Pátek 18. září 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Radek Vondráček)

335.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 556/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 16. září a rozprava byla přerušena. Já poprosím, aby se u stolku zpravodajů za navrhovatele posadil pan ministr zemědělství Miroslav Toman a zpravodaj garančního výboru, kterým je zemědělský výbor, a to pan poslanec Karel Tureček. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 556/7, který byl doručen 19. června 2020, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 556/8.

Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě a tady mám poznámku, že pan poslanec Čižinský již nemohl z časových důvodů vystoupit a má tedy slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já bych jenom rád připomněl, že pozměňovací návrhy E1 a E2 podporují vodáky, ty, kteří jezdí po řekách, a tak jsem chtěl na to upozornit a požádat, abychom to všichni podpořili. Díky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Balcarová.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu, který se týká ochrany vodních zdrojů, protože v současné právní úpravě je to sice nějak řešeno, ale jsou tam výrazné nedostatky, jako např. že jsou ochranná pásma mnohdy vymezena od stolu bez nutných průzkumů a studií. U podzemních zdrojů vody se mnohdy neřeší ochrana v místě její tvorby, ale pouze v místě jejího jímání, a ochrana se často nelogicky nevztahuje na intravilán měst, nebo dokonce rizikové průmyslové areály, což si myslím, že tam právě může docházet ke kontaminaci vodních zdrojů.

My jsme vlastně k tomu pozměňovacímu návrhu dospěli na základě semináře, který se konal v Poslanecké sněmovně, kde jsme měli mezi panelisty odborníky z Akademie věd ČR, a ti nám vlastně říkali, že oni největší problém právě vidí v nedostatečné ochraně vodních zdrojů a ve vymezení ochranných pásem. Proto jsem ten pozměňovací návrh podala. Děkuji moc za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, pane ministře, já budu stručný, protože jsme měli poměrně výživnou debatu na jednání zemědělského výboru. Chci tady deklarovat, že naprostou většinu těch návrhů, které prošly zemědělským výborem, po poměrně široké debatě jsme připraveni podpořit.

Problém máme s tím § 12, kde je navrženo v tom vládním návrhu tzv. omezování z moci úřední. To znamená, že se úředník v nějaké fázi bez jakýchkoli daných pravidel, dopředu daných pravidel, může rozhodnout, že změní vydaná rozhodnutí na využívání vod v průmyslu a obecně v podnikání a k jejímu dalšímu využívání. Tudíž to my podpořit nechceme. My si myslíme, že ta pravidla, která jsou dnes, jsou dostatečná na to, aby mohlo vodní hospodářství v téhle záležitosti fungovat. Proto velmi podporujeme návrh, který prošel zemědělským výborem valnou většinou hlasů, a navrhuje ho pan kolega Kott. Pro nás je to absolutně zásadní, jak se k tomu zákonu postavíme. Pokud by tento návrh prošel, pak jsme připraveni návrh zákona podpořit. Věřím, že najde většinu v Poslanecké sněmovně stejně jako v zemědělském výboru.

Pak mám jednu poznámku, která se týká využívání šedé vody, to znamená vody, která projde čistírnou odpadních vod a je zachycována. My si myslíme a jsme přesvědčeni, že je škoda, že ji nedokážeme využívat. Evropská unie nám přikazuje, abychom během pár let - teď přesně nevím dokdy, myslím, že v roce 2023 - takovouto vodu využívali, a je škoda, že na to nereagujeme rychleji. Vody není dostatek, byť ten letošní rok z hlediska zemědělské produkce určitě vodou nešetřil, nicméně pořád té vody je nedostatek a měli bychom se k ní chovat obezřetně. Tu šedou vodu můžeme využívat případně k různému zalévání fotbalových hřišť, využívat ji k zalévání nové výsadby stromů a podobně. Zkrátka využít ji tam, kde není potřeba superkvalitní čistá voda, ale voda, která už třeba byla vyčištěna, tzv. šedá voda. Přáli bychom si, aby přišel návrh, nejlépe vládní samozřejmě - pokud to nahradí poslanci, také je to pro nás přijatelné, my se v tom budeme angažovat sami - zkrátka rádi bychom podpořili větší využívání a širší využívání tzv. šedé vody.

