Středa 16. září 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

277.
Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 918/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 918/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Jan Bauer, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené dámy a pánové, nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste dnes ráno svým hlasováním umožnili předřadit tento bod. Moc si toho vážím a věřím tomu, že na půdě Poslanecké sněmovny můžeme najít určitá témata, kde by se mohla případně najít i shoda napříč celým politickým spektrem. Jenom krátce, já doufám, že se s tímto návrhem vypořádáme velmi rychle i po 19. hodině.

Cílem této krátké novely zákona je snaha pomoci a podpořit stovky veřejně prospěšných organizací poskytujících nezbytné sociální, zdravotní a jiné služby, jejichž potřebnost se projevila právě během probíhající pandemie. Dále snaha pomoci sportovním klubům a oddílům a taktéž snaha pomoci kulturním organizacím a zařízením.

Co je podstatou této krátké novely zákona o daních z příjmů? My společně s předkladateli navrhujeme dočasně, je to covidová věc, na období roku 2020 a 2021 zvýšit možnost odpočtu darů z daňového základu ze současných 10 % resp. 15 % - záleží, jestli se jedná o právnickou, nebo o fyzickou osobu, na navrhovaných 30 %.

Proč navrhujeme takto krátkou novelu? Je evidentní, že dojde v následujících dnech, týdnech a měsících k poklesu financování veřejně prospěšných aktivit, sportovních klubů, kulturních organizací ze strany státní správy, samosprávy, ale samozřejmě i ze strany, předpokládám, soukromého firemního sektoru. Tyto subjekty, jak jsem je jmenoval, jsou bytostně závislé na pomoci ze strany soukromých dárců a donátorů. Je také pravděpodobné, že současná ekonomická situace povede ke snížení motivace k darování i u dárců, kteří podporují tyto sektory dlouhodobě a stabilně a za normální ekonomické situace by v darování pokračovali. Naším cílem není dary navýšit, to bych chtěl podotknout, ale spíše udržet ochotu společensky odpovědných firem pomáhat spolufinancovat tyto projekty a subjekty, které vždy dlouhodobě podporovaly.

Taktéž mi dovolte zmínit, že jde o nepřímou podporu, která by měla mít minimální dopad do státního rozpočtu. Benefit z této podpory budou mít výhradně organizace, podle mého názoru, které se dlouhodobě nespoléhají na státní dotace, ale naopak se aktivně snaží shánět si vlastními silami své soukromé dárce. Právě takové organizace by podle našeho názoru měl stát podporovat.

Chtěl bych vás informovat, protože ten návrh nevznikl před pár dny, my jsme ho dlouhodobě diskutovali s mnoha organizacemi, a chtěl bych vás informovat, že tento návrh má podporu Českého olympijského výboru a mnoha subjektů, které sdružují stovky veřejně prospěšných organizací. Tento návrh jsem taktéž konzultoval a požádal jsem o podporu u svých kolegů, u kterých vím, že se tomuto tématu dlouhodobě věnují, jako je například paní kolegyně Helena Válková, pan kolega Jan Chvojka, předseda poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické, nebo ty sportovní věci jsem se snažil diskutovat s panem kolegou Milanem Hniličkou.

Jak už tady zaznělo, vzhledem k tomu, že se jedná o evidentně covidové opatření, se Sněmovně navrhuje, aby s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení dle § 90.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano. Pan poslanec Birke má technickou k předešlému hlasování, takže mu dám slovo. Pak je pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji moc za slovo. Já budu velmi krátký. Prosím, jenom pro stenozáznam, nezpochybňuji hlasování, ale hlasování 92 ohledně krizového štábu, mám na sjetině zdržel se, a hlasoval jsem pro. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Já bych reagoval na poslední větu pana kolegy Bauera a chtěl bych vznést veto jménem klubu sociální demokracie a ANO na projednávání tohoto tisku podle § 90. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zaznamenal jsem. Otevírám... pardon, počkejte, já se musím trošku zorientovat tady... Poprosím pana zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Jiřího Dolejše, aby se ujal slova. (Poslanci ukazují na prázdné místo u stolku zpravodajů.) Je tam.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Vzhledem k tomu, že je devatenáctá hodina, tak skutečně nechci, nechci zdržovat. Po shodě, že to budeme projednávat v normálním čtení, tak pouze lze očekávat, že někdo navrhne zkrácení lhůt, ale o tom rozhodneme v hlasování, samotné meritum uvedl za předkladatele kolega, takže nechci to opravdu natahovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášenou paní poslankyni Helenu Válkovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, ani já nechci zdržovat. Podstatné bylo řečeno, nicméně nesmím si nechat ujít tu příležitost zde poděkovat k aktivitě Asociace veřejně prospěšných organizací, která byla velice iniciativní. Je to zastřešující organizace, upozorňuje na mnoho organizací neziskových, které doufají, že přežijí tu těžkou dobu právě i díky darům soukromých dárců, a samozřejmě vidí v tomhle příležitost, v tom zvýšení hranic pro snížení daňového základu, jak motivovat zejména ty firmy, které projdou touto krizí bez vážných následků, nebo s takovými následky, že si budou moci dovolit nějaký dar poskytnout. Já si myslím, že každá troška je důležitá.

Toto jsme posuzovali, nebo já jsem byla přítomna a znám to usnesení výboru pro legislativu a financování vládní rady pro nestátní neziskové organizace. A byla jsem přítomna i diskusi, kde jednomyslně doporučují, výbor, rada, aby Poslanecká sněmovna vzala tu mimořádnou situaci v úvahu a na dobu dvou let udělala takovou výjimku a motivovala tímto způsobem soukromé dárce.

Já si od toho osobně jako zmocněnkyně pro lidská práva neslibuji nějaký obrovský výtěžek ve prospěch nestátních neziskových organizací, ale na druhé straně si myslím, že by bylo velmi špatné, kdybychom této možnosti nevyužili, protože často ty organizace právě v těchto dobách suplují nebo doplňují práci státních institucí, organizací a těch, kteří nestíhají. Teď před chvílí jsme jim děkovali. Takže prosím vás, opravdu na vás apeluji nejenom jako poslankyně, ale i jako člověk, který byl přítomný debatám organizací, které se obávají o svoji další existenci a hledají teď všechny cesty k tomu, aby tuto dobu přežily i s pomocí dárců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Jan Čižinský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já tomu tedy vlastně vůbec nerozumím. Vy to tady teď, paní předsedkyně, celé chválíte a současně to vetujete, tak nechcete stáhnout to veto, abychom mohli pomáhat, protože kdo včasně pomáhá, tak dvakrát pomáhá?

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Helena Válková s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Helena Válková: Jenom faktickou poznámku. Nebudu zdržovat. Tak tomu tedy říkám opravdu spíše destrukce než konstruktivní přístup. My se snažíme vyjít vstříc právě i opozičním návrhům, pokud jsou smysluplné a obsahově odpovídají té aktuální situaci, a za to celou tu dobu, co jsem tady seděla, si vysloužíme pouze kritiku. Jenom proto, že zde bylo veto na devadesátku. Já samozřejmě nejsem sama, jsem jako zmocněnkyně a třeba bych nevetovala, nicméně musím se podřídit mínění většiny. A i já vím, že možná v té debatě ještě zazní nějaké detaily, které ten návrh můžou pozměnit. Takže jsem opravdu velmi zklamaná. Je to důkaz toho, jak to opozice myslí vážně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S faktickou poznámkou pan Jan Čižinský, přihlášený pak pan předseda Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Přesto si to neodpustím. Tady pan předseda Faltýnek na mě pokřikuje, že kvůli mně určitě ne. A navíc, paní předsedkyně prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se, ale to vaše vystoupení, ta faktická poznámka teď přede mnou, ta vlastně, když to zkrátím, říkala, buďte vděční, že se vůbec zabýváme nějakým opozičním návrhem. Takhle to přece nemá být! Buďto je ten návrh dobrý, nebo je špatný! A nemá být nikdo vděčný, že když je dobrý návrh z pozice, že se jím někdo zabývá!

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan předseda Michálek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom popřát kolegům z ANO a ČSSD, aby nedopadli jako včera, když Mladá fronta pranýřovala ODS a TOP 09 za to, že vetovali mimořádnou dávku pro seniory, na titulní stránce: zlá ODS a TOP 09 znemožnily rychlé vyplacení příspěvku důchodcům. Takže jsem zvědav, jestli úplně stejně to veto bude tímto způsobem interpretováno na stránkách našeho hlavního, objektivního tisku, Mladé fronty DNES, jejímž skutečným majitelem je Andrej Babiš. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan zpravodaj se hlásí s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já jsem myslel, že to bude rychlé, ale kolegové zřejmě pochopili, že když se někde řekne veto, tak že je konec. Veto znamená, že se to projedná. Já jsem pak chtěl navrhnout, nebo připomenout, že garančním výborem by měl být rozpočtový výbor. Ten je dokonce hned příští týden, tak uvidíme. V každém případě to tam rádi a důkladně projednáme, protože souvislosti daňových věcí a veřejně prospěšných aktivit nepochybně zajímavé a důležité jsou, budeme se tomu věnovat. Nic víc.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Vracíme se do obecné rozpravy, do které je přihlášen pan poslanec Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Je třeba říct a poděkovat, že opoziční návrh se projednává. To chci, aby zaznělo. A za KDU-ČSL řeknu, tento návrh podporujeme. Náš poslanec Vít Kaňkovský je jeden z předkladatelů. Je to dobrá věc. Rozumím tomu vetu v tom smyslu, že chcete, aby se to projednalo kvalitně, dobře.

Nabízím vám v tento moment alternativní řešení, co se týká lhůt k projednání, protože jestliže příští týden je rozpočtový výbor, tak navrhuji zkrácení lhůty a nechám hlasovat variantně, to znamená, nejkratší dobu, v případě, že bude souhlasit pan předkladatel, 7 dnů, 20 dnů a 30 dnů, protože v případě 7 dnů se dá příští týden projednat a další týden se dá předložit do druhého čtení na plénu Poslanecké sněmovny. Jestliže myslíte vážně to, že chcete tento záměr podpořit, můžete zkrátit lhůtu na projednání, a ta možnost uvést tento zákon do života zde reálně existuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli nikoho nevidím přihlášeného do obecné rozpravy, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není.

Jelikož tady padlo veto na projednávání v devadesátce, tak budeme postupovat podle standardního postupu. V tuto chvíli budeme pokračovat přikázáním výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Je nějaký jiný návrh na garanční výbor? Není. Já vás všechny odhlásím na žádost. Přihlaste se prosím svými kartami.

 

Budeme hlasovat o garančním výboru.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby garančním výborem byl rozpočtový výbor. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 99, přihlášeno 77 poslanců, pro 76, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento tisk byl určen jako garančnímu výboru rozpočtovému výboru.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat návrh dalšímu výboru. Je nějaký návrh? Nevidím, takže nebudeme o žádném dalším návrhu hlasovat. Zazněl tady v rozpravě návrh na zkrácení lhůt na 7, 20 a 30 dnů.

 

Takže já nechám hlasovat prvně o návrhu na zkrácení na 7 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 100, přihlášeno 80 poslanců a poslankyň, pro 30 (z tabule 31), proti nebyl nikdo. Návrh byl zamítnut.

 

Zkrácení lhůty na 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 101, přihlášeno 80 poslanců, pro 74, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme schválili zkrácení lhůty na 20 dnů a vypořádali jsme se s tímto tiskem.

 

Já ukončuji tento jednací den. Pokračovat budeme zítra v 9 hodin ráno odpověďmi na písemné interpelace. Pěkný večer vám všem přeji. Na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 19.12 hodin.)

Aktualizováno 27. 10. 2020 v 12:32.
Přihlásit/registrovat se do ISP