(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přesně. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážený pane poslanče, odpovídám tedy na dotazy, které zazněly i v té písemné formě, a omlouvám se, pokud něco tedy odpovězeno nebylo, ale skutečně ta doba je poměrně náročná. My se snažíme odpovídat na celou řadu žádostí nejenom u poslanců, ale i podle zákona č. 106. Skutečně jich přišly za to covidové období desítky, možná i stovky, takže skutečně snažíme se maximálně odpovídat, ale možná že někdy to úplně nezvládneme v tom daném čase.

Týkaly se ty otázky prodlevy mezi výsledky a informováním testovaných na COVID-19. Tady to bylo vyřešeno tím mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které je účinné ode dneška, kdy tedy budou laboratoře výsledky sdělovat testovaným osobám i pozitivní výsledky formou SMS, potažmo e-mailu, takže tady by se měl výrazně zkrátit ten informační tok, aby člověk se dozvěděl tedy, že je pozitivní a že má proběhnout samoizolace do doby, než ho bude kontaktovat příslušná hygienická stanice.

Co se týče úhrady testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění, ta úhrada je pevně dána tzv. kompenzační vyhláškou, která je účinná od 1. 7., v rámci které jsou vyjmuty výkony související s testováním na onemocnění COVID-19 z regulačních omezení, což je velmi důležité i třeba pro praktické lékaře, že se nemusí obávat indikovat pacienty k testům, protože se jim to nezapočítává do žádných regulací, takže můžou indikovat tak, jak potřebují. Poskytovatel tedy dostane zaplaceny všechny provedené výkony. Není tam žádná regulace ze strany zdravotní pojišťovny. Ty výkony jsou tedy placeny ze zdravotního pojištění v případě, pokud je indikuje lékař, nebo i hygienická stanice samozřejmě. A cena testu plně pokrývá náklady spojené s testováním. Analogicky u testů pro samoplátce je cenová regulace nastavena tak, aby regulovaná cena pokryla náklady na testování u testů hrazených z pojištění, u testů hrazených samoplátci tak podle našeho názoru finanční motivace je dostatečná.

Pokud jde o souběh sezónních respiračních onemocnění COVID-19, je problém samozřejmě tento souběh, velmi intenzivně ho řešíme na jednání klinické, epidemiologické pracovní skupiny ministerstva. Ve spolupráci s praktickými lékaři byla připravena metodika poskytování péče s přihlédnutím ke komentovanému problému. Ta metodika jasně řeší, jak má probíhat určitá triáž pacienta, který má respirační onemocnění. Rovněž budou doporučení vztahující se k danému souběhu publikována na webu ministerstva a Státního zdravotního ústavu.

Pokud jde o podporu týmů v rámci jejich výzkumné činnosti v souvislosti s onemocněním COVID-19, Ministerstvo zdravotnictví má samozřejmě zájem podporovat české, nejenom české, ale samozřejmě specificky české týmy. Specifickou podporu tohoto výzkumu doporučila i Vědecká rada Ministerstva zdravotnictví na svém květnovém jednání. Na druhou stranu musíme respektovat právní rámec daný zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, který stanoví, že Ministerstvo zdravotnictví může podporovat výzkumnou činnost pouze formou institucionální podpory výzkumným organizacím nebo formou účelové podpory, tedy vyhlašováním veřejných soutěží.

V obecné rovině diskuse nad "problematikou rizikové faktory" absence sociálního kontaktu představuje nepochybně rizikový faktor, ve srovnání například s kouřením danou argumentaci v kontextu dotazu lze považovat za dosti účelovou než fakticky věcnou. V individuální rovině biomedicínské takto argumentovat úplně nelze. Z mého pohledu je v první řadě zásadní otázkou si s politiky vyjasnit, co je důležitější z pohledu kontroly nad existující epidemiologickou situací, zda zájem společnosti a ochrana veřejného zdraví, nebo zájem jednotlivce.

Pokud jde o otázku, kterou jste zmínil a týká se eNeschopenky, tady tedy pokud vím, nemám možná ten detail, jako máte vy, ale skutečně eNeschopenka - byť to není v naší gesci - tak má být vydávána nejenom těm, kteří jsou samozřejmě COVID pozitivní, ale i těm, kteří jsou umisťováni do karantény jakožto kontakty, a tato karanténa je pro ně povinná. Ale pokud je tam nějaký problém (upozornění na čas), budu rád za větší detail a budu to určitě řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Bude to skutečně jen stručně k té doplňující otázce a případně pak zkusím popsat osobně to, co nám chodilo za e-maily a zkušenosti z praxe. Skutečně šlo o to, že pokud je zaměstnanec vytrasován, zůstane doma, není mu vystavována neschopenka za tu karanténu, konkrétně se takové případy našly, to znamená, že zaměstnanec nemá vystavenu pracovní neschopnost, není oficiálně v karanténě, pokud mu nebyla potvrzena pozitivita, a tudíž nemůže zaměstnavateli přinést omluvenku. Pokud to tak není, tak se omlouvám, ale skutečně jsme takové podněty obdrželi.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Patrik Nacher s interpelací na ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci zájmu na fungující Policii České republiky i ochrany obyvatel České republiky před podvodným šmejdím byznysem. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Vážené dámy a pánové, pěkné odpoledne nebo podvečer, já jsem tady opět s interpelací ve věci šmejdího byznysu, který se přesunul z toho prodeje hrnců na stránky časopisů, jsou to takové ty reklamy.

Rok se sešel s rokem. Já jsem přesně 29. září 2019 interpeloval zde přítomného ministra zdravotnictví v té oblasti šmejdího byznysu, to jsou různé ty reklamy na zázračné léky na vysoký tlak, zlepšení zraku, permanentní erekce a tak dále, takové ty úplné nesmysly. Odpovědí pana ministra bylo to, že ministerstvo v tomto má svázané ruce, protože vzhledem k tomu, že se nejedná o léky, tak ani ministerstvo, ani SÚKL nemůžou zakročit. Výsledkem této interpelace je návrh změny, pozměňovací návrh, který se vypracoval společně s Ministerstvem zdravotnictví, který právě napříště bude moci řešit i ty věci, které jako léky nejsou, ale jako léky se tváří.

A dneska po roce bych rád v této věci interpeloval pana ministra vnitra Jana Hamáčka, co se v té oblasti těch šmejdů, těch šmejdských inzerátů, které permanentně útočí na emoce lidí a straší je a podobně, kde jenom Zbyněk Prousek, který se tím zabývá posledních šest let, podal asi 58 trestních oznámení. Takže ten dotaz je celkem jednoduchý - co v té oblasti dělá Policie České republiky? Tady existuje i zákon na ochranu spotřebitele. Je tady trestný čin poškozování spotřebitele. Z těch údajů, co máme z Ministerstva spravedlnosti, bylo takhle stíháno pouze osm osob za poslední tři roky. (Upozornění na čas.) Takže interpelace směřuje na pana ministra Hamáčka, a tím, že tady není... (Předsedající: Je tady.) Je tady, pardon, tak kdyžtak pak já doprovodím. Já se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím pana ministra vnitra.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Já se omlouvám panu poslanci, že jsem ho uvedl v omyl, protože jsem seděl na jiném místě než obvykle.

Každopádně otázka těch tzv. šmejdů spadá do problematiky podvodného jednání, je to dlouhodobý společenský problém, při kterém se zneužívá důvěra lidí podvodníky, kteří nabízejí zboží, které má mít údajně zázračné vlastnosti, ale mnohdy je samo o sobě nekvalitní, ale vždycky předražené. Jsou i nabízeny služby. Je potřeba říci, že Policie České republiky samostatně nesleduje problematiku tzv. šmejdů. Jednání pachatelů zpravidla naplňuje znaky skutkových podstat podvodů, podle míry intenzity jednání pachatelů lze též spatřovat naplnění skutkových podstat jiných trestných činů, například útisk, vydírání a tak podobně. Cílem útoku jsou většinou senioři, kteří bývají důvěřiví a snadno podlehnou přesvědčování.

Z obecného hlediska je snaha tuto otázku řešit změnami zákonů, zejména občanského zákoníku, úpravou o platnosti smluv, možnost jejich vypovězení a tak podobně. Problém bývá při uzavírání telefonických smluv a řešení jejich následné neplatnosti.***
Přihlásit/registrovat se do ISP