A zmíním se ještě o tom, co tady říkal pan kolega Čižinský, to je ten návrh kolegy Jakuba Jandy, který se týká splavnění jednotlivých řek a využívání možnosti dostat se kanoí z jedné strany splavu na druhou. Já za to apeluji i pro ty z vás, kteří podporujete tzv. rybí přechody, protože existuje-li možnost takovéto plavby, je tam snazší pomoct rybě dostat se proti proudu i po proudu a myslím, že v civilizované společnosti bychom takovéto věci podporovat měli. Není to jenom o vodácích a o turistice, ale je to i problematika rybářství a podpory chovu ryb, které jsou tažné a které potřebují migrovat. V okamžiku, kdy vytvoříme překážku, která zabrání té rybě cestovat, zbytečně se ochuzujeme o lepší využívání vodních zdrojů i v této oblasti. Proto pléduji za podporu návrhu pana kolegy Jandy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako poslední je pro tuto chvíli přihlášen do rozpravy pan ... Teď se mi rozsvítila faktická poznámka, pan ministr Zaorálek. Nebo je to náhoda? Tak pan ministr se nám opřel. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych ve stručnosti představil tři své pozměňovací návrhy a požádal o jejich podporu.

Ten vládní návrh, který vlastně dneska přišel do třetího čtení, v něm není nic zásadního, proč bychom jej neměli podpořit. Ale mrzí nás, že se hodně zaměřuje na řešení důsledků, které souvisí se suchem nebo v důsledku sucha, ale nezaměřuje se tolik na řešení těch příčin. Proto jsem předložil tři pozměňovací návrhy, které by tady tu bilanci mohly malinko napravit.

Ten první v podstatě napomůže méně plýtvat vodou ve veřejných budovách. Týká se takzvané šedé vody. V podstatě zjednoduší projektantům, zjednoduší investorům to, aby se tady ty technologie mohly v budovách používat. Zároveň je tam určitý, ale poměrně velký důraz na ochranu veřejného zdraví. V tento okamžik probíhá velký projekt TA ČR, který by měl zhruba v horizontu nějakého roku, roku a něco přinést vlastní čísla, informace o tom, jakým způsobem máme k té šedé vodě přistupovat, tak aby byla skutečně zaručena ochrana veřejného zdraví. Ten návrh má tak posunutou účinnost, aby ministerstva měla dostatek času se vlastně tady s těmito zjištěními popasovat a ta legislativa aby začala platit v okamžiku, kdy budeme mít připravené funkční, nebo bude reálné mít připravené funkční prováděcí předpisy tak, abychom skutečně kladli důraz na ochranu veřejného zdraví.

Druhý návrh se týká digitalizace dat, která ministerstva ze zákona shromažďují o stavu podzemních a povrchových vod. V podstatě je to velice jednoduchá úprava, která k tomu § 21, kde jsou vyjmenované všechny ty informace a data, která mají být evidována, přidává dodatek - a tato data jsou zveřejňována v režimu otevřených dat. Vychází to vlastně i z vládní strategie na digitalizaci, která říká, že veškerá data, která nejsou citlivá, by měla být takovýmto způsobem zveřejňována. Takže kromě věcí, které se týkají sucha, řešíme i, nebo přispíváme k rozvoji digitalizace. Já jsem to podával zejména s důrazem na meliorace a na vlastní odvodňovací systémy, které se týkají zhruba jednoho, jednoho a čtvrt milionu hektarů naší krajiny. A věřím i na základě nějakých zkušeností, konzultací, které vedeme s odborníky, že to pomůže využívat vlastně ty trubky a drenáže, které v české krajině jsou.

A poslední návrh, který na rozdíl od těch dvou předchozích nezískal podporu zemědělského výboru, ale tady bych chtěl velmi, velmi zvážit, nebo velmi požádat, abyste zvážili změnu stanoviska, zejména ti poslanci a ty kluby, které byly proti. A to se týká § 28, který se zaměřuje na ochranu takzvaných chráněných oblastí přirozené akumulace vod, což jsou hydrologicky velmi cenné oblasti zejména z důvodu častého výskytu zdrojů podzemní vody. Já tedy od té doby, co jsem přišel do Sněmovny, řeším s panem ministrem životního prostředí naši lokální kauzu na jihu Moravy, kde hrozí ohrožení zdroje pitné vody pro 140 tisíc lidí v důsledku těžby štěrkopísku. A vlastně tento návrh vyšel tady z těch snah, aby se takovéto věci, které my tam u nás řešíme, prostě neděly. My zavádíme důslednější ochranu těch hydrologicky cenných oblastí. Zároveň ale je nechceme zabetonovat, nechceme je zakonzervovat tak, aby tam nešlo nic dělat. Takže dáváme možnost hospodařit v té krajině, dělat i řadu věcí, ale po nějakém důkladnějším zvážení.

A to je v tento okamžik asi všechno, co bych chtěl říct. Budu rád za podporu všech tří návrhů. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Také děkuji. Tak nyní s přednostním právem pan předseda Jurečka, poté pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Marian Jurečka: Ještě jednou dobré dopoledne, vážený pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové. Já jsem k vodnímu zákonu připravil více než deset pozměňujících návrhů. Jsem rád, že některé z nich si osvojil i zemědělský výbor.

Já jsem se snažil v těch návrzích, které se týkají této novely vodního zákona, soustředit nejenom na tu přímou ochranu vody, vodních zdrojů, ale také na ten logický zdroj a zásobárnu vody, největší v ČR, která s tím souvisí. A to není žádná vodní nádrž, ale je to půda. A proto jsou tam i pozměňující návrhy, které nebyly přijaty na zemědělském výboru, některé byť těsně. A jenom je stručně připomenu.

Kromě té větší ochrany zemědělské půdy před další zástavbou logistickými centry a podobně bych chtěl připomenout, že jsem se snažil také cílit na oblast meliorací, kdy v ČR máme zhruba víc než jeden milion hektarů meliorovaných pozemků, tak abychom dokázali nastavit systémy, aby buďto vlastník, nebo uživatel, to znamená uživatel lomeno zemědělec, kterému ta půda nepatří, ale hospodaří na ní, aby měl povinnost zajišťovat to, že ta meliorace nezhoršuje vláhové poměry a neodvodňuje půdu nad tu zbytečnou úroveň. Abychom také do budoucna připravili možnost, aby se ty meliorační soustavy zanášely do katastru nemovitostí. Protože dneska když jste jako vlastník půdy nebo si jdete koupit půdu a stanete se vlastníkem, tak se dost často ani nedozvíte, že tam máte meliorační soustavu. Tak aby to bylo v budoucnu zanesitelné do katastru nemovitostí, abyste o tom mohl vědět.

Pak jsem se snažil také těmi pozměňujícími návrhy upravit například i poplatky za vynětí té kvalitní zemědělské půdy. Dále také to, aby také část příjmů z těchto poplatků byla i příjmem Státního pozemkového úřadu, aby ten, který je nejvíce zodpovědný za tvorbu krajiny v tom extravilánu, měl nějaké zajištěné zdroje pro to, aby mohl realizovat ty pozemkové úpravy. Takže to je tam také obsaženo v jednom z pozměňujících návrhů.

No a dále jsem směřoval také do oblasti, abychom i na půdě té první a druhé třídy ochrany, té nejlepší bonity, umožnili pěstovat rychle rostoucí dřeviny. Protože pokud rychle rostoucí dřeviny budou s rozmyslem dobře naplánovány do těch... (Hluk v sále.) - Nechápu, že kolegy to asi moc nezajímá, což je škoda. - Takže abychom mohli ty rychle rostoucí dřeviny využívat například na rozčlenění krajiny, vytváření určitých opatření i proti větrné erozi a tak dále a tak dále.

Pak jsou tam pozměňující návrhy, které se ještě týkaly některých dalších oblastí ochrany vody, vodních zdrojů. Je tam i vetknuta do toho vodního zákona zpřesňující definice z hlediska povýšení ochrany vody, vodních zdrojů nad jiné zájmy, například z hlediska těžby nerostů a podobně.

Takže to jsou pozměňující návrhy, které jsem si dovolil za KDU-ČSL předložit. Budu rád, když ještě zvážíte i podporu těch, které třeba nebyly přijaty zemědělským výborem, a když se nám dneska podaří posunout o obrovský kus ten větší přístup k ochraně vody, půdy, těchto cenných životních surovin pro nás pro všechny, nejenom pro lidi, ale obecně pro celý ekosystém. Děkuji za to.

A samozřejmě jak tady zazněly ještě některé návrhy, které se týkaly vodáků nebo například i ten diskutovaný § 12 z hlediska určitého zachování statu quo pro provozovatele malých vodních elektráren, tak to jsou věci, které my za náš klub také podporujeme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A poprosím pana poslance Munzara.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já budu velice stručný, chci pouze navázat na téma, které tady otevřel můj kolega Petr Bendl, který hovořil o návrhu zemědělského výboru a problematice § 12. Já vás chci pouze informovat o tom, že i hospodářský výbor na svém jednání 29. dubna projednal návrh vodního zákona a de facto přijal a doporučil obdobný pozměňovací návrh jako výbor zemědělský. Myslím, že to tady musí zaznít před hlasováním. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě v rámci třetího čtení. Nikoho v sále nevidím, rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova navrhovatele, zpravodajů. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Přivolal jsem kolegy z předsálí a poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

 

Poslanec Karel Tureček: Dobrý den, pane předsedající, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Hlasovací procedura vám byla rozdána v rámci sněmovního tisku číslo 556/8 a chci se zeptat, protože jste ho zřejmě obdrželi všichni, jestli budete souhlasit, jestli mám předčítat, nebo se spokojíte s tím, že vždy před hlasováním o jednotlivých pozměňovacích návrzích řeknu, o čem ten návrh je. Takže bych­ -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já poprosím o klid v sále. Ptám se, zda někdo vznáší námitku proti tomu, že pan zpravodaj pouze odkáže na usnesení 173 zemědělského výboru, neboť ta procedura má být totožná, nebo někdo trvá na tom, aby byla čtená. Nikoho nevidím, tak pane poslanče, beru to jako možnost. Budeme tedy pokračovat... Jestliže není návrh na jinou proceduru, se ještě ptám, také nikoho nevidím.

 

Můžeme tedy nejprve hlasovat o předložené proceduře.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 126. Přihlášeno je v tuto chvíli 91 poslanců, pro 87, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Tureček: Dobře, děkuji. V tuhle tu chvíli konstatuji, že během rozpravy legislativně technické úpravy nezazněly, takže prvně budeme hlasovat o usnesení a pozměňovacích návrzích zemědělského výboru označených písmenem A.

Takže první hlasování máme hlasování o pozměňovacím návrhu A2 a A19. Je to problematika zrušení povinnosti mít povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z odlehčovacích komor a osvobození od poplatku za vypouštění odpadních vod z odlehčovacích komor. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 127. Přihlášeno je 94 poslanců, pro 85, proti 2. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Vzhledem k tomu, že jsme přijali tento pozměňovací návrh, stává se nehlasovatelným pozměňovací návrh J6 a pozměňovací návrh uvedený pod písmenem M.

