(18.20 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

To, co je obecně pozitivní, je to, že určitě v této době není tak výrazně zasažena riziková skupina seniorů. To je skutečně riziková skupina, která byla zasažena mnohem více na jaře při té takzvaně první vlně, kdy skutečně bylo mnohem více zasažených poskytovatelů sociálních služeb, sociálně pobytových služeb, a toto skutečně není teď ten zásadní problém. Neříkám, že neexistuje tento problém, ale skutečně se daří poměrně dobře ty rizikové skupiny chránit. Proto i ta smrtnost je dnes poměrně skutečně stále nízká. Uvidíme samozřejmě, jak se to bude vyvíjet. Doufejme, že nebude nějak zásadní růst, ale samozřejmě to budeme sledovat na základě reálných dat, která i pravidelně publikujeme.

Takže tolik k těm základním věcem.

Pokud se bavíme o nějakém maximálním čísle, pokud jde o trasování, myslím, že to tady zmiňoval pan poslanec Kalousek. Jak jsem říkal, my reagujeme na ty navyšující se počty lidí, kteří jsou nově pozitivně diagnostikováni. Hovořil jste o té kapacitě 1 500, v nějaké době samozřejmě. Teď musíme reagovat na ty nárůsty. A proto jak říkám, aktuálně zrovna v těchto dnech školíme dalších 200 lidí, kteří vstupují do systému, tak aby pomohli hygienickým stanicím. Takže ten systém musí být škálovatelný, musí být schopen reagovat na ty nárůsty a adekvátně tomu navyšovat personální kapacity. Asi nemělo smysl před dvěma měsíci, kdy jsme tady měli 30 případů denně, mít tisíc lidí, kteří budou připraveni navolávat, ale v této době samozřejmě musíme na tu situaci reagovat. My jsme samozřejmě kapacity navyšovali, ale je jasné, že pokud jsme na více než 1 500 počtech případů, tak adekvátně tomu musíme ten systém přizpůsobit a to teď aktuálně skutečně děláme.

Takže věřím tomu, že se situace v tomto směru zlepší. Ale znovu opakuji, podle mého názoru nejdůležitější je za prvé dodržování protiepidemiologických opatření a za druhé příprava a fungování nemocnic a celého konceptu organizace péče o pacienty s COVID-19. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní Věra Kovářová. Prosím máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Nicméně mě to moc neuspokojilo, ta odpověď. A to z toho důvodu, že vy tady hovoříte o memorandu se Svazem měst a obcí, které samozřejmě můžeme vítat, ale to memorandum o informovanosti obcí se opět týká pouze obcí s rozšířenou působností, nikoliv o informovanosti obcí prvního a druhého typu, tedy těch nejmenších. A já se znovu tedy ptám, zda by nestálo za úvahu skutečně tu informaci poslat, a to třeba s podporou toho našeho zákona, posílat z hygienické stanice přímo na ty obce. A samozřejmě potom by se to mohlo dělat nějaký způsobem, který nechávám na vás, tak aby administrativní zátěž hygieny byla co nejmenší. A to z toho důvodu, že přece lze posílat tyto informace v případě, že se změní počty nakažených, automaticky třeba do datové schránky toho obecního úřadu, a nikoliv tedy na základě memoranda.

Tady jsme slyšeli, že zatím to příliš nefunguje, na základě memoranda to posílat na oerpéčka. A pak si starostové, kteří to budou chtít vědět, budou volat. Ti, kteří to nechtějí vědět, nebudou volat. Nebo když volají na hygienickou stanici, tak se tam samozřejmě nedovolají a ty informace jim byly poskytovány typu za to. (?) Já samozřejmě chápu, že hygiena jim ty informace třeba některá poskytla, ale řekla - hlavně to na nás neřekněte. Tak je potřeba stanovit jasná pravidla, za jakých podmínek ty informace půjdou a kudy. A i na ty nejmenší obce. Nemůžeme rozlišovat obce s rozšířenou působností a ty ostatní obce.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Miroslav Kalousek vystoupí s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Jenom povzdech. Pane ministře, prostě ta vaše odpověď to objasnila tím, že vy jste asi dvakrát nebo třikrát použil slovo "reagovat na situaci". Ale to je ten zásadní rozdíl, o kterém jsme tady mluvili. Vy jste prostě - ponechám stranou dohady o tom, jak moc jste populističtí, ale jste reaktivní. To znamená, něco se stane, a vy teprve reagujete, ale než stihnete zareagovat, popřípadě vyškolit příslušný počet lidí, tak uteče 14 dní a těch 14 dní může být kritických. Ale takhle se nedělá krizové řízení. To se skutečně dělá tak, že se připravují i ty nejpesimističtější scénáře a připravují se ně kapacity. Říkal jste, že nemělo smysl ty lidi školit. No, mělo. Protože potom, když nedej bože dojde - a ono dochází - k tomu pesimistickému scénáři, tak se ta předpřipravená kapacita okamžitě použije. Ale to se musí mířit dopředu k nějakému vytčenému cíli, to se nesmí reagovat. V tom je zásadní rozdíl. O to vás prosím. A už tuhle chybu neopakujte.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli nevidím nikoho přihlášeného. Takže opravdu teď končím obecnou rozpravu. Otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy mám přihlášeného pana poslance Michálka. Prosím máte slovo. Poté pan Bartošek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že nám jde všem o to, aby se situace nezhoršovala, a opravdu bych byl nerad, aby nás potom někdo obviňoval, že v okamžik, kdy jsme konat měli, jsme nekonali. Proto překládám návrh usnesení, který zní pod blokem A, což je úvodní:

"Poslanecká sněmovna vyjadřuje poděkování všem lékařům, zdravotním sestrám, dalším nelékařským pracovníkům, medikům, pracovníkům v sociálních službách a všem dalším lidem a organizacím, kteří se podílí na řešení současné krizové situace spojené s pandemií koronaviru na území České republiky a na zajišťování péče o obyvatelstvo." To si myslím, že je takový základ, protože když jsem mluvil s těmi lidmi v terénu, tak opravdu fungují na maximum, obrovsky se snaží a to uznání si stoprocentně zaslouží.

Dále předkládám v rámci kontroly plnění usnesení Poslanecké sněmovny číslo 1162 ze dne 4. června 2020 následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že

1. Ústřední epidemiologická komise od 15. května 2020 nezasedala, v důsledku čehož nebylo naplněno usnesení Poslanecké sněmovny, podle něhož měla jednání a další aktivity Ústřední epidemiologické komise probíhat na pravidelné bázi, a proto znovu žádám vládu, aby aktivity Ústřední epidemiologické komise probíhaly na pravidelné bázi;

2. konstatuje, že vláda České republiky nepředložila Poslanecké sněmovně prostřednictvím předsedy vlády během tří měsíců informaci o zvolených řešeních a přípravě na možný příchod další vlny pandemie koronaviru, v důsledku čehož nebylo naplněno usnesení Poslanecké sněmovny, podle něhož měl předseda vlády předložit informaci Poslanecké sněmovně nejpozději dne 4. září 2020, a proto znovu žádá vládu, aby jí neprodleně předložila informace o zvolených řešeních a přípravě na další šíření pandemie koronaviru v České republice;

3. vláda částečně naplnila usnesení Poslanecké sněmovny k tomu, aby byl představen semafor pandemických stupňů pohotovosti; Současně stále nejsou představeny jasné a předvídatelné kroky spojené s jednotlivými stupni;

4. vláda nenaplnila usnesení Poslanecké sněmovny, aby poskytovala veřejnosti informace v pravidelných a předem daných intervalech, srozumitelně a věcně, v adekvátním množství a systémově pro všechny dotčené skupiny veřejnosti, a proto žádá vládu, aby neprodleně vypracovala a implementovala strategii krizové komunikace tak, aby informace o mimořádných opatřeních prezentovala komunikačně kompetentní osoba v pravidelných a předem stanovených termínech, což přispěje k lepší informovanosti obyvatelstva, a tak i k důslednějšímu dodržování opatření proti šíření nemoci COVID-19;

5. Ministerstvo zdravotnictví neodpovědělo na připomínky poslanců zaslané 13. 8. 2020 a následně přednesené na výboru pro zdravotnictví dne 19. 8. 2020 v zákonné lhůtě 30 dnů, čímž nenaplnilo usnesení Poslanecké sněmovny, aby poslancům byly poskytovány informace podle platných zákonů a ve vymezených termínech, a proto Poslanecká sněmovna při vědomí vytíženosti i náročnosti akutní agendy ministerstva opakovaně apeluje na dodržování zákonných povinností vlády;

6. vláda zveřejnila draft Národní strategie testování nemoci COVID-19, který poskytla veřejnosti k připomínkování, čímž částečně naplnila usnesení Poslanecké sněmovny k tomu, aby představila Poslanecké sněmovně strategii testování v případě druhé vlny epidemie koronaviru, nicméně nedošlo k finalizaci tohoto dokumentu ve schváleném termínu do 30. června 2020, a proto žádá vládu, aby finalizaci Národní strategie testování nemoci COVID-19 neprodleně zajistila;

7. konstatuje, že vláda představila veřejnosti novou aplikaci eRouška 2.0 a avizovala zvýšené úsilí o její šíření mezi obyvatelstvo, čímž částečně naplnila usnesení Poslanecké sněmovny k dopracování konceptu chytré karantény a představení Poslanecké sněmovně do 30. června 2020; ***
Přihlásit/registrovat se do ISP