(18.30 hodin)
(pokračuje Michálek)

8. vláda zřídila portál nadalku.msmt.cz, čímž naplňuje usnesení Poslanecké sněmovny o zpracování a zveřejnění plánu komplexní podpory pro distanční výuku na školách;

9. vláda připravila a zveřejnila manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, čímž naplnila usnesení Poslanecké sněmovny k tomu, aby připravila a zveřejnila plány a scénáře, jak budou fungovat školy v případě možného dalšího epidemiologického ohrožení;

10. vláda nepřipravila strategii podpory e-knih ve veřejných knihovnách, v důsledku čehož nebylo naplněno usnesení Poslanecké sněmovny k přípravě strategie podpory e-knih ve veřejných knihovnách zohledňující novou situaci, a proto opakovaně žádá vládu, aby strategii podpory e-knih ve veřejných knihovnách připravila.

Jak vidíte, tak jsem se snažil uvést jak ty případy, kdy vláda splnila usnesení Poslanecké sněmovny, tak ty případy, kdy k naplnění usnesení nedošlo. Takže jsem se opravdu snažil o to, abychom se drželi toho původního usnesení Poslanecké sněmovny.

A v posledním bloku C, ten je nazván Opatření k zamezení druhé vlny šíření nákazy koronaviru v České republice:

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby

1. zajistila dostatečný počet záložních odběrových míst, pracovníků call center, hygieniků a laborantů, aby byla Česká republika připravena na rostoucí trend nákazy COVID-19;

2. usilovala o zvýšení počtu testů na onemocnění COVID-19 tak, aby podíl pozitivních testů v souladu s doporučením Světové zdravotnické organizace ze dne 30. 3. dlouhodobě nepřekračoval hladinu 5 %, protože současná míra pozitivních testů přes 10 % indikuje nedostatečné testovací kapacity;

3. zveřejnila na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví aktuální informace o současné a plánované testovací kapacitě a čekací době všech odběrových míst, aby bylo využití sítě odběrových míst optimální a maximálně zkrácena doba odběru;

4. informovala Poslaneckou sněmovnu o kvalifikovaném odhadu maximální denní testovací kapacity při různých scénářích dalšího vývoje šíření nákazy;

5. poskytla veřejnosti statistické informace podle jednotlivých krajských hygienických stanic na týdenní bázi o následujících údajích týkajících se nemoci COVID-19:

a. doba mezi zjištěním důvodů pro nařízení karantény z trasování nakaženého a dnem, kdy došlo k rizikovému kontaktu osoby v karanténě s nakaženým,

b. doba mezi zjištěním důvodů pro nařízení karantény a průkazným informováním osoby, které se má karanténa nařizovat,

c. doba mezi průkazným informováním osoby, které se má karanténa nařizovat, a provedením testu této osoby,

d. doba mezi provedením testu této osoby a jejím informováním o výsledku testu;

6. neprodleně aktivovala Ústřední krizový štáb k účinnému řešení krizové situace související s nárůstem počtu nakažených nemocí COVID-19;

7. informovala Poslaneckou sněmovnu o podkladech a odborných důvodech, na základě kterých byla změněna pravidla pro nařízení karantény při kontaktu osob chráněných rouškami či ústenkami, a o dopadu této změny na míru rizika a bezpečnost obyvatel, zejména u starších osob, pro které je nemoc COVID-19 rizikovější;

8. vypracovala a implementovala metodiku odběrových míst tak, aby byla co nejvíce snížena možnost nákazy, a to jak u testovaných osob, tak u pracovníků odběrových center; součástí této metodiky musí být využití informačních a komunikačních technologií tak, aby nebylo nutné od každé testované osoby získávat kontaktní informace na místě, umožnění platby online a sjednocení webových stránek odběrových míst s využitím jednotného registračního formuláře;

9. zajistila provedení další prevalenční studie kolektivní imunity vůči onemocnění COVID-19 - poslední proběhla v květnu - a poskytnutí kvalitních datových výstupů umožňující další analýzu aspoň pro širokou odbornou veřejnost.