Dále jsme u hlasování o pozměňovacím návrhu A3, což je problematika - změna nebo zrušení povolení k nakládání s vodami podle § 12. Stanovisko zemědělského výboru je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 128. Přihlášeno 93, pro 81, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh F9.

Jsme u dalšího hlasování a je to hlasování o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru pod písmenem A1, A4 až A18 a dále A20 až A23. Je to stručně řečeno problematika technicko-bezpečnostního dohledu na vodních dílech, kde na základě stanoviska soudních orgánů bylo doporučeno tuto problematiku přímo zapracovat do zákona, nikoliv ji mít ve vyhláškách. Stanovisko je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 129. Přihlášeno 94, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: A máme tady poslední hlasování ohledně usnesení zemědělského výboru a to jsou pozměňovací návrhy pod písmenem A24 až A26. Je to rozšíření oprávnění provozovatele vodovodů nebo kanalizace, legislativně technická úprava, a odložená účinnost ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 130. Přihlášeno je 93, pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Dále tady máme usnesení výboru pro životní prostředí pod písmenem B. Je to povinnost zohledňovat ochranu vod v územně plánovací dokumentaci. V tomto směru garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Za navrhovatele stanovisko? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 131. Přihlášeno je nás 94, pro 44, proti 5. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Dále tady máme usnesení hospodářského výboru. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme přijali pozměňovací návrh A3, tak tento pozměňovací návrh je totožný, takže nehlasovatelný v tuto chvíli.

Dále tady máme pozměňovací návrhy pod písmenem D kolegyně Balcarové. Takže bychom nejprve hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod písmenem D1 až D5 jedním hlasováním. Je to problematika zpřísňující podmínky stanovení ochranných pásem, řešení náhrady za omezení užívání staveb a pozemků v ochranných pásmech a rozšíření zmocnění vztahující se k ochranným pásmům. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 132. Přihlášeno 94 poslanců, pro 19, proti 59. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Dále tady máme pozměňovací návrhy pod písmenem E kolegy Jandy. Budeme je hlasovat jedním hlasováním. Je to problematika zohlednění rekreační plavby při povolování vodních děl a zohlednění při stanovování minimálního zůstatkového průtoku. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Ministr: Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 133. Přihlášeno 94, pro 50, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Dále tady máme pozměňovací návrhy kolegy Bendla pod písmenem G, a sice nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu G1, kdy se jedná o doplnění účelu a předmětu zákona. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 134 přihlášeni 94, pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích G2 až G11, kde se jedná o doplnění základních povinností, o doplnění definice stavu nedostatku vody, doplnění definice pojmu ochrana před suchem a úprava obsahu plánu pro sucho u kraje. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 135 přihlášeni 94, pro 35, proti 35. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Dobře. Dále tady máme pozměňovací návrhy uvedené pod písmenem G12 až G14, kdy se jedná o problematiku zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, projednání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a doplnění právě o tu problematiku sucha. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Navrhovatel? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 136 přihlášeni 94, pro 92, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Tady chci zdůraznit vzhledem k tomu, že návrh byl přijat, že se stává nehlasovatelným pozměňovací návrh F1 kolegyně Krutákové.

Dále tady máme poslední pozměňovací návrh kolegy Bendla, a to je pod písmenem G15 - upřednostňování nebo kombinace postupů řešení omezení odtoku povrchových vod. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Navrhovatel? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 137 přihlášeni 94, pro 34, proti 48. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Dobře. Jsme u pozměňovacích návrhů kolegyně Krutákové. F1 se stal nehlasovatelným přijetím G14, a budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích F2 a F3 - rozšíření výjimky z povolení nebo souhlasu k nakládání s povrchovými vodami - k využívání srážkových vod k závlaze není třeba povolení vodoprávního úřadu - a vymezení odpadních vod, kdy odpadními vodami nemají být odpadní vody splňující požadavky na jakost vody pro závlahy. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 138 přihlášeni 94, pro 35, proti 46. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Další pozměňovací návrhy pod písmenem F4 a F5 řeší problematiku rozšíření výjimky vypouštění odpadních vod do vod podzemních a legislativně technické změny. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 139 přihlášeni 94, pro 33, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu F6 - rozšíření možnosti vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Stanovisko garančního výboru je nesouhlasné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 140 přihlášeni 94 poslanců, pro 34, proti 51. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Dále tady máme pozměňovací návrhy F7 až F8, F9 je nehlasovatelný vzhledem k přijetí pozměňovacího návrhu A3. Takže F7 až F8 řeší problematiku rozvolnění pro vypouštění odpadních vod do vod podzemních a opětovné využití vyčištěných odpadních vod. Stanovisko výboru je nesouhlasné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 141 přihlášeni 94, pro 34, proti 52. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Dále tady máme pozměňovací návrhy kolegy Jurečky. Nejprve je to pozměňovací návrh uvedený pod písmenem H1, je to posílení ochrany vod. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 142 94 přihlášených, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Dále máme pozměňovací návrh H2 a to je problematika úpravy výjimky ke zhoršení dobrého stavu. Stanovisko je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 143 přihlášeni 94, pro 20, proti 57. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Dále tady máme pozměňovací návrhy H3 až H5. Je to problematika řešení meliorace a vysoušení půdy, ovladatelnost meliorací a zavádění přestupku za nesplnění povinností u meliorací. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 144 přihlášeni 94, pro 7, proti 52. Návrh byl zamítnut. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrhy uvedené pod písmeny H6, H9 a H10 se teď nehlasují z důvodu totožného znění s H3 až H5.

Budeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu H7 a H8, což je problematika, která zavádí, že Státní pozemkový úřad má být vodoprávním úřadem... Státní pozemkový úřad vodoprávním úřadem ve věcech staveb k melioraci. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 145, přihlášeno 94 poslanců, pro 17, proti 61. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrh pod číslem H11 se týká zemědělského půdního fondu, kdy zavádí, že není potřeba k souhlas vynětí zemědělské půdy pro registrovaný významný krajinný prvek, a doplňuje se, že odvody nejsou stanoveny nejen vodní nádrže, ale i retenční nádrže a rybníky. Stanovisko zemědělského výboru je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 146, přihlášeno 94, pro 90, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Další pozměňovací návrh H12 se týká opět zemědělského půdního fondu a snižuje na polovinu rozlohy nutné pro souhlas s vynětím u obecních úřadů, MŽP a krajských úřadů. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 147, přihlášeno 94, pro 35, proti 29. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Teď tady máme pozměňovací návrhy uvedené pod číslem H13 a H14. Je to problematika vynětí půdy první a druhé třídy ochrany pouze pro potřeby veřejné infrastruktury, zemědělství, lesního a vodního hospodářství, rodinného bydlení nebo rekreace, a to pouze ve výjimečných případech. Zároveň stanovuje souhlas k použití sedimentu, pozbývá-li platnosti, nebylo-li zahájeno do tří let. Zároveň ruší přestupek za využívání půdy první a druhé třídy ochrany jako plantáž dřevin. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 148, přihlášeno 93, pro 35, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Poslední pozměňovací návrh H15, opět se týká zemědělského půdního fondu, příjemcem odvodu, a pokud není státní rozpočet, ale Státní pozemkový úřad. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 149, přihlášeno 94, pro 20, proti 13. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrh kolegy Holíka uvedený pod písmenem I, kdy je deklaračního charakteru, říká, že voda je základní podmínkou života na planetě Země atd. Stanovisko je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 150, přihlášeno 94, pro 23, proti 29. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Dále tady máme pozměňovací návrhy kolegy Schillera uvedené pod písmenem J1 až J5. Je to problematika zneškodňování odpadních vod, úprava § 38 odst. 2 zákona o vodách, který stanoví dovážené odpadní vody zneškodňované na komunálních čistírnách odpadních vod, přestupek pro provozovatele čistíren odpadních vod, přestupky za neplnění povinnosti uložené opatřením komise pro sucho, ustanovení přestupky dle předchozího a přiřazuje jim sazby. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 151, přihlášeno 94, pro 20, proti 37. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrh J6 se nehlasuje, protože jsme přijali pozměňovací návrh A2, a zároveň J7 je možný hlasovat pouze s hlasováním J6. Takže tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovací návrhy kolegy Schillera.

