které dopadají do různých oblastí nejen vodního zákona. Zemědělský výbor jako garanční projednal tento vládní návrh zákona na 37. schůzi 24. června a přijal usnesení, kterým dále doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v navrženém pořadí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Do rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Monika Jarošová, připraví se pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, účelem této novely vodního zákona, který právě projednáváme ve třetím čtení, je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod. Hlavním principem této novely je příprava plánů na období sucha a stavu nedostatku vody. Stát by díky ní měl mít větší přehled o tom, jak se u nás hospodaří s vodou.

Zákon počítá se sestavováním komisí pro sucho i s krizovými suchými plány a jeho součástí je také větší kontrola nakládání s vodou. Změny by se měly podle úředníků týkat především podniků. Zákon také definuje, co je sucho a co je stav nedostatku vody. Suchem se bude rozumět hydrologické sucho, které vzniká kvůli nedostatku srážek a projevuje se poklesem průtoku ve vodních tocích a snížením hladiny podzemních vod. Stavem nedostatku vody se bude rozumět dočasný stav s možným dopadem na základní lidské potřeby, hospodářskou činnost a životní prostředí.

Česko už od roku 2015 trápí nebývalá vlna suchých let, a to i přesto, že nám letos docela slušně pršelo. Nedostatek vody se podepisuje nejen v zemědělství, ale čím dál tím častěji i na běžných potřebách veřejnosti. Proto v případech sucha a navazujícího stavu nedostatku vody je potřeba řešit situaci mimořádnějšími prostředky, než poskytuje stávající vodní zákon.

Novelu vodního zákona, která má umožnit přijímat přísnější opatření proti suchu, naše hnutí SPD podpoří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni Jarošové. Nyní je na řadě pan poslanec Jaroslav Holík. Připraví se pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, omlouvám se, přes tu roušku se mi trošičku mluví hůř.

Všichni se mnou budete souhlasit, že životadárnou tekutinou v těle je krev a stejně tak životadárnou tekutinou na planetě Zemi je voda. Pokud vodu zničíme, tak život na planetě Zemi zanikne.

Základním problémem současné doby není přetrvávající sucho, ale to, že se málo o vodní zdroje staráme. Já bych tady chtěl vytknout dvě zásadní myšlenky: aby vědomé poškozování vodních zdrojů bylo posuzováno jako trestný čin; a druhá myšlenka - voda se nesmí stát obchodním artiklem k tvorbě zisku. Tedy veškeré peníze získané z prodeje musí být vráceny do ochrany a čistoty vodních zdrojů, a ne aby skončily na účtech překupníků. Většinou jsou to nadnárodní společnosti.

Dámy a pánové, jak jsem řekl, voda je strategická surovina a její distribuce by se měla vrátit do rukou státu. Proč by měl Čech platit za českou vodu zahraničním distributorům? Kdo budete mít zájem, můžu vám ukázat tabulku, kolik peněz za českou vodu uniká do zahraničí. Řeknu vám, není to radostné čtení. Nakonec to dopadne tak, že všechno kolem vody zaplatí pouze naši občané.

Dámy a pánové, tímto vás prosím o podporu mého pozměňovacího návrhu, který podávám současně s kolegyněmi Maříkovou a Pěnčíkovou a který jsem načetl ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Holíkovi. Já už ale nedám slovo panu poslanci Čižinskému, protože bych mu ho musel za půl minuty zase odebírat, takže pan poslanec Čižinský bude na řadě poté, co se znovu vrátíme k projednávání tohoto bodu.

V tuto chvíli tedy v souladu s rozhodnutím Poslanecké sněmovny přerušuji projednávání bodu číslo 335, abychom se ve 12.45 hodin mohli věnovat napevno zařazenému bodu, kterým je Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Já jenom poprosím, počkejme ještě těch několik sekund, ať začneme skutečně ve 12.45. (Chvíli se čeká.)

 

Je 12.45 hodin. Budeme se zabývat bodem

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 27. 10. 2020 v 12:32.
Přihlásit/registrovat se do ISP