(14.50 hodin)
(pokračuje Prymula)

Co se týká těch celkových počtů, tak když jsme analyzovali absolutní počty nakažených osob, tak u základních škol to bylo kolem 2 200, u středních škol to byly 2 tisíce. Takže když to vezmeme do poměru, protože na střední školy chodí podstatně méně studentů než žáků na základních školách, tak proto nám z toho vychází tato skupina. A my opravdu jsme nuceni toto opatření udělat, byť si plně uvědomujeme, že to opatření je hendikepující, ale snažíme se to udělat tak, že tam, kde je nutná výuka praktická, tak to bylo ponecháno. To znamená, praktická výuka probíhat může. A jak už jsem předeslal, je to na omezenou dobu čtrnácti dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane ministře, za odpovědi, i když v té první části byly obecnější. Já jsem se skutečně chtěl dozvědět, jestli máte nějakým způsobem prokázáno, máte exaktní data, kde došlo k přenosu nemoci v rámci školní výuky. Protože to by byl důvod pro uzavírání škol, respektive argument pro uzavírání škol.

Já bych chtěl jenom zdůraznit, že ano, ke COVID-19 musíme přistupovat s velikým respektem jako ke každé infekční nemoci. Ale nesmíme se nechat ovládnout a paralyzovat naše životy. A v rámci boje proti covidu se obětuje vzdělání našich dětí. Tak mě zajímá, jestli je skutečně toto jediná cesta a jediný způsob, jak snížit šíření nákazy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr může zareagovat doplňující odpovědí v délce dvou minut.

 

Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula Pane poslanče, ta možnost různých opatření je samozřejmě nepoměrně širší. Já jsem vycházel ze situace, kdy my chceme skutečně snížit celkovou zátěž, aniž bychom dramaticky postihli ekonomiku. Veškerá (jiná?) opatření jsou bolestivější. Tady si myslím, že je možné na takto přechodnou dobu distanční výuku zahájit a realizovat. Já si plně uvědomuji, že postižení v podstatě této dětské populace tím, že jim odepíráme kontaktní výuku, je citelné. Ale my jiným způsobem to v tuto chvíli řešit neumíme. Nechtěli jsme skutečně jít do těch základních škol.

A co se týká toho výzkumu, který tady proběhl, tak tady opravdu my jsme hovořili s těmi lidmi, kteří ten výzkum připravili. A to, co bylo zveřejněno, tak to byla pouhá část. Teď je to v masmédiích zneužíváno, že to opatření vlastně nemá velký význam. Ale když se podíváme do všech zemí, tak to jde tímto směrem, a jde to zejména v těch zemích, kde je opravdu velký výskyt, a je nutné tyto kroky podniknout.

Ta procenta, která tam byla zveřejněna, tak ta jsou skutečně nízká, ale ta se týkají jenom konkrétního uzavření té školní docházky, netýkají se dalšího toho komplexu. A pokud bychom nedokázali to, že ty děti se už nebudou stýkat, to znamená, to je jenom fakt, že zavřeme školu a ty děti se budou všude jinde potkávat, budou spolu trávit odpoledne a podobně, pak je opravdu ten dopad takovýto nízký. Já doufám, že k tomu docházet úplně nebude, protože v těch supermarketech a těch stravovacích centrech, u nich je omezení, které v podstatě znamená, že u stolu tam mohou sedět pouze čtyři lidé, víc by jich tam nemělo být. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní bude pan poslanec Čižinský interpelovat ve věci cestování nesezdaných partnerů z třetích zemí. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Přesto to nevydržím a trochu apeluji ohledně základních uměleckých škol a individuální výuky, kdy se nejedná o zpěv nebo o dechový nástroj, tam skutečně není pochopitelný ten zákaz. Ale chci se věnovat jinému tématu.

Vážený pane ministře, před týdnem jsem tady interpeloval předsedu vládu ohledně situace nesezdaných partnerů z různých zemí, které rozdělila cestovní omezení v souvislosti s epidemií. Pan premiér mi sdělil, že od pondělí bude platit nová výjimka ze zákazu vstupu, která umožní partnerům přicestovat za rezidenty ze zemí EU, a že - cituji: "Třetí země se nebudou řešit, není to ani v souladu s doporučením Rady EU, kterého se držíme."