Jsme u pozměňovacích návrhů kolegy Holomčíka. Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pod písmenem K1 až K3. Je to problematika, která stanovuje, že v chráněných oblastech přirozené akumulace vod se zakazuje těžba rašeliny a nerostů a další práce vedoucí k odkrytí hladiny podzemních vod, a stanovuje přestupky za toto porušení. A dále jsou to přechodná ustanovení. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 152, přihlášeno 94, pro 29, proti 34. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrhy pod písmenem K4 až K5. Je to změna zákona o ochraně veřejného zdraví a stanovení účinnosti zákona o ochraně veřejného zdraví. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 153, přihlášeno 94, pro 91, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: A poslední návrhy kolegy Holomčíka, K6 až K7. Je to problematika: údaje z evidence stavu vod se zveřejňují jako otevřená data včetně nabytí účinnosti tohoto ustanovení. Stanovisko je kladné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 154, přihlášeno 94, pro 89, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegy Munzara. Vzhledem k tomu, že jsme nepřijali pozměňovací návrh G15, je to - rozšíření tohoto pozměňovacího návrhu a postupy pro omezení odtoku povrchových vod ze srážek na stavby upraví prováděcí předpis. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 155, přihlášeno 94, pro 34, proti 42. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrhy kolegyně Balaštíkové pod písmenem M se staly nehlasovatelné vzhledem k tomu, že jsme přijali pozměňovací návrh A2.

A jsme u pozměňovacího návrhu kolegy Grospiče uvedeného pod písmenem N, kdy stanoví tento pozměňovací návrh, že povolení k odběru či akumulaci podzemních vod lze vydat pouze z důvodu nezbytného využívání vody jako vody pitné pro zásobování obyvatelstva. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 156, přihlášeno 93, pro 17, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Karel Tureček: Máme tady poslední pozměňovací návrh - kolegyně Pěnčíkové, nebo pozměňovací návrhy pod písmenem O1 až O2, které zavádějí povinnost měřit spotřebu vodoměrem, který umožňuje dálkový přenos dat. Stanovisko garančního výboru je záporné.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 157, přihlášeno 94, pro 21, proti 39. Tento návrh přijat nebyl.

 

O všech návrzích bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 556, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 158, přihlášeno 94, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Děkuji panu zpravodaji za vzornou práci a končím tento bod.

S přednostním právem pan předseda Jurečka a já předávám řízení schůze.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji moc. Já chci poděkovat na jedné straně, že se podařilo i mnoho pozměňovacích návrhů opozice i dva pozměňovacími návrhy z našeho klubu KDU-ČSL podpořit a prosadit. Ale musím říct, že mě hodně mrzí pozměňovací návrh, který se týkal ochrany nejlepší zemědělské půdy před dalším zastavováním, před logistickými centry a nákupními centry. Ten pozměňovací návrh na zemědělském výboru měl podporu všech přítomných poslanců a mrzí mě, že tady potom v Poslanecké sněmovně se velká část zdrží. Nevím, z jakých důvodů a z jakých zájmů, ale myslím si, že to je škoda pro Českou republiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi. Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Ještě jednou poděkování panu ministru zemědělství a zpravodaji.

 

A dalším bodem třetích čtení je bod číslo

Aktualizováno 27. 10. 2020 v 12:32.
Přihlásit/registrovat se do ISP