Dále jsem diskutoval s paní poslankyní Kovářovou, která mě požádala, abych zformuloval usnesení ohledně informovanosti starostů, aby měli anonymizované informace o počtu nakažených lidí a lidí v karanténě v dané obci, a proto předkládám ještě, nebo načítám bod, který zní:

10. zajistila informovanost starostů obcí všech typů o aktuálních počtech nakažených lidí a lidí v karanténě v dané obci, aby mohli adekvátně reagovat na aktuální epidemiologickou situaci.

Takže to jsou návrhy pod bloky A, B a C.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Bartošek a pan poslanec Birke jsou další přihlášení v podrobné rozpravě. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já přicházím se dvěma krátkými usneseními.

První je: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky konstatuje, že vláda nezvládla přípravu České republiky na druhou vlnu nákazy koronavirem SARS-CoV-2."

Druhé usnesení navazuje na to, co přednášel kolega Michálek, kdy žádal ohledně výuky a dalších bodů, aby vláda předložila, tak my k tomu přidáváme termín: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby v termínu do 29. 9. 2020 předložila Poslanecké sněmovně analýzu připravenosti České republiky na další možné vlny nákazy koronavirem SARS a soubor opatření k zamezení explozivního šíření onemocnění COVID-19."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Birke v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji moc za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl požádat o doplnění v tom úvodním usnesení předneseném panem zpravodajem, panem kolegou Michálkem, aby v bodu A úvodního usnesení - Poslanecká sněmovna vyjadřuje poděkování - byl vložen ještě jeden institut, a to za lékařům, zdravotním sestrám, "hygienikům", a dále pokračoval text, který už byl. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do podrobné rozpravy, tudíž podrobnou rozpravu končím. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Protože nejsem schopen odhadnout, jak dlouho budeme hlasovat, tak mi dovolte, abych přednesl jeden procedurální návrh, a to po dohodě s panem kolegou, panem předsedou poslaneckého klubu hnutí ANO, panem poslancem Faltýnkem, navrhuji, abychom dnes meritorně jednali a hlasovali i po 19. hodině, a to o bodu číslo 277. Mám avízo na devadesátku, není v tom žádný problém ze strany předkladatelů. Chtěli bychom to pustit do dalšího čtení.

Takže jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a hnutí ANO, navrhuji, abychom dnes hlasovali a meritorně jednali i po 19. hodině o tom jednom jediném bodu, a to je bod 277. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano. Děkuji. Poslance jsem svolal do sálu. Nechám o tomto bezprostředně hlasovat. Odhlásím vás všechny. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami.

 

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Stanjury o tom, že budeme jednat i po 19. hodině o bodu číslo 277.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 74, přihlášeno 87 poslankyň a poslanců, pro 75, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli bych poprosil pana zpravodaje Jakuba Michálka, aby se ujal slova a provedl nás procedurou hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, protože mi bylo avizováno od některých kolegů, že chtějí hlasovat jenom pro některé body, tak navrhuji následující hlasovací proceduru. Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které jsem předložil, podle pořadí A, B, C s tím, že jednotlivá čísla budou hlasována odděleně, a s tím, že u návrhu A zazněl pozměňovací návrh pana poslance Birkeho, který si osvojuji, případně pokud někdo mít zájem nebo bude na tom trvat, tak o něm můžeme hlasovat samostatně. Ale myslím si, že asi to je samozřejmé v zásadě. A potom bychom hlasovali o dvou návrzích, které předložil pan poslanec Bartošek.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, děkuji. Proceduru necháme odhlasovat.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro takto navrženou proceduru? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 75, přihlášeno 86 poslankyň a poslanců, pro 85, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, můžeme probírat jednotlivé body usnesení. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP