(15.00 hodin)
(pokračuje Prymula)

Pro některé cizince je však překážkou, že za účelem tohoto vstupu na území České republiky nově nezískají vízum. Pokud však disponují jakoukoliv formou práva pobytu v České republice či vízy pro opakované cesty, což lze u partnerů očekávat, vztahovat se na toto mohou výjimky uvedené v ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví. Nicméně je třeba zdůraznit, že Česká republika v tomto ohledu postupuje zcela v souladu s unijními pokyny pro přijímání žádostí o víza z března letošního roku, které jsou stále platné a které omezují přijímání víz na jasně stanovené případy. Bohužel turistická víza, respektive víza za účelem návštěvy, která by mohli využít partneři občanů České republiky a EU, mezi ně nepatří.

Rád bych vás ubezpečil, že Evropská unie si řadu problémů, které jejich doporučení přinášejí, uvědomuje a pracuje na revizi přílohy II Doporučení o dočasném omezení cest do Evropské unie, které obsahuje výjimky doporučené v zákazu vstupu do schengenského prostoru. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem vnitra pravidelně vyhodnocuje situaci, aktivně se účastní jednání na úrovni Evropské unie a je připraveno se zabývat i tímto vaším podnětem. Máme však za to, že není žádoucí, aby Česká republika postupovala v rozporu s doporučeními Rady a pokyny vízové politiky.

Mám samozřejmě pochopení pro lidi, kterým tato ochranná opatření brání v setkání tady na území České republiky. Celou situaci se snažíme vyhodnocovat a v případě zlepšení situace se pokusíme přistoupit ke zmírnění těchto dopadů na vztahy osob ze států mimo Evropskou unii, avšak pouze tak, aby Česká republika neporušovala jednotný postup Evropské unie a jejích doporučení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Mám ten zájem, protože vlastně nevím, co těm lidem mám říct. Říkal jsem tady, že Nizozemí, Dánsko nebo Itálie postupují jinak a postupují mnohem vstřícněji k těm lidem, kteří tady mají partnera nebo mají partnera jinde a potřebují prostě k sobě. Ta situace je neúnosná, oni jsou od sebe týdny, měsíce, spíše tedy mnoho měsíců než ty týdny. Já nerozumím tomu, když to jde v Nizozemí, v Dánsku nebo v Itálii, tak proč to nejde v naší zemi a proč nejde stanovit postup, protože ti lidé jsou ochotni jít do karantény, jsou ochotni splnit jakékoliv podmínky, které stanovíte. Tak proč nestanovíte postup, který vyloučí, aby ta nákaza se tady šířila? To by přece mělo být možné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr odpoví na doplňující dotaz. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula Pane poslanče, pokud se oprostím od té strohé řeči paragrafů a evropských nařízení, tak já naprosto souhlasím s tím, co tady říkáte, protože ono to úplně logiku nedává a já se zasadím za to, abychom nějakým způsobem tu situaci zhodnotili možná trochu jinak, než je v souladu s těmi obecnými doporučeními, protože jde skutečně nastavit režim, kdy ten člověk, když přijíždí do České republiky po určitém karanténním režimu, by tady mohl normálně pobývat v takovémto případě. A druhá věc je, že v současné situaci ta zátěž u nás v republice je vyšší než v naprosté většině zemí, které jsou na tom seznamu. Pokusím se v tom něco udělat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní přednese interpelaci na pana ministra poslankyně Věra Kovářová, a to ve věci informovanosti obcí II. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, je to naše interpelační premiéra, tak vás tu vítám a jsem ráda, že navazujete na dobrý zvyk pana předcházejícího ministra chodit na interpelace. A nyní k oné interpelaci.

Do Poslanecké sněmovny jsme předložili návrh zákona. Ten by měl zajistit základní informovanost obcí o počtu, nikoliv o jménech, tedy o počtu nakažených či lidech v karanténě. Dále by uložil povinnost krajským hygienickým stanicím informovat samosprávy o chystaných opatřeních s předstihem, tedy alespoň s drobným předstihem. Stanovisko vašeho předchůdce k tomuto návrhu bylo negativní. Situace se samozřejmě ze dne na den mění, k samosprávám se postupně informace dostávají, ale stále je to založeno na jakési džentlmenské dohodě.

Vážený pane ministře, jaký je váš názor na požadavek ze strany obcí, aby byly poskytnuty anonymizované údaje o počtu nakažených či lidech v karanténě? Přehodnotíte případně stanovisko resortu k předloženému návrhu? Nebylo by přijetí tohoto návrhu základním stavebním kamenem pro vybudování komplexního informačního systému pro obce, který by poskytoval ucelené informace o epidemiologických situacích v České republice? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, v podstatě mám snad pozitivní zprávu k dané interpelaci. Chci informovat, že Svaz měst a obcí odeslal dne 1. září 2020 do datových schránek starostů měst a obcí kompletní informace spojené s metodikou předávání datových sad týkajících se nemocných s COVID-19. Je třeba, aby se starostové měst a obcí řídili pokyny obdrženými od Svazu měst a obcí, a předávání dat pro Svaz měst a obcí bude probíhat přesně podle dohodnutých podmínek, tedy jsou předávány otevřené datové sady na udělený přístup do systému. V tuto chvíli je takto obsloužena drtivá většina samospráv obcí s rozšířenou působností, které mohou následně data předávat obcím ve své spádové oblasti. Ministerstvo zdravotnictví České republiky a ÚZIS chystají v této agendě další posun, který spočívá v tom, že chceme připravit portál, který by starostům nabízel interaktivní zviditelňování epidemiologických dat.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně bude mít zájem o reakci? Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď, pane ministře. Já znám stanovisko Svazu měst a obcí. Tam bylo uzavřeno memorandum, které se týkalo poskytování informací na ORP. Nám jde o to, aby automaticky byly poskytovány údaje, které jsem zmiňovala, právě i obcím prvního a druhého typu, a to automaticky přes nějaký informační systém. Ale myslím, že to ještě bude otázkou případně projednávání našeho zákona.

Myslím si, že obce obecně postrádají celou řadu ucelených informací o dostupnosti a poskytování lékařské péče ve svém okolí a poskytování lékařské služby občanům, které by jim mohly pomoci například při plánování hromadné dopravy a podobně, popřípadě v tom, jaký a kde je nedostatek lékařů. Nepřipravujete nebo nepřipravíte systém sdílení těchto informací samosprávám? Myslím, že by to bylo ku prospěchu věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude reagovat. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Roman Prymula Vážená paní poslankyně, já se skutečně pokusím, tak jak jsme tady naráželi na to, že Ministerstvo zdravotnictví a ÚZIS nezveřejňuje celou řadu dat, tak si myslím, že je to zbytečné. My jsme asi schopni skutečně veškerá data, která nejsou citlivá, to znamená osobní údaje, začít zveřejňovat a myslím si, že to může jít skutečně až na úroveň obcí. Ten interaktivní portál umožní to, že tam bude možno čerpat veškerá takováto data. A můžeme eventuálně v průběhu konzultovat, které sady dat tam mají být, které tam být nemají, protože jinak asi v tuto chvíli není důvod k tomu, abychom ta klasická epidemiologická data nějakým způsobem blokovali, ta k dispozici jsou.

To jediné, co bylo na počátku a co bylo trochu problémem, je, že na těch úplně malých obcích mohlo dojít k tomu, že ti lidé byli schopni vytipovat, o koho pozitivního se jedná. Mám asi tři příklady, kdy potom lidé třeba rozbili okna v tom daném domě. Ale doufám, že už jsme se dostali dál od toho, že to onemocnění není stigmatem.***
Přihlásit/registrovat se do ISP