Nová verze ochranného opatření skutečně přinesla to, co premiér avizoval. To je chvályhodný pokrok, ale pořád zůstávají nevyřešeny dvě situace, které by podle mého názoru vyřešeny být měly, a to velmi rychle.

Za prvé, za svými nesezdanými partnery pořád nemohou přicestovat občané třetích zemí, kteří potřebují k cestě vízum. Nemají totiž výjimku ze zákazu vydávat na ambasádách nová schengenská víza. To se naštěstí netýká partnerů, kteří s občanem ČR vychovávají dítě, na které se naštěstí výjimka vztahuje. Tedy například nemůže do Česka přicestovat Filipínec za svou českou partnerkou.

Za druhé, partneři nemohou přicestovat ani za rezidenty z třetích zemí. Tedy například za Brazilcem usazeným v Česku nemůže přicestovat partnerka Němka. Nerozumím tomu. Nerozumím, v čem je méně rizikový příjezd partnera, který s občanem ČR vychovává dítě, oproti příjezdu bezdětného partnera ze stejné země.

Předseda vlády se odvolával na nespecifikované doporučení Rady EU. Ale pokud je mi známo, Evropská komise 7. srpna naopak vyzvala členské země, aby povolily vstup. Například Nizozemí, Dánsko nebo Itálie víza pro partnery z třetích zemí vydávají.

Pane ministře, prosím o vysvětlení, proč se slovy pana premiéra třetí země řešit nebudou. Ti lidé jsou ochotni být v karanténě, nosit roušky zcela podle vašeho přání. Zatím mám ale pocit, že jediné, co tomu brání, je nedostatek dobré vůle. (Čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Požádám, abychom se drželi tématu připravené interpelace. A prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokusím se odpovědět na interpelaci ve věci cestování nesezdaných partnerů z třetích zemí.

Od příchodu pandemie onemocnění COVID-19 na počátku roku do Evropy došlo k mnoha významným omezením v cestování, a to nejen v Evropě, ale na celém světě. Po zvládnutí prvního náporu pandemie v celé řadě evropských zemí začalo docházet ke koordinovanému přístupu, postupnému uvolňování překážek v cestování mezi členskými státy EU.

Přístup ČR k podmínkám vstupu cizinců na naše území v současné době vychází z doporučení Rady EU, tedy vrcholného orgánu Unie, v němž jsou zastoupeny všechny členské státy vždy jedním zástupcem na ministerské úrovni. Jedná se o doporučení Rady číslo 2020/912 ze dne 30. června 2020 o dočasném omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné, o možném zrušení tohoto omezení. Toto doporučení Rady EU bylo od svého vydání již třikrát změněno, naposledy doporučením Rady EU číslo 1186/2020 ze dne 7. srpna 2020. Jedná se celkem o dynamický dokument neboť v současnosti probíhají jednání o jeho možných změnách.

Zmíněné doporučení Rady EU pak ve vámi řešené oblasti uvádí, že by členské státy EU měly umožnit přicestovat osobám z třiceti (třetích?) zemí, cituji - "z naléhavých rodinných důvodů". Zjevně se tak nejedná o jakákoliv rodinná setkání.

Dle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. září, které je v souladu s § 68 zákona číslo 258, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, reguluje vstup na území ČR ve snaze zamezit zavlečení dalších případů nemoci COVID-19 do naší země a je zakázán vstup občanů třetích zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19, a občanů třetích zemí, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v zemích, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu COVID-19. Tento seznam vydává, zpravidla každotýdenní aktualizací, Ministerstvo zdravotnictví v souladu se shora uvedenými doporučeními Rady EU na základě aktuálního vyhodnocení epidemiologické situace v jednotlivých státech.

Z uvedeného zákazu vstupu na území ČR existuje - opět zdůrazňuji, v souladu s doporučeními Rady EU - několik výjimek. Jedna z nich se vztahuje na cizince, který s občanem ČR nebo s občanem EU s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR, který v čestném prohlášení o partnerském vztahu přijal závazky uvedené v bodě 1.5 ochranného opatření, má prokazatelný trvalý partnerský vztah, žije s ním prokazatelně ve společné domácnosti a bylo mu za účelem umožnění vstupu na území ČR podle tohoto bodu vystaveno potvrzení Ministerstva zahraničních věcí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP